سوالات چهار گزینه ای فصل 6

Ø    

1 کدام جانور همولنف ندارد؟

1) ملخ          2)عنکبوت          3)خرچنگ دراز   4) کرم خاکی

 

2- در یک دوره کار قلب زمان استراحت بطن ها چقدر است؟

1) 3/0         2)4/0               3)5/0               4)7/0

3 - بخش عمده هماتوکریت مربوط به چیست؟

1)  مونوسیت 2)اریتروسیت      3) گرانولوسیت    4)آگرانولوسیت

4-  کدام سلول دوام و بقای بیشتری دارد؟

1) بازوفیل     2) ماکروفاژ        3)  لنفوسیت        4)نوتروفیل

5-  در یک انسان سالم در آخر مرحله انقباض دهلیزها کدام مرحله از منحنی الکتروکاردیوگرام رسم     میشود؟

1) QRS      2) P     3) T,QRS       4) QRS, P

6- در یک انسان بالغ سالم ، به طور معمول پس از هر سیستول مقدار خون باقی مانده در بطن ها چند میلی لیتر است؟

1) 50                      2) 70               3)100              4) 120

7-  به رگی سرخرگ گفته می شود که ....

1) دارای خون تیره باشد.                   2) خون را از قلب دور گرداند.

3) خون را به قلب برگرداند.    4) دارای خون روشن باشد.

 8-  ابتدا و انتهای گردش خون ششی کدام است؟

1) بطن چپ ، دهلیز چپ                       2) بطن راست ، دهلیز راست

3) بطن چپ ، دهلیز راست                    4) بطن راست ، دهلیز چپ

 9-  نقش دریچه میترال چیست؟

1) انتقال خون از دهلیز راست به بطن راست        2) عدم برگشت خون از بطن راست به دهلیز راست

3) انتقال خون از بطن راست به سرخرگ ششی       4) عدم برگشت خون از بطن چپ به دهلیز چپ

 10- در کدام جانور خون در ارتباط مستقیم با سلولهای بدن است؟

1) کرم خاکی             2) ملخ               3) عروس دریایی             4) شقایق دریایی

 11- گردش خون را وقتی گردش خون ساده می گویند که :

1) خون روشن از قلب به اندامها برسد.              2) خون از دستگاه تنفس به قلب بر نگردد.

3) خون از دستگاه تنفس به قلب برگردد.             4)مویرگ وجود نداشته باشد.

 12- کدام گروه های خونی در مجاورت آنتی کر A رسوب تشکیل نمی دهد؟

1) O,B       2)O,A              3)AB,A           4)AB,B

 13- در تبدیل فیبرینوژن  به فیبرین کدام  نقش مستقیم دارد؟

1) پروترومبین           2) ترومبین         3) ویتامین K     4) یون کلسیم

 14- در نوار قلب انسان سالم ، موج QRS ............ ثبت می شود.

1) کمی قبل از انقباض دهلیز ها             2) کمی بعد از انقباض بطنها

3) کمی قبل از انقباض بطنها                 4) بلا فاصله پس از انبساط بطن ها

 15- سلول های منهدم کننده گلبول های پیرخون ( هموگلوبولین ) تغییر شکل یافته کدام است؟

1) مونوسیت             2) اریتروسیت     3) لنفوسیت  B    4) لنفوسیت T

 16- در کدام جانور ، خون فقط با سلول های دیواره قلب و رگها در ارتباط است؟

1) ملخ         2) خرچنگ دراز  3) سفره ماهی                4) عنکبوت

 17- در کدام یک سیاهرگ ششی وجود ندارد؟

1) تمساح     2) کانگورو                     3) چکاوک          4) ماهی

18- در کدام جانور ، همولنف جزئی از دستگاه گردش مواد است؟

1) هیدر       2) عنکبوت                     3) ماهی             4) عروس دریایی

 19- کدام یک دارای اندامک است؟

1) پلاکت      2) باکتری           3) گلبول قرمز                 4) ریزوبیوم

 20- یون کلسیم در تولید ....... نقش مستقیم تری دارد.

1) پروترومبین           2) ترومبین         3) فیبرینوژن       4) ترومبوپلاستین

 


مطالب مشابه :


زیست 1 فصل 6-2

- گرانولوسیت ها و اگرانولوسیت ها شامل چه - نیروی دگرچسبی چیست؟چه نقشی در حرکت اب
نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه 1

- کدام دسته از گرانولوسیت ها : - نیروي دگرچسبی چیست؟چه نقشی در حرکت اب در اوند چوبی
نمونه سؤالات فصل ششم سال دوم

19- علت اینکه تارهای ماهیچه ای دهلیزها همزمان به انقباض در می آیند چیست؟ 20- نقش اعصاب در قلب
نمونه سوالات امتحانات خرداد ماه زیست شناسی و آزمایشگاه1

دو نوع از گرانولوسیت ها را نام ببرید. ترشح هیستامین مر بوط به نقش با لک در پرندگان چیست
سوالات چهار گزینه ای فصل 6

3 - بخش عمده هماتوکریت مربوط به چیست؟ 1) مونوسیت 2)اریتروسیت 3) گرانولوسیت 4)
سوالات تست فصل 6 زیست شناسی و آزمایشگاه 1

3- بخش عمده هماتوکریت مربوط به چیست؟ 1) مونوسیت 2)اریتروسیت 3) گرانولوسیت 4) آگرانولوسیت 4-
نمونه سوالات فصل 5،6،7،8 زیست شناسی 1

- همولنف چیست؟چه نقشی دارد؟ در چه - گرانولوسیت ها و اگرانولوسیت ها شامل چه
برچسب :