امين اموال

امين اموال

 به منظور آشنايي با وظايف امين اموال در ادارات و سازمانهاي دولتي ضرورت تعريف (مال) ازديدگاه قانون و آيين‌نامه اموال دولتي ضروري است.

طبق ماده (2) آيين‌نامه اموال دولتي: اموال دولت، اموالي است كه توسط وزارتخانه‌ها موسسات و يا شركتهي دولتي خريداري مي‌شود و يا به هر طريق قانوني ديگر به ملك دولت درآمده يا در‌مي‌آيند (مثل هدايا) كه اموال دولت خود به 3 بخش تقسيم مي‌شوند و عبارتند از:

1) اموال منقول مصرفي: كه بر اثر استفاده به صورت جزئي يا كلي از بين مي‌روند (مثل ملزومات اداري و لوازم التحرير)

2) اموال منقول غير مصرفي: اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان بطور مكرر از آنها استفاده نمود.

3) اموال در حكم مصرفي : كه در ظاهر مشابه اموال منقول غير مصرفي هستند، اما به لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم آنها، تنظيم حساب براي آنها بصورت حساب اموال غير مصرفي ضرورت ندارد.


وظايف امين اموال

· تنظيم فرم حواله اموال و اختصاص شماره به اموال غير مصرفي (پس از خريد كالا توسط واحد كار پردازي و تنظيم فرم قبض انبار و حواله انبار توسط انبار‌دار و ارجاع توسط واحد كارپردازي به واحد اموال) با توجه به طبقه‌بندي مصوب ابلاغي از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (فرمهاي 1 تا 14)

· الصاق شماره به اموال خريداري شده و اخذ امضاء از تحويل گيرندگان اموال و در نهايت اخذ امضاء‌هاي لازم از مقام‌هاي مجاز

· تفكيك و توزيع نسخ فرم حواله اموال پس از تكميل امضاء‌هاي لازم

· ثبت مشخصات كالاهاي خريداري شده كه به آنها شماره اموال الصاق گرديده در دفاتر موضوع فرمهاي 14 گانه

· ثبت مشخصات اموال در سيستم رايانه‌اي با توجه به طبقه اموال

· تنظيم فرم شماره 16 اموالي (ليست اموال متمركز در اتاقها و قسمتها)

· ثبت تغييرات و جابجايي اموال بين واحدها و قسمتها براساس (فرم تكميل شده نقل و انتقالات داخلي اموال بين واحدها و قسمتها پس از اخذ امضاهاي مجاز) و تنظيم فرم شماره 16 اموالي با توجه به تغييرات اعمال شده، و الصاق در قسمت مربوطه

· رعايت كامل قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي و مصوبات هيأت وزيران ابلاغي از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي در جهت حفظ و حراست از اموال دولتي

· تهيه و تنظيم ليست امول اسقاطي در پايان هر سال (با توجه به اعلام ليست اقلام اسقاطي و مستعمل توسط واحد‌ها به امين اموال) و انجام مكاتبات لازم جهت تشكيل كميسيون تشخيص اموال اسقاط، به منظور تنظيم صورتجلسه و حذف اقلام مورد اشاره از دفاتر اموال.

· تنظيم پروانه خروج مال از سازمان يا موسسه در مواقع ضروري با توجه به اعلام كتبي واحد درخواست كننده و اخذ امضاهاي مجاز، تحويل به واحد درخواست كننده، و ثبت مشخصات اموال خارج شده در دفاتر موضوع فرم 17 اموالي

· تنظيم گزارش و صورتجلسه حوادث براي اموالي كه در اثر سيل، زلزله، سرقت و آتش‌سوزي يا به هر علت ديگري از بين رفته ‌است پس از اعلام كتبي واحد ذيربط و طي مراحل قانوني با توجه به آيين‌نامه‌ها و قوانين و مقررات موضوع آيين‌نامه اموال دولتي، منظور حذف از دفاتر اموال

· شمارش و كنترل و تأييد ليست اقلام موجود در انبار و تنظيم صورتجلسه اموال در حكم مصرفي جهت ارسال به وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان هر سال مالي

· تنظيم صورتحسابهاي اموال رسيده در فواصل 6 ماهه جهت ارسال به وزارت امور اقتصادي و دارايي

· تنظيم اسناد و مدارك مربوط به نقل و انتقال اموال اهدايي و ... به ادارات، پس از اخذ مجوز‌هاي لازم و انجام تشريفات قانوني و ثبت در دفاتر اموال

· تهيه صورتحسابهاي اموال فرستاده پس از نقل و انتقالات اموال جهت وزارت امور اقتصادي و دارايي

· تحويل و تحول و نگهداري حساب اوراق بهادار، اسناد مالكيت خودروهاي متعلق به دستگاه دولتي و همچنين اموال غير منقول (نظير ساختمان) و نگهداري سوابق و اسناد مالكيت دارايي‌هاي نامشهود از قبيل: امتياز خطوط تلفن و ... و دارايي‌هاي نامشهود

تفكيك بايگاني كليه اسناد و مدارك مربوط به واحد اموال با توجه به موضوع مكاتبات و اسناد و مدارك مالي دريافت شده توسط واحد اموال

از قانون محاسبات عمومي كشور

.ماده 34- امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي ، بعهده او واگذار ميشود . آئيننامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسووايتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد .مطالب مشابه :


فايل صورت برداری از اموال ( Excel )

مدیریت گمرک واحد آزاد - فايل صورت برداری از اموال ( Excel ) - علم گنج بزرگی است که با خرج کردن
امين اموال

مدیریت منابع انسانی - امين اموال - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و مقررات
لیست اموال یک رئیس جمهور …

خوزستان چه خبر؟ - لیست اموال یک رئیس جمهور … - " وبگاه خوزستان چه خبر حامـــی و امیــــن مردم
نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار (قسمت دوم)

حسابدار برتر - نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار (قسمت دوم) - آموزش حسابداري ، مديريت
ساده‌زیستی" و "رغبت به خدمت"، از نتایج اعلام لیست اموال مسئولین

مدیریت دینی - ساده‌زیستی" و "رغبت به خدمت"، از نتایج اعلام لیست اموال مسئولین - مباحث تربیتی
کنترل های کاربردی حسابرسی - داراییهای ثابت مشهود

ü 30=انجام کنترل های اقلام نمونه کنترل های اقلام نمونه انتخابی لیست(دفتر)اموال
برچسب :