مبلمان پانه

 • واژه نامه چوب

  چوب کنده، قسمت‌های‌سفت ‌و سخت ‌درخت، آن‌قسمت ‌از زیر پوست (اسم) 1 - ماده ای سخت که ریشه و ساقه و شاخ. درخت را تشکیل میدهد و آنرا برای سوزاندن یا ساختن اشیا بکار برند. 2- واحد پول است در معاملات بازاری این اصطلاح بسته بمقدار معامله است . اگر معامله کلان باشد و در آن گفتگو از هزار ( تومان ) بود یک چوب معادل یک هزار ( تومان ) است و در غیر این صورت مراد از یک چوب یک تومان است چوق . یا پای چوب ایستادن . در اصطلاح کاسبهای میدان حاضر شدن شخصی برای خرید جنس ( دست اول )در صبح زود در میدان و منتظر قپان کردن آن شدن پس از خرید . تلفظی از چوب اله چوب همان آلاچیق یا الاچیق است و اصل کلمه الاچیق همین اله چوب است . چار چوب هر چهار چوب دروازه یعنی هر دو چوب بالائین و فرودین و هر دو چوب بازوی در . چار چوب در . چارچوبه . حاشی. چوبین در که دو مصراع یا لت در یک لته در آن جای گیرد . دریواس . یا چهار قطعه چوبی که در حاشی. چیزی قرار دهند . چوب النگو چوبیست مخروطی شکل که برای بزرگ کردن و صاف کردن النگو بکار میرود 0 چوب انداز که چوب اندازد اندازنده چوب  چوب ایمد چوب گاو آهن که مزنی را با آن شیار کنند چوب بازی عمل چوب باز 0 بازی با چوب چوب بازیدن نیزه زدن یا با نیزه بازی کردن چوب بالان چوب تله - چه بالان معنی تله و دام است و یا بالان مبدل پالان است 0 چوب بر که چوب برد 0 که قطع چوب کند چوب بری عمل چوب بر 0 قطع کردن چوب بست (اسم) 1 - چوبهایی که عمودی و افقی بهم متصل سازند و در کنار دیوار نصب کنند و عمله و بنا بر روی آن کار کنند چوب بندی. 2 - چوبهایی که بهم پیوندند و شاخه های مو را روی آن گسترند . دهیست از دهستان مشهد گنج افروز بخش مرکزی شهرستان بابل 0 چوب بستن متصل بساختن چوب بچیزی چوب بندی عمل چوب بستن و داربست یا خر پا ساختن چوب پاره پاره چوب 0 تراشه و قطعه ای از چوب چوب پر چوبی کوتاه که بر سر آن دسته از پر نرم بندند و استوار کنند 0 چوب پرده چوب پهن و دراز بدرازای عرض دریا درگاه یا کمی طولانی تر که بر بالای در کوبند و از آن پرده را آویزند 0 و گاه آنرا از آهن نیز سازند و همین نام چوب پرده بدان دهند 0 چوب پوش پوشند. چوب 0 یا از چوب پوشیده شده 0 پوشیده از چوب 0 مستور و پنهان در چوب 0 چوب تاشان دهیست از دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 0 چوب تراش تراشند. چوب خراشند. و ورقه ها از سطح چوب بر کننده 0 خط چوب جارو چوب راستی که بدست. جارو بندند و آنرا در دست گیرند و جارو کشند 0 چوب چوبی دیواری مشبک از چوبها یا نرده هائیکه بفاصله بزمین فرو برده باشند 0 دیوار یا در مشبک و عمودی با چوب 0 چوب چینی بیخسیت معروف و گیاه او بی گل و بی ثمر است برگش به زنبق وساقش به نی شبیه است و بهترین آن ... • اختلاف دیدگاه معماران کلاسیک و مدرن در چیست؟

  فلسفه و تمدن کلاسیک یونان و روم باستان شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را تشکیل می دهد و طی دو هزار سال گذشته همواره فلسفه کلاسیک در بینش ذهنی و کالبد فیزیکی تمدن غرب مشهود بوده است. سبک کلاسیک که در پی نفوق معماری مدرن از اوایل قرن اخیر مورد بی توجهی نسبی قرار گرفته بود به تدریج بعد از انتقادی که به سبک مدرن شد دوباره به صورت یک سبک مهم که می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشد مطرح شد. معماران نئوکلاسیک همچون معماران پست مدرن توجه به گذشته دارند ولی یک اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد. معماری پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم و ملتی به عنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی می شود، لذا آنها تاریخ فرهنگی و کالبدی و همچنین دستور زبان معماری هر قومی را در معماری خود در هر منطقه نمایش می دهند . اما این کار به معنی تقلید نیست بلکه بر اساس شرایط زمانی و مکانی به صورت جدید و امروزی ظاهر می شود، و لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات، رنگ ها و عملکرد های نمادهای تاریخی به خود تردید راه نمی دهند. اما معماران نئوکلاسیک همچون کوینلن تری انگلیسی(یکی از مهم ترین نظریه پردازان سبک نئوکلاسیک) معتقدند که «نظم های کلاسیک الهاماتی آسمانی و مقدس هستند» پس تغییر در آنها صحیح نیست و هر تغییری در آن باعث تبدیل شدن کمال به نقصان می شود. آنها دلیل جاودانگی معماری کلاسیک را در همین می دانند و از نظر معماران نئوکلاسیک سبک پست مدرن یک مد است زیرا در این سبک اصول جاودانه معماری کلاسیک با طبع، نظر و منطق زمینی تغییر داده شده است. معماران نئوکلاسیک سبک مدرن را نیز سبکی قابل قبول نمی دانند چنانکه کویلن تری گفته است «مدرنیسم پرهیز از هر روشی است که کارکرد داشته است» لذا معماران نئوکلاسیک، گذشته و خصوصا معماری کلاسیک را منبع الهام خود می دانند و معماری کلاسیک و یا سنتی را به همان گونه که از نظر کالبدی بوده، برای احتیاجات امروزه طراحی می کنند. اما باید توجه داشت که در داخل این فرم های تاریخی کلیه وسایل رفاهی امروزی تدارک دیده شده است. اگر خواسته باشیم در یک جمله معماری نئوکلاسیک را تعریف کنیم می توان گفت: ساختمان نئوکلاسیک، پوسته ای کلاسیک بر روی امکانات مدرن است. معماران این سبک معماری کلاسیک را یک معماری لایزال و بی زمان می دانند اصولی که در این سبک مانند نظم، تقارن، هماهنگی و کمال در زمان یونان برای خانه خدایان مطرح شده بود اصولی جاودانه است که همچنان می توان از آنها استفاده کرد.خدایان یونان خدایانی زیبا و در حد کمال جاودانه بودند لذا خانه های آنان نیز باید دارای همین خصوصیت می بود بنابراین ...

 • طراحی داخلی در معماری خانه های ایرانی

  طراحی داخلی در معماری خانه های ایرانی

  معماری داخلی متناسب با شرایط اقلیمی و شکل جغرافیایی مناطق گوناگون ایران منجر به شکل گیری مفاهیم و ایده های متعددی متناسب با درون گرایی و برون گرایی بناها می شود. در فضاهای درون گرا که در نواحی مرکزی، کویری و قسمت هایی از آذربایجان می توان نمونه های آن را یافت، معماری داخلی اهمیت بسیار فراوانی دارد، زیرا ترکیب حجمی خارجی و بیرونی بیشتر انواع این گونه از بناها به ویژه در بافت های فشرده و پیوسته شهری فاقد طراحی معمارانه بوده است، در حالی که ترکیب حجمی و نماهای داخلی آنها غالبـا طراحی شده و بسیار مزین بوده است. معماری داخلی این گونه از بناها را به دو گونه طبقه بندی می کنند: نخست گونه ای از معماری داخلی که طراحی حیاط مرکزی و فضاهای پیرامون آن را در بر می گیرد و سپس معماری داخلی درون فضاهای پیرامون حیاط را که به مفهوم معماری داخلی در دوره معاصر نزدیک است. سادگی نماهای بیرونی این نوع فضاها که هم به دلیل فشردگی و پیوستگی بافت شهری بود و هم در بیشتر موارد دلایل اجتماعی و فرهنگی داشت، موجب شده است که معماری داخلی در این فضاها اهمیت بسیار فراوانی داشته باشد، به ویژه آن که کمابیش همه اوقات زندگی زنان و کودکان به جز هنگام خرید ، مهمانی رفتن، زیارت و حمام رفتن در داخل خانه سپری می شده است. اهمیت معماری داخلی در بناهای درونگرا به سبب بافت کالبدی شهرها و ساختار اجتماعی و فرهنگی موجود در آنها بسیار بیشتر از جایگاه معماری داخلی در بناهای برونگرا به خصوص ساختمان های برونگرای واقع در حاشیه دریای خزر بوده، زیرا مردم ساکن در حاشیه دریای خزر نسبت به کسانی که در نواحی مرکزی و کویری کشور زندگی می کنند ،زمان بسیار بیشتری را در خارج از فضای داخلی خانه زندگی می کنند و بخش قابل توجهی از زمان خود را در فضای باز بیرونی صرف می کنند و از سوی دیگر مصالح  مورد استفاده در بناهای واقع در حاشیه دریای خزر و مقدار رطوبت موجود در هوای آنجا و کم دوامی واحدهای مسکونی در آنجا نسبت به نواحی مرکزی و کویری موجب کم اهمیت شدن طراحی فضاهای داخلی و تزیینات معماری در حالت عمومی می شود. واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیش ترین تاثیر پذیری را از پدیده ها و خصوصیات محیط  طبیعی و شهری داشتند و به همین سبب است که بیشترین تنوع در طراحی این نوع از فضاها وجود داشت زیرا شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور بسیار متنوع است. برخی اصول معماری داخلی فضاهای بسته طراحی فضاهای معماری در بافت های درونگرا بیش تر داخلی بوده است. برخی از اصول معماری داخلی فضاهای بسته در این خانه های درون گرا به صورت زیر است: 1-   هماهنگی معماری داخلی فضا با طرح ...

 • معماری خوابگاه دانشجویی

  معماری خوابگاه دانشجویی

  موضوع پروژه : خوابگاه دانشجویی 1.فضا های مورد نیاز جهت خوابگاه دانشجویی 1) سالن ورودی                                   2) اتاق نگهبان 3)موتور خانه                                       4)اتاق جهت سکونت دانشجویان 5)نمازخانه مرکزی                                6)کتاب خانه مرکزی 7)سالن ورزش                                     8)دستشویی مرکزی 9) حمام مرکزی                                   10)آشپزخانه مرکزی 11)بوفه دانشجویی   2.نور مناسب جهت فضاهای خوابگاه دانشجویی 1)طبیعتا باید فضاهای که در خوابگاه در نظر گرفته می شود چون فضاهای عمومی می باشد لذا باید حتما نور گیری خوبی داشته باشد و امکان تهویه هوا نیز در فضا هایی مثل نماز خانه دستشویی حمام سالن ورزش نیز وجود داشته باشد لذا نورگیری فضا ها باید به شکلی باشد که هم نور غرب و هم نور شرق را به مقدار کافی داشته باشد. نورها در معماری به دو نوع تقسیم می شود که عبارتست از الف )نور درجه یک: نورهایی مثل نور روز و نور خورشید را نور درجه یک می نامند که البته این نورها اگر به صورت مستقیم به فضای مورد نظر ما بتابد جزء نور درجه اول دسته بندی می شود. ب ) نور درجه دو: نور خورشید و نور روز جزء نور درجه دو می باشد اما با این تفاوت که این نور اگر به صورت غیر مستقیم به فضای ما بتابد جزءنور درجه دوم دسته بندی می شود مثل نوری که از یک نورگیر به فضای ما می تابد. البته باید این را مد نظر قرار داد که نوری که باید به اتاق خواب بتابد باید در گروه دوم یعنی نور درجه دوم قرار داشته باشد اما چون طراحی خوابگاه به صورت پلان آزاد می باشد لذا در طراحی شاید نتوان تمامی اتاق ها را در معرض نور درجه دوم قرار داد اما باید سعی شود تا اتاق ها و دیگر فضاهای ما نور مناسبی را عاید خود نمایند. اما لازم به ذکر است که خورشید هر روز از شرق طلوع و در نزدیکی غروب از غرب سرزمین ما غروب می کند و بدین جهت اگر با دید یک معمار به طلوع و غروب خورشید نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که خورشید ما بین صبح  در قسمت شمال شرقی ساختمان ما قرار دارد و در هنگام ظهر به قسمت وسط آسمان می آید و در نزدیکی بعد از ظهر آرام آرام به سمت بدنه غربی ساختمان ما می آید تا به سمت مقصد خود رود اما لازم به ذکر است که نوری که در صبح به ساختمان ما می خورد مطمئنا به قسمت شرقی آن می تابد و بدین جهت که نور صبح برای ما ایرانیان دلنشین تر است لذا باید قسمت بدنه شرقی و شمال شرقی خوابگاه ما داری پنجره هایی با وسعت سطح بیشتری نسبت به بدنه غربی ما باشد و این طبیعی است که بدنه غربی ساختمان ما در هنگام بعد از ظهر نور مناسبی را تامین نخواهد کرد و نوری ...

 • بررسی انواع مختلف کاروانسرا ها در ایران

  سفر و مسافرت کردن از دیرباز مورد توجه مردم سرزمین های مختلف بوده است . برخی سفر ها به دلیل کاری و تجاری برخی به جهت تفریح و سرگرمی و برخی دیگر به دلیل زیارتی صورت می گیرد . اما آیا در قدیم نیز مانند امروز امکانات و شرایط برای سفر فراهم بوده است ؟ به جرائت می توان گفت خیر  یکی از بناهایی که در گذشته برای اسکان مسافران و زائران و تجار ساخته شده است رباط ها و کاروانسراها بوده اند . این بناها که معمولا در دل بیابان ها و کوهستان ها واقع می شدند عنصری کاملا مرتبط با راه ها بوده اند و مسافران را در خود اسکان می دادند . اما کاروانسراها دارای تقسیم بندی هایی نیز می باشند که هدف از ارائه این مقاله بررسی تقسیم بندی های مختلف کاروانسراها در ایران از لحاظ محل قرارگیری ، معماری و فرم بنا ، نوع مالکیت می باشد . از لحاظ محل قرارگیری کاروانسراها یا درون شهری هستند یا برون شهری . در کاروانسراهای درون شهری بیشتر مبادلات کالاهای بازرگانی صورت می گیرد که در این کاروانسراها عمدتاً بارانداز محل عرضه کالای کاروانیان بود و محل قرار گیری آنها عمدتا در مجاورت بازارها می باشد در حال حاضر به عنوان سراها از آنها یاد می شود که در هنگام غروب سراها تعطیل می شدند و نگهبانان مراقبت حجره ها را به عهده داشتند . در این کاروانسراها معمولا فضای استراحت چهارپایان وجود نداشت زیرا که مدت ماندگاری کاروانیان محدود بود و معمولا حجره های طبقه همکف بیشتر مخصوص عرضه کالا بود و طبقه فوقانی بیشتر یک فضای اداری بود البته کاروانسراها از نظر محل قرارگیری اعتبارشان مشخص می شود که سراهای نزدیک به مسجد جامع و بازار از لحاظ اعتبار بسیار بالاتر از سراهای نزدیک ورودی شهر بودند . اما کاروانسراهای برون شهری جنبه توقفگاه و استراحتگاه دارند و نحوه قرارگیری آنها به گونه ای است که هر 4 فرسنگ (20 الی 30 کیلومتر) کاروانیان به آنها می رسند و فضایی جهت استراحت کاروانیان و چهارپایان دارند که مدت ماندگاری مسافران می تواند به چندین روز برسد . شب ها درب کاروانسرا را می بندند عده ای پاسبان مشغول نگهبانی هستند . کاروانسراها در مواقع ناامنی جنبه دفاعی نیز پبدا می کنند به گونه ای که سوراخ هایی جهت ریختن سرب داغ از بالا بر روی مهاجمان در آنها ایجاد شده بود . از نظر معماری و فرم بنا کاروانسراها به سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :  الف ) کاروانسراهای سرپوشیده مناطق کوهستانی : این نوع کاروانسراها از توقفگاه های کنار راه تا ساختمان های سلطنتی زمان شاه عباس اول را شامل می شوند که فرم آنها از هر طرف بسته است و در مقابل باد ، تگرگ و برف های زمستانی در امان هستند و در داخل ...

 • تحلیل و بررسی معیارهای طراحی فضاهای آموزشی

  مقدمه آموزش و یادگیری بخش مهمی از زندگی هر انسان است و همه انسان ها در طول زندگانی خود تحت تعلیم و آموزش قرار می گیرند این امر در مقاطع مختلف تحصیلی و در فضاهای گوناگون مانند مهد کودک ، دبستان راهنمایی و دبیرستان و .... صورت می گیرد . به لحاظ اینکه فضا و محیطی که در آن به امر آموزش و یادگیری پرداخته می شود تاثیر بسیار مهمی در امر یادگیری دارد دقت در طراحی و ساخت این فضاها باید مورد توجه معماران و برنامه ریزان کشوری قرار گیرد و طراحی اینگونه فضاها به نحو احسن انجام شود . در طراحی فضاهای آموزشی دو مورد اساسی وجود دارد که نقش بسیار مهمی را در چگونگی طراحی این فضاها بازی می کند و آن دو مورد که یکی جنسیت افراد استفاده کننده از فضا و دیگری مقطع تحصیلی افراد استفاده کننده می باشد اصول کلی فکر یک طراح را برای طراحی مشخص می کند . فضاهایی که در یک فضای آموزش باید مورد استفاده قرار گیردند عبارتند از : فضاهای آموزشی : که شامل : کلاس های درس – کارگاه – آزمایشگاه – سالن سخنرانی یا همایش – کتابخانه – سالن سمعی و بصری – سالن امتحانات می باشد . فضاهای رفاهی خدماتی : که شامل سرویس های بهداشتی – سلف سرویس – انباری و موتورخانه – زمین و سالن ورزشی – زمین های بازی و محوطه فضاهای ادرای : که شامل اتاق های اداری – مدیریت و معاونین – آرشیو و بایگانی – اتاق های مشاوره تحصیلی – اتاق اساتید و معلمان – اتاق جلسات – بخش سرایداری و نگهداری نیز می باشد. بخش آموزشی و پژوهشی : در طراحی فضاهای آموزشی و پژوهشی که در بالا ذکرشد نوع طراحی هر کدام از آنها بسته به شمار افراد استفاده کننده از آنها متغیر و متفاوت است در طراحی چنین فضاهایی بی شک ملاحضات فرهنگی تمدنی مذهبی و ... مناسب با نوع اجتماع و محیط در استاندارد های طراحی فضاهای آموزش تاثیر گذار است .الف ) کلاس های درس : شکل استاندارد کلاس های درس به شکل مربع مستطیل است که ابعاد آنها با توجه به نوع درس و مقطع تحصیلی افراد استفاده کننده متفاوت می شود مطابق استاندارد های جهانی فضاهای لازم برای کلاس های درس نظری 5/6 در 5/8 متر مربع بوده است در این کلاس ها که اصطلاحا کلاس های درس سنتی از آنها یاد می شود فضاهای لازم به ازای هر دانش آموز 2 متر مربع بوده است و این درحالی است که اگر چنین کلاسی برای کلاس های آزاد و هنری مورد استفاده قرار گیرد به ازای هر نفر 5/4 متر مربع فضا نیاز است . ارتفاع کلاس های درس باید بین 7/2 تا 4/3 در نظر گرفته شود و ایجاد هرگونه تراس یا بالکن متصل به کلاس درس ممنوع می باشد همچنین دیواره های کلاس تا ارتفاع 5/1 متر لازم است با سنگ پوشیده شود و از ارتفاع 5/1 متر به بعد با رنگ های روشن و براق ...

 • موزه ملی هنر اثری از سزار پلی

  «سزار پلی» معماری دورگه آمریکایی-آرژانتینی است که شهرت بسیاری در طراحی ساختمان های بلند مرتبه و آسمانخراش ها دارد. وی سال ها مدیر بخش معماری دانشگاه «بیل» بوده و از جمله آثار او می توان به «برج های دوقلوی پتروناس» در مالزی اشاره نمود. موزه ملی هنر در «اوسکا» نیز از دیگر آثار مهم این معماری می باشد.    سایت در نظر گرفته شده برای موزه ملی هنر در بخش الحاقی جدیدی به دومین شهر ژاپن، اوسکا، از یک سو فضای کافی برای پراکندگی و وسعت پروژه در اختیار نگذاشته و از دیگر به عنوان محلی برای قرارگیری یک نشانه شهری جدید پیش بینی شده و چالشی اساسی را برانگیخته بود. این سایت محدود ولی دارای موقعیت ویژه در جزیره «ناکونو» که هم اکنون به عنوان یک دروازه جدید فرهنگی و تجاری برای اوسکا شناخته می شود و به سرعت در حال توسعه است. مطابق دستور دولت ژاپن، موزه ملی هنر از یک منطقه دور افتاده در حومه شهر اوسکا، می بایست به این منطقه منتقل گردد که بناهای مهمی نظیر موزه علم در مجاورت موزه ملی هنر و ساختمان اداری «ناکونوشیما میتسووی» که توسط سزار پلی طراحی شده را در خود جای داده است. «سزار پلی» معماری که پیش از 100 جایزه معماری را از آن خود کرده است در پاسخ به چالش های موجود در سایت راه حل جالبی را به کار بست. پیشنهاد سزار پلی این بود که فضای نمایشگاه را در سه طبقه بطور کامل در زیر زمین قرار دهد و سقف عظیمی از شیشه و فلز با فرمی مونومانتال(مجسمه وار) در تراز خیابان بر روی آن سوار کند که موزه را به یک نشانه شهری مهم تبدیل کند. این تندیس همانند پروانه ای که از پیله خود خارج می شود، با ارتفاع پیش از 50 متر به بالا اوج می گیرد و بطور ارگانیک به بنا گره می خورد. این سازه عظیم با المان های خطی از جنس فولاد با پوشش تیتانیوم ساخته شده است .    لابی ورودی پوشیده شده از شیشه در زیر این نورگیر بزرگ قرار گرفته است. گالری ها و فضاهای نمایشگاهی در طبقات تحتانی نور طبیعی را از این نورگیر دریافت می کنند، علی رغم قرارگیری گالری ها در زیر زمین طراحی داخلی به گونه ای است که ورود و جاری شدن نور طبیعی را در سرتاسر نمایشگاه امکان پذیر می سازد، و طرح نورگیر از شیشه و فلز، رقصی پیوسته در حال تغییر از سایه ها را در فضای عمومی ساختمان پدید می آورد.   محمد حسن سرائی 

 • نمای پنجم در معماری ایران

  معماری به عنوان اجتماعی ترین هنر بشری همواره با کلیه افراد حاضر در اجتماع در ارتباط و تعامل است . دراین بین یکی از قسمت های ساختمان که همواره بیشترین ارتباط را با مردم اجتماع برقرار می کند نمای ساختمان است.نمای ساختمان درفاصله میان درون و برون ساختمان پوسته ای نازک را تشکیل می دهد، که این پوسته نازک تامین امنیت و حفاظت از ساکنین ساختمان را انجام می دهد ، و همچنین حدود مالکیت یک بنا به وسیله همین پوسته نازک تعیین می شود. شاید به جرائت بتوان گفت نمای ساختمان بیشتر از سایر قسمت های آن در کانون توجه افراد است، و همین مسئاله باعث شده است که از قرون گذشته تا به حال یکی از معیارهای سنجش زیبایی یک ساختمان از دید کسانی که از بیرون و به عنوان یک تماشاگر به ساختمان می نگرند طراحی زیبا و خلاقانه نما باشد، چنان که در معماری سنتی ایران هرچه سردر خانه ای باشکوه تر ساخته می شد مبین این موضوع بود که افراد ساکن در آن خانه از رفاه مالی و امکانات بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه برخوردار هستند. به طور کلی نما از چهار بخش نمای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی تشکیل شده است، اما مسئاله ای که در سال های گذشته توسط معماران مدرن مطرح شد و ذهن بسیاری از فعالان در حوزه معماری و ساختمان را به خود مشغول کرد، طراحی و اجرای نمای پنجم برای ساختمان های مدرن می باشد. معمارن مدرن معتقد بودند که پشت بام خانه ها به جای اینکه بی استفاده و بدون کاربری باقی بماند، می تواند با ایجاد فضای سبزی کاربردی به عنوان نمای پنجم یک ساختمان مطرح شود و با این کار از متروک ماندن پشت بام ساختمان ها جلوگیری به عمل آید. اما اگر نگاهی به معماری سنتی ایران در شهرهایی مانند کاشان، یزد، اصفهان و ... بیندازیم، می توان دریافت که در معماری سنتی ایران هم علاوه بر چهار نمای اصلی، بام ها نیز همواره هم از لحاظ زیبایی شناسی (فرم گنبدی) و هم از لحاظ کارکردی (سایه اندازی) به عنوان بخشی جدایی ناپذیر و همگرا از ساختمان مطرح بوده اند و می توان از آنها با عنوان نمای پنجم در معماری ایران یاد کرد . باید دقت نمود که نمای یک ساختمان بخشی از نمای یک کوچه است، و نمای یک کوچه بخشی از نمای یک محله است، و نمای یک محله بخشی از نمای یک خیابان است، و نمای یک خیابان بخشی از نمای یک شهر است. بنابراین اگر در طراحی این پوسته نازک اصول و دستاوردهای معماری ایرانی مورد استفاده قرار گیرد هموراه شهری با هویت و اصالت ایرانی خواهیم داشت، و وجود این هویت ایرانی در کالبد و روح معماری زمینه ساز ایجاد شهریست که مردمان آن از لحاظ فرهنگی غنی هستند. محمد حسن سرائی

 • پلی کربنات جایگزینی برای شیشه

  روش ها، نوآوري ها و فناوري هاي جديد در صنعت ساختمان، راهكارهايي را براي مقاوم سازي بنا در برابر حوادث طبيعي، بهينه سازي مصرف سوخت و افزايش طول عمر آن ارايه مي دهند. غالبا اين روش ها مستقل از هزينه، سهولت و زمان اجرا در اين نكته مشتركند كه در حين يا پس از ساخت سازه، قابل اجرا هستند.        شناخت و انتخاب مصالح، مقوله اي است كه پيش از ساخت و حتي طراحي بنا به آن پرداخته مي شود و هر چه دايره المعارف ذهني مهندسان در اين باره غني باشد، منجر به ابتكارات و طرح هايي جسورانه تر با ضريب اطمينان بيشتر، هزينه اجرايي كمتر و با قابليت اجرايي در حداقل زمان خواهد بود . نور از اجزاي اصلي محيط زندگي ماست كه از لحاظ جسمي و روحي در تامين سلامت بسيار مؤثر است. از اين رو نورگيرها، پنجره ها و ديگر واحدهاي شفاف و نورگذر ساختماني كه به عنوان ورودي هاي نور شناخته مي شوند، ارزش واقعي خود را پيدا مي كنند. انتخاب مصالح و چيدمان مناسب براي اين اجرا در ساختمان مي تواند علاوه بر تامين نور مورد نياز انسان، گياهان، حيوانات خانگي و فراهم آوردن محيطي زيبا و جذاب براي ساكنان و رهگذران، امنيت را نيز به ارمغان آورده و هزينه هاي اجرايي مقاوم سازي و نگهداري پس از ساخت را كاهش دهد. پلي كربنات سخت ترين ماده شفافي است كه به عنوان گزينه اي مناسب بجاي شيشه در بخش هاي مختلف ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرد. رزين پلي كربنات در سال 1953 ميلادي توسط دكتر دانيال فاكس در كمپاني جنرال الكتريك پلاستيك ساخته و در سال 1958 به طور انبوه براي اولين بار به بازار عرضه گرديد. انواع ورق هاي ساخته شده نيز در سال 1968 توليد و روانه بازار شد. تنوع ساختاري ورق هاي پلي كربنات امكان استفاده از آن را بر روي هر نوع سازه و در جوار هر نوع مصالح ساختماني به راحتي فراهم نموده است و كاربردهاي وسيعي را ايجاد مي كند.    تنوع رنگ اين ورق ، قابليت سايه پذيري و عبور نور آن را به ميزان 35 تا 82 درصد امكان پذير مي نمايد كه از نظر طراحي و هماهنگي با رنگ ساير مصالح از گستردگي خاص برخوردار مي باشد.     عوامل جوي مانند طوفان و تگرگ و حوادث طبيعي مانند زلزله از مهم ترين عوامل در تعيين و انتخاب مصالح ساختماني مناسب مي باشد كه با توجه به شفافيت و ضربه پذيري و مقاوم بودن ورق پلي كربنات ، استفاده از اين ورق در ليست مصالح ساختماني بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است. سبك بودن وزن ورق پلي كربنات علاوه بر عدم تحميل وزن اضافه به سازه موجود كه خود عامل بسيار مهم در مورد مقاومت در برابر زلزله نيز مي باشد ،در حمل و نقل آن نيز نقش به سزايي دارد چه امكان انتقال آن در تعداد بسيار با وزن بسيار كم از هزينه ...