روشهای اجرایی ساختمان

·       روشهای اجرایی ساختمان

فاز صفر :
انجام بررسیها و مطالعات پروژه

فاز یک :
مشخص شده ساختمانهای مورد نیاز و تعداد طبقات و فضاهای لازم و تهیه نقشه های معماری ساختمانها

نقشه های معماری :
نقشه هایی هستند شامل پلانهای :
موقعیت ( سایت پلان ) - زیرزمین – همکف – طبقات – شیب بندی – برشهای طولی و عرضی – نماهای شمالی و جنوبی و شرقی و غربی و پلان مبلمان

مبحث 10 در خصوص رعایت استانداردها و لازمه های ساختمانهای فولادی

مبحث 19 : راهکارهای جلوگیری از اتلاف انرژی و الزامات اجرایی در این خصوص

فاز دو :
انجام محاسبات ساختمان یعنی مشخص کردن اعضای ساختمان – تهیه نقشه های محاسباتی یا اجرایی ( سازه ای )

شامل :
توضیحات – پلان آکس بندی – پلان فونداسیون – پلان میلگردهای تقویتی فونداسیون – پلان تیرریزی طبقات – جزئیات یا دیتایل های اجرایی با مقیاس 1:10 و 1:20

فاز سه :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور – دفترچه فهرست بهاء
برآورد هزینه – انجام مناقصه – مشخص شدن پیمانکار – اجرای کار با نظارت مهندسین مشاور و تحویل کار

پیمانکار :
شخص حقیقی یا حقوقی که اجرای پروژه را به صورت دستمزدی یا با مصالح یا به صورت مدیریت پیمان به عهده می گیرد .

کارگاه :
تمام جاهایی که کارکنان یک پروژه جهت انجام پروژه در اختیار دارند را کارگاه می نامند .

کارگر :
شخص حقیقی می باشد که در قبال انجام کار ( شرعی ) حق السعی دریافت می کند . البته باید مدت کار روزانه مشخص باشد یعنی زمان شروع کار – مدت کار روزانه – زمانهای ترک کار و زمان اتمام کار و غیره ..... .

قرارداد :
توافق نامه بین کارفرما و کارگر .

انواع بیمه در ساختمان :
مسئولیت
تأمین اجتماعی

تخریب و نوسازی :
مراجعه به شهرداری و اخذ دستور نقشه
تحویل نقشه به مهندس معمار جهت تهیه نقشه های معماری بر اساس خواسته کارفرما و مقررات و ضوابط شهرداری بر اساس 60% مساحت زمین و نهایتا" به اضافه 2 متر تجاوز از طول زمین
ارائه نقشه های معماری به شهرداری و اخذ تأئیدیه
تحویل نقشه های تأئید شده معماری به مهندس محاسب ( الف : بازدید مهندس محاسب ازمحل پروژه جهت مشخص شدن موقعیت ساختمان – ب : انجام محاسبات تهیه نقشه های اجرایی و نقشه های سازه نگهبان )
هماهنگی با مهندس ناظر
هماهنگی با مهندسین تأسیسات الکتریکی و مکانیکی
هماهنگی با مهندس مجری
صدور پروانه ساخت
مراجعه مالک به همراه ناظر به شهرداری
تحویل نقشه های معماری و اجرایی و سازه نگهبان و پروانه ساخت به شهرداری جهت بررسی و تأئید

از نظر اجراء یا موقعیت زمینها دو گروهند :
زمینهای محدود : زمینهایی که اطرافشان را ساختمانها احاطه کرده اند .
زمینهای نا محدود : زمینهایی که اطرافشان باز و از ساختمانها فاصله دارند .

برای انجام کار :
ناظر می بایستی برگ شروع کار صادر نموده و دستورالعمل کار و ایمنی کار را به مالک اعلام نماید .
مالک و ناظر پروژه به اتفاق هم به شهرداری مراجعه و برگه های فوق را امضاء کنند .

برای شروع به کار نیاز است :
تجهیز کارگاه ( وسائل و تجهیزات اجرای کار – وسائل ایمنی افراد در پروژه – ساختمانهای مورد نیاز کارگران و انبار و افراد شاغل در پروژه )
بیمه مسئولیت کارگاه تهیه شود که مهمولا" بی نام و به صورت چند نفر کارگر است که این بیمه ، هزینه های درمانی ، دیه و از کارافتادگی کارگران را تأمین می نماید .
بیمه ساختمانهای همجوار
با خبر کردن همسایگان
مراجعه به ادارات آب ، برق ، گاز و تلفن مربوط به محل پروژه برای جابجایی انشعابات و قطع انشعاب گاز واطلاع دادن به آتش نشانی محل جهت بررسی مسیر دسترسی در مواقع ضروری .

تخریب :
برچیدن دربها ، پنجره ها ، شیشه ها و لوازم بهداشتی و تأسیساتی .
بستن راه ورود به ساختمان .
شروع به تخریب از پشت بام با برداشتن آسفالت بام وایجاد روزنه هایی جهت فروریختن آوار از سقفها به پائین .
برچیدن سقف زیرین و جمع آوری تیرهای پوشش در طبقه تا تخریب سقف اول و باقی گذاردن دیوارهای اطراف این طبقه .
گودبرداری با نگه داشتن مقداری از خاک در اطراف زمین ( مجاورت همسایگان ) با فرمول 1 به 3 یعنی به ازای هر 3 متر گودبرداری به عرض 1 متر از هر طرف با قی بماند تا از ریزش دیوار همسایه جلوگیری گردد .
اجرای سازه نگهبان به دو روش : خرپای شیبدار و خرپای افقی

انواع سازه نگهبان :
خرپای شیبدار : در این روش

خرپای افقی : پشت به پشت ساختمان دوختن تا حدود عرض 8-7 متر

سازه نگهبان بر اساس بارهای وارد از ساختانهای همجوار و مقاومت زمین زیر ساختمان و دانه بندی یا نوع خاک زیر ساختمان و توسط مهندس محاسب طراحی می گردد .

بنچ مارک : کد ارتفاعی 00.00 است که معمولا" ، از سوی شهرداری منطقه اعلام می گردد . در غیر اینصورت کد ارتفاعی پیاده رو در میانه عرض زمین و یا آسفالت کف خیابان با در جریان قرار دادن ناظر پروژه منظور می گردد .

بدنه خاکبرداری :
در زمینهای نامحدود با شیب مناسب نسبت به نوع زمین برداشته می شود . مطابق موارد زیر :
در زمین های دج ( شن و ماسه و خاک ) مخلوط ، حداقل زاویه شیب 5 درجه نسبت به خط قائم .
در زمینهای سفت حداقل زاویه شیب 10 درجه .
در زمینهای متوسط یا رسی ، حداقل زاویه شیب 20-25 درجه .
در زمینهای شنی یا ماسه ای ، حداقل شیب 45 درجه .

پس از هر بارندگی باید محل گودبرداری را چک کنیم . چون احتمال ایجاد ترک و سست شدن و شسته شدن خاک میرود .

کم شدن آب پس از خشک شدن محل گودبرداری و یا بلعکس افزوده شدن آب ، باعث روندگی خاک می گردد .

انواع زمینها :
زمین های سنگی با حداکثر مقاومت 40 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
زمین های شنی : با حداکثر مقاومت 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و حداکثر بارگذاری مجاز 1.5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع .
زمین های ماسه ای : با حداکثر مقاومت 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع وحداکثر بارگذاری مجاز 1.5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع .
زمین های رسی : با حداکثر مقاومت 5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و حداکثر بارگذاری مجاز 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع .
زمین های دجی : با حداکثر مقاومت 8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و حداکثر بارگذاری مجاز 1.5 الی 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع .
زمین های باتلاقی : با حداکثر مقاومت 0.8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و کمتر .
زمین های مواد آلی : با حداکثر مقاومت 0.8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع .

زمینهایی که مقاومت آنها کمتر از 0.8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و کمتر از آن می باشد قابل ساختمان سازی نیستند مثل زمین های باتلاقی و مواد آلی .

در زمین های ماسه و شنی در دو مرحله زمین نشست می نماید . 1- نشست اولیه 2- نشیت ثانویه

در زمینهای شنی : نشست اولیه زیاد و ثانویه کم است و برعکس در زمینهای ماسه ای اولیه کم و ثانویه زیاد است .
در زمین های رسی : با لایه های افقی می توان ساختمان ساخت ولی بر روی همینگونه زمینها با لایه های رسی شیبدار نمی توان زیرا که با رسیدن آب و اشباع شده و لغزندگی و رانش ساختمان اتفاق می افتد .
در زمین های باتلاقی : آب بیش از حد بوده و همین باعث شسته شدن دانه های ریز از لابه لای دانه های درشت شده و جابجایی آنها باعث خالی شدن میان دانه های درشت می گردد .
در زمین های آلی : که زمین های کشاورزی است و در آن ریشه و مواد کشاورزی هست ، قابل ساخت نیستند .

وسایل ایمنی :
کلاه ایمنی
کفش کار ایمنی
دستکش
ماسک تنفسی
کمربند ایمنی
طناب ایمنی
لباس مناسب
چکمه برای بتن ریزی
عینک مناسب

داربست :
1- لوله های داربستی فولادی نمره 5 با اتصالات مورد نیاز
موارد ایمنی در این نوع داربستها :
در زمانهای بارندگی و طوفان نباید اجازه کار به کارگران داده شود .
نفراتی که روی داربست کار می کنند حتما"بوسیله طناب ایمنی خود را مهار نمایند .
داربستها باید به کرات یعنی هر 3 یا 7 روز بازرسی گردد .
تخته های زیر پایی باید حداقل مقاومت 800 کیلوگرم را داشته باشند ولی هیچگاه بیش از 200 کیلوگرم به طور گسترده نیادید روی آن بارگذاری نمود .
2-قطعات مثلثی مدولار
این قطعات بدون اتصال پیچ و مهره ای بوده و در تمام موارد به صورت مونتاژی تشکیل داربست را می دهند .

نردبان :
نردبانهای معمولی معمولا حدود 3.5 متر است
زاویه پایه نردبان نسبت به افق بیش از 50 و تا 60 درجه است
فاصله پایه های نردبان از هم 30 سانتیمتر
تا 8 متر بدون مهار و پاگرد
اگر بیش از 8 متر باشد نیاز است پاگرد و مهارتعبیه گردد
عرض دو بازوی نردبان حداقل 50 سانتیمتر
حداقل 1.5 متر از جان پناه بالاتر باشد و بدون پایه

سپر حفاظتی :
در ساختمانهایی که خطر سقوط مصالح به محل تردد افراد یا خودروهای عبوری می رود از سپر حفاظتی به عرض حداقل 3 متر از محل گذار ساختمان استفاده می گردد تا از سقوط جلوگیری گردد .


اهداف پی کنی :
1-برای رسیدن به زمین مقاوم
2-برای حفاظت از پی ساختمان در مقابل یخ زدگی ، می بایستی آنرا پائین تر از سطح زمین اجرا نمود .
عمق پی : سطح تمام شده پی از سطح زمین طبیعی حداقل 40 الی 50 سانتیمتر در مناطق خشک و 70 الی 120 سانتیمتر در مناطق سرد و کوهستانی پائین تر اجراء می گردد .
3-برای استفاده از طبقات زیرزمین .

مصالح ساختمانی :
1-آجر :
روش تهیه دستی : گل از 75% خاک رس و 25% ماسه
روش ماشینی : خاک رس و ماسه بادی آسیاب شده و از سرند عبور داده می شود . مقداری آب به آن افزوده و توسط مخلوط کن کاملا" مخلوط می گردد . سپس توسط کانوایر ( تسمه نقاله ) به سمت میزی هدایت می گردد که مجهز است به قالب در اثر عبور از قالب فرم گرفته و توسط سیمهایی ، برش خورده و پس از رطوبت گیری به سمت کوره های هوفمان هدایت می گردد .

انواع آجر از نظر ابعاد :
1- نظامی : 5*10*10.5
2- معمولی : 5*10*21
3- کلوک : 5*5*10
4- سه قد : 5*10*16
5- چارک : 5*10*10.5
6- قلمدانی : 5*5*21
7- نیم لایی : 2.5*10*21
8- کلاغ پر یا نوک پریده : تکه سه گوشی از گوشه آجر
9- خطایی : برش از وتر به صورت مثلث

تعداد آجر مورد نیاز در هر متر مربع دیوار : 5 سانتی 35 عدد – 10 سانتی 65 عدد – 20 سانتی 130 عدد و در 35 سانتی 200 عدد است.

ماسه :
ماسه از بستر مسیلها و رودخانه ها به دست می آید .
ماسه طبیعی : جهت بتن و اندود ماسه و سیمان .
ماسه کفی : جهت ملات و اندود ماسه و سیمان و ملات کف .
ماسه شکسته : برای بتن و دوغاب کاشی کاری

سیمان :
مخلوطی است از سنگ آهک ( 70 الی 75 درصد ) و خاک رس ( 25 الی 30 درصد ) که در کوره های سیمان پزی به کلینکر تبدیل شده و به آن 3 الی 5 درصد سنگ گچ و نیز آب افزوده می گردد که در نهایت تبدیل به سیمان پرتلند می گردد .( پرتلند نام جزیره ای ست که برای اولین بار در آن به مواد اولیه سیمان دست پیدا کردند )

آهک :
از ترکیب سنگ آهک ( کربنات کلسیم )
Co3Ca
اگر حرارت پخت آهک به 2000 درجه سانتیگراد برسد تولید ماده ای به نام کاربیت می کند .
Ca2O2

گچ :
سنگ گچ
So4Ca , 2H2O
در حرارت بین 150 الی 180 درجه سانتیگراد به سنگ گچ پخته تبدیل می گردد .
So4Ca , ½ H2O
سپس آسیاب شده و به پودر گچ ساختمانی تبدیل می گردد . گچ در هنگام آب خوردن 20 درجه افزایش حرارت دارد و در هنگام اجرا روی دیوار 1% افزایش حجم پیدا می کند .

ملات :
تشکیل شده است از یک جسم پرکننده مثل ماسه و یک جسم چسبنده مثل سیمان که با ترکیب با آب تولید ملات می شود . در ملات سیمان ماسه به اضافه خمیر سیمان .

ملات ماسه و سیمان :
از این نوع ملات جهت کارهای بنایی و دیوارچینی با عیار 200 کیلوگرم سیمان در مترمکعب 6 ماسه به 1 خمیر سیمان استفاده می گردد . درفرش کف و نصب کاشی و سنگ با عیار 250 کیلوگرم بر مترمکعب 5 ماسه به 1 خمیر سیمان .
در اندودهای سیمانی با عیار 280 کیلوگرم برمترمکعب 4 ماسه به 1 خمیر سیمان استفاده می گردد .

ملات ماسه و سیمان و آهک ( ملات باتارد یا حرامزاده )

آهک برای ایجاد پلاستیسیته خوب و پرکننده فضای خالی مابین ماسه ها – 7 ماسه و 1سیمان و 1 آهک شکفته

در رطوبت میتواند جذب رطوبت کرده و موجب افزایش مقاومت شود 9 ماسه و 1 سیمان و 2 آهک .

ملات ساروج :
آهک به اضافه لوئی و خاکستر و سپیده تخم مرغ .

ملات آهک :
در مناطق مرطوب مورد استفاده قرار میگیرد .

ملات گچ و خاک :
55% گچ و 45% خاک . حدودا" 1 به 1 به اضافه کمی گچ .

ملات گچ :


دیوارچینی :
کرسی چینی باید به اندازه ای باشد که سطح مورد استفاده یا همتراز و یا بالاتر از سطح زمین باشد . و کرسی چینی 5 الی 10 سانتیمتر از هر طرف از دیوار اصلی بزرگتر باشد و حداقل کرسی چینی 3 رج یا 20 سانتیمتر است .

مزایای کرسی چینی :
1-تنظیم کف سازی داخل با بیرون .
2- تمایل انسان به زندگی در سطح بالاتر و به همین علت کف داخل ساختمان را نسبت به خارج بالاتر در نظر می گیریم .
3- محافظت پی های ساختمان .
4- محل عبور لوله های تأسیساتی و فاضلاب
5- برای تنظیم شیب طبیعی زمین .

انواع عایق رطوبتی :
1-قیروگونی : معمولا جاهایی که می خواهیم قیر بزنیم مقدار قیر مصرفی در لایه اول 2 کیلوگرم بر مترمربع و بعد از چتایی یا گونی نیز 1.5 کیلوگرم بر مترمربع در مجموع جهت هر متر مربع 3.5 کیلوگرم بر متر مربع است .
2- ایزوگام :
3- مشمع قیراندود :
4- متقال قیراندود :

نقش دیوار در ساختمان :
1-جداسازی فضاهای داخلی از یکدیگر ( پارتیشن ) .
الف : دیوار با ضخامت 6 سانتیمتر :
با استفاده ازآجر فشاری و ملاتهای ماسه و سیمان یا ملات گچ و خاک – این دیوار برای درگاهیها بیشتر استفاده می گردد . تا طول 2 متر وادار قائم نیاز ندارد برای طولهای بیش از 2 متر وادار قائم نیاز دارد . در محل تقاطع دیوار نیاز به وادار می باشد . تا ارتفاع 3.5 متر وادار افقی نیاز ندارد ولی بیش از این مقدار نیازمند وادار افقی نیز هست .
ب : دیوار با ضخامت 11 سانتیمتر :
با استفاده از آجر فشاری و ملات ماسه وسیمان به استثنای سقف طاق ضربی که از ملات گچ و خاک استفاده می گردد . تا طول 3 متر نیاز به وادار عمودی ندارد ولی بیش از این طول نیازمند وادار عمودی است . تا ارتفاع 3.5 متر نیازی به وادار افقی ندارد ولی وقتی ازاین ارتفاع تجاوز نمود نیازمند وادار افقی نیز هست .
ج : دیوار یک آجره با ضخامت 22 سانتیمتر :
با استفاده از آجر فشاری و ملاتهای ماسه و سیمان و یا باتارد ( ماسه وسیمان و آهک ) – آجرها به صورت کله و راسته استفاده می گردد . معمولا"، رج اول را کله چینی می کنند . جهت وادار قائم در این نوع دیوار میتوان از کلاف یا شناژ قائم استفاده نمود . زمانیکه طول دیوار از 4 متر بیشتر باشد اجرای کلاف قائم ضروری است . در این نوع کلاف از 4 عدد میلگرد نمره 12 و خاموتهای آن از میلگرد نمره 6 با فاصله های 20 الی 25 سانتیمتر استفاده می گردد . بتن مصرفی در این نوع کلافها ( ستون بتنی ) بتن با عیار 300 و مقاومت 250 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است . تا ارتفاع 3.5 متر نیاز به وادار افقی ندارد ولی بیش از این ارتفاع استفاده از وادار افقی ضروری ست . کلاف یا شناژ افقی با ضخامت حداقل 20 سانتیمتر و عرض متناسب با عرض دیوار با تعدار 4 عدد میلگرد نمره 14 جهت آرماتورهای طولی و خاموت از میلگرد نمره 6 با فاصله های 25 الی 30 سانتیمتر و بتن با عیار 300 کیلوگرم بر مترمربع
C250
د : دیوار 1.5 آجره با ضخامت 35 سانتیمتر :
با استفاده از آجر فشاری و ملات باتارد و یا ماسه و سیمان اجرا می گردد . تا ارتفاع 3.5 متر وادار افقی نیاز ندارد ولی بیش از این ارتفاع نیازمند استفاده از وادار افقی می باشد . تا طول 5 متر نیازی به وادار عمودی ندارد ولی از طول 5 متر به بالا نیازمند آن می باشد . در ساختمانهایی با اجرای دیوار آجری مسلح و حداکثر با ارتفاع 8 متر از روی پی اجرا می گردد با استفاده از کلافهای قائم و افقی .

مشخصات یک آجر قابل قبول :
1-مقاومت فشاری متوسط آجر 150 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع .
2- ترک نداشته باشد و صدای مرگ ندهد بلکه صدای زنگ بدهد .
3- آلوئکی نباشد ( وجود سنگ آهک در مواد اولیه آجر ) .
4- درصد جذب آب آجر کمتر از 20% باشد .
5- آجر نیم پخت نباشد و همچنین جوشی نباشد و آجر جوشی در کرسی چینی استفاده میگردد .
6- آجر با ابعاد منظم و مناسب باشد .
7- وزن آجر حدود 2 کیلوگرم باشد ( 1.920 ) .

مشخصات یک دیوار آجری قابل قبول :
1-تراز باشد .
2- شاغول باشد .
3- ضخامت ملاتها در رجها یکسان باشد . حدودا" 1.5 الی 2 سانتیمتر .
4- درزهای قائم در دو رج متوالی ، روی هم قرار نگرفته و حداقل 5 سانتیمتر با هم فاصله داشته باشد .
5- آجرها زنجاب شوند که اولا": گرد و غبار آجر گرفته شود. ثانیا": مقداری از آب مورد نیاز آجر تأمین گردد .
6- دیوار آجری باید تا 3 روز مرطوب نگهداری شود تا آب مورد نیاز خود را دریافت کند .
7- در شروع هر رج از حداقل کوچکترین قطعه ( سه قد ) استفاده گردد .
8- آجرها بصورت کله و راسته چیده شود که باعث استحکام بخشیدن به دیوار است .
9- در دیوار چینی برای هر متر ارتفاع از دوغاب سیمان استفاده گردد تا منافظ آن کاملا" پر شوند و خلل و فرجی در دیوار باقی نماند .
10- بهتر است دیوار در 2 مرحله اجرا گردد تا از نشست آن جلوگیری گردد .
11- مقاومت ملات مصرفی تقریبا" برابر با مقاومت آجر باشد .
12- ملات در هر رج طوری مصرف شود که درز بین آجرها کاملا" پر شود .
در دیوارهای طویل ، رعایت وادارها و درز انبساط رعایت گردد .

درز انبساط :
درز انبساط در دیوارهای آجری در هر 25 متر طول و در دیوارهای بتنی در هر 15 متر طول و در دیوارهای سنگی در هر 10 متر طول اجرا می گردد و اندازه درز انبساط نیز بین 3 الی 5 سانتیمتر می باشد .

موارد ضروری برای اجرای دیوارهای طویل :
1- چیدن دیوار به صورت لاریز ( اجرا به صورت پله ای ) و لابند ( چیدمان مرحله دوم لاریز )
2- چیدن دیوار به صورت هشت گیر

باری که به دیوارهای آجری وارد میشود معمولا"، با زاویه 45 درجه تقسیم یا توزیع می گردد .

دیوارهای سنگی :
1- طبق آئین نامه اجرای دیوار سنگی ، دیوار چینی این نوع دیوارها حداکثر تا 5 متر ارتفاع مجاز می باشد .
2- این نوع دیوارها که بیشتر به عنوان دیوار حائل از آنها استفاده می گردد . باید علاوه بر تحمل وزن بار خود ، باید تحمل فشار بار خاک پشت دیوار را داشته باشد .
3- در این دیوارها معمولا"، در جلوی دیوار یا رخ دیوار زاویه ای نسبت به قائم ایجاد می گردد . که زاویه آن 5 درجه بوده و قسمت پشت دیوار می تواند به صورت پلکانی و یا با زاویه اجرا گردد .

مشخصات سنگهای مصرفی در دیوارهای سنگی :
1-دارای مقاومت فشاری بالا باشد .
2- ترک نداشته و با خلل و فرج حداقل باشد .
3- در مقابل عوامل جوی به ویژه یخ زدگی و سایش دوام کافی داشته باشد .
4- درصد جذب آب سنگها حداکثر 8% باشد .

سنگها معمولا" توسط افراد سنگ تراش و توسط پتک و چکش با ابعاد مناسب ایجاد می شود ( این عمل را قواره کردن سنگ می نامند ) و سپس مورد استفاده قرار می گیرند . بار سنگ میتواند 4 سانتیمتر باشد که یا به صورت منظم و یا نامنظم . در هر دو صورت میتوان سنگها را بدون ملات یعنی بصورت خشکه چینی (بیشتر در لاشه چینی ) و یا با ملات چیده می شود که ملات مورد استفاده به ضخامت 4 سانتیمتر بوده و باید طوری روی ملات قرار گیرند که با سنگ زیرین تماسی نداشته باشند .

معمولا"، سنگهای درشت در رجهای زیرین و سنگهای کوچکتر در ردیفهای بالایی مورد استفاده قرار می گیرند .

اشکال ( شکلهای ) مصرف سنگ :
1-لاشه چینی بدون ملات و با ملات .
2- قواره کردن سنگها و مصرف آنها با ملات و بندکشی .
3- به کار بردن سنگها به صورت نامنظم .
4- به کار بردن سنگها با توری گالوانیزه و بدون ملات ( بیشتردر دیوارهای ساحلی مورد استفاده قرار می گیرد )
5- به کار بردن سنگها مختلط با بتن ( قسمت نما می تواند سنگ بوده و قسمت پشت بتن )
6- به کار بردن سنگها با آجر ( قسمت پشت آجر و قسمت جلو سنگ )

باری که به دیوارهای سنگی وارد می گردد نیز با زاویه 45 درجه تقسیم و توزیع می گردد .

دیوارهای جدا کننده :
1-سفال : با ملات ماسه و سیمان با ابعادهای 25*20*7 سانتیمتر
2- قطعات پیش ساخته گچی : با ابعاد 8-10*50*66.6 سانتیمتر که هر سه عدد از این نوع قطعات 1 متر مربع است .
3- قطعات ماسه و آهکی : با جرم حجمی کمتر از آب با ابعاد 10-20*25*60 سانتیمتری که عایق حرارت و صوتی خوبی هستند . برای استفاده از این قطعات باید از ملات مخصوص خود ( هبلکس یا سیفورکس ) یعنی آهک با حالت گچی که پس از سفت شدن در مقابل آب مقاوم است استفاده نمود .
4- دیوارهای درایول : ورقهای پیش ساخته گچی که به صورت دوپنل در اطراف سازه هایی از جنس ناودانیهای گالوانیزه نصب می گردد .
5- دیوارهای تری دی وال : دیوارهایی هستند از جنس پانلهایی از جنس پلاستوفوم که اطراف آنرا مشهایی از جنس فولاد با شبکه های 5 سانتیمتری احاطه نموده است که توسط ملات ماسه و سیمان در دوطرف ( دیوار شات گریت ) پر می شود .
6- دیوارهای ساندویچ پانل : این دیوارها از ورقهای گالوانیزه در دولایه که مابین آنها فوم تزریق شده است تشکیل شده اند که معمولا" یک طرف آن ورق گالوانیزه صاف و طرف دیگر موجدار می باشد ( موجهای سینوسی و ذوزنقه ای )
7- قطعات پیش ساخته چوبی و فلزی : مثل ورقهای ام دی اف و اچ دی اف
8- دیوار با سفال و ملات ماسه و سیمان در دو جداره که مابین دو جداره آنها از نایلون بخاربند استفاده می گردد .
نایلون بخاربند : نایلونی ست دوجداره که در میان آن هواست و عایق نسبتا" خوبی است

سفت کاری :
نعل درگاه :
1-نل درگاه فلزی : با استفاده از نیمرخ تک یا دوبل و یا با ورق، و در موارد سبک استفاده از ناودانی و نبشی های دوبل
2- پوتر بتنی :
3- چوبی :
قوسهای آجری : جهت اجرای این نوع قوسها نیاز است در مرحله اول شابلونی بر اساس ابعاد دهانه و ارتفاع مورد نیاز تهیه کرده و در محل توسط گچ نصب می نماییم و روی آن آجر چینی هره ای انجام می دهیم .چارچوبها : چارچوبهای سرویسها و ورودی واحد و فضاهایی که ریزش آب دارند ، آستانه دار و دربهای داخلی بدون آستانه اجرا می شود .
در محل نصب لولا ، میتوان برای تقویت لولا ، از یک قطعه تسمه استفاده گردد .
با دو یا سه قطعه ورق یا پروفیل پشت چارچوب را مهار می نمایند .
در پشت محل قرار گیری زبانه می توان با استفاده از 2 عدد نبشی مانع ورود دوغاب ماسه و سیمان به محل زبانه گردید .
چارچوب در یک واحد مسکونی از روی سردر تراز می شود .
هنگام نصب چارچوب باید شاقول و در یک امتداد باشد . که میتوان از ریسمانکار به صورت ضربدری جهت کنترول استفاده کرد .

انواع چارچوب :
چارچوب آلومینیومی
چوبی
ورق خمکاری شده
پروفیل ( کف پهن )وسایل ارتباطی بین طبقات :
1-رمپ :
برای عبور خودروها و ویلچر مورد استفاده قرار می گیرد .
رمپ خودروها معمولا" بعرض 3.5 متر و با شیب 15% و رمپ ویلچر بعرض 1.2 متر و شیب 8% ایجاد میشود .
برای ساختمانهای تا 25 واحد مسکونی رمپ به عرض 3.5 متر و بیش از 25 واحد باید عرض رمپ 5 متر و یا دو رمپ بعرض 3.5 متر در نظر گرفته شود .
به جهت عبور عابرین پیاده از رمپ لازم است در کنار رمپ نرده جهت

عوامل موثر در رمپ :
1-فشار حاصل از ترمزهای شدید
2- فشار هیدرولیکی خودروها
3- عوامل جوی مانند یخ زدگی

لایه هایی که یک رمپ می تواند داشته باشد
1-زمین کوبیده شده
2- لایه ماکادام ( قلوه سنگ با دانه های درشت ) 20 الی 30 سانتیمتر
3- شن و ماسه 15 الی 20 سانتیمتر
4- بتن مگر 10 سانتیمتر
5- بتن مسلح با عیار 350 کیلوگرم به ضخامت یا بتن با عیار 150 زبر و شیاردار و یا لایه سنگ بصورت پله ای

پارکینگ :
عرض داخل به داخل دهانه ورودی ( عرض ) 2.5 متر و طول 5 متر
جهت پارکینگ دو ماشین حداقل عرض 4.5 متر و طول 5 متر
جهت پارکینگ سه خودرو حداقل عرض 6.75 و طول 5 متر

2- پله :
پله شامل کف پله و پیشانی یا ارتفاع
ارتفاع پله از 12 الی 20 سانتیمتر
ارتفاع پله در پارکها 12 سانتیمتر برای استفاده افراد با سن های مختلف
ارتفاع پله در مدارس و بیمارستانها 15 // // //
ارتفاع جهت ادارات 15 الی 17 سانتیمتر
ارتفاع جهت منازل مسکونی 17 الی 20 سانتیمتر
پله با عرض کم
پله ها باید به صورت یکسان از نظر ارتفاعی و کف پله در پی هم اجرا شوند .
انواع پله :
1-پله یکطرفه – بهتر آن است که پله ها وقتی روی یک بازو قرار می گیرند حداکثر 8 باشد اگرتعداد آنها از 8 پله بیشتر باشد باید یک استراحتگاه داشته باشد .
2- پله دوطرفه – حداقل عرض 2.40 و حداقل طول 4.50 الی 4.80 – عرض پاگرد 1.20 – ممکن است تعداد در دو بازوی این نوع پله یکی نباشد – نیاز است جهت دید چشم پله به عرض حداقل 10 سانتیمتر تعبیه گردد .
بهتر آن است که پله
گونه پله قسمت نما یا مقطع کناری پله که بایستی عرض گونه در نقاط مختلف یکسان باشد .

در نقشه ها ، مسیر پله با پیکانی از مبدأ به مقصد ترسیم می گردد که مبدأ آن نقطه شروع از پائین ترین نقطه و مقصد بالاترین نقطه است .

در نقشه ها ، و در نمای روبرو خطوط پله با خطوط مرئی خطوط پر دیده می شود و از پشت خطوط نامرئی ترسیم می گردد .
پله سه طرفه :
پله پیچ :
پله هلالی :

معمولا" در کف پله به اندازه حداکثر 0.5 سانتیمتر شیب منظور می گردد . جهت سهولت و عدم آب گرفتگی در زیر پیشانی پله .

3- آسانسور :


زهکشی :
آبهای زیرزمینی ( سطح ایستایی ) باید از سطح زیر پی حداقل 10 متر فاصله داشته باشند . در مواقعی که سطح آب بالاتر از این حد است و یا به عبارتی سطح ایستایی آن در فاصله ای کمتر از 10 متر است به روشهای زیر عمل می کنیم .
1-تخلیه به وسیله پمپ زدن و انتقال آن به خارج
2- ایجاد کانالهای زهکش به عرض 40 سانتیمتر و ارتفاع 80 سانتیمتر که کف آن بتن مگر ریخته و روی آن لوله ای 2 یا 3 اینچی نیم مقطع برش خورده کارگذاری می کنیم روی آن را با مصالح *****ی ( سنگ ) پر کرده و روی آن مخلوط شن و ماسه به ارتفاع 20 الی 30 سانتیمترمی ریزیم . که مسیر لوله ها می تواند به صورت مربع و یا به صورت جناقی باشد و در نهایت با شیب مناسب از ساختمان دور می گردد .

اهداف زهکشی :
1-خشکانیدن آب زمین و ایجاد فاصله زیاد بین زیر پی و سطح ایستایی
2- استحکام بخشیدن به زمین به واسطه خشکانیدن آن
3- جلوگیری از تشکیل سیلاب و تخریب احتمالی ساختمان

در زمینهایی که قصد ایجاد ساختمان باشد می توانیم
1-سپرهای فلزی ایجاد کنیم
2- پرده عایق بتنی ایجاد کنیم
3- ستون گذاری اچ نماییم و مابین آنها را با تراورز یا قطعات فلزی پر کنیم .

فاضلاب :
آبهایی است که در ساختمان در اثر شستشو و استفاده بوجود می آید فاضلاب گویند .
انواع فاضلاب :
1-مسکونی
2- صنعتی
3- آبهای سطحی

روشهای دفع فاضلاب :
1-اگو ( لوله کشی فاضلاب شهری ) :

2- چاههای جذبی :
بهتر است این چاهها خارج از محل ساختمان سازی باشد .عرض این گونه چاهها 90 سانتیمتر ، حداقل ارتفاع میله نباید کمتر از 12 متر باشد . در انتهای آن انباری در مسیر طول ساختمان با ارتفاع حداقل 2 الی 2.5 متر و عرض آن هم 2 الی 2.5 متر به صورتهای کله قندی و یا چادری . تا عمق 5 متر 2 نفر کافیست از این عمق بیشتر باید نفر سومی در محل حضور داشته باشد .
لوازم ایمنی : از قبیل وسایل هوادهی ، ماسک ، کلاه ایمنی ، طناب ایمنی ، سیم و سرپیچ و کلید ضد رطوبت استفاده گردد .
زمان کار مقنی ها همزمان با کارگاه باشد و بعد از کار روزانه باید درب چاه بصورت شبکه ای بسته شود .
معمولا" همیشه نمی توان خاک را در میله چاه بدون ریزش انجام داد برای جلوگیری از این کار از کول و نیم کول در میله و کولهای چادری مانند در قسمت انباری استفاده می نمایند . در انتهای میله نیز از چهار کول جهت ایستایی کولهای میله استفاده می گردد .
در انباریهای با عرض بیش از 2.5 یا 3 متر نیاز است از بلوک چینی استفاده کرد .
جهت طوقه چینی از سطح 1.5 متر پائین تر از سطح سر چاه شروع به طوقه چینی با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان با روش اجرای ملات به صورت ذوذنقه ای می نمائیم ارتفاع طوقه چینی بایستی کم بوده و به صورت قوس با ارتفاع کم چیده شود و روی آن گلدانی قرار داده می شود – باید لوله های مختلف جدا از یکدیگر به چاه برسند . لوله ای نیز جداگانه به عنوان لوله ونت ( هواکش ) از چه تا 2 متر بالاتر از بالاترین نقطه ساختمان تعبیه نمائیم . دیوارچینی چاه تا 20 سانتیمتر زیر کف اجرا شده و روی آن 20 سانتیمتر دال بتنی اجرا می گردد .

3- سیستم سپتینگ تانک :
جمع آوری فاضلاب و تخلیه آن : معمولا" در جاهایی که حفاری مشکل است یا سطح آبهای زیرزمینی در ارتفاعی بالا قرار دارد و در کوهپایه ها که شیب زیادی دارند
باید دقت کرد که :
1-از مصالح مرغوب استفاده شود و از مصالح واترپروف
2- لوله ونت تعبیه گردد .
3- از دیوارهای فشار شکن استفاده نمود .

لوله کشی فاضلاب :
از چه جنسی استفاده می گرد :
1-چدنی
الف : نری و مادگی : با استفاده از کنف و کوبیدن آن و ریختن سرب مذاب .
ب : به صورت بستی : با استفاده از بستهای فلزی

2- لوله های پلیکا ( پی وی سی ) : مزایای این نوع لوله سبکی و سرعت اجرا و سطح صیقلی داخلی آن – معایب مقاومت کم و شکنندگی و در حرارت خشک و شکننده می شود و حیوانات موزی مثل موش آنرا می جوند .

3- پلی اتیلن : پوش فیت : در محل اتصال استفاده از موفه ( واشر و اورینگ )

4- پوش فیت : در محل اتصال استفاده از موفه ( واشر و اورینگ )
به طور متوسط هر 30 متر یک عدد منهول تعبیه گردد جهت بازدید و رفع گرفتگی احتمالی .


لوله های شوفاژ :
از لوله های سیاه درزدار استفاده می شود - اتصالات جوشی از جوش کاربیت – لوله ها بعد از جوشکاری ضدزنگ عایق حرارتی یا متقال و ماستیک استفاده می شود .

مانسمان برای لوله کشی گاز و بدون درز

لوله های رایزر ( لوله های قائم که در لوله کشی قرار می گیرند )
فاصله لوله شترگلویی تا لوله های رایزر حداکثر 170 سانتیمتر و شیب آن 2% می باشد .

در لوله های شوفاژ از لوله های 5 تا لوله های ½ -
1-لوله رفت
2- لوله برگشت
3- لوله رفت و برگشت از مخزن به منبع انبساط که در ارتفاع 3 متر بالاتر از بالاترین کف ساختمان قرار داده می شود .

در موتور خانه برای تخلیه گاز حاصل از دود احتراق مشعل از دودکشهایی با مقطعهای دایره و مربع و مستطیل استفاده می شود که در مستطیل طول آن 1.5 برابر عرض آن در مقطع باشد . بهترین لوله دایره است . با 1.5 متر بالاتر از بالاترین دیوار با تعبیه اچ اجرا می گردد . محلهای اتصال باید با نخهای نسوز و سیمان نسوز پرشده و در محلهایی که از مکانهایی مثل کمد دیواری عبور می نماید حتما" عایق حرارتی گردد .

سنگ قرنیزیا سنگ درپوش ک همان درپوشی است که در دیوار دورچین اجرا می گردد باشیب
سنگ ازاره : برای دور نگه داشتن ساختمان از عوامل جوی به ارتفاع 40 سانتیمتر به ضخامت 3 سانتیمتر و یک یا دو طرف تیشه ای میباشد .

نماها :
برای اندود کاری روی دیوار
گچ و خاک : لقمه زدن – ریسمان کشی و چک کردن و کروم کشی و اجرای گچ و خاک
نمای سیمان تخته ماله ای :
نمای شسته :
نمای تگرگی یا ماهوتی :
سنگ کاری : سنگ نما به چند شکل اجرا می شوند
1-با دوغاب با اسکوپ و بدون اسکوپ
2- بدون دوغاب با استفاده از فریم بندی و سنگ حکمی به اندازه های مورد نیاز با پیچ و مهره ای
استحکام سنگهای با اجرای روش بدون دوغاب یعنی خشک 2.5 برابر موارد با دوغاب در مقابل زلزله می باشد .

کاشی به روشهای زیر نصب می گردد .
1-دوغابی
2- چسبی

کاشی باید بعد از دوغاب شدن به دلیل مکش ملات چک کرد .- دور تا دور کاشی باید حدود 1 میلیمتر فاصله باشد . اگر این فاصله نباشد گوشه لعابهای کاشی ترک خورده و لب پر می شوند .

در نصب سرامیک : چون سرامیکها ریزدانه هستند بهتر است از پودر سنگ و سیمان استفاده کرد . و زنجاب گردد .

یک رگی کردن : برای شروع دیوار چینی
دورگی کردن : در آخرین دیوار چیدمان دیوار در پشت بام که عایق کاری نیاز دارد اجرا می گردد .


مطالب مشابه :


نحوه بارگذاري شمشيري راه پله سه طرفه

نحوه بارگذاري شمشيري راه پله سه طرفه راه پله دو طرفه: برای بارگذاری و توزیع بار حاصل
پروژه فولاد

· تحلیل و طراحی تیرهای راه پله (سه طرفه و دو طرفه) · و کنترل کلیه ضوابط بارگذاری و
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی مهندسی عمران

دینامیکی، تحلیل دینامیکی غیر خطی، سازه فولادی سازه بتنی پروژه بارگذاری پله (سه طرفه
حالات بار استاتیکی و ترکیبات بارگذاری در طراحی سازه ها

حالات بار استاتیکی و ترکیبات بارگذاری در از سه گروه زیر پله های دو طرفه در صورتی که
روشهای اجرایی ساختمان

با حداکثر مقاومت 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و حداکثر بارگذاری مجاز 1.5 پله سه طرفه :
آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع

یک طرفه قابل حمل و براساس نوع حرکت به سه ماده25ـ نوع، جنس و ابعاد، قابلیت بارگذاری هر پله
برچسب :