دانشگاه نیرومحرکه قزوین

  • فرصتهای شغلی بهداشت حرفه ای در سال 1387

    فرصتهای جدید شغلی بهداشت حرفه ای نام کارگاه آدرس تلفن مسئول مربوطه مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تمام وقت / پاره وقت جنسیت ملاحظات تاریخ اعلام کابلسازی افق البرز شهرک لیا ۴۴۵۴۲۵۸ خانم بهنامی پور بهداشت حرفه ای کاردان /کارشناس تمام وقت خانم / آقا جذب شد ۲۸ فروردین ۱۳۸۷ ارکک تولید البرز ۲۲۲۳۶۵۶ آقای محمودی بهداشت حرفه ای کارشناس پاره وقت خانم / آقا جذب شد ۲۸ فروردین ۱۳۸۷ پلی سازان البرز ۲۲۲۳۳۲۰ آقای فرهاد محمدی بهداشت حرفه ای کاردان/کارشناس پاره وقت خانم / اقا جذب شد ۲۸ فروردین ۱۳۸۷  لیا نخ قزوین  شهرک لیا  ۰۲۱۵۵۱۵۹۵۹۱  آقای فهیمی  بهداشت حرفه ای  کاردان /کارشناس  پاره وقت  خانم /اقا جذب شد ۲۴ فروردین ۱۳۸۷  اروند بنیان صنعت  البرز  ۲۲۲۰۶۲۰  خانم سلیمی  بهداشت حرفه ای  کاردان /کارشناس  پاره وقت  خانم /اقا جذب شد  ۲۹ فروردین ۱۳۸۷  گروه بهداشتی فیروز البرز   ۲۲۲۳۵۱۴  -  بهداشت حرفه ای   کاردان /کارشناس  تمام وقت  خانم /اقا جذب شد ۲۵ فروردین ۱۳۸۷  سرامیک البرز  البرز  ۲۲۳۲۴۲۶  آقای فضلعلی  بهداشت حرفه ای  کارشناس  تمام وقت  ترجیحا  آقا جذب شد  ۳۱ فروردین ۱۳۸۷  البرز یدک  البرز  ۲۲۲۲۱۳۶  خانم باقری  بهداشت حرفه ای  کاردان /کارشناس  تمام وقت  خانم /آقا جذب شد  ۳۱ فروردین ۱۳۸۷  آرمین پلاستیک سبز  البرز ۲۲۲۳۶۲۳  آقای قاسم زاده  بهداشت حرفه ای   کاردان /کارشناس  پاره وقت  ترجیحا خانم جذب شد  ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷  دیبا  البرز  ۲۲۲۳۶۱۸  آقای مهرتاش   بهداشت حرفه ای    کاردان  تمام وقت  خانم جذب شد  ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷  متالوژی پودر ایران  البرز  2222034  آقای پرویزی  بهداشت حرفه ای  کارشناس  تمام وقت   خانم /آقا   جذب شد  ۱۰ اردیبهشت ۸۷  آرد ماشین  البرز  ۹۱۲۳۸۱۹۰۱۳  آقای شیرخانی  بهداشت حرفه ای  کارشناس  تمام وقت  ترجیحا آقا جذب شد  ۱۰ اردیبهشت ۸۷  یاس نخ  البرز  ۲۲۳۴۱۵۲  آقای بابایی  بهداشت حرفه ای  کاردان /کارشناس   تمام وقت  ترجیحا آقا جذب شد  ۱۱ اردیبهشت ۸۷  آذرین نام  شهرک لیا  ۴۴۵۴۲۸۳  مدیر اداری   بهداشت حرفه ای  کارشناس    تمام وقت   خانم /آقا   جذب شد  ۱۱ اردیبهشت ۸۷ ادامه فرصتهای شغلی: نام کارگاه واقع در تلفن مسئول مربوطه مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تمام وقت / پاره وقت جنسیت تاریخ اعلام ملاحظاتدستکش حریر ایران البرز ۲۲۲۲۹۸۸ اقای اربابی بهداشت حرفه ای کارشناس پاره وقت خانم /آقا ۱۶ اردیبهشت ۸۷ -پروژه عمرانی در شهرهای قزوین  - تهران - کیش - تبریز (هر شهر یک نفر)  استان قزوین ۹۱۲۲۶۱۲۰۹۲ (مهندس رمضانی) - بهداشت حرفه ای کارشناس تمام ...  • جزوه متالورژی3

    انجماد:تبدیل حالت مذاب یامایع به جامد                                مایع                              جامد                G                                                                                      TM نکته: جامد پایدارتراست نسبت به مذاب.   نکته: نیروی محرکه ی انجماد کاهش انرژی آزاداست.            نکته: پایدارترین ماده ماده ای است که انرژی آزادش کم باشد.                                                   نکته: وقتی دماراکم کنیم انرژی آزادبر افزایش انتروپی غلبه می کند.نکته:دردمای بالا مایع ودردمای پایین جامد پایدارتر است.     -پدیده جوانه زنی در جوش : بطور کلی جوانه زنی را می توان تشکیل یک فاز جدید در یک محل مشخص که از محیط اطراف خود توسط مرز معینی جداشده است. -پیدایش یک نطفه:کوچک از یک فاز جامد توسط مایع یا مذاب احاطه شده است که طول پروسه ی انجماد این جوانه ها اگرشرایط باشد آنقدر رشد می کنند که مایع به جامد تبدیل شود .                          _از لحاظ تئوری سه نوع جوانه زنی در جوش داریم: 1-جوانه زنی همگن (هموژن):اگر جوانه زنی از داخل خود مذاب شود جوانه زنی همگن است . 2-جوانه زنی غیر همگن(هتروژن):اگر توسط یک جسم خارجی جوانه زنی اتفاق بیفتد(آخال، اکسید) جوانه زنی غیر همگن است. 3-رونشینی                                 EpiTaxial نطفه:در داخل مذاب اتم های از انرژی آزاد متوسط مذاب بیشتر است .پس تعدادی ازاین اتم ها به وسیله ی در کنار هم قرار گرفتن تمایل به کاهش انرژی دارند .یعنی می خواهند انرژی آزاد خودراکاهشدهند. در ادامه با کاهش دما اتمهای بیشتری به این کلاستر می چسبند پس درادامه برای اینکه انرژی آزادبیشتری کاهش پیداکند.     فصل مشترک هندسی وتخمک                                                                          مرز                             نطفه(جوانه)   تخمک     خوشه   -پدیده ی جوانه زنی ازدیدگاه ترمودینامیک:  ازدیدگاه ترمودینامیک تنها یک درجه است که در آن مایع به جامد تبدیل می شود .rt:تحت تبدیدی وجوددارد افزایش rtکاهش نیروی آزاد.سوال: اگرتغییر انرژی آزاد مذاب به جامد منفی است پس چرادرست درزیردمای انجماد این تبدیل فورا صورت نمی گیرد؟ پاسخ:این عدم تبدیل فوری ناشی ازاین موضوع است که تغییر انرژی آزاد متاثر از 2پارامتر مهم است : 1.کاهش انرژی آزاد حجمی rGv 2.افزایش انرژی فصل مشترک سطحی -کاهش انرژی آزادحجمی: دریک فلز خالص دریک ماده معین (TM)از لحاظ حرارتی وچگالی اتم شرایطی به وجود می آید که گروهی از اتم ها قادر ند بااتصال به یکدیگر جوانه تشکیل بدهند واین کاهشبارشد ...