آیه 28 سوره کهف - استخاره از آیات سوره کهف

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   عمل به آن موجب برتری است و ترک آن نهی شده.  
سوره:   کهف  
آیه:   28  
صفحه:   297     
سوره الکهف مشتمل بر 110 آیه - سوره شماره 18
استخاره از آیات سوره کهف ,