دانلود گام به گام زبان انگلیسی سوم دبیرستان

 • جزوه آموزشی زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان گام آخر ۹۲

  دانلود جزوه آموزشی زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان گام آخر ۹۲ این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است . حجم : ۲.۱۷مگابایت دانلود : لینک مستقیم | لینک کمکی رمز فایل : www.fera.ir منبع : دبیرستانی کنکوری • نرم افزار واژگان گاج برای موبایل -جزوه آموزشی زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان گام آخر

 • کمک درسی زبان فارسي اول دبيرستان - گام به گام

  زبان فارسي اول دبيرستان - گام به گام درس اول زبان   درس دوم جمله   درس سوم مرروي بر نگارش دوره راهنمايي   درس چهارم جمله و اجزاي آن   آزمون مرحله اي (تشريحي)   آزمون چهار گزينه اي درس اول تا پايان درس چهارم   درس پنجمويرايش   پرسش هاي آموزشي و تكميلي درس اول تا پايان درس پنجم (بدون پاسخ)   درس ششم شكل هاي زبان   درس هفتمچرا املا مي نويسيم؟   آزمون زبان فارسي ميان نوبت اول : (بدون پاسخ)   درس هشتم ويژگيهاي فعل 1   درس نهم نگارش علمي،‌نگارش ادبي   آزمون مرحله اي تشريحي شماره 2 – از درس پنجم تا درس نهم(بدون پاسخ)   آزمون چهار گزينه اي درس پنجم تا پايان درس نهم (بدون پاسخ)   درس دهم : ويژگيهاي فعل (2)   درس يازدهم مقايسه   درس دوازدهم گروه اسمي(1)   پرسش هاي آموزشي و تكميلي درس هشتم تا پايان درس دوازدهم :(بدون پاسخ)   درس سيزدهم و چهاردهم   آزمون زبان فارسي نوبت اول – نمونه شماره 1 (بدون پاسخ)   آزمون زبان فارسي نوبت اول نمونه 2   آزمون چهار گزينه اي زبان فارسي نوبت اول : (بدون پاسخ)   درس پانزدهم و شانزدهم   درس هفدهم و هجدهم   درس نوزدهم خاطره نويسي ، يادداشت روزانه   پرسش هاي آموزشي و تكميلي (درس پانزدهم تا درس نوزدهم) بدون پاسخ   آزمون مرحله اي (تشريحي) شماره 3، از درس 15 تا درس نوزدهم : (بدون پاسخ)   آزمون چهار گزينه اي درس پانزدهم تا پايان درس نوزدهم :(بدون پاسخ)   درس بيستم و بيست و يكم   درس بيست و دوم و بيست و سوم   درس بيست و چهارم زبان شناسي چيست ؟   درس بيست و پنجم نامه نگاري (2)   آزمون مرحله اي (تشريحي و تستي) از درس 20 تا 25   درس بيست و هفتم و درس بيست و هشتم   آزمون زبان فارسي نوبت دوم – نمونه شماره 2 (بدون پاسخ)   آزمون چهار گزينه اي زبان فارسي نوبت دوم : (بدون پاسخ)  

 • کمک درسی جغرافيا سوم راهنمايي - گام به گام

  جغرافيا سوم راهنمايي - گام به گام درس اول – براي آموختن جغرافيا از چه وسايلي استفاده مي شود؟   درس دوم – چگونه از نقشه استفاده مي كنند؟ درس سوم : آيا وسايل ديگري براي مطالعه جغرافيا وجود دارد؟   درس چهارم : درباره ناهمواريها چه مي دانيد؟درس پنجم :‌ناهمواريها چند نوع اند ؟درس ششم – چين خوردگيها چند نوعند؟   درس هفتم : كوهستان هاچگونه به وجود آمده اند؟درس هشتم : آيا آتش فشان ها ناهمواريهاي جديد ايجاد مي كنند؟   درس نهم : چرا زمين مي لرزد؟درس دهم : آب ها در روي زمين چه مي كنند؟   درس يازدهم : از رودها چه مي دانيد؟درس دوازهم :‌چگونه آب ها چهره ي زمين را تغيير مي دهند؟   درس سيزدهم :ويژگي اقيانوسها ودريا ها   درس چهاردهم : هوا در زندگي ما چه نقشي دارد؟درس پانزدهم : انواع آب و هواها كدامند؟   درس هفدهم : جمعيت در كره زمين چگونه پراكنده شده است؟درس نوزدهم : شهرها چگونه بوجود آمده اند؟   درس بيستم : ما كجا هستيم؟درس بيست و يكم : چرا به جهت يابي نيازمنديم ؟   درس بيست و دوم : مدار ونصف النهار چيست؟درس بيست و سوم : حركت انتقالي زمين چگونه است ؟  

 • کمک درسی ادبيات فارسي سال اول دبیرستان - گام به گام

  ادبيات فارسي سال اول متوسطه - گام به گام درس اول با تو ياد هيچ كس نبود روا   فصل اول انواع ادبي (1) درس دوم - ادبيات حماسي   درس سومرزم رستم و سهراب (2)   درس چهارم قطعه هاي نمايشي   فصل دوم - ادبيات داستاني (سنتي)درس پنجم - درآمدي بر ادبيات داستاني سنتي   درس ششمداستان خير و شر   درس هفتمطوطي و بقالي   فصل 3 - ادبيات پايداري درس هشتم - گلهايي كه در نسيم آزادي مي شكفد   درس 9 دريادلان صف شكن   فصل 4 - ادبيات جهاندرس دهم و يازدهم / داستان هديه ي ناتمام ، مسافر   فصل پنجم - درآمدي بر ادبيات غناييدرس دوازدهم - از كعبه گشاده گردد اين در   درس 13در امواج سند   فصل 6 درس چهاردهم - درآمدي بر ادبيات تعليمي   درس پانزده و شانزده فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي / مسجد جلوه گاه هنر اسلامي   درس هفدهم و هجدهمكلاس نقاشي / درآمدي بر ادبيات دوران مشروطه   درس نوزدهمحاكم و فراشان   درس بيست و بيست ويكسفر به بصره / زندگي من   درس بيست و دوم پيرمرد چشم ما بود   درس بيست و سومدرآمدي بر ادبيات فارسي برون مرزي   درس بيست و چهارمتا هست عالمي ، تاهست آدمي  

 • پاسخ تمرینات درس اول زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان

  Practice Your New Words. Page 3 1. Give me a slice of  cheese . 2. I tired very hard but couldn't do it right . 3. Let's buy some tea . we've run out of tea. 4. A language lab is very good place to learn English. 5. She was very tired but she wanted ti keep on working. C. Comprehension page 5 I 1. The study animals in a lab to find out how they learn. 2. He put the puzzle in washoe's cage. 3. She had to take it part. 4. He learn that monkey to puzzle for the fun of it. 5. No'they are'nt as clever as washoe. 6. Yes, I do, Ilike to play whit a monkey like washoe. II 1. (True) 2. (False) 3. (True) 4. (False) 5. (True) III 1. Why would the man give washoe a slice of banana ? because washoe did every thing right . (B) 2. What washoe did was very unusual . (B) 3. According to the passage washoe like doing puzzles , (A) 4.The man learned new things about monkeys . (C)    Speaking 2 1. Ali had eaten a sandwich before he went to bed. 2. She had eaten a sandwich before she went to bed. 3. Mr Amiri had eaten a sandwich befor he went to bed. 4. My sister had eaten a sandwich before she went to bed. 5. My sister had cooked dinner before she went to bed. 6. My sister had washed the dishes before she went to bed. 7. My sister had watched the news before she went to bed. 8. My sister had turnedoff the TV before she went to bed. - 1. Ali was upset because he had lost his money.  2. Ali was sorry becaus he had made a big mistake. 3. Ali was happy because he had helped the old man. 4. Ali was upset because he had got bad marks. 5. Ali was tired because he had worked very hard. 6. Ali was happy becouse he had finished his homework. 7. Ali was tired because he had worked on the farm Speaking 3 1. No, he hadn't.    He had writtena letterbefore I telephonedhim. 2. No, they hadn't.    They had learned English before they left the country. 3. No, he hadn't.    John had bought the tickets before the match started. 4. No, he hadn't.    He had lived there for a few years before I met him. 5. No, I hadn't.    I had put the dishes on the table before I went out. 6. No, she hadn't.    She had cleaned the rooms carelessly before they arrived. Writing 1 1. Ali was very tired last night because he had played football all afternoon yesterday. 2. Ahmad played ping-pong very well because he had practiced ping-pong for many years 3.They boys decided to rest because they had walked for 10 kilometers. 4. Mrs Jones was very happy because she had foundher little son. 5. Jane didn't go there because they hadn't invited her. 6. Mr white didn't wear the shirt because his wife hadn't washed it. Writing 2 1. I was unhappylast night because I had read a sad story. 2. I left my office early because I had finished my work. 3. He didn't eat the fruits because he hadn't washed them. 4. Jane was so happy because she had got very good grades. 5.The man was so upset because he had made a lot of mistakes. 6. I didn't let sally watch TV because she had not done her homework. 7.Mary didn't go to their party because they had not invited her. 8. I gave her my book because she had lost her book. Writing 3 1. I had watched a film before I went to bed last night. 2. I had helped my motherbefore I went to bed last night. 3. I had said my prayer before I went to bed last night. 4. I had cleaned my room before I went to bed last night. 5. I had brushed my teeth before I went to bed last night. F. Language Functions Page 9 and 10 1. Would you mind returningthese books to the library for me? 2. Would you mind helping me clean my room? 3. Would you mind openingthe window? It is very hot. 4. Would you mind helping me with these math problems? 5. Would you mind changing this bill for me? 6. Would you mind letting me use your motorcycle for a while? 7.Wo uld you mind letting me bo rro wyour cassette player? 8. Would you mind letting me look at your copy of the book? H. Vocabulary Review 1. Do you usually get up early in the morning? 2. Please turn down the TV. I want to study. 3. ...

 • فایل های صوتی زبان انگلیسی از راهنمایی تا دبیرستان

   فایل های صوتی زبان انگلیسی از راهنمایی تا دبیرستان

  اگه از این پست استفاده نکردید پشیمون میشید.این کار رو هیچ کجا پیدا نمی کنید:بسیار کم حجم و فشرده و با کیفیت. در این قسمت پس از مدتها و پس از درخواستهای فراوان دوستان عزیز فایل های صوتی زبان انگلیسی مربوط به کتابهای درسی رو در اینجا قرار میدم و یکی از بهترین شیوه هایی هست که بشه تلفظ لغات رو یاد گرفت.امیدوارم استفاده کنید و مفید واقع بشن.   پسورد فایل ها: eltc.persianblog.ir دانلود تمامی فایل های صوتی زبان انگلیسی دوم راهنمایی(شامل ریدینگ و لغات جدید):4 مگابایت   دانلود تمامی فایل های صوتی زبان انگلیسی سوم راهنمایی(شامل ریدینگ و لغات جدید):4 مگابایت    دانلود تمامی فایل های صوتی زبان انگلیسی اول دبیرستان(شامل ریدینگ و لغات جدید):7 مگابایت   دانلود تمامی فایل های صوتی زبان انگلیسی دوم دبیرستان(شامل ریدینگ و لغات جدید):7 مگابایت   دانلود تمامی فایل های صوتی زبان انگلیسی سوم دبیرستان(شامل ریدینگ و لغات جدید):7 مگابایت     دانلود تمامی فایل های صوتی زبان انگلیسی پیش دانشگاهی(شامل ریدینگ و لغات جدید):12مگابایت منبع : www.eltc.persianblog.ir

 • کمک درسی دینی سوم راهنمایی - گام به گام

  فرهنگ اسلامي وتعليمات ديني سوم راهنمايي - گام به گام خلاصه   بخش اول : توحيددو برهان درباره خداشناسي و مقايسه آنهادرس اول : هر پديده علتي دارد- درس دوم : ‌دو برهان درباره خدا پرستي   بخش دوم :‌معاددرس سوم : روز قيامت ، روز حساب - درس چهارم :‌بهشت و بهشتيان – دوزخ و دوزخيان   بخش سوم :‌نبوتدرس پنجم پيامبران   بخش چهارم : پيامبر اسلام، آخرين فرستاده ي خدادرس ششم : بيعت با پيامبر - درس هفتم : مكر مشركان   بخش چهارم : پيامبر اسلام، آخرين فرستاده ي خدادرس هشتم :‌هجرت پيامبر   بخش پنجم : نمونه هايي از برنامه هاي سياسي، اجتماعي و تربيتي اسلامدرس نهم :‌اجتهاد و رهبري - درس دهم : مساوات در برخورداري از بيت المال   بخش پنجم : نمونه هايي از برنامه هاي سياسي، اجتماعي و تربيتي اسلامدرس يازدهم : جهاد و دفاع در برابر اسلام   بخش پنجم : نمونه هايي از برنامه هاي سياسي، اجتماعي و تربيتي اسلامدرس دوازدهم :‌فروبردن خشم چگونه ممكن است؟ - درس سيزدهم : خانواده   بخش ششم : امامت ، نظام امتدرس چهاردهم :‌اهل بيت پيامبر، حاملان علوم الهي - درس پانزدهم : رفتار ائمه در برابر خلفاي جور   بخش ششم : امامت ، نظام امتدرس شانزدهم : شيعه و سني   بخش هفتم : احكامدرس هفدهم :‌تطهير باآب باران و آب چاه   بخش هفتم : احكامدرس هجدهم : غسل - درس نوزدهم : تيمم   بخش هفتم : احكامدرس بيستم : لباس نمازگزار