پیش شماره و کد تلفن جدید شهرهای استان گلستان 017

از ساعت 22 مورخه 93/0۵/۱۵ (روز چهار شنبه) کد استان گلستان به 0۱۷ و شماره تلفنهای مشترکین ثابت از 7 رقم به 8 رقم تغییر می یابد. و برای شماره گیری در داخل استان نیاز به گرفتن کد شهرستان نبوده و از خارج استان باید با کد 0۱۷ اقدام به شماره گیری نمایند

بطوریکه شماره تلفنهای شهرستان گرگان با عدد 32، شهرستان گنبد با عدد 33 ، شهرستاهای بندرگز ، بندرترکمن ، گمیشان ، کردکوی ، آق قلا و علی آباد با عدد34 و شهرستانهای رامیان ، آزادشهر ، مینودشت ،گالیکش ، کلاله و مراوه تپه با عدد 35 آغاز خواهد شد.

مشترکین برای اطلاع از شماره جدید میتوانند با سامانه 5050 تماس حاصل نموده و یا شماره قبلی خود را به  شماره 100001345 ، پیامک نمایند . همچنین بامراجعه به پرتال مخابرات استان به نشانیhttp://www.tcgolestan.ir و ثبت شماره قبلی ، ازشماره جدید خودمطلع گردند .

>> فایل تغییرات نهایی شماره ها به تفکیک شهرستانها و مراکز استان

سامانه مشاهده شماره جدید

 

ف

 

کدقدیم نام شهرستان 01745875    آب پران 0172226     آبادان تپه 0173475     آرخ بزرگ 0173648     آزادتپه 0174672     آزادشهر1 0174678     آزادشهر2 0172272     آق آباد 0174483     آق امام 0173556     آق زبير 0173522     آق قلا 0174588     آق قميش 0174338     آقبند 0172258     آقچلي سفلي 0173478     آلتين تخماق 0173282     آلوكلاته 0171247     آهنگرمحله 0174452     اجن شيرملي 0174637     ارازگل 0173485     اسلام تپه 0171275     اصفهان كلاته 0172256     اگري بوغاز 01716642    اميرآباد/گز 0173577     امين آباد 0173573     انبارآلوم 0173539     انقلاب 0172255     اوبه محمدايمر 0173546     اوچ تپه 0173646     اودك دوجي/حسن طبيب 0173552     اونق يلقي 0174348     ايتمر 0172254     ايگدرسفلي 0172244     ايگدرعليا 0173343     ايلوار 0172234     ايمرملاساري 0174324     اينچه برون 0172235     باغلي مرامه 0173652     باقرآباد 0173332     بالاجاده 0172257     بايلر 0173642     بدراق نوري 0173636     برفتان 0173486     بصيرآباد 0173422     بندر/تركمن 0173372     بندر/گز 0173537     بهلكه داشلي 0173554     بهلكه شيخ موسي 0172243     بي بي شيروان 0174586     پاسنگ بالا 01734248    پنج پيكر 0173572     پيراوش سفلي 01744423    پيش كمر 0174643     تاتارسفلي 0174633     تاتارعليا 01745525    تاش ده 01745443    تخت 0171257     تخشي محله 0174438     تراجيق 0173276     تقي آباد 0174432     تمرقره قوزي 0174585     تنگراه 0174642     توران ترك 0174632     توران فارس 0173272     تورنگ تپه 0171274     توسكستان 0174684     تيل آباد 0171334     جلين عليا 0173558     جهان آباد 0173477     چارقلي 0173474     چپق لقي 0174487     چناران 0174492     چنارلي 0171273     چهارباغ 0173335     چهارده 0173574     چين سبيلي 0173637     حاجي آباد 01744428    حاجي بيك عليا 0172283     حاجي قوشان 0173638     حاجي كلاته 0172242     حالي آخوند 0173643     حكيم آباد 0171245     حيدرآباد/گرگان 0174447     حيدرآباد/گنبدكاووس 0174624     خانببين 0173484     خواجه لر 0173476     خواجه نفس 01746845    خوش ييلاق 0174626     داركلاته 0174325     داشلي برون 0174627     دلند 0173338     دنگلان 0174326     دوزالوم 0174535     دوزين 0173543     دوگنجي 0174548     ده چناشك 0174433     دهنه 0172282     ديگچه/سرگچن 0173352     رادكان 0174622     راميان 0174634     رضاآباد 0174699     رودبارقشلاق 01745445    زندانچال 0171441     زنگيان 0171246     زيارت 0174636     زينب آباد 0172252     سارجه كر 0172277     سارلي سفلي 0172276     سارلي عليا 0173345     ساليكنده 0171228     سدن/سيدميران 0173268     سرخن كلاته 0173382     سرطاق 0173337     سركلاته 0171248     سعدآباد 0173483     سقرتپه 0172274     سلاق غايب 0172236     سلاق نوري 0173275     سلطان آباد 0172275     سلطانعلي 0173633     سنگ دوين 0174488     سوزش 0174689     سوسرا 01734245    سيجوال 0174687     سيدآباد 0171272     شاهكوه سفلي 0171277     شاهكوه عليا 0173553     شفت آلوباغ 0171252     شموشك سفلي 0173545     شورحيات 0173575     شهرك صنعتي/آق قلا 0173388     شهرك صنعتي/بندر/گز 0174696     شيرآباد 0173647     شيرنگ 0174589     صادق آباد 0173532     صحنه سفلي 01745523    صفي آباد 0174448     صوفي شيخ دازغراوي 0174445     صوفيان 0174454     عرب بوران 0172225     عرب سرنگ 0174482     عرب قاري حاجي 01744426    عزيزآباد 0173538     عطاآباد 0173624     علي آباد 0173622     علي آباد/كتول 0173263     علي آبادكنارشهر 01745873    فارسيان فرنگ 0174694     فارسيان/قانچي 0173634     فاضل آبادگرگان 0174686     فاضل آبادگنبدكاووس 0172245     فجر/قوينلي 0173233     فوجرد 0173473     قارقي بناور 0173542     قانقرمه 0174446     قپان 01744427    قدونه 0173535     قربان آباد 0173265     قرق 0171276     قرن آباد 0174473     قرناوه 0173544     قرنجيك پورامان 0173472     قرنجيك نظر 0173632     قره بلاغ 0173434     قره تپه 0174534     قره چشمه 0173436     قره سو 0174436     قره شور 0173435     قره قاشلي 0174335     قره ماخر 0174683     قزلجه آق امام 0173557     قزلي 0173482     قلعه جيق 0174532     قلعه قافه 0171237     قلعه محمود 0174533     قلمي 0173232     قلي آباد 0172228     قوچ مراد 0174682     قورچاي 0173547     قوشجان آباد 01744425    قوشه سو 0172238     قول حاجي 0173342     كاركنده/سوته 0174693     كاشيدار 0172263     كاكا 0173322     كردكوي 0174322     كرند 01716644    كريم آباد 0172284     كسكن قوجق 0171227     كفشگيري 0171264     كلاجان قاجار 0174554     كلاسره 0174422     كلاله 0173266     كماسي 0174437     كنگور 0172265     كوچك خرطوم 0173644     كوچك نظرخاني 0174583     گاليكش 0173346     گرجي محله/سفيدآباد 0171     گرگان 0173533     گري دوجي 0174698     گلها/حاجي نبي 0174476     گليداغ 0174327     گمرك پل/تنگلي 0173462     گميشان 0172     گنبدكاووس 0173258     گوزن فارس 0171238     لمسك/ورسن 0173377     ليوان 01716640    محمدآباد 0174542     محمدزمان خان 0174472     مراوه تپه 0174688     مرزبان 0173287     مرزن كلاته 0173657     مزرعه كتول 0173254     معصوم آباد 0172253     ملاعلي تپه 0172247     ملك علي تپه 0173334     مهتركلاته 0173344     مياندره 0173536     ميرزاعلي يلقي 0173262     ميرمحله/شمس آباد 0174522     مينودشت 0174346     نارلي داغ 0174697     نراب 0171663     نصرآباد 0174677     نظام آباد 0171253     نوچمن 0174685     نوده خاندوز 0173222     نوده ملك 0171267     نوديجه 0173378     نوكنده 0171244     نومل 0174692     وامنان 0173549     وحدت 0174695     وطن 0171243     هاشم آباد 0174342     هوتن 0172248     ياسي تپه 0173534     يامپي 0173336     يساقي 0174453     يل چشمه 0173548     يلمه ساليان 0174584     ينقاق


مطالب مشابه :


نگاهي به كانديداهاي مجلس در آق قلا

به نظر مي رسد كه هنوز در آق قلا به مانند ديگر نقاط پهناور كشور عزيزمان يخ انتخابات ... توسلي حدود يك سالي است كه در منصب رياست دانشگاه آزاد آق قلا مشغول به خدمت مي
شنیده های انتخاباتی از آق قلا

هنوز تنور انتخابات در شهرستان آق قلا به دلایل مختلف که بیان آن مجال دیگری می ... فوق لیسانس حقوق و وکیل دادگستری - سید محمد توسلی رئیس دانشگاه آزاد آق قلا و
اسپریس چت | چت روم اسپریس

... چت روم،اسبدوانی، اسب دوانی ، گلستان اسب،تهران چت ، چت تهران،دانشگاه آزاد آق قلا، آق قلا، اق قلا ، اسپی دژ،دانشگاه ازاد اق قلا،گلستان ما،سایت گلستان ما،عدالتخواهان
نمرات آزمون پایان ترم مبانی اینترنت

وبلاگ دانشجويان دانشگاه آزاد پيرانشهر - نمرات آزمون پایان ترم مبانی اینترنت - دسترسي سريعتر ... دانشجویان کامپیوتر91 دانشگاه آزاد پیرانشهر ... آق قلا · فال حافظ.
پیش شماره و کد تلفن جدید شهرهای استان گلستان 017

... با عدد 32، شهرستان گنبد با عدد 33 ، شهرستاهای بندرگز ، بندرترکمن ، گمیشان ، کردکوی ، آق قلا و علی آباد با عدد34 و ... 0173556 آق زبير .... مرکز آزمون دانشگاه آزاد
اخبار آق قلا :

20 ا کتبر 2011 ... گلدونه - اخبار آق قلا : - فرهنگی - هنری. ... استخدام هيات علمي و بورسيه در دانشگاه آزاد · کشتارگاه ... اعضای ستاد انتخابات شهرستان آق قلا معرفی شدند.
اعلام نمرات امتحانات پایان ترم پیام نور

20 ژانويه 2013 ... عصر نوین: نمرات امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور اعلام شد. دانشجویان پیام ... دانشگاه آزاد. واحد آزادشهر ... واحد آق قلا.
روز نخست مسابقات لیگ برتر والیبال ساحلی برگزار شد

گروه اول: دانشگاه آزاد اسلامی، هیات والیبال بندر ترکمن ، شهرداری قائمشهر، لازاری کیش ... گروه سوم: بانک توسعه و تعاون آق قلا، مجتمع شهید معتمدی تهران، آیان تاش، هیات
رزومه عبدالعظيم محسني اندارگلي

... v از سال 1389 در دانشگاه امام محمد باقر ساری v از سال 1390در دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... آرد شاهكو سيلو 4000 تني آق قلا 79 دانشگاه آزاد ساختمان كشاورزي دانشگاه آزاد.
برچسب :