سنجش از دور چيست ؟

سنجش از دور چيست ؟
سنجش از راه دور تكنولوژي كسب اطلاعات و تصويربرداري از زمين با استفاده از تجهيزات هوانوردي مثل هواپيما ، بالن يا تجهيزات فضايي مثل ماهواره است .

به عبارتي ديگر سنجش از راه دور عبارتست از علم و هنر كسب اطلاعات فيزيكي و شيميايي از پديده هاي زميني و جوي از طريق ويژگي هاي امواج الكترومغناطيسي بازتابي يا منتشر شده از آن ها و بدون تماس مستقيم با پديده هاي مذكور مي باشد.


   • اولين ماهواره چه زماني به فضا پرتاب شد؟
اولين ماهواره پرتابي به فضا اسپوتينك بودكه توسط آمريكا،در 4اكتبر1957به فضا پرتاب شد به و از آن تاريخ تا كنون بيش از 18000شي پرنده در اطراف زمين به گردش در آمده است .

   • اولين ماهواره منابع زميني چه نام داشت و در چه زماني به فضا پرتاب شد؟
اولين ماهواره منابع زمينيlandsat1بود كه در سال 1973 پرتاب شد و از هر نقطه زمين هر 18 روز يكبار تصويربرداري مي كرد . آمريكا با پرتاب landsat1 توانست در آن سال ميزان سطح كشت گندم و توليد آن را در دنيا به دست آورد و از راه فروش و توليد گندم به نقاط مورد نياز تمام هزينه هاي landsatرا تأمين كندlandsatداراي سنجنده جاروبگر چند طيفي MSS_multi spectral scannerبود و در 4 باند الكترومغناطيسي در نواحي مرئي و مادون قرمز تصويربرداري مي كرد . كه اين امر يك تحول و موفقيت بزرگ براي كارشناسان زمين شناسي و معدن به شمار مي رفت


   • در مورد ماهواره ايراني زهره چه مي دانيد؟
ماهواره زهره يک ماهواره غير نظامی و مخابراتی است که قرار داد ساخت و پرتاب آن در بهمن ماه سال 1383 به مبلغ 132 ميليون دلار بين ايران و روسيه منعقد گرديد.
مدت قرارداد سی ماه پيش بينی شده و قرار است ماهواره از پايگاه فضايی قزاقستان پرتاب و در يکی ازنقاط مداری متعلق به ايران قرار گيرد.
طراحی و ساخت ماهواره توسط روسيه و با همکاری کشورهای آلمان و فرانسه صورت خواهد گرفت. ساخت بيس ماهواره و مونتاژ قطعات آن بعهده روسيه می باشد.
عمر اين ماهواره 15 سال و محل استقرار آن در ارتفاع 36000 کيلومتری از زمين خواهد بود. اين ماهواره قابليت ارائه خدمات در زمينه ارتباطات تلفن، ارتباطات داده ها (ديتا)، نمابر و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيوني در تمام نقاط ايران را دارد وداراي 12 ترانسپوندر(8 ترانسپوندر 36 مگاهرتزی و 4 ترانسپوندر 72 مگاهرتزی) می باشد که قابليت پخش سيگنالهای آنالوگ و ديجيتالی تلفن، تصوير تلويزيونی، اطلاعات ماهواره و هر اطلاعات ديگری را دارد. ماهواره زهره داراي پنج بخش غير قابل تفكيك مي باشد.
▪ ماهواره
▪ ايستگاه تست براي رديابي ماهواره
▪ ايستگاه کنترل براي تله متری و رديابي ماهواره
▪ ايستگاه تست در مدار برای آزمايش سيستم ها و پارامترهاي مخابراتي ماهواره
▪ شبيه ساز ماهواره اي براي مدل سازي مركز كنترل ماهواره و آموزش
▪ ايستگاه بهره برداری و ايستگاه جايگزين

 

   • كاربردهاي سنجش از دور در مطالعات زمين شناسي را توضيح دهيد؟
با استفاده از داده هاي ماهواره اي مي توان مرزهاي بسياري از سازندهاي زمين شناسي را از يكديگر تفكيك كرد، گسله ها را مورد مطالعه قرار داد ونقشه هاي گوناگون زمين شناسي تهيه كرد. از جمله نقشه هاي زمين شناسي گوناگون كه با استفاده از داده هاي ماهواره اي مي توان تهيه كرد، نقشه گسله ها و شكستگي ها، نقشه سازندهاي سنگي مختلف، نقشه خاكشناسي و نقشه پتانسيل ذخاير تبخيري سطحي را ميتوان نام برد. افزون براين با توجه به گستره بسيار وسيع زير پوشش هر تصوير ماهواره اي، چنين تصاويري براي مطالعات كلان منطقه اي براي زمين شناسان بسيار مفيد است.


   • نرم افزارهاي متداول دورسنجي چه نرم افزارهايي هستند؟
1 )ERDAS_Imaging

2 )ER_Mapper

3 )PCI_Geomatica

4 )ENVI

5)SOCE_SET


   • انواع داده هاي معمول مورد استفاده در مطالعات زمين شناسي چه داده هايي هستند؟
ـ اكونوسIKONOS
ـ اسپاتSPOT
ـ لندستLANSAT
ـ آي آر اسIRS
_ان وي ستENVISAT
ـ رادارست RADARSAT
كوئيك برد_QUICKBIRD
ASTER_استر

   • داده هاي رادار چه مزايايي دارند؟
چون از پوشش گياهي عبور ميكند براي مناطق داراي پوشش گياهي وسيع مثل اروپا ونواحي مشابه بسيار مناسب است
به دليل بلند بودن طول موج، امواج آن چند متر در زمين نفوذ ميكند بنابر اين براي تشخيص منابع معدني سطحي مناسب است
محدوديت شب وروز ندارند (كاربردهاي نظامي)

   • SRTMچيست؟
SRTMاختصار كلمات زير:
Shuttle Radar Topography Mission
به معناي : ماموريت شاتل رادار براي تهيه نقشه هاي توپوگرافي ميباشدSRTM ، يك پروژه مشترك بين NASA وNIMA است. هدف در نظر گرفته شده براي اين پروژه ، توليد داده هاي توپوگرافي رقومي براي %80 سطح زمين بوده است

 

   • مزاياي داده هايSRTMچيست؟
داده هاي SRTM چند مزيت مهم دارند . اول آنكه اين گونه داده هاي DEM در مناطق وسيع كه از يك منبع به دست آمده باشند ( مثلSRTM)، بسيارمورد نياز هستند ؛ زيرا پايدار بوده و در مناطق بزرگ قابل استفاده هستند ، در حالي كه ديگر DEM هاي با قدرت تفكيك بالا از منابع متغيري مثل زوج تصاوير ماهواره اي به دست مي آيند. همچنين از آنجا كه اشعه رادار از ابر عبور ميكند، سنجنده هاي راداري محدوديتي از نظر پوشش ابر ندارند


   • روش اينفرامتري در سنجش از راه دور چيست؟
SRTM براي تهيه داده هاي سه بعدي از روشي براي تداخل سنجي راداري استفاده ميكند. در اين روش دو تصوير راداري ازدو نقطه با اختلاف مكاني كم گرفته ميشوند . از اختلاف ميان اين تصاوير ، ارتفاع نقاط زمين يا تغييرات آن قابل محاسبه است. تداخل سنجي ، مطالعه الگوهاي تداخلي است كه از تركيب دو مجموعه سيگنال راداري حاصل ميشوند . اگر تا كنون يك گودال اب با لايه نازكي از روغن روي ان ديده باشيد ، احتمالا نوارهاي رنگي روي سطح آن را ملاحظه نموده ايد. اين نوارهاي رنگي به وسيله شعاعهاي نور منعكس شده از سطح صاف روغن و آب زير آن كه الگوهاي تداخلي را ايجاد كرده اند ، به وجود ميايند. براي اخذ دو تصوير راداري از دو منظر متفاوت ، سيستم SRTM ، شامل يك آنتن رادار در داخل دستگاه و يك آنتن رادار ثانويه نصب شده در انتهاي يك دكل به طول 60 متر (195فوت) در خارج دستگاه است
SRTM از روش تداخل سنجي با باز ثابت استفاده ميكند . يعني دو مجموعه داده راداري در يك زمان اخذ ميشوندو آنتنهايي كه اين داده ها را جمع آوري ميكنند درفاصله ثابتي از هم قرار گرفته اند

منابع دکتری آزاد کشاورزی
کد رشته نام رشته بسته آموزشی
50304 منابع دکتری آزاد آبیاری و زهکشی
50205 منابع دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی
50227 منابع دکتری آزاد سازه های آبی
50334 منابع دکتری آزاد مهندسی منابع آب
50220 منابع دکتری آزاد علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
50221 منابع دکتری آزاد علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
50222 منابع دکتری آزاد علوم باغبانی - سبزیکاری
50223 منابع دکتری آزاد علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
50607 منابع دکتری آزاد بیماری شناسی گیاهی
50209 منابع دکتری آزاد حشره شناسی کشاورزی
50206 منابع دکتری آزاد ترویج و آموزش کشاورزی
50214 منابع دکتری آزاد توسعه کشاورزی
50231 منابع دکتری آزاد علوم جنگل    | دکتری آزاد علوم و صنایع چوب
50217 منابع دکتری آزاد خاک شناسی - شیمی و حاصلخیزی خاک
50218 منابع دکتری آزاد خاکشناسی - پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
50219 منابع دکتری آزاد خاک شناسی - فیزیک و حفاظت خاک
50208 منابع دکتری آزاد زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی
50507 منابع دکتری آزاد شیلات - پرورش و تکثیر آبزیان
50508 منابع دکتری آزاد محیط زیست منابع طبیعی
50235 منابع دکتری آزاد علوم و صنایع غذایی - کلیه گرایش
50407 منابع دکتری آزاد علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
50335 منابع دکتری آزاد علوم دامی - تغذیه دام
50310 منابع دکتری آزاد مکانیک ماشینهای کشاورزی
50207 منابع دکتری آزاد اصلاح نباتات
50517 منابع دکتری آزاد علوم مرتع
50236 منابع دکتری آزاد علوم و مهندسی آبخیزداری
50313 منابع دکتری آزاد مکانیزاسیون کشاورزی
50336 منابع دکتری آزاد علوم دامی - اصلاح نژاد دام
50337 منابع دکتری ازاد علوم دامی - فیزیولوژی تولید مثل
50350 منابع دکتری آزادخاکشناسی - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

۱۶۷  بسته آموزشی دکتری دانشگاه آزاد | وزارت بهداشت 
۵۶۷  بسته آموزشی دکتری نیمه متمرکز-سراسری 
بزودی نمایندگی ما در دانشگاههای کل کشور

نمونه سوالات آزمون دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی با پاسخ تشریحی | کلیدی | بدون پاسخ

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸ تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
                    دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  1az4.com[at]gmail.com
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را sms نمائید.

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری  www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی   www.1az4.com


مطالب مشابه :


منابع ارشد جنگلداری

منابع ارشد, منابع کارشناسی آزمون اخبار آزمون دانشگاه آزاد اخبار آزمون سازمان سنجش
جزوات دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی و کارشناسی ارشد:

سایت آزمون ارشد دانشگاه آزاد منابع دکتری بدون آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش جزوات
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره توزيع كارت ورود به جلسه آزمون TOEFL) PBT) مورخ 23/7/90 (Oct.15

منابع-سوالات کارشناسی ارشد 94 - اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره توزيع كارت ورود به
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با پذیرفته شدگان فراگیر ۹۰

سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان
سنجش از دور چيست ؟

سایت آزمون ارشد دانشگاه آزاد منابع دکتری بدون آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش جزوات
منابع آزمون، آزمون آزمایشی، دروس امتحانی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کد

دوره كارشناسي ارشد سازمان سنجش آموزش كشور و منابع کارشناسی ارشد ، از رتبه های
تغییر ظرفیت رشته های آزمون دکتری امشب روی سایت سازمان سنجش

سایت آزمون ارشد دانشگاه آزاد منابع دکتری بدون آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش جزوات
تغييرات کنکور کارشناسي ارشد 88

سایت آزمون ارشد دانشگاه آزاد منابع دکتری بدون آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش جزوات
برچسب :