فلفل سبز و خواص آن - خواص فلفل سبز

خواص فلفل سبز , فلفل سبز , خواص فلفل ریز سبز

خواص فلفل سبز

من بى برى یا فلفل سبز هستم . اسم من فلفل سبز یا بهتر بگویم پلپل سبز است . به من بى برى - بى بر، و بوبر هم گفته اند. عده اى به غلط به من فلفل هندى گویند در صورتى که نه تنها زادگاه اولین من آمریکا است ، بلکه مخصوص مناطق معتدله بوده و در هندوستان و مناطق گرمسیر و استوایى به عمل نمى آیم . در آمریکا بیش از سى نوع من کاشته مى شود، ولى تاکنون سه چهار نوع آن بیشتر به ایران نیامده است . میوه من وقتى برسد قرمز مى شود و به همین جهت است

که به من فلفل قرمز و اعراب فلفل احمر مى گویند. سرخى رخسار من همانند جوهر زردک است و در بدن تبدیل به ویتامین ((آ)) مى شود. من داراى ویتامین هاى ((ب ))، ((آ)) و ((ب 2)) هستم و مقدار زیادى ویتامین ((ث )) دارم و مقدار این ویتامین در من بقدرى زیاد است که عده اى از کارخانجات داروسازى آنرا از میوه ى من استخراج مى کنند - علاوه بر ویتامین هاى فوق الذکر در من داراى مقدارى ویتامین ((پ )) بوده و حافظ جوانى مى باشم ، مشروط بر این که در خوردن میوه تند من زیاده روى نشود. میوه من داراى یک ماده رنگین - یک ماده عامله - مقدارى مواد سفیده اى و مقدارى مواد قندى مى باشد. در دانه هاى ریز من مواد سفیده اى و مواد روغنى وجود دارد. در بعضى از انواع من که تندى کمترى دارند، مقدارى ترشى از نوع جوهر لیمو و ترشى سیب دیده مى شود. من همانند فلفل سیاه و دار فلفل به هضم غذا کمک مى کنم و باد شکن مى باشم . پیران و اشخاصى که مزاج ى سرد دارند باید از میوه من زیاد میل نمایند تا غذایشان سبک و لطیف گردد و از تولید فضولات سنگین و سفت جلوگیرى نماید.
وقت پیرى بر مذاق تند نتوان زیستن
 
کى تواند داشت بى فلفل کسى کافور را
 
پیران با خوردن من رنگ چهره ى خود را سرخ مى کنند و معده ى خود را گرم کرده و آروغ ترش را از بین مى برند. جوانان نیز بد نیست مرا همراه با غذاها ى سنگین بخورند تا با جوهرى که در بر دارم آنها را نرم و هضمشان را معتدل نمایم . جوهر تند من محرک جلد است . ترشح بزاق را زیاد مى کند و تسکین دهنده ى بواسیرهاى دردناک و ملتهب است . کسانى که مبتلا به زخم معده هستند و همچنین کسانى که در موقع ادرار احساس سوزش ‍ مى نمایند، و آنهایى که کبد ملتهب دارند، باید از خوردن من پرهیز نمایند. دانه هاى ریز میوه من پس از خشک شدن عطسه آور است و در ساختن انفیه بکار رفته و براى درمان امراض عصبى و داروها ى روماتیسم ى توصیه شده است .
در هنر آشپزى و تدبیر منزل علاوه بر این که مرا در انواع غذاها مى ریزند، با من دلمه و ترشى نیز درست مى نمایند، و گرد میوه ى خشک شده مرا با انواع سس ها و چاشنى ها مخلوط مى نمایند.

زبان خوراکیها
غیاث الدین جزایری


فلفل سبز , خواص فلفل ریز سبز