نمونه سوال تشریحی از آمار

1-      هدف از آمار استنباطی چیست

2-      قضیه  حد مرکزی را تعریف کنید

3-      انواع خطاها را نام برده و هر یک را تعریف کنید

4-      آزمون t  را تعریف کرده و انواع آن را بنوسید

5-      درجه ی آزادی را تعریف کنید

6-      شرط استفاده از آزمون  t  برای کروهای وابسطه چیست

7-      آز آزمون f  ( تحلیل واریانس یک طرفه) و شرط استفاده از آن چیست؟

8-      فرضیه چیست ؟ چند نوع است ؟ هر کدام را تعریف کنید؟

9-      سطح معنا دار به چه معناست؟

10-  رتبه ی درصدی را تعریف کنید

11-  شرط استفاده از آزمون z  را بنوسید

12-  مفروضه های طرح بلوکی چیست

13-  منحنی f    را با z  مقایسه کنید

14-  اینکه انحراف استاندارد t   کمی بزرگتر است را ثابت کنید

15-  عوامل مورد بررسی تحلیل واریانس دوراهه را نام برده و شرح دهید

16-  نقطه ی درصدی را تعریف کنید

17-  خطای استاندارد میانگین را شرح دهید

18-  نمونه گیری را با انواع آن ذکر کنید و تعریف کنید

19-  تایید فرض صفر در آزمون  f  به چه معناست

20-  واریانس خطا  ناشی از چه عواملی است

21-  سطح معنا دار را تعریف کنید و یر روی شکل نشان دهید

22-  در آزمون f    در چه شرایطی از آزمون های  تعقیبی استفاده می کنیم

23-  خطای نوع اول و دوم را تعریف کنید

موفق باشید..... احمد ذوالفقاری


مطالب مشابه :


آموزش تصویری spss=تحلیل واریانس یک راهه

تحلیل واریانس یک طرفه و دو
آنالیز واریانس یک طرفه قسمت دوم One Way ANOVA

» تحلیل واریانس داده های رتبه Means را نیز برای انجام آنالیز واریانس یک طرفه مورد بررسی
تحلیل واریانس

تحلیل واریانس یک طرفه : با این تفاوت که تحلیل واریانس یک روش یک متغیره بوده و سعی می کند
آنالیز واریانس دوطرفه ANOVA Tow Vey

مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرام
تحلیل تخصصی داده های پرسشنامه ای با SPSS

- تحلیل واریانس یک طرفه، دو طرفه و
نمونه کار spss

انجام پایان نامه و پروژه های آماری spss و تحلیل spss با بهترین ( تحلیل واریانس یک طرفه و t
نمونه سوال تشریحی از آمار

7- آز آزمون f ( تحلیل واریانس یک طرفه) و شرط استفاده از آن چیست؟ 8
برچسب :