سوالات مدارس تیزهوشان(سمپاد)

سوالات دیگری برای تیزهوشان ورودی راهنمایی*

41- اندازه هر زاویه درپنج ضلعی منتظم برابر است با :

الف )108              ب) 540            ج) 135            د) 144

42- اگر طول مستطیلی 8وعرض آن6 باشد قطر آن چه قدر است؟

الف) 14                    ب) 9            ج) 10              د)7

43- کدامیک از مقادیر زیر اضلاع یک مثلث قائم الزاویه نیست :

الف )5و4و3           ب) 10و8و6          ج) 13و12و5           د) 3و2و1

44- هفت برابر عددی به اضافه 2 برابر 58 است آن عددبرابراست با :

الف ) 6              ب) 7                         ج) 8                   د) 10

45- دانش آموزی باپول توجیبی سه روز خود یک کتاب خرید به قیمت 15 تومان و3 تومان هم برایش باقی ماند این دانش آموز روزی چه قدر پول توجیبی از پدرش می گیرد ؟

الف )5           ب) 6                   ج) 7               د)8

46- در کدام یک از شکل  های زیر فقط دو ضلع متوازی وجود دارد ؟

الف) مثلث             ب)متوازی الاضلاع         ج) ذورنقه       د) مربع

  

 47- برای دوختن یک دست لباس 20 و 45 و 8 لازم میباشد برای دوختن 3 دست لباس از همان نوع چه مدت وقت لازم است ؟

الف )" 16و26          ب)" 16و20       ج) 16و26       د)2

48- اگر اندازه ابعاد مکعبی ((4)) برابر شود حجم آن چند برابر میشود ؟

الف) 4                   ب) 16            ج) 36                   د) 64

49- اگر در عدد (725/7623 ) رقم 6 را برداشته به جای آن 4بنویسیم چه قدر از مقدار این عدد کاسته میشود ؟

الف) 20           ب) 200                 ج) 2000          د) 20000

50- گنجایش باک مخزن بنزین اتومبیلی 40 لیتر است که سه پنجم حجم آن بنزین دارد چند لیتر دیگر بنزین بریزیم تاپرشود ؟

الف)16          ب)  8                   ج) 12                د) 18

51- یک بافنده یزدی قا لیچه ای را در مدت 144 روزو بافنده دیگر همان قالیچه را در مدت 48 روز می بافند اگر هر دو بافنده هم زمان شروع به بافتن همان قالیچه کنند کار بافت قالیچه ظرف مدت چند روز به اتمام می رسد ؟

الف) 28 روز          ب) 32روز       ج) 34 روز          د) 36روز

52- مجموع سه عدد فرد متوالی 45 است حاصل ضرب آن عدد را بدست آورید ؟

53-شیر الف منبع آبی را در مدت 6 ساعت پر می کند وشیر ب همین را در 4 ساعت پر می کند اگر هر دو شیر با هم باز باشد چه زمانی طول می کشد تا منبع پر شود ؟

سوالاتی برای تیزهوشان ورودی دبیرستان*

- به ازای چه مقدار n هر دو عدد ۴n-1 و ۴n+1 اول هستند؟

۲- فرض کنید (P(n حاصل ضرب رقم های عدد n و (S(n مجموع ارقام آن باشد و n یک عدد دو رقمی باشد,

(n=P(n)+S(n  , رقم یکان n چیست؟

۳- چند عدد طبیعی کوچکتر مساوی ۱۰۰۰ وجود دارد که بر ۱۲ و ۱۸ بخش پذیر باشد؟

۴- بزرگترین عدد ۳ رقمی بدون تکرار در مبنای ۵ چیست؟

۵- مجموعه ی  {A={x|x(x-2)(x-3)=0 چند زیر مجموعه دارد؟

۶- اگر x=2y=4z, آنگاه ۲xz چند می شود؟

بقیه سوال ها در ادامه مطلب…

۷- از مستطیلی به ابعاد x+3 و ۲x+1 دو مربع هریک به اضلاع x+1 جدا کردیم, مساحت مانده چه می شود؟

۸- اگر به عدد طبیعی a عدد ۷۲ را بیفزاییم, حاصل مربع a می شود, عدد a چیست؟

۹- معادله خطی که از   (A(-3,-1  بر خط Y+1=2X عمود می شود, چیست؟

۱۰- به ازای چه مقدار m, خط ۵y-(3m-3)x=1 از نقطه ی  (A(1,m می گذرد؟

۱۱- محیط مثلثی که از برخورد خط ۵x-12y=30 با محور های مختصات پدید می آید, کدام است؟

۱۲- اگر در یک ذوزنقه دو ساق با قاعده ی کوچک برابر بوده و قطر با قاعده ی بزرگ برابر باشد, اندازه ی زاویه هایش را پیدا کنید.

۱۳- اگر اضلاع دو زاویه موازی باشند آن دو زاویه…

الف) برابر اند    ب) برابر یا متمم اند     ج)برابر یا مکمل اند     د) متمم اند

۱۴- در شکل روبرو, مجموع زوایای A,B,C,D,E را پیدا کنید.

Untitled1-300x275.jpg

۱۵- طول مماس مشترک خارجی دو دایره برابر ۷ است, اگر طول خط المرکزین این دو دایره برابر ۹ باشد, شعاع دایره ی بزرگتر چه قدر از شعاع دایره ی کوچک تر بیشتر است؟

۱۶- در یک ذوزنقه امتداد ساق ها بر هم عمود اند. اگر مجموع مربعات دو قاعده برابر ۳۲ باشد, مجموع مربعات دو قطر چند است؟

۱۷- در اتاقی که کف آن به شکل مستطیل است, قالیچه ای به محیط ۱۶ قرار دادیم که فاصله ی قالیچه از هر طرف دیوار یکسان است. اگر مساحت اتاق و محیط آن ۲۰ باشد, مساحت قالیچه  چند است؟

۱۸- اندازه ی محیط های دو مثلث متشابه به ترتیب ۴ و ۱۵ است. اگر مساحت مثلث بزرگتر ۳۶ واحد مربع باشد. مساحت مثلث کوچکتر چند است؟

۱۹- با یک قطعه سیم ۸۴ سانتی متری مکعبی ساختیم. قطر مکعب چند سانتی متر است؟

۲۰- در یک کارگاه حداقل چند کارگر داشته باشیم تا یقین داشته باشیم ۱۰ نفر در یک ماه از سال به دنیا آمده اند؟

درصورت خواستن جواب هرکدام ازسوالات دربخش نظرخواهی نظرگذاشته وایمیلتان رابنویسید

علوم تجربی*

96. محیط پیچی 1cm و پای پیچ 2mm است. اگر بازده 80 درصد باشد، مزیت مكانیكی واقعی آن چه قدر است؟
1)4/0
2)6/1
3)4
4)5

97. دانش آموزی بسته ای را كه 9/1 وزن او می باشد تا ارتفاع 12 متری ساختمانی بالا برده است. اگر كل كار انجام شده 2400j باشد، كار مفید او چند ژول و بازده او چند درصد است.
1)10,240
2)20,480
3)90,2160
4)100,2400

98. در شكل مقابل اگر بازده 80% باشد نيروي محرك چند نيوتن است؟ (g=10)

roloum3olam_42.gif

الف) 25
ب) 5/37
ج) 50
د)100

99. كدام مطلب در مورد فشار مایعات نادرست است؟
1) فشار در هر لوله یا ظرف به ارتفاع مایع درون آن بستگی دارد
2) فشار مایع درون ظرف به مقدار كلی مایع و مساحت كف ظرف بستگی دارد
3) در یك محیط بسته فشار وارد بر مایع به طور یكسان در همه جهات منتقل می شود
4) با افزایش عمق مایع فشار نیز افزایش می یابد.

100. چگالی مكعبی به ابعاد5cm برابر 4gr/cm3 می باشد. فشار وارده به زمین برحسب پاسكال برابر است با :
1)200
2) 1000
3) 2000
4) 10000

101. فشار هوا بر فراز قله هایی مانند اورست كدام یك می تواند باشد؟
1) بیش از Pa 100000
2) بیش از 100N/cm2
3) كمتر از pa100000
4) cm2/N10

102. كدام یك از مطالب زیر درست می باشد؟
1) در روش مالش بارالكتریكی نه به وجود می آید و نه از بین می رود بلكه از یك جسم به جسم دیگر منتقل می شود.
2) در روش مالش دو نوع بار الكتریكی نامساوی در هر دو ماده ایجاد می شود
3) در روش مالش انتقال بار الكتریكی از یك رسانا به رسانای دیگر در نتیجه انتقال پروتون هاست.
4) در اثر مالش دو نوع بار الكتریكی مساوی و هم علامت در هر دو ماده ایجاد می شود

104. با توجه به ذرات اتم كدام جمله درست است؟
1) الكترون دارای بار منفی بوده و تعداد آن در هر اتم تعیین كننده نوع اتم می باشد.
2) بار الكتریكی پروتون از بار الكتریكی الكترون بیش تر می باشد
3) نوترون بدون بار بوده و در اطراف هسته اتم می چرخد
4) همیشه تعداد پروتون ها و الكترون های یك اتم با هم برابر نیستند

105. انرژی الكتریكی مصرف شده ، در یك لامپ الكتریكی كه اختلاف پتانسیل آن 220 ولت و شدت جریان آن 5 آمپر می باشد در مدت 10 ثانیه چند ژول می باشد؟
1)55000
2)1100
3)5500
4)11000

106. با .......دمای یك رسانا مقاومت الكتریكی آن ......می یابد.
1) افزایش ، كاهش
2) افزایش ، افزایش
3) كاهش، افزایش
4) مقاومت در اثر تغییر دما ثابت می ماند

107.
- كدام نمودار رابطه طول موج و بسامد را در امواج الكترومغناطيسي نشان مي دهد؟

p2-1-4.jpgp2-1-1.jpgp2-1-2.jpgp2-1-3.jpg

        الف:                     ب:                              ج:                         د:       108. كدام یك از موارد زیر از نظرات رادرفورد در مورد اتم نمی باشد؟
1) جرم هر پروتون حدود 2000 برابر جرم یك الكترون است
2) بار الكتریكی یك پروتون برابر بار الكتریكی یك الكترون است
3) الكترون ها روی مدارهایی به دور هسته پیوسته در حال گردش هستند
4) حجم هسته در مقایسه با حجم اتم بسیار كوچك است

109. كدام دانشمند نوترون را كشف كرد؟
1) دالتون
2) تامسون
3) چادویك
4) رادرفورد

110. ساده ترین اتم شناخته شده چه نام دارد و دارای چند نوترون می باشد؟
1) هلیم ، 2
2) هیدروژن ، 0
3) اورانیم ، 146
4) هیدروژن،1

111. در مورد شكافت هسته ای كدام مطلب نادرست است؟
1) هسته ی عناصر رادیو اكتیو متلاشی شده و به عناصر سبك تر تبدیل می شوند
2) در این عمل مقدار قابل توجهی انرژی همراه با 2 یا 3 نوترون پرانرژی نیز تولید می شود
3) برای متلاشی كردن هسته های رادیو اكتیو باید از نوترون های كم سرعت استفاده شود.
4) در بمب های هیدروژنی از این روش استفاده می شود

112. PH محلولی 12 می باشد. اگر چند قطره تورنسل را به این محلول اضافه كنیم چه رنگی مشاهده خواهیم كرد؟
1) بی رنگ
2) ارغوانی
3) آبی
4) قرمز

113. كدام یك از معرف های زیر تعیین كننده ی میزان اسیدی یا بازی بودن یك محلول می باشد؟
1) لیتموس
2) برم تیمول بلو
3) PH
4) فنل فتالئین

114. در سه لوله ی آزمایش به مقدار مساوی جوهر نمك ریخته ایم و به ترتیب به هر كدام چند قطره محلول لیتموس، فنل فتالئین و برم تیمول بلو ریخته ایم به ترتیب كدام رنگ ها مشاهده می شوند؟
1) قرمز، آبی ، زرد
2) آبی، بی رنگ، قرمز
3) قرمز، بی رنگ، زرد
4) زرد، قرمز، آبی

115. اتم x و یون x- به ترتیب در كدام مورد با یك دیگر تفاوت دارند و در كدام مورد با هم یكسان اند؟
1) شعاع اتم، تعداد الكترون ها
2) عدد اتمی ، عدد جرمی
3) عدد اتمی، حجم اتم
4) تعداد الكترون ها، عدد اتمی
 نوشته شده توسط :متین دولت ابادی


مطالب مشابه :


زمان و نحوه ی ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان ونمونه دولتی ششم

آخرین تغییرات آزمون مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی/ آغاز ثبت‌نام‌ دانش‌آموزان از 5 اسفند
سمپاد

سمپاد آذربایجان - سمپاد - مرکز استعداد های درخشان علامه جعفری مدارس سمپاد
ثبت نام آزمون سمپاد(تیزهوشان) ومدارس نمونه دولتی از 5 اسفندماه

ششم دبستان - ثبت نام آزمون سمپاد(تیزهوشان) ومدارس نمونه دولتی از 5 اسفندماه - ششم - ششم دبستان
شرایط قبولی

شرایط قبولی در مدارس تیزهوشان پنجم ابتدایی به ترتیب شرط ورود به مدارس سمپاد و نمونه
سوالات مدارس تیزهوشان(سمپاد)

تیزهوشان - سوالات مدارس تیزهوشان(سمپاد) - وبلاگی کاملا فکری وتفریحی
آزمون ورودي مدارس متوسطه سمپاد (استعدادهای درخشان)درسال 91-90

راه مشاور - آزمون ورودي مدارس متوسطه سمپاد (استعدادهای درخشان)درسال 91-90 - مشاوره تحصیلی و
تاریخچه ی مدارس سمپاد

My Gezlar - تاریخچه ی مدارس سمپاد - همه چی داریم با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید
نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی خوزستان 91 - سمپاد

مشاهده نتايج آزمون ورودي مدارس سمپاد ، نمونه دولتی و استعدادهاي درخشان شنبه, 10 تیر 1391 ساعت 13
ثبت نام آزمون ورودي مدارس سمپاد ( استعداد هاي درخشان) ونمونه دولتي

راه مشاور - ثبت نام آزمون ورودي مدارس سمپاد ( استعداد هاي درخشان) ونمونه دولتي - مشاوره
برگزاری آزمون مشترک ورودی مدارس سمپاد با نمونه دولتی/توزیع دفترچه از هفته آین

راه مشاور - برگزاری آزمون مشترک ورودی مدارس سمپاد با نمونه دولتی/توزیع دفترچه از هفته آین
برچسب :