شعرهایی زیبا از ایرج میرزا + بیوگرافی - بیوگرافی شعرا ، بیوگرافی نویسندگان ، بیوگرافی خواننده ها - شعر وطن از ایرج میرزا

شعر وطن از ایرج میرزا

شعر وطن از ایرج میرزا

ایرجمیرزا(۲۲اسفند۱۳۰۴خورشیدیتهران)ملقببه«جلال‌الممالک»و«فخرالشعرا»،ازجملهشاعرانبرجستهایرانیدرعصرمشروطیتوازپیشگامانتجدددرادبیاتفارسیبود.ایرجمیرزادرقالب‌هایگوناگونشعرسرودهو..
ایرج میرزا ( ۲۲اسفند۱۳۰۴خورشیدیتهران)ملقببه«جلال‌الممالک»و«فخرالشعرا»،ازجملهشاعرانبرجستهایرانیدرعصرمشروطیت(اواخردورهقاجارواوایلدورهپهلوی)وازپیشگامانتجدددرادبیاتفارسیبود.ایرجمیرزادرقالب‌هایگوناگونشعرسرودهوارزشمندتریناشعارشمضامینانتقادی،اجتماعی،احساسیوتربیتیدارند.شعرایرجسادهوروانوگاهیدربرگیرندهٔواژگانوگفتارهایعامیانهاستواشعاراوازجملهاشعاراثرگذاربرشعردورهمشروطیتبود.

اوفرزندصدرالشعراغلامحسین‌میرزا،نوهٔایرجپسرفتحعلی‌شاهونتیجهٔفتحعلیشاهقاجاربود.تحصیلاتشدرمدرسهدارالفنونتبریزصورتگرفتودرهمانمدرسهمقدماتعربیوفرانسهراآموخت.وقتیامیرنظامگروسیمدرسهمظفریرادرتبریزتاسیسکرد،ایرجمیرزاسمتمعاونتآنمدرسهرایافتودراینسمتمدیریتماهنامهورقه(نخستیننشریهدانشجوییتبریز)رابرعهدهگرفت.درنوزده‌سالگیلقب«ایرجبنصدرالشعرا»یافت.

لیکنبزودیازشاعریدربارکنارهگرفتوبهمشاغلدولتیمختلفیازجملهکاردروزارتفرهنگ(معارفآن‌زمان)پرداخت.سپسبهاستخدامادارهگمرکدرآمدوپسازمشروطیتهمدرمشاغلمختلفدولتیازجملهوزارتکشوردرسمتفرماندارآبادهومعاونتاستانداریاصفهانخدمتکرد.ایرجمیرزادرپییکسکتهقلبیدرمنزلیدرتهراندرگذشت.

شعرهایزیباوبهیادماندنیایرجمیرزا
وطندوستی
ماکهاطفالایندبستانیم
همهازخاک پاکایرانیم

همهباهمبرادر وطنیم
مهربانهمچوجسمباجانیم

اشرفواَنَجب تمام ملل
یادگار قدیم دورانیم

وطن مابهجای مادر ماست
ماگروه وطنپرستانیم

شُکرداریمکَزطفولیت
درس حُبالوطنهمیخوانیم

چونکهحُبوطن،زِایمانست
مایقینازاهل ایمانیم

گررسددشمنیبرایوطن
جانودلرایگانبیفشانیم
****************
شعرطنزعیدنوروزازایرجمیرزا:

عیدنوروزواولسالست
روزعیشونشاطاطفالست

همهآنروزرختنوپوشند
چایوشربتبهخوشدلینوشند

پسرخوبروزعیداندر
روزاولبهخدمتمادر

دستبرگردنشکندچونطوق
سرودستش ببوسدازسرشوق

گویداینعیدتومبارکباد
صدچنینسالنوببینیشاد

بعدآیدبهدستبوسپدر
بوسهبخشدپدربهرویپسر

پسربدچوروزعیدشود
ازهمهچیزناامیدشود

نهپدردوستداردشنهعمو
نهکسیعیدیآوردبراو

عیدیآنروزحقآنپسرست
کهنجیبوشریفوباهنرست
*****************
قلبمادر
دادمعشوقه‌به‌عاشق‌پیغام‌
که‌کُندمادرِتوبامن‌جنگ

هرکُجابیندم‌ازدورکُند
چهره‌پرچین‌وجبین‌پُرآژنگ

بانگاهِغضب‌آلودزند
بردلِنازکِ‌من‌تیرِ‌خدنگ

مادرِسنگ‌دلت‌تازنده‌ست‌
شهددرکامِمن‌وتوست‌شَرنگ

نشوم‌یکدل‌ویکرنگ‌تورا
تا

پربازدیدترین مقالات

بیو گرافی ایرج میرزا

بیو گرافی ایرج میرزا

زندگینامه فروغ فرخزاد

زندگی ایرج.میرزا

زندگی ایرج.میرزا

زندگینامه خسرو گلسرخی

زندگینامه ایرج میرزا

زندگینامه ایرج میرزا

سیمین بهبهانی، زندگینامه سیمین بهبهانی

عکس ایرج میرزا

عکس ایرج میرزا

زندگینامه نیمایوشیج

اشعار ایرج میرزا در مورد زندگی

اشعار ایرج میرزا در مورد زندگی

زندگینامه مهدی اخوان ثالث

نام اصلی ایرج میرزا

نام اصلی ایرج میرزا

زندگینامه فریدون مشیری

زندگینامه وحشی بافقی

زندگینامه وحشی بافقی

زندگینامه رهی معیری

زندگینامه رهی معیری

پربازدیدترین مقالات

زندگینامه فروغ فرخزاد

زندگینامه فروغ فرخزاد

زندگینامه خسرو گلسرخی

زندگینامه خسرو گلسرخی

سیمین بهبهانی، زندگینامه سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی، زندگینامه سیمین بهبهانی

زندگینامه نیمایوشیج

زندگینامه نیمایوشیج

زندگینامه مهدی اخوان ثالث

زندگینامه مهدی اخوان ثالث

زندگینامه فریدون مشیری

زندگینامه فریدون مشیری

زندگینامه وحشی بافقی

زندگینامه وحشی بافقی

زندگینامه رهی معیری

زندگینامه رهی معیری

 • فال حافظ فال انبیاء فال روزانه فال تاروت فال چوب طالع هندی استخاره با قرآن تعبیر خواب فال عطسه فال قهوه فال ازدواج مطالب خنده دار اس ام اس ها پ ن پ
 • قیمت موبایل قیمت تبلت تیتر روزنامه ها روزنامه های ورزشی روزنامه های اقتصادی اخبار داغ قیمت خودرو لیگ فوتبال قیمت سکه و طلا شاخص بورس وضعیت آب و هوا
 • سنجش سن عقلی تست تشخیص رنگ تست تطابق نام تست زبان انگلیسی تست سن عقلی تست goleman تست IQ 2014 تست IQ 2015 بهترین شغل واسه من به کجای دنیا باید سفر کنم چه حیوونی هستی رادار شخصیت شغلی چپ مغز یا راست مغز
 • فال
 • بازار
 • تست هوش آنلاین

جدیدترین مقالات

فیودور داستایفسکی - مجله علمی ایران | irsci

فیودور داستایفسکی - مجله علمی ایران | irsci

لئو تولستوی - مجله علمی ایران | irsci

لئو تولستوی - مجله علمی ایران | irsci

الکساندر دوما - مجله علمی ایران | irsci

الکساندر دوما - مجله علمی ایران | irsci

جبران خلیل جبران - مجله علمی ایران | irsci

جبران خلیل جبران - مجله علمی ایران | irsci

سید محمدحسین شهریار - مجله علمی ایران | irsci

سید محمدحسین شهریار - مجله علمی ایران | irsci

بارداری زنی که موجب تعجب کادر پزشکی گردید

بارداری زنی که موجب تعجب کادر پزشکی گردید

راضیه سادات هاشمی مجری رادیو جوان در همایش برجام

راضیه سادات هاشمی مجری رادیو جوان در همایش برجام

محسن رسولی (برنامه ساز رادیو جوان)

محسن رسولی (برنامه ساز رادیو جوان)

register.png

ایستگاه مشاوره سلامت چرا رژیمهای غذایی نیمه کاره رها میشوند؟

چرا رژیمهای غذایی نیمه کاره رها میشوند؟ چای لاغری

چای لاغری بزرگ شدن سینه | برای بزرگ شدن سینه چه بخوریم

بزرگ شدن سینه | برای بزرگ شدن سینه چه بخوریم معجزه ماست در لاغری

معجزه ماست در لاغری namasha__images__7115671719.jpg

کلیپ انیمیشن فوق،فوق خنده دار بنام"رهبران جهان"فول خنده بر!(زیرنویس فارسی) namasha__images__7115668595.jpg

انیمه خنده دار زندگی هشت پنگوئن namasha__images__7115667197.jpg

انیمه خنده دار روح خور namasha__images__7115666448.jpg

انیمه خنده دار زندگی روزمره پسران دبیرستانی namasha__images__7115682468.jpg

انیمه خنده دار پسرک خونی namasha__images__7115695806.jpg

صحنه های خنده دار لجند آو اورفری _صحنه 2 namasha__images__7115726020.jpg

سریال خنده دار گنج مظفر قسمت 9 namasha__images__7115725913.jpg

سریال خنده دار گنج مظفر قسمت 8 namasha__images__7115725799.jpg

سریال خنده دار گنج مظفر قسمت 7 video__mihan__images__AEiOoNhnSVO4lcq2GG

موزیک ویدیو برگرد مهدی مقدم nice1music.ir namasha__images__7115759244.jpg

انیمه خنده دار زندگی هشت پنگوئن namasha__images__7115758923.jpg

لحظات خنده دار سریال وزنه بردار کیم بوک جو funny cute moments Weightlifting Fairy Kim Bok Joo namasha__images__7115758274.jpg

ی صحنه فوق خنده دارسریال وزنه بردار کیم بوک جو(سریالش خیلی قشنگه حتما ببینید) namasha__images__7115757739.jpg

ی صحنه فوق العاده خنده دار سریال وزنه بردار کیم بوک جو (مثلا پسره میخاس از دختره محافظت کنه تا خیس نشه خخخخ) namasha__images__7115757204.jpg

اقا این فیلما چیه ؟؟؟؟؟؟؟!خب دلم درد گرفت!از خنده!این بچه هام مادر درستو حسابی ندارن این چه وضع خوابیدنه! namasha__images__7115756983.jpg

یکی منو بگیره مردم از خنده!این بچه زرافه پرهای این طاووس رو با علوفه اشتباه میگیره و وقتی میبینه علوفه راه میره فرار کرد انیمه خنده دار کوکوری سان - Gugure ! Kokkuri
 • فیلم آموزشی
 • فیلم هنری
 • فیلم مذهبی
 • فیلم ورزشی
 • فیلم طنز
 • فیلم حوادث
 • فیلم موزیک
 • فیلم سریال
 • فیلم خبری
 • فیلم علمی
 • فیلم کودک

اخبار برگزیده ها

طرح های آبرسانی و راهسازی در قروه به بهره برداری رسید

طرح های آبرسانی و راهسازی در قروه به بهره برداری رسید

ژاوی بهترین بازیکن دیدار استقلال با السد

ژاوی بهترین بازیکن دیدار استقلال با السد

صرافی های منتخب امروز چه کردند/جزئیات نرخ انواع ارز بین بانکی

صرافی های منتخب امروز چه کردند/جزئیات نرخ انواع ارز بین بانکی

تفاوت دو تیم فقط «ژاوی» بود/بازیکنانم جانانه جنگیدند و پیروز شدند

تفاوت دو تیم فقط «ژاوی» بود/بازیکنانم جانانه جنگیدند و پیروز شدند

بخش عمده ای از منابع نظام بانکی کشور منجمد شده است احزاب کرامت مردم را در نظر بگیرند/دوری از بددهنی برای تحمیل مواضع دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد: تصویب ماموریت های شورای اجتماعی کشور/ بحث درخصوص سند موسوم به ۲۰۳۰ رشد عمل های مختلف زیبایی در ایران «سارا و آیدا» جلوه ویژه میدانی ندارد/ استفاده از سی جی منصوریان: جوانان استقلال اعتماد به نفس داشتند جو ورزشگاه، هواداران و همه چیز به سود استقلال بود/ داور می توانست برای ما پنالتی بگیرد رحمتی و عمران زاده آشتی کردند دژاگه از همراهی ولفسبورگ منع شد فرصت انتقام برای برانکو در آسیا تفاوت دو تیم فقط «ژاوی» بود/ سخت ترین شب زندگی فوتبالی ام بود قربانی: داربی را می بریم تا با انگیزه بیشتری در آسیا حاضر شویم ترکیب رسمی بارسلونا مقابل اتلتیکومادرید مشخص شد ترامپ در کاخ سفید حوله حمام می پوشد! برگزاری رزمایش مشترک کویت و قطر

اخرین مطالب برگزیده ها

چگونه زلزله ها آب را به طلا تبدیل می کنند؟!

چگونه زلزله ها آب را به طلا تبدیل می کنند؟!

دوستی انسان و کفتار

دوستی انسان و کفتار

Midazolam

Midazolam

تزئین سفره شب یلدا به روش سنتی

تزئین سفره شب یلدا به روش سنتی

» ترفندهای آرایشی زیرکانه مخصوص خانم های عینکی دهنم آب افتاد! آموزش تصویری تهیه لواشک 7 میوه دیدار پلیس زن مسلمان با ترامپ + عکس &8211; 9 پیشنهاد غیر دارویی برای رهایی از درد کمر » طرز تهیه گراتن کدو حلوایی Carmustine (BCNU) » افراد موفق قبل از خواب چه می کنند ؟ » چرا لوازم آرایش باعث چین و چروک می شود؟ تربت امام حسین(ع) و اداب استفاده از ان هر 100سال طول روزها در زمین افزایش می یابد! Mepivacaine Hcl آموزش تهیه سرکه میوه به روش خانگی Aminoacid Deferoxamine Mesylate آخرین ترفند سامسونگ برای از کار انداختن گوشی های نوت 7
 • برگزیده ها
 • تبلیغات
 • تماس با ما
 • نقشه سایت
 • rss

عضویت در کانال تلگرام تمامی حقوق مادی و معنوی برگزیده ها محفوظ است