طرح درس سالانه (ریاضی راهنمایی)

هفته

جلسه

صفحه

                                موضوع و اهدا ف

             فعاليت هاي ديگر و مواد لازم   

 

 

 

 

 

 

مهر

  اول

1

------

آشنايي با دانش آموزان-   آزمون از درس رياضي پايه دوم - گروه بندي دانش آموزان

  آزمون شفاهي يا كتبي   - تابلو - كتاب         

 

2

5 - 1

تعيين اعداد اول - آشنايي با مفهوم اعداداول و مركب روش الگوريتم غربال براي پيدا كردن اعداد اول

حل كاردركلاسها توسط دانش آموز با راهنمايي معلم- كتاب

 

 دوم

1

8 - 7

حل مسئله -  تناسب معكوس

حل تمرينات درس قبل توسط دانش آموزان- تابلو - كتاب

 

 

2

10- 9

توان - يادآوري مطالب سال گذشته - بكار بستن قواعد توان در حل تمرينا ت

حل كاردركلاسها - حل تمرينات قبلي - تابلو - كتاب

 

 

 سوم

1

15-13

جذر- يادآوري مفهوم جذر از سال دوم - جذربا تقريب نقصاني كمتر از يك

حل كاردركلاسها - حل تمرينات قبلي- تصاوير كتاب - تابلو

 

 

2

18-16

جذر اعشاري - امتحان جذر - رابطه بين رقمهاي اعشار جذر و مجذور

حل كاردركلاسها- حل تمرينات قبلي-  كتاب - تابلو

 

 

چهارم

1

20-19

مجموعه ي عددهاي صحيح - نوشتن مجموعه به صورت هاي مختلف - نوشتن مجموعه با اعضا - نوشتن مجموعه با نمادهاي رياضي

حل كار دركلاسها - تمرينات قبلي -كتاب

 

 

2

21 - 1

 امتحان مرحله اي به منظور پيدا كردن مشكلات در سي و برطرف نمودن آنها

سئوالات تكثير شده از قبل

 

 

 

 

 

 

 

آبان

  اول

1

25-22

جمع و تفريق اعداد صحيح - يادآوري و تكميل جمع و تفريق اعداد صحيح

حل كاردركلاسها- حل تمرينات قبلي- رفع اشكال آزمون-كتاب

 

2

30-28

مجموعه ي عددهاي گويا - معرفي اعدادگويا - محوراعدادگويا- تساوي كسرها

حل كاردركلاسها - حل تمرينات قبلي- رسم ص 27 - كتاب

 

 دوم

1

35-32

چهار عمل اصلي اعداد گويا – يادآوري و تكميل چهار عمل اصلي دراعداد گويا

حل كاردركلاسها - حل تمرينات قبلي- كتاب

 

2

39-37

بردار- بدست آوردن مختصات يك نقطه و بردار و نوشتن جمع متناظر با يك بردار -  تساوي بردارها

حل كاردركلاسها - حل تمرينات قبلي - تابلو مختصات- كتاب

 

سوم

1

44-41

جمع بردارها- روش مثلث و روش متوازي الاضلاع براي جمع بردارها ضرب يك عدد دريك بردار

حل كاردركلاسها - حل تمرينات قبلي - تابلو مختصات - خط كش - كتاب

 

2

47-46

بردارهاي واحد - شناخت بردا رهاي واحد برروي دستگاه مختصات- نوشتن يك بردار برحسب بردارهاي واحد و بالعكس

حل كاردركلاسها - حل تمرينات قبلي - تابلو مختصات -

  كتاب - رسم ص 48

 

چهارم

1

47-22

 امتحان مرحله اي به منظور پيدا كردن مشكلات در سي و برطرف نمودن آنها

سئوالات تكثير شده از قبل

 

2

50-49

جبر- يادآوري كاربرد حروف سال دوم عبارت هاي جبري - جملات متشابه - ساده كردن عبارت هاي جبري

حل كاردركلاسها – رفع اشكال آزمون جلسه قبل- كتاب

 

 

 

 

 

 

 

آذر

اول

1

56-52

مقدارعددي - توزيع پذيري (پيدا كردن مقدار عددي يك عبارت - ضرب دو عبارت جبري - ساده كردن يك عبارت جبري  )

حل كار دركلاسها - حل تمرينات قبلي - استفاده از اشكال كتاب براي تدريس هرچه بهتر

 

2

62-58

معادله -  يادآوري وتكميل حل معادله - حل مسئله با ا ستفاده از تشكيل معادله

حل كاردركلاسها - حل تمرينات قبلي - رسم ص65- كتاب

 

دوم

1

70-66

هندسه1 - دايره- زاويه - وضع يك خط و يك دايره نسبت به هم - زاويه مركزي

حل كاردركلاسها- حل تمرينات قبلي- پرگار- نقاله- خط كش- كتاب

 

2

75-71

هندسه 1- زاويه محاطي - تقسيم كردن دايره به كمان هاي مساوي با روش هاي كتاب - چند ضلعي هاي منتظم

حل كاردركلاسها - حل تمرينات قبلي - خط كش - پرگار - نقاله - كتاب

 

سوم

1

79-77

رابطه فيثاغورس - پيداكردن رابطه ي فيثاغورس با كمك اشكال كتاب و كاردستي ساخته شده ص78 كتاب - عكس رابطه فيثاغورس: اگر در مثلثي مجذور بزرگترين ضلع با مجموع مجذورهاي دو ضلع ديگر برابر باشد آن مثلث قائم الزاويه  است

حل كاردركلاسها -  حل تمرينات قبلي - كاردستي ساخته شده از قبل - كتاب

 

2

82-79

هندسه 1- استفاده از رابطه فيثاغورس - حل مسئله با استفاده از رابطه فيثاغورس

حل كار دركلاسها- حل تمرينات قبلي- كتاب

 

چهارم

1

82- 1

امتحان مرحله اي به منظور رفع مشكلات درسي - و آمادگي دانش آموزان براي شركت در امتحان نوبت اول

سئوالات تكثير شده از قبل

 

2

------

                         رفع اشكال آزمون جلسه قبل

                    --------------------

 

 

 

 

 

دي

اول

1

86- 84

دوران - نمادهاي دوران - مجموعه ي دوران ها ي يك شكل

حل كاردركلاس ها حل تمرينات قبلي - اشكال آماده شده روي مقوا مشابه اشكال كتا ب-  گچ رنگي  - كتاب

 

2

91-89

حل تمرينات دوره اي توسط دانش آموزان به منظور آمادگي براي شركت در امتحان

                   ---------------------

 

دوم

 

93-91

حل تمرينات دوره اي توسط دانش آموزان به منظور آمادگي براي شركت در ا متحان نوبت اول  - محاسبه نمره مستمر  دانش  آموزان با توجه به فعاليتهاي انجام گرفته مانند حل تمرين - رسم - نمرات امتحانات مستمر و غيره

   ---------------------

 

 

 

                                                      

                                                                       امتحان نوبت اول                            

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

1

97-94

مجموعه ي عددهاي حقيقي -   نمايش عددهاي حقيقي-  محور عددهاي حقيقي

حل كاردركلاس ها -  پرگار - خط كش - گونيا - كتاب

 

2

- 99

100

آمار -  دسته بندي داده ها - جدول فراواني -  رسم نمودار ستوني

حل كاردركلاس ها - حل تمرينات قبلي - خط كش - تابلو  شطرنجي - كتاب

 

سوم

1

-101   

103

ميانگين - پيدا كردن متوسط دسته ها - محاسبه ميانگين با استفاده از جدول فراواني

حل كاردركلاس ها - حل تمرينات قبلي

 

2

------

انجام پروژه توسط دانش آموزان به طور مثال جمع آوري اطلاعات عددي  مربوط به قد دانش آموزان و رسم نمودار ستوني - وبدست آوردن ميانگين آنها

 حل تمرين جلسه قبل

 

چهارم

 

 

 

 

 

 

1

- 104

108

معادله خط - رابطه ي طول وعرض نقاط-  معادله خطي كه از مبدا مي گذرد - رسم خطي كه معادله ي آن داده شده 

حل كار در كلاس ها  -  ورق شطرنجي-  تابلو مختصات - خط كش - استفاده از اشكال كتا ب

 

2

 

 

 

 

- 109

112

 

 

 

معادله خط- نمودارمجموعه اي از نقاط - معادله خطي كه از مبدا نمي گذرد - رسم خطي كه معادله آن داده شده

 

 

                               

حل كار در كلاس ها - حل تمرينات قبلي - ورق شطرنجي - خط كش - تابلو مختصات - اشكال كتاب

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند

اول

1

- 113

115

معادله خط - شيب خط -  عرض از مبدا -  نوشتن معادله خطي كه شيب و عرض از مبدا آن معلوم باشد -  خط هاي موازي

حل كار در كلاس ها - حل تمرين قبلي - ورق شطرنجي -خط كش - تابلو مختصات - كتاب

 

2

- 117

119

معادله خط – صورت ديگر معادله خط – تبديل معادله به صورت y = ax + b

براي بدست آوردن شيب و عرض از مبدا آن – خط هاي موازي با محورها

حل كار دركلاسها - حل تمرينات قبلي -كتاب - خط كش - تابلو مختصات - ورق شطرنجي

 

 

دوم

1

- 94

120

 امتحان مرحله اي به منظور پيدا كردن مشكلات در سي و برطرف نمودن آنها

سئوالات تكثير شده از قبل

 

2

------

                     رفع اشكال آزمون جلسه قبل

               -------------------

 

سوم

1

- 121

122

دستگاه معادله هاي خطي - بدست آوردن مختصات محل برخورد دو خط در يك دستگاه مختصات با روش ترسيم - حل دستگاه معادله هاي خطي به روش حذفي

حل كار دركلاسها - كتاب - تابلو مختصات - ورق شطرنجي - خط كش

 

2

- 122

123

كاربرد دستگاه در حل مسئله ها - حل مسئله با استفاده از راهبرد تشكيل دستگاه معادلات

حل كار دركلاسها - حل تمرين قبلي -كتاب - تابلو مختصات - صفحه شطرنجي - خط كش – رسم ص126

 

چهارم

1

- 127

129

هندسه 2 - خطوط موازي - خط ها موازي با فاصله هاي متساوي  هر خطي را كه قطع كنند روي آن پاره خط هاي  متساوي ايجاد مي كنند - تقسيم يك پاره خط به قطعات متساوي با استفاده خط هاي موازي با فاصله هاي متساوي

حل كار دركلاسها - حل تمرينات قبلي - كتاب - خط كش -  گونيا- پرگار

 

2

------

               تعيين  تكليف نوروزي براي  دانش آموزان

              --------------------

 

 

 

 

 

 

فروردين

                                                                                            تعطيلات نوروزي

سوم

1

- 131

132

هندسه 2- قضيه تالس - با توجه به قسمت قبل اگر خطي موازي يك ضلع مثلثي رسم شود روي دو ضلع ديگر پاره خط هاي متناسب ايجاد مي كند - عكس قضيه تالس اگر خطي روي دو ضلع مثلثي پاره خط هاي متناسب ايجاد كرد اين خط با ضلع سوم مثلث موازي است

حل كاردركلاسها - حل تمرينات قبلي - كتاب - خط كش - پرگار - گونيا

 

2

- 132

133

هندسه 2- كاربرد قضيه تالس - بدست آوردن مقدار مجهول  در يك مثلث با استفاده از قضيه فيثاغورس

حل كاردركلاسها - حل تمرينات قبلي - كتاب

 

چهارم

1

1-134

بازديد تكاليف نورورزي -  امتحان مرحله اي به منظور پيدا كردن مشكلات در سي و برطرف نمودن آنها

سئوالات تكثير شده از قبل

 

2

- 135

138

هندسه 2- شكل هاي متشابه - رسم چند شكل متشابه - اندازه گرفتن زاويه هاي متناظر آنها و مقايسه با يكديگر - اندازه گرفتن اضلاع متناظر آنها و مقايسه با يكديگر- كاربرد تشابه درجغرافيا و مقياس نقشه

حل كاردركلاسها - رفع اشكال آزمون جلسه قبل - پرگار- خط كش - گونيا -  ورق شطرنجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارديبهشت

اول

 

 

 

 

 

 

1

- 140

142

هندسه 2 - تشابه دو مثلث – الف) اگر دو زاويه از مثلثي با دو زاويه از مثلث ديگر متساوي باشند دو مثلث متشابهند. ب) اگر دو ضلع ازمثلثي با دو ضلع از مثلث ديگر متناسب و زاويه هاي بين آن ها متساوي باشند آن دو مثلث متشابهند. پ) اگر سه ضلع از مثلثي با سه ضلع از مثلث ديگر متناسب باشند آن دو مثلث متشابهند

 

 

حل كار در كلاسها - حل تمرينات قبلي - پرگار - خط كش - گونيا - كتاب

2

- 143

144

 

 حل تمرينات صفحه 143 و 144 توسط دانش آموزان – ساخت هرم و مخروط با مقوا توسط دانش آموزان مطابق اشكال صفحه 145 و 147 كتاب

 

              --------------------

دوم

1

- 145

147

هندسه 2 - ياد آوري حجم منشور و استوانه از سال دوم - حجم هرم و مخروط -  مقايسه حجم منشوربا هرم  و كشف فرمول محاسبه حجم هرم توسط دانش آموزان -مقايسه حجم مخروط و استوانه  و كشف فرمول حجم مخروط توسط دانش آموزان

حل كاردركلاسها -  احجام ساخته شده توسط دانش آموزان - ظروف شيشه اي توخالي به شكل منشور هرم استوانه ومخروط - كتاب

 

2

- 148

149

هندسه 2- حجم كره – پديد آمدن كره ازدوران يك نيم دايره حول قطر آن - مقايسه حجم نيم كره با يك مخروط  و محاسبه حجم كره با استفاده از حجم مخروط - مقايسه سطح نيم كره با سطح دايره عظيمه ايجاد شده در كره و محاسبه مساحت كره با استفاده از مساحت دايره

حل كاردركلاسها – حل تمرينات قبلي - كتاب - يك توپ كه سطح آن از نخ پوشانده شده - يك دايره مساوي با دايره عظيمه كره كه سطح آن با همان نوع نخ پوشانده شده - يك ظرف شيشه اي تو خالي به شكل مخروط و يك ظرف شيشه اي توخالي به شكل نيم كره

 

سوم

1

- 149

150

حل تمرينات صفحه 149 توسط دانش آموزان - رسم صفحه 150

 

 

2

- 94

150

 امتحان مرحله اي به منظور پيدا كردن مشكلات در سي و برطرف نمودن آنها

سئوالات تكثير شده از قبل

 

چهارم

1

- 151

155

حل تمرينات دوره اي 2 توسط دانش آموزان به منظور رفع اشكالات درسي و آمادگي براي شركت در امتحان نهايي نوبت دوم

                ---------------------------

 

2

------

حل نمونه سئوالات امتحانات نهايي و پاسخگويي به اشكالات درسي دانش آموزان وتوصيه هايي براي بهتر آماده شدن دانش آموزان درامتحانات نوبت دوم

          

               -------------------------

 

خرداد

 

                                                                                            امتحانات نوبت دوم

منبع :گروه ریاضی استان لرستان


مطالب مشابه :


مساحت ها ، محیط ها و حجم اشکال هندسی

۱۸) حجم مخروط =
فرمول مساحت اشکال هندسي

مخروط ناقص. فرمول محیط ومساحت اشکال هندسی ویژه ی حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم ×
اصول تهیه طرح های اکتشافی (قسمت چهارم)

حجم مخروط کامل با قاعده و ارتفاع نظر گرفت، می توان با فرض مخروط ناقص، حجم را از
طرح درس سالانه (ریاضی راهنمایی)

حجم مخروط و استوانه و كشف فرمول حجم مخروط توسط حجم كره با استفاده از حجم مخروط
مروری بر ریاضیات بابلی و مصری

آنها حجم مخروط ناقص یا هرم مربع القاعده جایگزینی در یک فرمول کلی ، و راه مربع
نمونه سوال نقشه کشی در جه 2

چگونگی طراحی پلانهای معماری و اطلا عات معماری- مطالب مر بوط به نقشه کشی
تاریخ ریاضیات

ي فرمول مساحت يك حجم مخروط ، استوانه ، متوازي السطوح ، منشور ، هرم ، مخروط و هرم ناقص
برچسب :