پاسخ تمارین عربی اول دبیرستان

تمارین درس اول
تمرین اول به عهده ی دانش آموز است.
تمرین دوم
ترجم الافعال التّالیه ثمّ اجْعل كلّ فعل فی مكانه المناسب :
فعل های زیر را ترجمه كن سپس هر فعلی را در جای مناسبش قرار بده
ماضی
مضارع
امر
نهی
ضحكوا
خندید
یكشفان
كشف می كنند
اترك
ترك كن
لا تقنطی
نا امید نشو
عصفت
وزید
سنصدق
راست می گوییم
احملا
حمل كنید
لا تحبسا
حبس نكنید
فقدتم
از دست دادیم
یخسر
ضرر می كند
افتحوا
باز كنید
لاتظلموا
ستم نكنید
عزمنا
تصمیم گرفتیم
تقدرین
می توانی
ارحموا
رحم كنید
لاتیاس
مایوس نباش
  تمرین سوم
اجعل فی الفراغ فعلاً مضارعاً للّنهی
در جای خالی فعل مضارع برای نهی قرار بده
1. لا تلْبسوا الحق بالباطل (تَلبسونَ)
2. لا تَحْزنْ انّ السامعنا (تَحْزن)
3. لا تقْربا هذه الشّجرة (تَقْربان)
  تمرین چهارم به عهده ی دانش آموز است
تمرین پنجم
اُكْتُبْ كلَّ كلمةٍ فی مكانها المناسب من الجدول ثمَّ اذّكر مفردها :
هر كلمه را در جای مناسبش قرار بده (در جدول) و مفردش را ذكر كن
والدین ایّام ، مسئوولینَ ، جنّتانِ، عالمات ، صادقین ، صالحات، بحرین، علوم، خاشعین، فراشات، عِباد المثنی المفرد والدین والد جنتان جنت البحرین البحر الجمع السالم المفرد مسؤولین مسؤول عالمات عالمة صادقین صادق صالحات صالحة خاشعون خاشع فراشات فراشة الجمع التكسیر المفرد ایام یوم علوم علم عباد عبد
تمرین ششم
اجعل فی الفراغ ضمیراً مناسباً :
 در جای خالی ضمیر مناسب قرار بده
1. و هُمْ مُسْتكبرون (هُنّ ، هُمْ، انتنّ ، هما)
و آنها مستكبر هستند 2. اللّهم انت القائل و قولك حقٌ (انتَ، أنتٍ ، هم ، هُنّ) خدایا تو گوینده ای و سخنت حق است 3. فالله خیرٌ حافظا و هُو ارحم الراحمین (هو ، هی ، نحن، هما)پس خدا بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است
 تمرین هفتم
عیّن اعراب الكلمات التی اشیر الیها بخطّ
1. اللهّم قولك حقٌ وعْدُكَ صدقٌ .خدایا سخن تو حق است و وعده تو راست 2.و یضربُ اللهُ الامثالَ للناسِ ِ. و خدا مثل ها را برای مردم می زند تمرین هشتم
  عین الترجمة الصحیحة : ترجمه صحیح را معین كنید.
1. لا تبحثوا عن عیوب النّاس . در مورد عیب های مردم بحث نكنیددر جستجوی عیب های مردم نباشید2. اللهُ یعلمُ و انتم لا تَعْلمون .خداوند می داند و شما نمی دانیدخداوند می داند و آنها نمی دانند 3. اركعوا و اسجُدوا و اعبدوا ربّكُم .ركوع و سجود كنید و پروردگارتان را بپرستیدركوع و سجود كردند و پروردگارشان را پرستیدند
 
كارگاه ترجمه درس اول :1- باتوجه به مطالب گفته شده در صفحه 10 كتاب درسی، غلط های ترجمه های زیر را پیدا كنید و صحیح آنها را بنویسید.
1. اَكْتُبل لنا فی هذه الدّنیا حسنةً و فی الآخرة .برای ما در آن دنیا و آخرت نیكی را می نویسند.
برای ما در این دنیا و آخرت نیكی را بنویس 2. ارجعی الی ربّك به سوی پروردگارتان بازگردید
به سوی پروردگارت باز گرد 3. سَیَجْعلُ الله ُ بعدَ عُسرٍ یُسراً .خداوند پس از سختی آسانی قرار داد.
خداوند پس از سختی آسانی قرار خواهد داد 4. یَسْمعُ الله ُ نداءَ المظلومینَصدای مظلومان پیام خدا را می شنود.
خدا صدای مظلومان را می شنود 5. لا تَعبُدوا الا الله .عبادت نمی كنید مگر خدا را
عبادت نكنید مگر خدا را
 
2- اضواء قرآنیه (پرتوهای قرآنی ):الف – با توجه به زمان و صیغه ی فعل های مشخص شده، جاهای خالی را پر كنید:
 
1. قال : اُخرُجْ منها فانّكَ رجیمٌ . گفت از این { مقام } خارج شو كه رانده شده ای 2. یخْرُجُ منهما اللّؤلؤ و المرجانُ .از هر دو {دریا} مروارید و مرجان خارج می شود. 3. لا تكونوا كالذینَ خرجوا من دیارهم بطراً .مانند كسانی مباشید كه از خانه هایشان با حالت سرمستی خارج شدند.
 
ب: حركت آخر (اعراب) كلماتی را كه زیر آنها خط كشیده شده مشخص كنید:
 
1. جاءَ الحقُّ و زهقَ الباطلُ . حق آمد و باطل از میان رفت 2. انزل اللهُ سكینةُ علی رسولِهِ و ............خدا آرامش خویش را بر پیامبرش ........فرو فرستاد 3. اللهُ علیمٌ بالظالمین .خداوند بر حال ستمكاران آگاه است
 
تست های كنكوری درس اول : (بدون پاسخ)
1. ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟ الف) نَصَبْتُ وجهی : رو آوردم ب) افْعْل بی ما انتَ‌اهلُهْ : با من آنگونه رفتار كن كه خود شایسته آن هستیج) لا تقربا هذه الشجرة : به این درخت نزدیك شویدد) اُسْرُرْ علی العزیمة جوانحی : اعضای بدنم را برای برخورداری از عزمی محكم استوار بدار.2- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) وَهَبْ : بخشید ب) الاهل : شایسته ج) الحقّ : شایسته است د ) شدّ : نیرومند ساخت 3 – كدام گزینه با ضمیر «هی» مناسبت دارد؟الف) عَلمتَب) علَمَ ج) عَلْمِتَ د) عَلمْتِ 4 – كدام گزینه با ضمیر «انت» تناسب دارد؟الف) أذْهَبُ ب) تَذْهَبُ ج)یَذْهَبُ د) تذهبین 5 – كدام گزینه با ضمیر «انتما» تناسب دارد؟الف) اُدخلا ب) اُدخلوُا ج) ادْخلی د) اُدْخلنَ 6 – كدام گزینه «انتم» تناسب دارد؟الف) لات تَخْرُجْ ب) لا تَخْرُجاج) لا تَخْرَجْنَ د) لا تَخْرجوا7 – كدام گزینه با ضمیر «انا» تناسب دارد؟الف) ما لَعِبْنا ب) ما لَعِبَتُج) ما لَعِبوا د) ما لَعِبَتِ8 – كدام گزینه جمع مكسر سالم است؟الف) علوم ب) فراشات ج) مسلمینِ د) مسلمینَ 9 – كدام گزینه بر وزن فعیل نیست؟الف) عزیز ب) شریف ج) غََنور د) رحیم 10 – در جمله (العلمُ فقیدٌ) العلمُ چه نقشی دارد؟الف) مبتداب)خبر ج) فاعلد) مفعول 11 – در جمله (قَوْلك حق) حق چه نقشی دارد؟الف) مبتدا ب) خبر ج) فاعل د) مفعول12- در جمله (العلمُ خیرٌ من المال) من المالِ چه نقشی دارد؟الف) مفعولب) جارومجرور ج) فاعل د) مبتدا 13 – اعراب مبتدا و خبرو فاعل كدام است؟الف) رفعب) نصب ج) جر د) مبتدا و خبر رفع می گیرند و فاعل نصب 14 – حروف جر چه اعرابی به اسمهای بعد از خود نشان می دهندالف) رفعب) نصب ج) گاهی نصب گاهی جر
د) جر
تست های کنکوری داده شده را حتماً تمرین کنید به دردتون می خوره.

تمارین درس دوم
تمرین اول
  عیّن الصحیح علی حسب النّص : براساس متن صحیح را معین كن
1- كان اُویسٌ مشتاقا لزیارة النبی (ص) اویس مشتاق دیدار پیامبر بود-صحیح 2 – وعد اُویسٌ امّة بالرّجوع بعد غروب الشّمس . اویس به مادرس وعده داد كه بعد از غروب خورشید برگردد-غلط 3 - جاهَدَ اویسٌ فی معركة «نهروان» فَوَجعَ علی الارض شهیداًاویس در جنگ نهروان جهاد كرد . پس روی زمین افتاد و شهید شد-غلط
تمرین دوم 
با توجه به كفه های پر شده (صفحه 21 كتاب درس) كلمات هم وزن آنها را پیدا كنید
هاجر ، اكرم ، اشرك، كاتب ، جالس، علّم ، قدّم، اكبرّ ، اَحْسَنَ
فاعل : هاجَرَ - كاتَبَ - جالَسَفعّل : علّم - قدَّم - كبَّرأفْعل : اكرم - أسْرَكَ - أَحْسَنَ
 
حال چنانچه در كفه های پرشده كلمات «یُفْعلِ ، یُفعل و یُفاعل » را قرار دهید . جهت برابر شدن كفه ها در وزن فعل های بالا چه تغییری ایجاد می شود؟
یفاعل : ُیُهاجِرُ - یُكاتِبُ - یُجالسُیُفعّلُ : یُعلّم - یُقدّمُ - یُكتّبرُیَُفْعِلُ : یُكرمُ - یُشْركُ - یَُحْسِنُ
 
اكنون مصادر فعل های بالا را در جای خالی قرار دهید:
مهاجرة : مكاتبة - مجالسة تعلیم : تقدیم - تكبیراكرام : اشراك - احسان
 تمرین سوم
   اجعل فی الفراغ كلمة مناسبتة من الدّوائردر جای خالی كلمه مناسبی در دایره ها قرار بده
1. و لأحْسنْ كما .......اللهُ الیك گزینه ها: اَحْسنوا -اَحْسَنْپاسخ:اَحْسَنْو نیكی كن چنانچه خدا به تو نیكی كرد2 . (انّا ..... هُ فی لیْلة ِ القدر) گزینه ها:انزلنا - انزلپاسخ :‌انزلناهمانا ما آن را در شب قدر نازل كردیم 3. (ربّنا اَفْرغ علیْنا صبرأ و....... اقْدامنا ) ‌گزینه ها:ثَبَّت - ثَبَّتواپاسخ :‌ ثَبَّتای پروردگار به ما صبر عطا كن و گامهای ما را استوار گردان 4 . (انّا نحْنُ ...... علیكَ القرآن)گزینه ها: نزَّلنا - نَزَّلتُپاسخ :‌ نزَّلناهمانا قرآن را بر تو نازل كردیم
  تمرین چهارم به عهده دانش آموز است
 تمرین پنجم
اكمل ترجمه الجمل التالیة :
ترجمه جمله های زیر را كامل كن
1. لا یَشْعُرُ المؤمن بالضعْفِ عندَ مواجهة المشاكل .مؤمن به هنگام برخورد با مشكلات احساس ضعف نمی كند2.اللُّهمَ ، نوّر قلوبنا بنور الایمان و الیقین .خدایا ! دلهای ما را به نور ایمان و یقین روشن كن 3.هولاء وَجَدوا السّعادة فی مساعدة الآخرینَاینان سعادت را در كمك كردن به دیگران یافتند 4. المؤمنون یُجاهدنَ باموالهم و انفسهم فی سبیل الله .مؤمنان با مالهایشان و جان هایشان در راه خدا جهاد می كنند
 
اضواء قرآینه (پرتوهای قرآنی)1. با توجه به ترجمه ی آیات در جای خالی از مصدر «تسبیح» (خدا را به پاكی یاد كردن) فعل مناسب قرار دهید:
1. (یُسبّحونَ اللیلَ و النّهارُ لا یَفْتُرون) ( انبیاء 20)شبانه روز خداوند را به پاكی یاد می كنند و مستی نمی ورزند 2. فاصْبر علی ما یَقولُونَ و یسبّحْ بحَمْدِ ربّك . (طه 130)بر آنچه می گویند، شكیبا باش و با ستایش پروردگارت از او به پاكی یاد كن
 
2 – دو آیه زیر را بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید :و ابالحق انزلناهُ و بالحقّ نزَلَ . (اسراء / 105)و آنرا به حق نازل كرده ایم و به حق نازل شده است«انّا نحنُ نزّلنا الذّكر و انّا له لحافظون» (حجر /19)همانا ما خودمان قرآن را نازل كردیم و همانا ما حفظ كننده ی آن هستیمسؤال :
تفاوت میان نزل و انزل از جهت لفظ و معنی چیست؟نزَل ثلاثی مجرد و اَنْزَلَ ثلاثی مزید است. نَزَلَ یعنی فرود آمد اما أَنْزَلَ یعنی فرود آمد تفاوت میان نزل و نزّل از جهت لفظ و معنی چیست؟نَزَل ثلاثی مجرد نزّلَ ثلاثی مزید است نزَلَ یعنی فرود آمد اما نزّلَ یعنی فرود آورد
 
تست های كنكوری درس دوم :
1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) قد اسمتُ منذ مدّةِ : از مدتی پیش اسلام آورده امب) لَقد نَفِدَ صبری : صبرم تمام شده استج) قَرُبَ من مدینة النبی : از شهر پیامبر (ص) مدیه دور شد.د) ربّنا اَفْرغ عَلیْنا صبْراً : ای پروردگار ما به ما صبر عطا كن 2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) الجزیل : ناچیز ب) الحبیب :‌محبوبج) ذاتَ لیلةٍ : شبی د) السّنین :‌سال ها3– كدام گزینه ثلاثی مجرد است؟الف) یَخْرُجُ ب) یُخْرِجُج) أَخْرَجَ د) أِخراج 4 – كدام گزینه از باب افعال است؟الف) علموُا ب) یَعْلَمُج) اعْلَمْد) علّمَ5 – كدام گزینه از باب افعال است؟الف) هاجَروا ب) أَرْسَلْناج) تُكذّبانِ د) صدّقَ6 – كدام گزینه از باب مفاعله است ؟الف) انزلناب) نزّلْنا ج) جاهدواد) أَخْطَاْتَ7 – كدام گزینه از باب تفعیل است؟1. تُجاهدینَ 2. تُسبّحُ3. اَحْسنْتُمْ 4. یطعَمون8 – میزان برای تشخیص حروف زاید و باب ها كدام صیغه است؟الف) اولین صیغه ی مضارع ب) هفتمین صیغه امرج) مصدر د) اولین صیغه ی ماضی9 – میزان برای تشخیص ثلاثی مزید و ثلاثی مجرد كدام صیغه است؟الف) اولین صیغه مضارع ب) اولین صیغه نهیج) اولین صیغه ماضی د) اولین صیغه امر10 – كدام گزینه ، مصدر ثلاثی مزید نیست؟الف) نزُول ب) مُجاهدة ج) جهادِد) انْزال11 – كدام گزینه نمی تواند جمله (اَنْتَ ….) را كامل كند؟الف) تُساعِدَُ ب) ساعَدْتَج) تلمیذٌ د) یُساعِدُ12 – كدام گزینه در موقع ساختن فعل امر به همزه نیاز دارد؟الف)‌تَعَلّمُ ب) تُكِْرمُ ج) تُجاهِدُد) تُجاهدینَ 13 – همزه فعل امر كدام باب مفتوح است؟الف) افعال ب) تفعیل ج) مفاعلة د) تفعیل و مُفاعلة14 – كدام گزینه نمی تواند جمله (هیَ ….) را كامل كند؟الف) تُعلّمُ ب) علّمتْج) یُعلّمُد) تلمیذةٌ15 – كدام گزینه جمله اَنْتُنَّ …. فی الصّلاة را كامل می كند؟الف) تُشاركونَب) یُشاركونَج) تُشارِكْنَ د) یُشاركْنَ


تمارین درس سوم
تمرین اول :1- عیّن الصحیح علی حسَبَ النّصْ بر اساس متن صحیح را معین كن :
1. انعقدت الحمْلةُ لتعیین التلمیذ النّاجح .جشن برای تعیین دانش آموزان موفق تعیین شد- صحیح 2.التلمیذُ المثالی یَشْتَغِلُ بالدراسة و بَیْع الصّحفُ دانش آموز نمونه به درس خواندن و روزنامه فروشی مشغول است- صحیح 3. الذی یَدْرُسُ و یَعْمَلُ لا یُمْكِنُ له النّجاحُكسی كه درس می خواند و كار می كند موفقیت برای او ممكن نیست- غلط 4. الذی یَجْمَعُ العملَ و الدّراسة یَعْرِفُ قیمة الوقْتكسی كه كار و درس خواندن را جمع می كند ارزش وقت را می داند- صحیح
 تمرین دوم به عهده داش آموز است
تمرین سوم
اِكْمل الفراغ مناسبا للضمیرجای خالی را با ضمیر مناسب پر كن
  هم هن هما باب انتما انتن انتم ماضی(ض ع ف) اِستضعفوا اِستَضعفنَ اِستضعَفا استفعال اِستضعفتما اِستَضعفْتن استضعفتم مضارع(ع ر ض) یَتعارضون یتعارضنَ یَتعارضانِ تفاعل تتعارضان تَتعارضنَ تتعارضون امر(ع ل م) _ _ _ تَفعل تَعَّلما تَعلمن تعلموا

  تمرین چهارم به عهده ی دانش آموز است
تمرین پنجم
  عین الصحیح : صحیح را معین كن
1 – لا یَسْتَسْلِمُ الأحرارُ للظُّلمانسانهای آزده در برابر ظلم .... تسلیم نشدند تسلیم نمی شوند نباید تسلیم شوند2 – یا ایّهاالنبیُّ، جاهد الكفّار و المنافقینَ ....ای پیامبر با كافران و منافقان ..... جهاد كردن جهاد می كنیجهاد كن 3– تعلّمُ حُسْنَ الاستماعِ كما نَتعلّمُ حسُِنَ الحدیث خوب گوش كردن را ....... همان طور كه خوب صحبت كردن را بیاموز – آموختیمی آموزی – آموختیبیاموز – می آموزی
 
پرتوهای قرآنی :الف) با توجه به معنی فعل های زیر ترجمه ایات را كامل كنید . نوع و صیغه و مصدر فعل های تعیین شده را بنویسید.تكبر (تكبر ورزید)اسْتكبَرَ (سركشی كرد)كبّر (بزرگداشت داشت)
1. سَأَصْرِفُ عن آیاتی الذیّن یتكبّرون َ فی الارض بغیْر الحقّ به زودی كسانی را كه در زمین به ناحق تكبر می ورزند از آیاتم روی گردان خواهم ساخت.نوع :مضارع - صیغه: جمع مذكر غایب - مصدر: تكبُّر 2 – اسْتكبَرَ هو و جُنودُهُ فی الارض بغیْر الحق (قصص 39)او و سپاهیانش به ناحق در زمین سركشی كردند نوع : ماضی - صیغه: مفردمذكر غایب - مصدر اسكتبار3 – یا ایُّها المدبر، قُمْ فَاَنْذرْ و رَبُّكَ فكَبّر (مدثر 1- 3)ای جامه در سر كشیده ، برخیز و بیم ده و پروردگارت را بزرگ دار.نوع : امر - صیغه : مفرد مذكر مخاطب مصدر: تكبیر
 
ب – دو آینه زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید :فاسْتغْفروُا لِذنوُبُهمْ و مَنْ یَغْفِرَُ الذّنوبَ الاّ الله . (آل عمران / 35)پس برای گناهان خویش آمرزش خواستند و كیست جز خدا كه گناهان را بیامرزد فسَبّحْ بحَمْدِ ربّكَ و اسْتَغفِرْهُ انّهُ كانَ توّابا ( نصر /3)پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه كه در بسیار توبه پذیر استسؤال :
1- تفاوت میان غفرو اسْتغفر از جهت معنی چیست؟غفر یعنی ، آمرزید در حالی كه استغفر یعنی آمرزش خواست 2 - تفاوت میان غفّر و استغفر از جهت معنی چگونه است؟غفر ثلاثی مجرد و استغفر ثلاثی مزید است
 
تستهای كنكوری درس سوم :
1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟ الف) اسْتقبَلَهُ المدیرُ بحفاوةٍ . - مدیر به گرمی از استقبال كردب) نحنُ اَجتمعْنا هنا لتكریم تلمیذٍ مثالیّ .- ما برای بزرگداشت دانش آموزی نمونه در این جا جمع شده ایم.ج) هلْ تعْرفین بائعَ الصّحفِ؟- آیا روزنامه فروشی را می شناسی؟د) هیّأ نفْسَهُ للذّهابُ - خودش برای رفتن آماده شد 2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) النّاجح :‌موفق ب) علّقَ : معلق ماندج) الوسام : مدال د) عُنُق : گردن3 - ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) تكامَلَ : تنبلی كرد ب) الصُّحُف : روزنامه هاج) الرّخیص : گران د) المسرحیّه : نمایش نامه 4 – كدام گزینه از باب تفاعل است؟الف) انْتخبْ ب) یشْتَغِلُج) یَتكاسَلونَ د) تتأمّلُ5 – كدام گزینه از باب انفعال است؟الف) اسْتكْبَرَ ب) اجْتَمعناج) یَتساقَطُ د) یَنْبَسِطُ6 – كدام گزینه از باب افتعال است ؟الف) یَسْتَمعُ ب) كفّرج) ینْقلِبُ د) اَرْسَلْنا7 – كدام گزینه از باب تفعل است ؟الف) اسْتغْفروا ب) سبّحج) أنْذِر د) تتقدّمُونَ8- كدام گزینه از باب استفعال است ؟الف) یتحدثانِ ب) یَسْتكبرونَج) یَفْتَخِرُ د) اكْتَسبْنا 9 – كدام گزینه فعل امر مفردند كه مخاطب از تقدّم است؟الف) اقدّمْب) تقدّمْج) قدَّمْد) تَقدّمی10 – كدام گزینه فعل امر مثنی مؤنث مخاطب از تقابَلَ است؟الف) تقابلا ب) تقابَلوا ج) قابلا د) اقابلا 11 – كدام گزینه فعل ماضی مفرد مؤنث غایب از احْتَملَ است؟الف) احْتَمِلْتَب) احْتملاج) احْتَمِلَتْ د) احْتَملْنَ12- كدام گزینه فعل مضارع منفی مفرد مذكر غائب از انْقلب است؟الف) لا یَنقَلِبُب) لا نَنْقَلِبُج) ما یَنْقَلِبُ د) لا یَنقَلِبانِ13 – كدام گزینه فعل امر جمع مذكر مخاطب از استَقْبَلَ است؟الف) اسْتَقْبلوُا ب) اسْتَقْلِبواج) اِسْتَقْبِلْنَ د) اسْتَقْبِلی 14 – كدام گزینه ثلاثی مزید است؟الف ) رَجَعوا ب) یَشْعرون ج) اعتَمدَد) طرَفْتُمْ15 – كدام باب سه حرف زاید دارد؟الف) استفعال ب) تفعل ج) انفعال د) تعامل


تمارین درس چهارم
تمرین اول عین الجواب الصحیح : جواب صحیح را تعیین كنید
1. أَمر قارون َ بدفْعٍ دینارٍ لاولئكَ الرّجال لب..... قارون فرمان داد به آن مردان دینار بدهند برای ............الف) تحقیرهم ج) تخویفهمب) مُساعدتهم د) بشیرهم2 . قارون ..... عند نزولُ النداب .قارون .......موقع نزول عذابالف – ساعد الفقراء ب- قصدالرّجوع عن كُفرهج – ما قصد مساعدة الفقراء د – اَنْفقَ اَموالَهُ
 تمرین دوم به عهده ی دانش آموز است
تمرین سوم
  این دو نفر ( شكل 43 كتاب درسی) در كارگاه خود از تابلوی افعالف تعدادی اسم فاعل و اسم مفعول ساخته اند . آیا می توانید پیش بینی كنید كه تابلوهای بعدی چگونه خواهد بود و به تابلوهای ساخته شده ، قبلاً چگونه بوده اند؟ فراموش نكنید كه معنی آن را بنویسید.
  اسم فاعل اسم مفعول محسن محمد شاهد مشاهِد بیننده مشاهَد دیده شده استخرج مستخرِج استخراج كننده مستخرَج استخراج شده اعتمد معتمِد اعتماد كننده معتمَد مورد اعتماد بشَّر مبشِر بشارت دهنده مبشَر بشارت داده شده ینتظر منتظِر منتظر منتَظَر مورد انتظار
 تمرین چهارم
  ترجم العبارت ثمّ عیّن اسم الفاعل و اسم المفعول : عبارت های زیر را ترجمه كن و اسم فاعل و اسم مفعول آن را بنویس. ترجمه متن به عهده دانش آموز : متن تمرین در ص 43 كتاب
اسم فاعل:مجرد:حافظ، طالب، شاكراسم فاعل:مزید:متعذر، متفضّل، منْصِف، مُستسْلِماسم مفعول:مجرد:مملوءَة ، محرومین، مظلوموناسم مفعول:مزید:مَغْصَبة ، مُسْتَضعفون
 تمرین پنجم باید با توجه به حل معلم نوشته شود.

كارگاه ترجمه درس چهارم
1- غلط های موجود در ترجمه های فارسی را تصحیح كنید
1 - (قَدْ أفْلَحَ المؤمنونَ ........الذّین هُمْ عن اللّغو مُعرضونَ)مؤمنان محققاً رستگار شدندكسانی كه از بیهوده دور شده اند (روی گردانند)2 – مشاورة المشْفق الجاهل خطرًٌمشورت كننده ی دلسوز نادان شده خطرناك است.مشورت كردن با دلسوزان نادان خطرناك است3 – المُسْتضعفون هم وارثون الارضَضعیف كنندگان همان وارثان زمین هستندكسانی كه ضعیف نگاه داشته شده اند، همان وارثان زمین هستند
 
پرتوهای قرآنی :1 – هر یك از كلمات زیر را با توجه به معنی آیات، در جای خالی مناسب قرار دهید: الْمُرسلین ، المكذّبین ، مُبشّرین ، مُنذرین
1. فَبَعَثَ اللهُ النّبین مُبشّرین و مُنذرین (بقره 213)خداوند پیامبران را بشارت دهنده و بیم دهنده مبعوث كرد2. فسیرو فی الارض فانظروا كیف كان عاقبة المُكذّبینبنابراین در زمین حركت كنید و بنگرید عاقبت تكذیب كنندگان چگونه بوده است؟
 
ب – دوآیه زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهیدیا ایّها النّبیُّ انّا ارسَلْناكَ شاهداً و مبشراً و نذیراً .(احزاب 45)ای پیامبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیمو ما نُرلسلُ المرسلینَ الاّ مُبشّرین و مُنذرین (كهف / 56)و پیامبران را جز بشارت دهنده و بیم دهده نمی فرستیمسؤال :
1- تفاوت میان « شاهداً‌، مبشراً » از لحاظ اشتقاق چیست؟شاهداً اسم فاعل است و از ثلاثی مجرد ساخته شده است لذا مبشّراً اسم فاعل است و از ثلاثی مزید ساخته شده است. 2 – شباهت « مرسلینَ و مُنذرین » از چه جهتی است ؟هر دو از ثلاثی مزید ساخته شده است.
 
تست كنكوری درس 4 :
1 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) اللهم خلقنا من شرّ هذا الطاغوت : خدایا مرا از شر این سركش نجات بدهب) هذه عاقبة المكذّبین . این سرانجام تكذیب كنندگان استج) اللهُ غافِرُ كلّ ذنبٍ . خدا آمرزنده هر گناهی استد) تفرّعْتُ الی ربّی معتذراً . با التماس به پروردگارم عرض كردم 2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) ایْتلع : بلعید ب) الاجیال : نسل هاج) الحافظ : نگهدارنده د) الصانع : مصنوعی3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) الالیم : دردناك ب) كنَزَ : گمان كردج) الدلیل : راهنما د) صاحب الجلالة : اعلی حضرت4 – كدام گزینه مشتق است ؟الف) دفترب) قلم ج) كاتب د) لوْح 5 – اسم فاعل از ثلاثی مجرد چگونه ساخته می شود؟الف) بر وزن فاعل ب) با آوردن (مُُ) بر سر مضارع ج) بر وزن مفعول د) با مكسور كردن حرف ما قبل آخر مضارع 6 – اسم مفعول از ثلاثی مجرد چگونه ساخته می شود؟الف) بر وزن مفعول ب) با برداشتن (ی) از ابتدای فعل مضارعج) بر وزن فاعل د) با آوردن مُب بر سر مضارع7 – كدام گزینه از روش های ساخت اسم فاعل از ثلاثی مزید نیست؟الف) از فعل مضارع ساخته می شود ب) به جای حرف مضارع میم مفهوم (مُ) می آیدج) حرف ما قبل آخر مكسور می شودد) از فعل ماضی ساخته می شود8- كدام گزینه از روش های ساخت اسم مفعول از ثلاثی مزید نیست؟الف)‌از فعل مضارع ساخته می شودج) حرف ما قبل آخر مفتوح می شودد) به جای حرف مضارع به مفهوم (مُ) می آید9- كدام گزینه اسم فاعل نیست؟الف)‌عالَمینَ ب) طالبینَج) حافظوند) ناظِران10 – كدام گزینه اسم مفعول نیست؟الف) مملوءب) مملوءةج) ظالم د) مظلوم11 – كدام گزینه اسم فاعل نیست؟الف) مُتفضَّل ب) مُغْتصبه ج) مُضفین د) مُشاهِدون12- كدام گزینه اسم مفعول نیست؟الف) مستضعفون ب) مُنسجم ج) مخاطبین د) محكمات13 – كدام گزینه جمله (فانظروا كیف كان عاقبة .....) را كامل كنید؟الف)شاهداً ب) نذیراًج) المكذّبینَ د) سیروا14 – كدام گزینه در مورد (شاهد – مُشاهد) صحیح نیست؟ذ الف) هر دو اسم فاعل هستندب) هر دو از یك ماده (ریشه) هستندج) شاهد از ثلاثی مجرد ساخته شده است و مشاهد از ثلاثی مزیدد) شاهد اسم فاعل است و مشاهد اسم مفعول15 – كدام گزینه جامد است؟الف) قاتِلب) مَشْمول ج) مُشْرك د) عالَم


تمارین درس پنجم
تمرین اول :
1 – در آیات و عبارت های زیر اسم های مشتق به شكل متضاد به كار رفته، آنها را با ذكر نوع مشتق داخل بنویسید.
1. ( و ما ارْسَلْناك الاَ ……….بشراً و نذیراً )بشیر:صفت مشبههنذیر:صفت مشبهه2. (هو الذی خلَقَكُم فمنكم كافرٌ و منْكُم مؤمنٌ)كافر:اسم فاعلمومن:اسم فاعل3. لَوْ عَلِمَ النّاقِصُ بنقصه لكانَ كاملاً ناقص:اسم فاعلكامل:اسم فاعل
  تمرین دوم
  عیّن نوع المشتق الذی اُشیرالیه بخط و اكْتُبُهُ فی الجدول : نوع مشتقی را كه با خط مشخص شده معین كن و آزاد در جدول بنویس.
1. (انّ النّفسَ لامارةٌ بالسوء ) همانا نفس فرمان دهنده به بدی است
2. لقَدَ خلقنا الانسانَ فی اَحْسَن تقویم ) انسان را به نیكوترین صورت آفریدیم
3 ( …. رحمةٌ الله و بركاتُهُ علیكم اهل البیت .« انّهُ حمید مجید » رحمت و بركت خدا بر شما اهل بیت باد، همانا او ستوده ی سرافراز است .
4 – و لله المشرقُ و الْمغربُ . و مشرق و مغرب از آن خداست
 
امارة --> اسم مبالغه-->بسیار امركنندهاحْسنْ -->اسم تفضیل--> نیكوترینحمید -->صفت مشبهه--> ستودهمجید -->صفت مشبهه--> سرافرازالمشرق -->اسم مكان--> مشرق(خاور)مغرب -->اسم مكان--> مغرب (باختر)
 تمرین سوم
  متن زیر را بخوانید و ترجمه كنید و نوع مشتق كلماتی را كه زیر آنها خط كشیده شده، مشخص كنید.
قالَتِ الفراشةُ الصّغیرةُ للطبیعة : پروانه كوچك به طبیعت گفت للوردة الحمراء رائحةً طیبة …… : گلسرخ بوی خوشی دارد………للشّجرة الخضراء اوراق لطیفةًٌ ….. : درخت سبز برگ های لطیفی دارد………للشّمسِ فی الصّباح طلعةُ جمیلة ...... : خورشید در صبح سیمای زیبایی دارد.....بِلْبلِ صوتٌ عذْبٌ بدیع ........ : بلبل صدای دلنشین و عالی داردللنّهر میاهٌ صافیة و صوتٌ رنّان ......... : رود آب هایی زلال و صدای طنین اندازی داردفماذا نزَكْتِ ایّتها الطبیعة للفراشة ٍ ، أنْتبكَ الصّغیرة ؟ :پس ای طبیعت به پروانه دختر كوچكت چه داده ای ؟فقالت ایّها الطبیعةٌ ..... : پس مادرس طبیعت گفت :«للفراشةُ الصّغیرة الحُسنْ و الجمال، ألا تَقْتغین بهذالنصیب؟!» : پروانه كوچك زیبایی و جمال دارد. آیا به این قسمت قانع نیستیالصغیرة، لطیفة ، جمیلة ، بدیع ، صفت مشبهه، رنّان، اسم مبالغه
 تمرین چهارم
  عیّن الصحیح فی التحلیل الصرفی للكلمات التی تحتها خطُّدر تجزیه كلماتی كه با خط مشخص شده اند صحیح را معین كن
رزق اللهٌ ولداً صالحاً . خدا به او فرزند صالحی عطا كردرَزَقَ :الف – فعل ماضی ، للغائبه، مزید ثلاثی ب – فعل ماضٍ ، للغائب، مجرد ثلاثیج – فعل مضارع ، للمخاطب ، مزید ثلاثیصالح :الف – اسم ، مفرد ، مذكر ، مشتق (اسم مفعول)ب – اسم ، مفرد ، مذكر ، مشتق ( اسم فاعل)ج – اسم ، مثنی ، مؤنث ، مشتق (اسم مكان)
 
پرتوهای قرآنی :
الف – در متن درس با كلمه های (اَعْلَمْ) آشنا شدید. اكنون دیگر مشتقات از این ریشه را در آیات زیر مشخص كنید و نوع و ترجمه آن را بنویسید
1 – انّ اللهَ عالمُ غیبِ السّماوات و الارضِهمانا خدا دانای غیب آسمانها و زمین استعالم:دانا2 – انّك اَنْتَ علاّم ُ الغیوب همانا تو خود كاملاً دانای غیب ها هستی علام:بسیار دانا3 – والّذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم و كسانی كه در مالهایشان برای گدا و محروم حق معینی وجود داردمعلوم:معین
 
ب – پس از خواندن آیات زیر به سؤالات پاسخ دهید و اتخذَ اللهُ ابراهیم َ خلیلاَو هُوَ اللطیفُ الخبیرمعنی كلمه های خط كشیده شده به ترتیب كدام است؟
خلیل : دوست بودن دوست دوستی انتخاب می كندلطیف : مهربانی كرد مهربانی مهربانخبیر : آگاه آگاه كردنآگاه تر
 
تست های كنكوری درس 5 :
 
1 – ترجمه ی كدام گزینه صحیح نیست؟الف)‌هُوََ یتَرّوحُ بكُمِّهِ : او آستینش را خشك می كندب) هلْ عنْدِكَ قمیصٌ لی ؟ آیا پیراهنی برای من داری ؟ج) هُوَ یفرِحُ زیارة بنتة فاطمة ؟ او با دیدار دخترش فاطمه خوشحال می شودد) و لله المشرقُِ و المغربُ : مشرق و مغرب از آن خداست 2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) الالبسة : ظرف ها ب) رنّان : طنین اندازج) البدیع :‌نو د) شَطَرَب : احساس كرد3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) طلعة :‌سیما ب) غَسَلَ :‌بهشتج) علِمَ ب : پی برد د ) هكذا :‌بنابراین 4 – كدام گزینه صفت مشبهه است ؟الف)‌مُرسلین ب) مشرق ج) بشیرد) رنّان 5 – كدام گزینه اسم زمان است؟الف) عظمة ب) مَغرِبج) الحاكم د ) عطّار 6 – كدام گزینه اسم مكان است؟الف)‌مطْبخ ب) غَضبان ج) امّارة د) لاحِقُون 7- كدام گزینه اسم مبالغه است؟الف) اَحْسَنْب) ناصحین ج) كذّاب د) مشرِق 8- كدام گزینه اسم تفضیل است؟الف) اعظم ب) صغیرج) معبد د) مجروح 9- كدام گزینه ترجمه صحیح (لطیف) است؟الف) مهربانی ب) مهربان ج) مهربانی كردد) محبت 10 – كدام گزینه ترجمه صحیح (اَفْضَل انسانٍ) است.الف) انسان برترب) انسان فاضلج) فضیلت انساند) برترین انسان11 – كدام گزینه در مورد تجزیه ( تعلّموا) در جمله (تعلّموا القرآن فانّهُ احسنُ الحدیث) صحیح نیست؟الف) فعل امر، ثلاثی مزید ب) برای جمع مذكر مخاطبج) از باب تفعّل د) فعل ماضی از باب تفعیل12 – كدام گزینه در مورد تركیب (الطّالبُ) در جله ( نجَحَ الطّالبُ) صحیح است.الف) مبتدا و مرفوع ب) فاعل و مرفوعج) خبر و مرفوع د) مفعول به و منصوب13 – كدام گزینه در مورد تركیب ( ربیعُ) در جمله (القرآن ُ ربیع القلوب) صحیح است.الف) مبتدا و خبر ب) فاعل و مرفوعج) خبر و مرفوع د) جار و مجرور14 – كدام گزینه در مورد تركیب (بزیارة) در جمله (هوَ یفرحُ بزیارةٍ بنْتةِ فاطمة ) صحیح است؟الف) مفعول به و منصوب ب) فاعل و مرفوعج) جار و مجرور د) مبتدا و مرفوع


تمارین درس ششم
تمرین اول :
اكمل الفراغ جای خالی را پر كن
هوَ شكرَ ربّهُ - هُما شكراً ربّهما - هُمْ شكروا ربّهُم هی شكرتْ ربّها - هما شكَرتا ربّهما - هنَّ شكرْنَ ربهنَّانتَ ........(1) - انتما .......(2)ِ ربّكما - انتُم تشْكرونَ ......(3)انتَ ......(4) ربّك - .....(5) تشكران ربّكما - ......(6) تشْكرْنَ ربكُنّاُشْكر ربّكَ - .........(7) - .........(8).........(9) - اُشكرا َربّكما - ...........(10)
(1)تَشْكُرُ ربّكَ(2)تشكرانِ(3)ربّكُم(4)تشكرینَ(5)انتما(6)انتنّ(7)اُشكروا ربّكما(8)اُشْكروا ربّكمْ(9)اشكری ربّك(10)اُشْكُرْنَ ربكُنّ
 
تمرین دوم :
اكمل الباء و الجحیم وفْقَ مجموعة «أ» : ( ب و ج) را مانند مجموعه (ا) كامل كن
هوَ ناجحٌهی ناجحةهُما ناجحانِ هُما ناجحتان هُم ناجحونهنَّ ناجحاتٌهو مجتهدهی مجتهدةهما مجتهدانهُما مجتهدتان هُمْ مجتهدونهنّ مجتهداتٌ
 
تمرین سوم
 اكمل الفراغ المناسب (منفعل اوْ متصل )
الْمطر ، الْمَطرُ: باران ، باران البَرْد ! الْبردُ : سرما ! سرما!ماذا اَفْعلْ یا ربّ ؟ سأذْهبُ الی بیت الفارة . ای پروردگار من ، چه كار كنم ؟ به خانه موش خواهم رفت.هی تطْرُقُ الباب . او در را می زند ؟مَنْ انتِ ؟ تو كیستی ؟ انا القطةُ من گربه هستمماذا تطْلبین ؟ چه می خواهی ؟ اُطْلُبْ مساعدتكَ تفضّلی ، ادْخُلی ، بفرمائید داخل شوید كیفَ ؟ انا لا اُقْدرُ ؟ چگونه ؟ من نمی توانماِصْبری قلیلاً . اندكی صبر كن . انتِ تقدرین . تو می توانیهكذا ، ادخلی ، اینطور داخل شود . اُمّا :‌اما ذنبی، ذنْبی : دُمَمَ ، دمُمَ بعد َ لحظات ِ . بعد از چند لحظه ، تُرجِعُ الفارةُ مِنْ بیتها بالمطلة و هما تجلسان تحت المظلة . و آنها زیر چتر می نشینند
 
   تمرین چهارم به عهده دانش آموز آموز است(با توجه به فرموده ی دبیر محترم)
تمرین پنجم
اُكتب الكلمات التالیة مع ضمیر «الیاء» :
علّمُ :‌علّمنی بِ : بی معلّم : مُعلّمی اُكرَمَ : اكرمنی یَنْصُرُ : ینصُرنی قَلَمْ : قلمی
 
پرتوهای قرآنی :الف) نوع ضمایر مشخص شده را در آیات زیر تعیین كنید . سپس ترجمه ی ایات را كامل كنید.
1.(ایّاك نعْبُدُ و ایّاكَ نستعین) منفصل -منفصلتنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم. 2 . (نحْنُ نقُصُّ علیك اَحْسنَ القصص) منفصل- متصلیا نیكوترین سرگذشت را بر تو حكایت می كنم 3.یا ایّها النّاسُ اعْبدُوا ربّكُمْ الذّی خلَقَكُمْ متصل - متصل- متصل ای مردم پروردگارتان را كه شما را آفریده است، پرسش كنید
 
تستهای كنكوری درس ششم :
1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) اُطْلبُوهُ باعزازٍ و اكرام : او را با عزت و احترام بخواهیدب) رَجعُ الفارةُ من بیتها بالمظلّة : موش چتر را از خانه اش می آوردج) لماذا لا تُبادرون بنباء المستشفی ؟ چرا به ساختن بیمارستان اقدام نمی كنید؟د) لا یقدرُ الاطباءُ معالجة هولاءِ المرضی : پزشكان نمی توانند این مریض ها را معالجه كنند 2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) القطع :‌تكه ها ب) الكهول : كهن سال ج) القطّة : گربه ج) المؤسف : تأسف بار3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) الحُصول علی : دست یافتنب) اَخْبَرَ : خبر دادج) النواحی : محله ها د) جَزَعَ :‌مجازات كرد4- كدام گزینه منفصل است؟الف) انْتُما ب) تُنَّج) كُما د) تُما5 – كدام گزینه ضمیر متصل است؟الف) أنت َب) انتِج) كُنَّ د) نحْنُِ6 – كدام گزینه هم ضمیر منفصل و هم ضمیر متصل است؟الف) هُ ب) هُمْ ج) ها د) نَحْنُِ7- كدام گزینه ضمیر متصل فاعلی است؟الف) ها ب) هُ ج) كَ د) تُ 8 – كدام ضمیر هم در ماضی و هم در مضارع و هم در امر می آید؟الف) هو ب) هی ج) انّا د) هُمْ 9 – كدام ضمیر همراه اسم و فعل و حرف می آید؟الف) هو ب) هی ج) انّاد) هُمْ10 – ترجمه كدام ضمیر همیشه همراه (را) می آید؟الف) ایّاهُ ب) اَنْتُنَّ ج) نَحْنُ د)هُمْ 11 – كدام گزینه (مفرد مذكر مخاطب) است؟الف) اَشْكروا ربّكُماب) اُشْكُروا ربّكمْج) اُشكُرْ ربّك د) اُشكری ربّكِ12 – كدام گزینه (جمع مذكر غایب) است؟الف) هُوَ شكرَ ربّهُ ب) هُما شكراَ ربّهُماج) هُمْ شكروا ربّهُمْ د) هُنَّ شكْرنَ ربّهنّ13- كدام گزینه (متكلم وحده) است؟الف) هو یَشْكُر ربّهُ ب) هی تشْكُرُ ربّهماج) نَحْنُ نُشكر ربّنا د) انا اَشْكر ربّی14 – كدام گزینه (مفرد مذكر مخاطب نیست)؟الف) شكرْتَ ب) شَكرْتِ ج) اُشْكُرد) تُشْكُرُ 15 – كدام گزینه جمع مؤنث نشیط است؟الف) نشیطون َ ب) نشیطانِ ج) نشیطات د) نَشیطة


تمارین درس هفتم تمرین اول
 اجْعل فی الفراغ الموصول َ المناسب :
در جای خالی موصول مناسب قرار بدهاللاتّی ، ما ، الّتی ، مَنْ، الّذین
1 – الطالبةُ المجتهدة هی الّتی تنجاحُ فی درسها . دانش آموز تلاشگر است كه درویش موفق می شود( مؤنث)2 – الاُمّهاتُ هُنَّ اللاتی تعبنَ منِ احْلبنا مادران هستند كه به خاطر ما زحمت می كشند 3 – انْفِقْ بما عندك فی سبیل الله . آنچه را كه نزد توست در راه خدا انفاق كن 4 – اِحْترم مَن هو اصغرُ منك . به كسی كه از تو كوچكتر است احترام كن5 – الذین یعلمون الصّالحات فلهم اجرٌ عظیم .كسانی كه كارهای شایسته می كنند پس پاداش بزرگی دارند
 
  تمرین دوم به عهده دانش آموز است.
تمرین سوم
اكْمل الفراغ وفق المؤذج
جای خالی را مطابق نمونه پر كن .المؤمن هوالذی یتوكّلُ علی الله فی الحیاة
المؤمنة . هی الّتی تتوكّلُ علی الله فی الحیاة المؤمنون . هم الذین یتوكّلون علی الله فی الْحیاهالمؤمنات هنّ اللاتی یتوكّلنَ علی الله فی الْحیاة
  تمرین چهارم
  عین الصحیح فی ترجمة العبارات التالیة . ترجمه عبارت های صحیح را معین كن
1 – الحمدُالله الّذی لَهُ ما فی السّموات ِ و ما فی الارضحمد و سپاس خدای را كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست.حمد و سپاس خدای را كه آسمان ها و آن كه در زمین است از آن اوست 2- قَدْ افلَحَ المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعونبه تحقیق مؤمنانی كه در نمازهاشان خاشع و فروتنند، رستگار شدندرستگار شدگان همان خاشعان و فروتنان در نمازند3 – العاجزُ مَنْ عَجَز عنْ الكتاب الثّوابناتوان كسی است كه از بدست آوردن ثواب عاجز باشدناتوان از بدست آوردن ثواب عاجز است
 تمرین پنجم
  عیّن الصحیح فی التحلیل الصرفی لكلمات الّتی اشیر الیها بخطّدر تجزیه كلاتی كه با خط مشخص شده اند صحیح را معین كن(هو الذی اَرْسَلَ رسولَهُ بالهدای)او كسی است كه پیامبرش را به هدایت (مردم) فرستاد
هو --> اسم - ضمیر منفصل - للغائب الذی-->اسم - موصول خاص - للمفردالمذكرارسل--> فعل ماضی - للغائب - ثلاثی مزید
تست های كنكوری درس هفتم :
1 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست ؟الف) انفِقْ بما عندك فی سبیل الله . انفاق كردن در راه خدا واجب استب) قتلَ الكّفار السمیة بعد التعذیب . كافران سعید را بعد از شكنجه كشتندج) انّ ارض واسعةٌ فایای فاعْبدون . زمین من وسیع است پس فقط مرا بپرستیدد) امرالله المسلمین و الملسمات بالهجرة . خدا به مردان و زنان مسلمان فرمان داد كه هجرت كنند2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) ارجع : بازگردانید ب) اَحَد : یكتاج) اَقام َ : برخاست د) اَنْزَلَ : نازل كرد3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست ؟الف) التطمیع : به طمع انداختن ب) كذلك : چطورج) طیّب : بسیار خوب د) الموحّد : یكتاپرست4 – كدام گزینه موصول خاص نیست؟الف) الّذی ، الّذین ب) اللاتّیج) الّتی د) مَن، ما5 – كدام گزینه موصول مشترك نیست؟الف) مَنْ ب) الذی، الذیّن ج) ما د) مَن، ما6 – كدام گزینه جمله (منَ النساء ...شاركن فی الجهاد) را كامل می كند.الف) ما ب) من ج) الذّین د) اللاّتی7 – كدام گزینه جمله (اَنْفق بی عندك فی سبیل الله ) را كامل می كندالف) ما ب) من ج) الذین د) اللاّتی 8 – كدام گزینه در مورد تجزیه (هُوَ) در جمله (هوََ طالبٌ) صحیح نیست؟الف) اسم ب) ضمیر منفصل ج) برای مفرد مذكر غایب د) ضمیر متصل9 – كدام گزینه در مورد تجزیه (ما) در جمله (اعْمل بما تعلّمتُ) صحیح نیست؟الف) اسم پرسشی ب) اسم ج ) موصول مشترك د) برای مذكر و مؤنث یكسان است10 – كدام گزینه در مورد تركیب (الحمدُ) در جمله ( الحمدالله) صحیح نیست؟الف) خبر مرفوع ب) فاعل مرفوع ج) مبتدا مرفوع د) مفعول و منصوب 11 – ترجمه كدام گزینه صحیح است؟الف) احبُس قتكَ : با تو نشستمب) شاهدوا و هذا المنظر - این صحنه را مشاهده می كنندج) ما كان عنده ما یدفع دینهُ : چه چیزی داشت تا قرضش را بدهد د) عمْلتُهُ لا مطمئناتِ نفسی : برای اطمینان یافتن خودم آن را انجام دادم


تمارین درس هشتم
تمرین اول : 1- اجْعل الكلمات التی تحتها خط فی مكان مناسب من الجدولكلماتی را كه با خط مشخص شده اند در جای مناسبی از جدول قرار بده .
الف:1 – العاقلُ مَنْ وعَظَته التّجاربُ عاقل كسی است كه تجربه ها به او پند آموخته است 2 – هلْ ینْجَحُ الذّین لا یَدْرسونَ ؟آیا كسانی كه درس نمی خوانند قبول می شوند؟3 – هم وَجَدوا طریقةَ یحلّ هذه المشكلة آنها برای حل این مشكل راهی یافتند4 – نحْنُ درسْنا و نجَحْنا فی الامتحانما درس خواندیم و در امتحان قبول شدیم المبنی علی الضم علی الفتح علی الكسر علی السكون الاسم نحن الذین هذه من الفعل وجدوا وعظته _ درسنا الحرف _ _ لِ هل
 
 
ب : 1- وَ جعَلْنا من الماء كلّ شیءٍ حیّهر چیز زنده را از آب آفریدیم 2 - لا تتكاسَلْ فأن طریق العزّ صَعْبٌتنبلی نكن پس همانا راه عزت سخت است3 – هلْ یعْتَمِدَ العاقلُ علی الجاهل ؟آیا عاقل به نادان اعتماد می كند؟ المعرب المرفوع المنصوب المجرور المجزوم الاسم صعب كل الماء-الجاهل _ الفعل یعتمد _ _ لا تتكاسل
 تمرین دوم به عهده دانش آموز است
تمرین سوم
  صِلْ كُلّ فی العمود الاوّل بما یُناسبها من العَمودُ الثّانی
هر كلمه در ستون اول را به آنچه مناسبش است از ستون دوم وصل كن

 تمرین چهارم
  عیّنُ الصحیح فی ترجمة العبارات التالیة .در ترجمه عبارت های زیر ترجمه صحیح را تعیین كن
1. اولئك الذین صدقوا و اولئك هم المتّقونالف. آنان كسانی اند كه راست گفتند و آنان همان پرهیزگارانندب. اینان كه راست می گفتند ، همان پرهیزگارانند2 – فاصبر علی ما یقولُون ُ وسبّحْ بحمدِ ربّكالف. پس بر آنچه می گویند : بی تابی مكن، آنان به ستایش پروردگارت تسبیح گویندب. پس بر آنچه می گویند، شكیبا باش و به ستایش پروردگارت تسبیح گوی 3 – انی لما انْزلْتَ الیّ من خیر فقیرٌالف.همانا من به آنچه از نیكی به سوی فرستی ، نیازمندمب.همان من به آنچه فرستادی از خوبی ها نیازمندم
 
پرتوهای قرآنی درس هشتم :الف – در آیات زیر سه كلمه از یك ریشه هستند، آنها را در بنویسید .
1. لا تُبْطلوُا صدقاتِكُمْ بالمّن و الاذیصدقه های خویش را با منت گذاشتن و آزار رساندن باطل نكنید 2. لَهُم اَجْرُ غیرُ ممنونُبرای آنها پاداش بی منت است3 – قد منّ الله علَیْنا خداوند بر ما منت نهاده است.مّن - ممنونُ - منّ
 
ب : كدام جمله بیانگر مقابل است؟لا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلولَة الی عَنُقِكَ و لا تبْسُطها كُلّ البَسط :دستت را بگردنت بسته مدار و آن را كلاَ مگشای
الا تبعاد عن الافراط و التفریط فی الانفاق : دوری از افراط و تفریط در انفاق كردن عدّمُ الاسراف فی الانفاق : زیاده روی نكردن در انفاقعدم التسمر علی الدّنیا : حسرت نخوردن به دنیاالاتبعادُ عن التّكاسُلِ : دوری از تنبلی مورد اول صحیح است.
 
تست های كنكوری درس 8 :
1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست ؟الف) خالفتِ الصّفرعُ و استمرّت :‌قورباغه مخالفت كرد و ادامه دادب) و جعلنا منَ الماء كُلّ شی حیّ . هر چیز زنده را از آب آفریدیمج) اطلبو الدّیك یوذّنُ لصلاة الصُبح :‌از خروس بخواهید برای نماز صبح اذان بگویدد) فَمَشی فی الارض ینْصَحآ و یَسُّبُ الی الدنیا : پس روزی زمین حیله گران را نصیحت می كرد 2- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) العارف : دانا ب)‌رَفَضَ: رد كردج) ذوی الیتجان : مرغ د) الدّیك :‌خروس 3- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟الف) به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها با تغییر موقعیت تغییر می كند مصوب می گویند.ب) به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها در هر موقعیت ثابت بماند مبنی می گویندج) تمام صیغه های فعل مضارع معرب هستندد) بعضی از اسم ها مبنی هستند4- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟الف) مبنی بر فتح كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه فتحه باشدب) مبنی بر كسر كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه كسره باشدج) مرفوع كلمه معربی است كه علامت رفع (-ٌ - ُ ) داشته باشدد) منصوب كلمه ی معربی است كه علامت سكون (-ْ) داشته باشد5- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟الف) مبنی بر ضم كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه ضمه باشدب) مبنی بر سكون كلمه ای است كه علامت اخرش گاهی سكون باشدج) مجرور كلمه ی معربی است كه علامت جر ( -ٍ -ِ) داشته باشدد) مجزوم كلمه معربی است كه علامت جزم ( -ْ ) داشته باشد6-كدا م گزینه معرب است؟الف) یكْتُبُ ب) اُكْتَب ج) كَتَبَ د) یكْتُبنَ 7- كدام گزینه مبنی است؟الف) الكتاب ب) الذّی ج) تَكْتبین د) سعید8 – وَجَدوا مبنی بر چیست؟الف) فتح ب) ضمّ ج) كسر د) سكون9 – نجَحْنا مبنی بر چیست؟الف) سكون ب) فتح ج) كسر د) ضمّ10 – كلمه های (لا) و (الّتی) مبنی بر چیست؟الف) فتح ب) جرّ ج) ضمّ د) سكون11 – اعراب (صَعْبٌ) در جمله (انّ الطریقَ الفرّ صعُبْ) كدام است؟الف) نسب ب) جرّ ج) رفع د) جزم 12 – در كدام گزینه كلمه منصوب وجود دارد؟الف) جاءَ الطالِبُ ب) سلّمْتُ علی الطالبج) رَأیْتُ الطالب د) هوَ لا یتكاسلُ13 – كدام گزینه در مورد تجزیه كلمه ( هولاء) صحیح نیست؟الف) اسم اشاره ب) مبنی بر كسرج) برای جمع د) مجرور14 – كدام گزینه در مورد تجزیه كلمه (اُدْرُسْ) صحیح نیست؟الف) فعل امر ب) برای مفرد مذكر مخاطبج) مبنی بر سكون د) مجزوم

عربی سال اول دبیرستان
پاسخ تمارین عربی سال اول دبیرستان تمارین درس نهم تمرین اول
عین الصحیح از النحطا فی العبارات التالیة : صحیح و غلط در عبارت های زیر معین كن:
1. قصد الامام (ع) بحركته . اصلاح امّةٍ رسول الله (ص)امام (ع) با حركتش اصلاح امت پیامبر خدا را قصد كردصحیح2. انّ الساقد قبل توبة «حرّ»همانا خدا توبه حر را پذیرفت .صحیح3 . وصلت قافله الامام (ع) الی الكوفة كارون امام علی (ع) به كوفه رسیدغلط4 . ما ارسل اهل الكوفة الرسائل لدعوة الامام (ع)اهل كوفی برای دعوت امام (ع) نامه ها نفرستادندغلط
 تمرین دوم به عهده دانش آموز است(طبق فرموده ی دبیر محترم)
تمرین سوم
  اكمل الفراغ بالصیغة المناسبة . جاهای خالی را با صیغه مناسب پركن
 
1. یَرفَعُ الْعملُ الصّالحُ درجة الانسانِ . (یَرْفَعُ – تَرفَعُ – یَرفعانِ) 2. العملُ الصالحُ یَرْفَعُ درجة الانسانِ (یَرْفَعْ – تَرْفَعُ – یرفعان) 3. العلمُ و الایمانُ یُقرّبانِ الانسانَ الی الله . ( تُقرّبانِ ، یُقربانِ ، یُقّرِبُ) 4. یُقرّبُ العلمُ و الایمانُ الانسانَ الی الله .( یُقرّبان ، تُقرَبُ ، یُقرّبُ ) 5. المؤمنون یُصدقونُ و لا یكذبون‌ابداً . (یُصْدقون َ ، یَصْدُقُ، یصدقانِ) 6. یصدق المؤمنون َ و لا یكذبون ابداً . (یصدقُ - یصدقونَ – یصدقانِ) 7.الاُمهاتُ یتعبنَ انفسهنَّ فی تربیة الاولاد ِ ( تُتْعبنَ ، تُیعبْنَ ، تَُتْعبُ) 8 – تُتْعِبُ الأمهاتُ انفسهنَّ فی تربیة الاولاد (تُتْبّعنَ ، یُتْعِبْنَ ، تُتْعِبُ)

تمرین چهارم و پنجم مطابق فرموده ی دبیر محترم باید نوشته شود.
تمرین ششم
  املا الجرون من كلمات العبارات التالیة .جدول را از كلمه ها و عبارت های زیر پر كن1. یبشرُ الله المؤمنَ برحمته . خدا مؤمن را به رحمتش مژده می دهد2. یا موسی .... أخْرجْ قولكَ من الظّلمات الی النّور . ای موسی قوم خودت را از تاریكی ها به سوی نور درآور3. و ذكُروا نعمة الله علیكم ......و نعمت خدا را بر خودتان یاد آورید4. الْحسنةُ تذهبُ السّمیة . نیكی بدی را می برد
انواع فاعل : اسم ظاهر --> الله ضمیر بارز --> وضمیر مستتر --> انت ، هی مفعول به جار و مجرور : مفعول به --&


مطالب مشابه :


الغات عربی اول دبیرستان

گام به گام - الغات عربی اول سلام دوستان.ما تو وبلاگمون الغات عربی اول دبیرستان دانلود
دانلود گام به گام اول دبیرستان

دانلود گام به گام اول دبیرستان دانلود تمام کتاب های گام به گام اول دبیرستان برای
پاسخ فکر کنید های شیمی اول دبیرستان

گام به گام - پاسخ پاسخ فکر کنید های شیمی اول دبیرستان - گام به گام و نمونه دانلود آهنگ
پاسخ تمارین عربی اول دبیرستان

گام به گام - پاسخ پاسخ تمارین عربی اول دبیرستان - گام به گام و نمونه دانلود آهنگ جدید
گام به گام دبیرستان

دانلود گام به گام جبر واحتمال سوم کتاب های گام به گام دبیرستان,گام به گام اول
گام به گام عربی اول دبیرستان

بیا هر چی میخوای - گام به گام عربی اول دبیرستان - دانلود عکس, دانلود بازی, دانلود نرم افزار
دانلود گام به گام زبان فارسی اول دبیرستان

اینم گام به گام اول دبیرستان کتاب زبان فارسی . دوجور پاسخ داده شده است است که یکی از یکی بهتر
الغات عربی اول دبیرستان

گام به گام - الغات عربی اول سلام دوستان.ما تو وبلاگمون الغات عربی اول دبیرستان دانلود
دانلود گام به گام اول دبیرستان

دانلود گام به گام اول دبیرستان دانلود تمام کتاب های گام به گام اول دبیرستان برای
پاسخ فکر کنید های شیمی اول دبیرستان

گام به گام - پاسخ پاسخ فکر کنید های شیمی اول دبیرستان - گام به گام و نمونه دانلود آهنگ
برچسب :