چه مستیست ندانم که رو به ما آورد 145 - چو غنچه شکایت ز کار فرو بسته نکن فال حافظ

چو غنچه شکایت ز کار فرو بسته نکن فال حافظ

چو غنچه شکایت ز کار فرو بسته نکن فال حافظ

فال حافظ چه مستیست ندانم که رو به ما آورد 

 

تعبیرفال حافظ چه مستیست ندانم

تعبیرفال حافظ چه مستیست ندانم

چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

که بود ساقی و این باده از کجا آورد

تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر

که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد

دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

که باد صبح نسیم گره گشا آورد

رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد

بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد

صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است

که مژده طرب از گلشن سبا آورد

علاج ضعف دل ما کرشمه ساقیست

برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد

مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد

به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم

که حمله بر من درویش یک قبا آورد

فلک غلامی حافظ کنون به طوع کند

که التجا به در دولت شما آورد

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

همه چیز به خیر و خوبی تمام می شود. عجله نکن گره از کار بسته ی تو باز می شود. یک خبر خوش در راه است. منتظر باش. با شنیدن این خبر بیماریت نیز شفا پیدا می کند ولی یادت باشد نذری که کرده ای حتما" ادا کنی. وعده ای هم که داده ای بجا آور دولت دو در خانه ی شماست.

تفسیر فال   حافظ  2:

حادثه غیر مترقبه ای که برایت اتفاق افتاده به زودی برطرف خواهد شد و نتیجه ی مثبت آن را خواهی دید. به زودی خبری مسرت بخش در زندگی، تو را دگرگون خواهد کرد.

 

چه مستیست ندانم که رو به ما آورد,چه مستیست ندانم که رو به ما آورد معنی,چه مستیست ندانم که رو به ما آورد فال حافظ

فال حافظ چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

اختصاصی برگزیده ها


,