بولانی ماشی - طرزدرست کردن بولانی ماشی

طرزدرست کردن بولانی ماشی , طرز تهیه سمبوسه و بولانی

طرزدرست کردن بولانی ماشی

مواد لازم برای آشپزی آکا۱-  آرد ترمیده (صفر سه) یک کیلو

۲-  ماش ماش دو پیمانه

۳-  روغن

۴-  نمک

۵-  پیاز دو عدد

۶-  آبروش تهیه

آرد را با آب شیر گرم  نمک و دو قاشق روغن مایع خمیر نماید . خمیر بولانی باید زیاد سخت نباشد . راحت هموار گردد . خمیر را بگذارید استراحت نماید . مقداری ماش را شسته آب پز طبخ نماید . روغن را داغ نموده پیاز را ریزه نموده با روغن سرخ نماید . آب ماش را بر طرف نموده روی روغن و پیاز علاوه نماید .مقداری آب بالای آن ریخته بگذارید ماش با روغن و پیاز مخلوط گردد . ماش تهیه شده را از روی حرارت دور نموده بگذارید سرد گردد . ذغاله های کوچک از خمیر برداشته مدور نازک هموار نموده و به مناصفه خمیر ماش را هموار نموده و بولانی را شکل نیم دایره محکم ببندید هنگام بریان نمودن باز نشود .

بعد پر نمودن بولانی ها را پشت و روی در بین روغن سرخ نموده و نماید .
طرز تهیه سمبوسه و بولانی ,