نكات مهم در مبارزات تكواندو

نكته 1: موقعيت سنجي دركسب امتياز: بدليل سرعت ضربات ، فرصت وموقعيت هاي كسب امتيازبسياركوتاه است وچنانچه مبارز به سرعت ازموقعيت هاي ايجادشده استفاده ننمايدويا كند عمل كندبعيداست دربالا بردن امتيازات خودچندان موفق باشد ضمن آنكه يك مبارزه خوب بااتخاذ استراتژي صحيح موقعيت هاي كسب امتيازرابراي خود ايجاومينمايد ومنتظرفراهم شدن موقعيت نمي شود.

 

نكته 2: تقسيم انرژي ونفس دركل سه راند: بسيارديده شده كه بازيكناني درراندهاي اول ودوم بسيارخوب ظاهرشده ولي ناگهان آنقدربه اصطلاح كم مي آورندكه يك مبارزة برده رابه باخت تبديل مي كنندضمن آنكه بروز چنين حالتي حتي مي تواندبراي وي بسيارخطرناك هم باشد زيرابا بروز خستگي وكم آوردن نفس ديگرتوان دفاع صحيح ويا جابجايي به حداقل رسيده وممكن است درچنين شرايطي حتي ناك اوت گرددبنابراين بايدبگونه اي عمل كردكه راندآخربا راند اول يكسان بوده ويا حتي اكتيوتروفعال ترنيزبود واگربدين طريقه عمل كنيم كه براي راندآخرانرژي بيشتري راذخيره كرده باشيم مي توانيم ازخستگي حريف مقابل نيز كمال استفاده راببريم .

نكته 3: تغييرروند مسابقه درشرايط بحراني : ازادامة روند مبارزه درحاليكه بنفع شما نيست اجتناب كنيدوفوراً شيوة مبارزه را تغييردهيد مثلاً اگراستراتژي ضرحمله بنفع شما نيست سعي كنيد بيشترازحمله استفاده كنيد ويا اگرمبارزه درحال سكون سشودي برايتان نداردشيوة رقص پا وجابجايي وتحرك پيشه كنيد درهرصورت سعي كنيد با تغييربه موقع شيوه ها تمركزحريف را بهم ريخته واستراتژي اوراخشي سازيد ،حتماً تابحال شاهدبوده ايد كه مبارزي درعين حال كه چندين امتيازازحريف عقب است با اتخاذيك استراتژي جالب وي رابه كناره هاي شي هاپ جانگ نزديك كرده وآنقدربه اوحمله مي كندواورامجبوربه بيرون رفتن ازمحوطه ودرنتيجه گرفتن اخطارمينمايد و6 اخطار ميكند وازحريف برنده يك بازنده مي سازد ومبارزه رابنفع خودخاتمه ميدهد ، اين نمونه اي ازروش تغييرروند مسابقه درشرايط بحراني ميباشد .

نكته 4 : حركت درچارچوب قوانين : انجام مسابقه درچهارچوب قوانين جاري ونگرفتن اخطارها ي متعددحداقل دوحسن خوب دارديكي انجام بازي جوانمردانه وديگر ازدست ندادن امتيازوچه بسيار بازيكناني كه فقط بديل گرفتن اخطار بيشترنسبت به حريف مبارزه راواگذار كرده اند .

نكته 5: تسليم ناپذيري : يك مبارز خوب تا آخرين لحظه دست ازتلاش برنمي داردچه آنكه ازحريف جلوست ومي بايددرحفظ امتيازونتيجه بكوشدوچه آنكس كه ازحريف خود عقب افتاده هيچگاه نبايدتسليم شده وفكركندكه ديگركاري ازدست وي برنمي آيد زيرا بارها اتفاق افتاده كه بازيكني با توجه به امتيازات متعدددي كه عقب بوده بناگاه درآخرين لحظات توانسته ازحريف جلو افتاده ويك بردشيرين نصيب خودسازدويا اينكه با يك حركت سريع وي راغافلگيركرده وحتي ناك اوت نمايد .

نكته 6 : دست كم نگرفتن حريف : هيچگاه هيچ حريفي رادست كم نگيرد زيرااينكارميتواند گاهي غيراز، ازدست دادن امتياز حتي خطرناك هم باشد .

نكته 7: اثر گذاري مثبت برروي داور: با ارايه بازي جوانمردانه ونيز رفتاراحترام آميز با حريف مقابل وداوران وراُي آنها بخصوص درهنگاميكه اخطاري دريافت نمودهواحساس مي كنيدممكن است اين اخطارمنصفانه نباشد ويازماني كه رفتارغيرورزشي حريفتان، شما راعصباني ميكندنمي بايست ازحيطة رفتارومنش پهلواني خارج شده ورفتاري غيراصولي بروزدهيد درچنين حالاتي باحفظ آرامش وثبات رواني مي توانيد برروي همه اثرمثبت بگذاريد بخصوص داوران .

نكته 8: بزرگنمايي نكردن ضربه حريف : سعي كنيدتاآنجا كه مي توانيد ضربة حريف را كم اهميت وحتي بي اثرجلوه دهيدخيلي ازبازيكنان كم تجربه هنگاميكه مثلاً ضربه اي وولوبي اثربه كلاهشان اصابت مي كندويا ازكنارآن ردمي شودبلافاصله دست به كلاه برده وآنرا جابجا ميكنند واين عمل مي تواند به داورقدرت ضربه را القاء نمايد.

نكته 9: تقدم تكنيك : به اين فكرنكنيد كه كدام ضربه راخوب اجراميكنيد بلكه بايد بيابيد كدام ضربه راحريف ميخوردودرآن نقطه ضعف داردوسعي كنيد همان ضربه را به حريف وارد كنيد.

نكته 10: حركات فريبنده وجابجايي ها : حركات فريبنده با پا ويا بدن دراداره مسابقه نقش بسزايي دارد واصولاً هدف ازحركات فريبنده برهم زدن تمركز حريف ، برهم زدن روند حمله حريف ، ايجاد رخنه دردفاع وگارد واستقرارحريف ، استفاده ازغفلت حريف براي اجراي تكنيكي مؤثر ، ايجاد فاصله ويا كم كردن سريع فاصله ، فراهم ساختن موقعيت حمله وضدحمله ، برهم زد ن تعادل حريف ، تحريك حريف به واكنش و كلام آخربه اشتباه انداختن حريف ميباشد .

نكته 11: انعطاف پذيري درهنگام فشارهاي تكنيكي ورواني : فرض كنيد دركشورومحيطي بيگانه سرگرم مبارزه باحريفي هستيد كه طرفداران زيادي نيزاورامورد تشويق قرارداده وسروصداي زيادي نيز ايجادكرده اند حريف هم تحت تاُثير همين تشويق ها فشارزيادي به شمامي آورد درچنين موقعيتهايي انعطاف پذيري شما هرقدربيشترباشد واجازه ندهدتمركزتان بهم بخورد واتكاء بنفس خودراازدست ندهيد مي توانيد ازهمة توانمندي خود استفاده كنيد .

نكته 12: پنهان كاري ، عدم اطلاع حريف ازاستراتژي ما : درطول مبارزه بايدبگونه اي عمل كنيم كه حريف ازشيوة واستراتژي مبارزه ما اطلاع نيابد،اززمانحمله ونوع آن هرچه كمتر مطلع گردد بهتر ميتوان ازوي امتياز گرفت ويا امتياز كسب شده را حفظ نمود.

نكته 13: پيروي واطاعت ازكوچ : بازيكن هرقدرهم مجرب وكاركشته باشدمي بايست كه نظرات سازنده كوچ خوددربكارگيري شيوة حمله وضدحمله ويا مواقع بحراني استفاده كندزيراكوچ هنگام مشاهده بازي هردومبارز ، بدورازفشار تكنيكي ورواني حريف قراردارد وبااتكاء به تجربيات خودمي تواند تكات كليدي با ارزشي دراختياربازيكن قراردهد .

نكته 14: حفظ بدن ازآسيت ديدن : حتي الامكان ازدرگيريهاي زيادوبي مورد وبي نتيجه ويا اجراي تكنيك بدون دقت كافي خوداري نمائيد همچنين مواظب حريفي كه سطح فني وتكنيكي اوازشما پائين تراست باشيد زيراچنين حريفاني امكان صدمه زدن بيشتري نسبت به حريفان وارد وفني دارند . حريفاني كه بيش ازحدهيجان زده باشندمي توانند باعث اسيب ديدن ماگردندبنابراين ميبايست مواظب چنين حريفاني نيزبود .

نكته 15: بازيخواني : يكي ازويژگيهاي مهم يك مبارزقدرت بازيخواني درمبارزه است وهرقدراين نيرودرفردقويتر وسريعترباشد وبخوبي پي به استراتژي حريف ببردميتواندراهكاركسب امتيازيا حفظ آنرا بكاربندد.

نكته 16 :‌عدم اجراي تكنيك هاي بيمورد:‌ بازيكن ميبايست ضمن اداره كردن بازي ودردست داشتن ابتكار عمل ازاجراي تكنيك هاي بيمورد اجتناب ورزد سه حالت ازمبارزه را درنظربگيرد .

1-بازيكن ازنظرامتيازي جلوست ،‌دراينحالت با انجام حركات اضافه احتمال به خطرافتادن وازدست دادن امتيازدور ازذهن نيست بنابراين ميبايست با جابجايي ها ورقص پاها ي مناسب وفريب دادن حريف روند بازي را بسود خود حفظ كنيم .

2-بازيكن درشرايط مساوي با حريف بسرمي برد ،‌دراين حالت نيزهرحركت نسنجيده اي مي تواند گران تمام شود بنابراين تا مطمئن نشده ايد وفرصت صحيح ضربه بدست نياورده ايد نتيجه را حفظ وبدنبال فرصت باشيد.

3- بازيكن عقب افتاده ونيازونيازبه كسب امتيازدارد ،‌ درحالت سوم هم نميبايست بي گداربه آب زد زيرا هرحركت بدون تفكرمي تواند به ازدست دادن امتيازبيشترمنجرشود وبايد با تغييرشيوة بازي ودرپيش گرفتن استراتژي مناسب امتيازعقب افتاده را جبران نمود.


مطالب مشابه :


اخلاق در تکواندو

باشگاه تكواندو آموزش و پرورش آذرشهر - اخلاق در تکواندو - به مربیگری اکبرنوجی آذر(قهرمان اسبق
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان آذرشهر

فرماندار آذرشهر در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان ، از اختصاص 1 میلیارد و 230 میلیون
آموزش فرم هفت

باشگاه تكواندو آموزش و پرورش آذرشهر - آموزش فرم هفت - به مربیگری اکبرنوجی آذر(قهرمان اسبق
* همایش شوراهای آموزش و پرورش شهرستان آذرشهر

پایگاه خبری تحلیلی شهرستان آذرشهر - * همایش شوراهای آموزش و پرورش شهرستان آذرشهر - نیسانیوز
تغذیه تکواندوکاران در ماه مبارک رمضان

باشگاه تكواندو آموزش و پرورش آذرشهر - تغذیه تکواندوکاران در ماه مبارک رمضان - به مربیگری
نكات مهم در مبارزات تكواندو

باشگاه تکواندوبانوان آموزش و پروش آذرشهر - نكات مهم در مبارزات تكواندو - به مربیگری فرانک
فرم شماره 2

باشگاه تكواندو آموزش و پرورش آذرشهر - فرم شماره 2 - به مربیگری اکبرنوجی آذر(قهرمان اسبق
پايان مسابقات شطرنج بین مدارس پسرانه

هیات شطرنج شهرستان آذرشهر مسئولين محترم وررش و جوانان ،هيات شطرنج و آموزش پرورش آذرشهر
برچسب :