نمونه قرارداد طرح توجیهی

بسمه تعالی

قرارداد مشاوره و ارائه خدمات

این قراردادمشاوره و ارائه خدمات با توافق و تفاهم و در صحت و سلامت کامل، فیمابین آقای ...................واقع در استان .................به نشانی شهرستان..........................................................................که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و آقای .................................واقع در استان ................... به نشانی ف..................................................... که از این پس مشاور نامیده به شرح ذیل منعقد می­گردد.

تلفن کارفرما:

تلفن مشاور:

ماده 1- موضوع قرارداد:

1-1- موضوع این قرارداد ارائه خدمات مطابق با شرح خدمات تفصیلی زیر میباشد:

### .................................................................................. ###

ماده 2_ وظایف و تعدات مشاور :

وظایف و تعهدات مشاور به شرح زیر میباشد:

2-1-مشاور باید تعهدات مربوط به این قرارداد را با به کاربردن روش­ها و اصول پذیرفته شده متداول فنی-علمی به انجام برسد.

2-2- مشاور می­بایستی کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به کار فرما را به مدت 5 سال محرمانه تلقی نموده و از انتقال آن به جز مسئولین دولتی و مشاور طرح خودداری نماید.

2-3- مشاور باید در جلساتی مرتبط به این قرارداد که با هماهنگی طرفین تعیین می­گردد، کتبا به اطلاع کارفرما برساند.مشاور موظف است تا برنامه­ی زمانبندی تمامی جلسات خود با کارفرما را به موقع به اطلاع برساند تا نماینده­ی آن در مواقع لزوم در محل حضور یابد.

2-4- کارفرما متعهد می­گردد کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز طی قرارداد اولیه کامل و بدون نقص و کتبا با رضایت در اختیار ایشان قرار دهد.جهت تسریع در کار در جلسات حضوری مورد نیاز به شرط دعوت کتبی قبلی حاضر گردد.کارفرما ضامن صحت کلیه اسناد و مدارک تحویلی به مشاور می­باشد ودر صورت غیر قانونی و غیر واقعی بودن اسناد، فقط خود پاسخگوی دستگاه­های دولتی و قضایی ذیربط می­باشد و حق­الزحمه از کارفرما دریافت می­شود و در زمان تحویل بابت کلیه مدارک از کارفرما امضا گرفته شود( بابت سلامت مدارک).

2-5-کار فرما متعهد می گردد در صورت نیاز مدارک شغلی معتبر ارائه نماید.

ماده 3- مدت زمان انجام قرارداد:

3-1-مدت انجام موضوع قرار داد به مدت ...... روز کاری می­باشد می­باشد،خواهد بود که جزییات آن به شرح زیر می­باشد:

ماده 4- مبلغ قرارداد:

4-1-مبلغ کل این قرارداد............................ ریال معادل.................................. ریال) است که به صورت ماده ی 5 پرداخت خواهد شد.

ماده5نحوه ی پرداخت :

5-1- نحوه ی پرداخت مبلغ ذکر شده در ماده­ی 4، به صورت زیر خواهد بود:

1. مبلغ قرارداد..................................... ریال همزمان با قرارداد مشاوره

2. . مبلغ قرارداد.....................................ریال همزمان با تهیه طرح توجیهی

ماده 6- نسخ قرارداد:

6-1- این قرارداد در 2 نسخه­ی مشتمل بر 6 ماده تنظیم شده و از هر نطر تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و در 2 نسخ آن اعتبار یکسان دارد.

کارفرمامشاور


جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.مطالب مرتبط لیست 1

مطالب مرتبط لیست 2

مطالب مرتبط لیست 3

مطالب مرتبط لیست 4

مطالب مرتبط لیست 5

©برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی امکان پذیر است .


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد طرح توجیهی

طرح توجیهی تضمینی،اخذ انواع مجوز تضمینی - نمونه قرارداد طرح توجیهی - موافقت اصولی (واگذاری
نمونه طرح توجیهی کارخانه تولید گریس گرافیتی با پايه کلسيم استفاده جهت روانكاري w

طرح توجیهی تضمینی،اخذ انواع مجوز تضمینی - نمونه طرح توجیهی کارخانه تولید گریس گرافیتی با
طرح توجیهی تولید اسکاج

طرح توجیهی تولید اسکاج. در این کارگاه با بکارگیری دستگاه های مکانیزه ساخت داخل کشور، اقدام
برچسب :