تزیین سکه عیدغدیر

  • تزئین سکه عید غدیر ۳

    این سری سوم از تزئین سکه عید غدیر است که به عزیزان تقدیم میکنم البته از این تزئینات در مراسمهای دیگر هم میتوان استفاده کرد. یک سری گل مصنوعی یا اگر قابل دسترس باشد گل طبیعی را آماده کرده و با مفتول سیمی (البته این شکل سیمهای مفتولی را آماده هم میفروشند.) آنها را به صورت ایستاده نگه دارید و یک طرف سیم مفتول را برای نگه داشتن سکه یا اسکناس آزاد بگذارید به این شکل:  • تزئین سکه عید غدیر

    عده ای از دوستان برای عید غدیر تزئیناتی میخواهند. فکر میکنم برای عید غدیر عده ای از دوستان سکه هدیه میدهند و دوست دارند که این هدیه زیبا جلوه کند. البته من تا به حال چنین رسمی را ندیده ام که سکه را تزئین کنند ولی من میتوانم برای این دوستان ایده بدهم با این که نمیدانم موضوع از چه قرار است. آیا سکه طلا است یا سکه معمولی،اگر طلا باشد خودش تزئین است و اگر به من کسی طلا بدهد راضی به زحمت نیستم که کسی این هدیه را تزئین کند ولی اگر سکه معمولی است بهتر است که با کمی حوصله و سلیقه این هدیه را زیباتر جلوه دهید. ایده اول: یک کارت زیبا درست کنید و اگر اسکناس هدیه میدهید آنرا لای این کارت قرار دهید و اگر سکه میدهید سکه را با چسب داخل کارت بچسبانید.  

  • امامت امام زمان(عج)

    اشعار آغاز امامت و تاجگذاری امام زمان (عج) - سازگار قیامتـی است گمانم قیامت مهدی استجهـان محیط وسیع کرامت مهدی استزمان زمان شروع زعامت مهدی استغدیـر دوم شیعـه، امـامت مهدی استهمه کنیـد قیـام و همـه دهید سلامامـام کـل زمان‌ها دوباره گشت امامبشـارت آمـده بهـر بشـر مبارک بادشب فراق سحر شد، سحر مبارک بادبهشت وصل خـدا را ثمر مبارک بادبـرای منتظـران این خبر مبارک بادخطاب نـور همه آیه‌های نصر شدهولـیِّ عصـر، دوباره ولیِّ عصر شدهخطاب حضرت معبود را بخوان با منپیام قاصـد و مقصود را بخوان بـا منبیــا ترانـه داوود را بخـوان تـا مـنسرود مهـدی موعود را بخوان با مندوبـاره آیـه جاء الحق آشکار شدهبه یمن وصل، همه فصل‌ها بهار شدهز تیرگـی چـه زیان کوه نور نزدیک استرهی که بود به چشم تو دور، نزدیک استفـراق رفتـه و فیض حضور نزدیک استالا تمامــی یــاران! ظهـور نزدیک استفـرار ابـر و رخ آفتــاب را نگــریدسراب‌هـا همـه رفتنـد، آب را نگریدبشارت ای همه یاران که یار می‌آیدنویــد رحمـت پــروردگار می‌آیدمحمـد از طــرف کوهسـار می‌آیدعلی گرفته بـه کف ذوالفقار می‌آیددعـای عهد و فرج را همـه مرور کنیدسلام تازه بر آن تک سوار نور می‌آیدز مکـه سر زده صبح قیام ابراهیمرسد بـه عالـم هستی پیام ابراهیمامـام عصر که بر او سـلام ابراهیمقیـام کــرده، کنـار مقـام ابراهیمحـرم رسانه آوازه «انـا المهدی» استچهان پر از سخنِ تازه «انا المهدی» استجهانیان! همـه جا در کنار یار کنیددل خـزان زده خویش را بهار کنیدیهودیـان همه جا در شرارِ نار کنیدالا تمامــی وهابیــان فــرار کنیدرها کنیـد حرم را، حرم، دیار علی استبه دست مهدی موعود، ذوالفقار علی است***استاد سازگار* اشعار آغاز امامت و تاجگذاری امام زمان (عج) - نوازنی در ربیع شادمانی با خدامی نویسم شعر لبخند تو رامی نویسم با بهشتی از سروربا قلم هایی که دارد رنگ نورای ربیع آرزوهایم سلام!برگ سبز گفتگوهایم سلام!ذکر ما را با حضورت دم بدهمژدگانی های ما را هم بدهمژدگانی هایی از جنس حضورمژدگانی های ایام سروراول از مدح تو می نوشم عسلکوزه ای از دست کندوی ازلآب زمزم را تو شیرین کرده ایکام آدم را تو شیرین کرده ایآسمان با نور تو تزیین شدهبا قدم هایت زمین سنگین شدهای تپش های زلال آسمانزندگی بی زوال آسمانجانشین مطلق آئینه هاای امام جمعه ی آدینه هابعد بسم الله رحمان رحیمنام تو برده است موسای کلیمخلوت سجاده های انبیاءگرمی حال و هوای انبیاء  می وزی مثل نسیمی کو به کوبا صدای دل نواز هو و هومی وزی و دشت را پر می کنیخارها را می بری حر می کنیراستی روز نهم عید شماستروز خوشحالی خورشید شماستتو که خوشحالی! ...