مقطع پله

 • انواع پله های ساختمانی

  اجزاء پله ۱) کف پله: به سطح فوقانی پله گفته می شود،یعنی محل گذاشتن کف پا برای بالا رفتن یا پایین آمدن از پله. ۲) ارتفاع پله: فاصله عمودی کف های دو پله متوالی را ارتفاع پله می گویند.میزان تغییرات ارتفاع پله به مکان و موقعیت پله بستگی دارد. ۳) پیشانی پله: به قطعه عمودی که میان دو کف پله متوالی قرار می گیرد گفته می شود ۴) گونه پله: سطـح بغـل پلـه را می گوینـد. ۵) عرض پله: به فاصله بین گونه های پله گفته می شود و به مکان و تعداد استفاده کنندگان از پلکان بستگی دارد. ۶) لب پلـه: پیش آمدگی کف پله از پیشانی ،لب پله نامیده می شود. وجود آن موحب بزرگ تر شدن کف پلـه می شود. ۷) شیار کف پلـه: در کف پله شیار هایی در امتداد عرض پله ایجاد می کنند. این شیار ها از لیز خوردن افراد جلوگیری می کنند. ۸) ردیف یا خیز پلکـان : به مجموعه پله های متوالی بین دو اختلاف سطح ردیف پله گفته می شود. در هر ردیف پله حداقل سه پله متوالی وجود دارد. ۹) خط مسیر پلـه : این خط محل شروع و ختم پله را مشخص می کند. خط مسیر پله در روی پلان و وسط عرض پله ها مشخص می شود . ۱۰) خط شـیب پلـه : این خط ، لبه پله های یک ردیف پله را به یکدیگر وصل می کند. ۱۱) زاویه شـیب پلـه : به زاویه بین شیب پله با افق ، زاویه شیب پله گفته می شود . زاویه شیب پله رابطه مستقیم با ارتفاع پله و رابطه معکوس با کف پله دارد. ۱۲) حجم پلـه : به ضخامت سقف زیر یک ردیف پله گفته می شود. ۱۳) طول پلـه : به طول افقی یک ردیف پله گفته می شود یعنی از لبه اولین پله تا انتها کف آخرین پله در یک شیب . ۱۴) پا گـرد : ایستگاه ما بین پله ها که برای رفع خستگی ساخته می شود به پاگرد پله معروف است و حداقل برابر عرض یک کف پله است. ۱۵) نرده پلـه : وسیله ای است که برای جلوگیری از سقوط اشخاص ، در طرفین ردیف پله ها نصب می شود. ۱۶) دست انداز پلـه : این وسیله بر روی نرده و به موازات خط شیب پله نصب می شود . ۱۷) چشم پلـه : به فاصله بین دو ردیف پله گفته می شود .(یعنی شکاف بین دو بازوی پلکان) ● سیستم ساختاری : در اینجا پله ها بر حسب جنسیت و پایه و اساس هایی که برای نصب ساختار آنها استفاده می شوند دسته بندی شده اند. الف) موادی که برای ساختار پلکان استفاده می شوند. ب) سیستم نصب و نگهداری پله ها ▪ موادی که برای ساختار پلکان استفاده می شود ۱) فولاد ۲) بتن ۳) سنگ ۴) چوب ۵) پلکسی ▪ پله های فولادی: ساختار فولادی متشکلند از شمشیری هایی که از صفحات فولادی فشرده ساخته شده اند. این پله ها سبکتر از انواع دیگر پله هستند و تنظیم مقاومت در برابر آتش برای این پله ها خیلی مهم است. ▪ پله های بتنی: شکل معمول پلکان بتن مسلح به صورت پلکان ½ گردش می باشد . در اکثر ساختمان ... • فضای مورد نیاز سیستم آسانسور

  الف- فضای مورد نیاز در مقطع افقی  همان طور که در شکل 2 ملاحظه می‌شود، برای تعیین ابعاد چاه آسانسور، چهار فضای تعیین کننده و مورد نیاز جهت تجهیزات آسانسور وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد: (شکل 2) کابین آسانسور وزنه تعادل ریل راهنمای کابین آسانسور در آسانسوراین چهار فضا مستقیماً بر روی ابعاد چاه آسانسور در مقطع افقی یعنی عرض و عمق چاه موثرند که نقش هرکدام چنین است: الف-1- کابین آسانسور ابعاد کابین آسانسور بر اساس ظرفیت آن قابل بررسی است که این ابعاد به صورت متعارف و توسط شرکت‌های بزرگ آسانسوری در چارچوب مقررات و استانداردهای آسانسور طبق حداکثر مساحت برای هر ظرفیت تعریف شده است. (شکل 3) جدول شماره 1، برخی ظرفیت‌های متداول با حداکثر فضای مجاز طبق (استاندارد اروپا برای آسانسور) و ابعاد کابین مربوط را نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن ظرفیت مورد نظر ابعاد کابین مناسب، به دست می‌آید. لازم به ذکر است مساحت خالص داخل کابین طبق شکل 3، اندازه گیری می‌گردد و فضای اضافی سمت در آسانسور به عنوان مساحت خالص محاسبه نمی‌گردد. توضیح: با توجه به تنوع بالای ظرفیت آسانسور در جدول شماره 1، متداول‌ترین ظرفیت‌ها که بیش از 90 درصد آسانسورهای نصب شده در کشور را شامل می‌شود، انتخاب شده است. الف-2- وزنه تعادل معمولا فضای مورد نیاز در پشت کابین آسانسور جهت عبور وزنه تعادل با رعایت فواصل استاندارد حدود 30 سانتیمتر است. لازم به توضیح است در آسانسورهای با ظرفیت 1000 کیلوگرم و بیش از آن وزنه تعادل از پشت کابین به سمت کنار آن منتقل می‌گردد، که در اینجا به این مسئله پرداخته نشده است. الف-3- ریل راهنمای کابین آسانسورریل راهنما، هدایت کابین و وزنه تعادل را در یک مسیر مستقیم بر عهده دارد که در دو سمت کابین و وزنه تعادل به صورت کاملا موازی و دقیق نصب می‌گردد. فضای مورد نیاز برای نصب ریل کابین در هر طرف حدود 20 سانتیمتر می‌باشد که این فاصله در آسانسورهای با سرعت بالا تا 25 سانتیمتر افزایش می‌یابد. الف-4- در آسانسور در آسانسور با توجه به نوع و ابعاد آن می‌تواند تعیین کننده اصلی عرض چاه آسانسور بوده و همچنین بر عمق چاه نیز تاثیرگذار باشد. الف-4-1 عرض مورد نیاز جهت نصب در آسانسور در آسانسور عموماً به دو صورت نیمه اتوماتیک (یعنی در لولایی طبقات و در اتوماتیک کابین، شکل 4) و تمام اتوماتیک (یعنی در طبقات و در کابین اتوماتیک) و به صورت تلسکوپی (شکل 5)، سانترال یا مرکزی (شکل 6) است. توضیح این که نوع درهای ارائه شده در شکل‌های (4) و (5) و (6) متداول ترین انواع درهای آسانسور می‌باشند یعنی 2 لنگه هستند. البته در برخی موارد یعنی فولدری یا بادبزنی (شکل 7) و درهای ...

 • نکاتی در مورد اجرای پله

  موارد استفاده : پله به عنوان یکی از مصالح پوششی کف ، ارتباط بین سطوح نا همطرازرا امکان پذیر می سازد . پله همچنین می تواند در تعریف فضاها و حتی به عنوان مکانیبرای نشستن و استراحت مورد استفاده قرار گیرد . ابعاد :در طرح های شهری برای رعایت اصول ایمنی و راحتی معمولا حداقل عرضپله را 1/5 متر در نظر می گیرند . هر رشته پلکان ترجیحا باید دارای حداقل 3 سکوباشد . رابطه بین کف پله(t) و ارتفاع یا خیز پله(r) را می توان با استفاده از فرمول : میلی متر 700 یا 6002r+ t = محاسبه کرد . حداکثرر ارتفاع پله در اماکن عمومی شهرها ، 150 میلی متر اما اندازه مناسب تر بین 80 تا 120 میلی متر است . وزن یا آهنگ :وزن یا آهنگ ایمنی بالا رفتن و پایین آمدن از پله را پله را میسرمی کند . این ایمنی با ثابت بودن ابعاد ( کف و ارتفاع ) تامین می گردد . لیک دربرخی نقاط که پله ها در مسیر اصلی و مستقیم قرار ندارند ، برای ایجاد دسترسی سریعبه مکان مورد نظر ، می توان با تغییر متناسب آهنگ ( کاهش تعداد گامها اما بلند تربرداشتن گامها ) امکان حرکت آهسته تر مسافران پیاده را فراهم کرد . مقطع طولی :زمانی که هدف ، ایجاد ایمنی بیشتر باشد ، لازم است تا حد ممکن لبهپله تشخص و وضوح کافی داشته باشد . برای نیل به این مقصود باید : الف:در نحئه پیوند ، نوع مصالح به کار رفته و رنگ آن تغییر ایجاد کرد . ب : انعکاس یا تصویر لبه ها ، یک خط سایه دار ایجاد کند . پله هایی که لبه آنها گرد ( به شکل بینی گاو ) است ، اگر چه کمتر صدمه می بینند ، اما وضوح و هویت خود را ازدست می دهند . سطوح شیب دار ( رمپ ها ) :در شیب 1:12 ( حدودا 8.5% ) حرکت صندلی چرخ دار و کالسکه بچه بهخوبی امکان پذیر است . شیب 1:15 ( 6.7%) مناسب تر است ، اما هیچگاه استفاده از رمپهایی با شیب بیش از 1:20 ( 5%) در محوطه بیمارستان ها جایز نیست . سطح رمپ ها نبایدلغزنده بوده و آب های سطحی باید به کرانه های جانبی آن هدایت و سرازیر شود . رمپ های پلکان :در مسیر های طولانی و شیب دار ، رمپ های که پلکانی عملکرد بهتریدارند . این نوع رمپ ها ، امکان صعود را به صورت پیوسته و یکنواخت ، فراهم می کند . در این نوع مسیر ها ، حرکت توامان ( شانه به شانه ) دو صندلی چرخ دار و یا دوکالسکه بچه امکان پذیر خواهد بود . پله های صعود یا سکوها باید وضوح و برجستگینمایانی داشته باشند . خیز یا ارتفاع آنها نباید از 100 میلی متر تجاوز کند . سطحپله می تواند از 450 میلی متر هم کمتر باشد ، اما اندازه مناسب در حدود 1 متر ،یعنی به اندازه یک گام بلند است . شیب سطح هر پله حداکثر 8.5% و برای ایجاد تنوع ،می توان پله ها را در دسته های 2 یا 3 تایی در بخشهای مختلف رمپ که به خوبی دیده میشوند ، تعبیه کرد . پله و رمپ :برای تامین ...

 • اموزش کشیدن مقطع برش در ساختمان

   رسم سه تصوير از جسم براي رسم سه تصوير از يك جسم ، آن را داخل يك كنج سه قائمه ، طوري در نظر مي گيريم كه ابعاد اصلي آن يعني طول، عرض و ارتفاع، هر يك موازي با يكي از صفحات آن كنج باشد. سپس جسم را بر روي سه صفحه كنج تصوير مي كنيم. در شكل ، كنج سه قائمه ، OXYZ و جسمي در داخل آن در نظر گرفته شده است. صفحه XOZ را صفحه تصوير قائم، صفحه XOY را صفحه تصوير افقي و صفحه YOZ را صفحه تصوير جانبي يا نيمرخ مي نامند. تصوير جسم را بر روي صفحات تصوير قائم، افقي و جانبي در نظر مي گيرند. تصوير جسم در صفحه قائم را تصوير از جلو و يا تصوير قائم، تصوير جسم درصفحه افقي را تصوير از بالا و يا تصوير افقي، و تصوير در صفحه جانبي را تصوير از چپ و يا نيمرخ مي نامند. پس از رسم تصاوير جسم بر روي صفحات كنج، صفحه قائم را ثابت در نظر گرفته و هر يك از صفحات افقي و جانبي را به اندازه 90 دوران مي دهيم تا در امتداد صفحه قائم قرار گيرند. در شكل صفحات كنج پس از باز شدن (دوران دادن) همراه با تصاوير جلو، بالا و چپ جسم رسم شده است. براي رسم سه تصوير از يك جسم، آن را داخل يك كنج سه قائمه فرض كرده و سه تصوير آن را رسم مي كنند. نكته 1 :هر قسمتي از جسم كه براي ناظر در موقع تصوير كردن جسم، نامرئي باشد، يا به عبارتي ديگر، ناظري كه در موقعيت جلو، بالا و يا چپ جسم قرار مي گيرد تا تصوير مربوطه را رسم كند، اگر قسمتي از جسم در ديد او قرار نگيرد، در اين صورت ، در تصوير، آن قسمت خط چين رسم مي شود.    رسم سه تصوير از اجسام استوانه اي شكل : اگر محور استوانه اي بر يكي از صفحات تصوير عمود باشد، تصوير آن در صفحه تصويري كه محور استوانه بر آن عمود است، دايره، و دو تصوير ديگر آن مستطيلهاي مساوي با هم هستند. در شكل استوانه اي در كنج سه قائمه OXYZ همراه با سه تصوير آن بر صفحات كنج رسم شده است. سه تصوير جلو ، بالا و چپ آن استوانه رسم شده است. در اين سه تصوير، چون محور استوانه بر صفحه تصوير افقي، عمود است . بنابراين ، تصوير از بالاي استوانه ، دايره است و تصوير از جلو و تصوير از چپ آن، مستطيلهاي مساوي با هم هستند. :  فصل نهم : برش با توجه به اينكه قسمتهاي داخلي اجسام و ساختمانها در نقشه ها به صورت خط چين رسم مي شوند، چون خط چينها كاملاً مفهوم نيستند، لذا براي اينكه تصوير مفهوم تر باشد، بتوانيم داخل اجسام و ساختمانها را مورد مشاهده قرار دهيم، آن جسم و يا ساختمان را با يك يا چند صفحه فرضي برش مي دهيم. سپس قسمتي را مورد مشاهده قرار دهيم، آن جسم و يا ساختمان را با يك يا چند صفحه فرضي برش مي دهيم . سپس قسمتي را كه مانع ديد است، كنار مي گذاريم و بقيه ج سم يا ساختمان را با عنوان تصوير برش خورده ، رسم ...

 • برش يا مقطع( (section)

  برش يا مقطع( (section)

                                              مقاطع از جمله مهمترين نقشه هاى ساختمانى هستند كه سازندگان بنا به آن ها نياز دارند. با ترسيم مقاطع، مى توان رابطه ي ساختمان با زمين، تعداد طبقات و ديوارهاى داخلى را مشخص نمود. معمولاً اندازه ي ساختمان و پيچيدگى قسمت هاى داخلى آن تعيين كننده ى تعداد مقاطع لازم براى نقشه هاى ساختمانى استبرش قائم ساختمان در حقيقت يك برش فرضي عمودي است. در اينجا نيز سعي مي شود محل برش و جهت ديد برش طوري انتخاب شود كه مشخصات بيشتري از ساختمان ديده و ترسيم گردد. معمولاً محل يكي از برشها را چنان انتخاب مي كنند كه پله ها حتماً در آن مشخص شود و اگر لازم باشد چندين برش از قسمتهاي مختلف پلان زده مي شود تا فضاهاي داخلي ساختمان و روابط آنها و تناسبات ارتفاع ها در ساختمان بهتر نمايش داده شود.نكته 1:در اندازه گيري برش فقط اندازه هاي ارتفاعي ساختمان را اندازه گذاري مي كنند كه مهمترين اندازه ها در برش، اندازه ارتفاع طبفات – قطر سقف – اندازه ارتفاع درها و پنجره ها – دست انداز پشت بام – عمق فنداسيون و ارتفاع پله مي باشد.نكته 2 :محل برش و جهت ديد آن در پلان بايد با خط و نقطه ضخيم مشخص گردد.نكته 3 :محل برش در پلان بايد به گونه اي انتخاب شود كه : الف) جزئيات اجرايي بهتر نشان داده شود.ب) بررسي قسمتهاي توپرو تو خالي ساختمان امكان پذير باشد. براي ديدن اموزش مفصلتر- به قسمتهاي قديمي وب من مراحعه كنيد به آدرسزير:http://jozvedoni.mihanblog.com/post/2966

 • بالا رفتن از پله‌ ها؛ صعود به سمت سلامت

  بالا رفتن از پله‌ ها؛ صعود به سمت سلامت

  پیاده ‌روی در خیابان ‌ها و پیاده‌ روها برای حفظ سلامت، فوق ‌العاده است. بالا رفتن از پله‌ ها نیز همین ‌طور.   مربیان ورزشی، متخصصان قلب و زنان خانه‌ دار مدت‌ها است راز پله‌ ها را کشف کرده ‌اند. بسیاری از مربیان فوتبال از بازیکنان‌ خود می ‌خواهند که برای حفظ تناسب اندام‌ شان از پله‌ های استادیوم‌ ها بالا بروند ‌و سایر ورزشکاران حرفه‌ ای نیز از پلکان‌ های درون سالن‌ های ورزشی به همین منظور استفاده می ‌کنند. در روزهایی که تست ورزش قلب، متداول نشده بود، پزشکان به همراه بیماران ‌شان از پله‌ ها بالا می ‌رفتند تا وضعیت قلبی ‌ریوی آن ها را ارزیابی کنند.   حتی امروزه متخصصان قلب به بیماران قلبی می ‌گویند در صورتی که بتوانند با یک نفس سه طبقه را با پله ‌ها بالا بروند، توانایی آمیزش جنسی را دارند و جراحان ممکن است در بیمارانی که بتوانند 5 تا 6 طبقه را با پله ‌ها بالا روند، اجازه عمل جراحی روی ریه را بدهند.   اما چه چیزی است که بالا رفتن از پله ‌ها را این ‌قدر مفید می‌ کند؟ پژوهشگران در کانادا برای پاسخ به این سوال، 17 داوطلب مرد سالم را که سن‌ شان به ‌طور میانگین 64 سال بود، هنگام پیاده‌ روی، بلند کردن وزنه یا بالا رفتن از پله‌ ها در نظر گرفتند. * بالا رفتن از پله‌ ها بیشتر از همه بدن را فعال می ‌کرد، * بالا رفتن از پله ‌ها دو برابر پیاده‌ روی سریع در سطح هموار بدن را به کار می ‌انداخت، * 50 درصد سخت ‌تر از پیاده ‌روی در سربالایی یا بلند کردن وزنه بود، * و اوج فعالیت جسمی‌ در بالا رفتن از پله‌ ها سریع‌‌ تر از پیاده ‌روی به دست می‌ آمد.   از آن جایی که بالا رفتن از پله‌ ها توانایی بدنی زیادی را طلب می‌ کند،‌ تنها افراد جوان با وضعیت قلبی سالم باید تلاش کنند که پله‌ های طولانی را به سرعت بالا بروند. اما برای بقیه بالا رفتن از پله‌ به صورت تدریجی و مداوم کافی خواهد بود. ابتدا با بالا رفتن از 2 یا 3 طبقه پله شروع کنید و بعد با بهبود توانایی بدنی‌ تان تعداد طبقه‌ ها را افزایش دهید. در هر زمانی که می ‌توانید از پله‌ ها بالا روید؛ اگر راه درازی تا رسیدن به طبقه مورد نظر دارید؛ می ‌توانید بخشی از راه را از پله‌ ها بالا بروید و بعد سوار آسانسور شوید.   برای حفظ تعادل و ایمنی از نرده کنار پله ‌ها (به خصوص هنگام پایین‌ رفتن) استفاده کنید و سعی نکنید بعد از خوردن غذایی سنگین و هنگامی که ‌احساس بیماری دارید،‌ از پله ‌ها بالا روید. حتی در بالا رفتن از پله‌ ها با سرعت کم، نسبت به پیاده ‌روی سریع روی سطح غیرشیب دار، 2 تا 3 برابر بیشتر کالری خواهید سوزاند.

 • مراحل ترسیم مقطع ساختمان های طبقاتی

  ۱.حساب کردن کدهای بام-جان پناه-خرپشته-جان پناه خرپشته                    2.چسباندن پلان ها بالای کاغذ سفیدبا استفاده از دستگاه پله    3.به تعداد کدهای روی اولین پلان رنگ برداشته و فضاهای مربوط به هرکدرا رنگ امیزی میکنیم. تذکر:داخل دستگاه پله را هیچ رنگی نمیگزاریم                            4.خط برش روی پلان را تاسفیدی کاغذ پر رنگ میکنیم       5.روی مسیر برش به طرف فلش برش راه میرویم و اجزای برش خورده را های لایت میکنیم 6.از اولین جزء برش خورده تا اخرین جزء برش خورده رابط می گیریم. 7.خط کف را ترسیم میکنیم     تذکر:ابتدا یک خط فرضی به عنوان خط مبنا(صفرصفر)ترسیم میکنیم وبقیه ی کدهارا نسبت به مبتا جدا میکنیم 8.تمام کد سقف-زیرسقف-جان پناه وخرپشته را از مبنا جدا میکنیم      9.سقف هارا میکشیم          ۱۰.از پایین ترین پلان روی خط برش راه میرویم واجزاء برش خورده را در اولین طبقه میکشیم     11.روی اولین پلان در مسیر خط برش راه میرویم واجزای نمارا با رابط در اولین طبقه رسم میکنیم 12.روی خط برش در پلان بعدی راه میرویم و اجزای برش سپس اجزای نما را با استفاده از خطوط رابط ترسیم میکنیم. 13.کد گزاری مقطع                       14.ترسیم اکس ستون ها واندازه گذاری ان در بالای مقطع                                           15.اندازه گزاری ارتفاع کف تا کف هر طبقه در مقطع                              16.با مداد 9/0 اجزای برش خورده را ضخیم میکنیم       17.زیر نویسی مقطع ومقیاس                                    

 • مواردي كه مهندسين بايد در طراحي و اجرایی و نظارتی ساختمان بتني و فولادی در نظر بگيرند

  سلام اين مطالب ازكتاب دكتر مهدي قاليبافيان نقل شده است. ............................................................................................. به عنوان راهنمايي توصيه ميشود كه براي ساختمانهاي يك يا دوطبقه با دهانه هاي كوچك از بتن با مقاومت فشاري20 مگاپاسكال و براي ساختمانهاي تا6 طبقه ودهانه هاي متوسط مقاومت 25 مگاپاسكال وبراي ساختمانهايي كه به صورت ديوار باربر ودال ساخته ميشوند مشروط بر اينكه دهانه ها بزرگ نباشند ميتوان تا حدود 10 طبقه از بتن با مقاومت25 مگاپاسكال استفاده كرد.براي ساير ساختمانها 30 پيشنهاد مي شود. براي ساختمانهاي خيلي بلند به منظور تقليل بار مرده ساختمان از مقاومت 35 و گاهي 40 مگاپاسكال بايد استفاده شود. .............................................................................................. معمولا به منظور صرفه جو يي در قالب،ابعاد ستونها را درهر طبقه تغيير نداده و چند طبقه درميان(به طور متعارف 3 طبقه)ابعاد مقطع عرضي ستون راكوچك مينمايند. .............................................................................................. در عمل ابعاد ستون به صورت مضربي از5 درنظرگرفته شده و تغيير ابعاد مقطع ستون نيز5 سانتي متربه5 سانتي متر يا به ميزان مضربي از5 سانتي متر انجام مي پذيرد. .............................................................................................. عرض مقطع تيرها را معمولا مضربي از5 گرفته وتغيير عرض مقطع را 5 سانتي متر به 5 سانتي متر به عمل مي آورند. درانتخاب عرض مقطع تير بايد به مساله قالب بندي تير توجه داشت.در صورتي كه در اجراي ساختمان از قالب فلزي استفاده كنيم بايدترتيبي اتخاذ كنيم كه درمحل برخورد تير به ستون در گوشه ها،شكستگي هاي كوچك كه با قالب فلزي قابل انجام نيستند به وجود نيايند.براي اين منظور بايدحداقل در يك جهت عرض تير را با بعد ستون مساوي يا اندكي بزرگتر از آن در نظر بگيريم. توضيح بيشتر:معمولا به جهت استفاده از قالب هاي چوبي در قالب بندي تيرها مشكل بالا در تيرها كمتر پيش مي آيد.اين مشكل معمولادر اجراي ستونهايي كه در بين آنها ديوار برشي قرار دارد يا ستونهايي كه به يكطرف يا دو طرف آنهاديوار برشي متصل است پيش مي آيد بدين صورت كه اختلاف ابعادي ستون وديوار5 ،15 و يا دربرخي موارد25سانتي متر مي باشد (مثلا بعد ستون35 وضخامت ديوار برشي30 )، طبق نقشه هاي اجرايي وسازه اكس ديوار وستون برهم منطبق است وحال پيمانكار ميخواهد قالب بندي ستونها وديوار را انجام داده وبتن ريزي كند اما با يك مشكل مواجه ميشود ومشكل اين است كه اگر بخواهد اكس ستون وديوار روي هم منطبق شود در هرطرف ستون فاصله اي حدود2.5 سانت ايجاد ميشود وچون بعد كوچكترين قالب 5 سانتيمتر است نمي تواند اين فاصله را باقالب پر كند،بنابراين2 راه حل براي ...