معرفی سیستم جامع نگهداری و تعمیرات CMMS - تیمار 2006

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه - تیمار ۲۰۰۶

 شرح سیستم

نرم افزار نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM ) ، بمنظور تسریع عمل و ایجاد دقت ، سرعت و كارایی برنامه ریزی و كنترل عملیات نگهداری و تعمیرات ماشین آلات تولیدی و غیر تولیدی طراحی گردیده است . نرم افزار مذكور در دو حیطه اصلی فعالیتهای مدیریت فنی، یعنی موارد برنامه ریزی شده (PM) و امور مربوط به خرابی های موردی ( EM) ، به ایفای نقش پرداخته و با ایجاد پایگاههای اطلاعاتی منسجم و مرتبط ، قدرت مدیریت را در طبقه بندی و پردازش اطلاعات افزایش خواهد داد . شاخص هایی از جمله قطعات و مواد مصرفی ، پرسنل تعمیراتی ، توقفات ماشین ‏آلات و هزینه های ریالی مربوط به شاخص های فوق در این سیستم ثبت شده و مورد تجزیه و تحلیل واقع می گردند . این سیستم كاملا بصورت محاوره ای (Menu Driven) طراحی شده و نهایت راحتی و سرعت عمل را در اختیار كاربر می گذارد .

 مشخصات كلی سیستم

- نرم افزار بصـورت تك كاربره ( تحت سیستم عامل Windows 98 و یا 2000 و یا XP ) و یا شبكه ( تحت سیستم عاملهای Windows NT و یا2000 و یا XP ) قابل‌اجرا می باشد .

- تیمار توسط قفل محافظت می گردد .

- دفترچه راهنمای كار با نرم افزار همراه با آموزش عملی به كارفرما ارائه خواهد شد .

- مشاوره در جهت پیاده سازی سیستم، در صورت تمایل خریدار، توسط مشاور انجام خواهد پذیرفت .

- سیستم‌دارای‌یكسال‌گارانتی بوده و هرگونه نقص وایراد احتمالی دربرنامه برعهده‌مشاور می باشد. 

- درخواستها ، پیشنهادات خاص وتوسعه سیستم كه درآینده از طرف كارفرما مطرح گردند طی توافق جداگانه ای به انجام خواهند رسید .

- خریدار امكان عقد قرارداد پشتیبانی جهت ارائه خدمات اضافی را دارا می باشد .

- ارتباط با سایر سیستم ها از جمله انبار ، حسابداری صنعتی ، نقشه های اتوكد و ... امكان پذیر می باشد .

 رئوس امكانات سیستم

الف ـ مبانی اطلاعاتی

- تعریف و طبقه بندی گروههای اصلی ماشین آلات و دستگاهها .

- تعریف و طبقه بندی محل استقرار ماشین آلات و دستگاه ها در دو سطح اصلی و فرعی .

- دسته بندی علل خرابی ماشین آلات بمنظور تحلیل های بعدی ، به تفكیك گروه های برق ، مكانیك و ... .

- تعریف و طبقه بندی رسته های تعمیراتی مختلف (برق، مكانیك ، تاسیسات و ... ) .

- امكان تعریف كنترل و ثبت كلیه فعالیت های پیمانكاران در گروه های برق ، مكانیك ، تاسیسات و ... .

- معرفی تقویمهای كاری مختلف ، به تعداد نامحدود و تخصیص تك تك ماشین آلات ، و یا ماشین آلات خطوط تولید به تقویم های كاری دلخواه .

- تعریف انواع عملیات نگهداری وتعمیر ( مانند روغنكاری ، بازدید ، سرویس ، تعویض قطعه ، تعمیر اساسی ، كالیبراسیون و ... ) .

- معرفی مشخصات اصلی ماشین آلات شامل : 

• مشخصات كلی دستگاه (نام ، كد ، اطلاعات مربوط به كارخانه سازنده ، نمایندگی ، محل نصب ، مدل و ... ) .

- فرم شناسنامه قطعات و مواد مصرفی و اطلاعات موجودی ، نقطه سفارش ، میزان سفارش ، شماره فنی و ... در مورد قطعات یدكی .

• مشخصات فنی و شناسنامه ای ماشین آلات بصورت نامحدود و بنا به تعریف كاربر از قبیل (ولتاژ، آمپراژ ، توان مصرفی ، قدرت موتورها ، ظرفیت ماشین ، شماره نقشه ها ، شماره مدارك فنی و ...) .

• مشخصات تفصیلی دستگاه (معرفی قسمتهای اصلی دستگاه و قطعات یدكی مربوط به آنها و تعریف آنها و تعریف كلیه اجزاء و مكانیزمها با مشخصات شناسنامه ای كامل ) .

• مشخصات مربوط به فعالیتهای پیشگیری در چهار سطح ( كل ماشین ، سیستمهای اصلی، مجموعه ها و قطعات) . شامل زمان آخرین عمل، فاصله زمانی بین عملیات ، نوع عمل ، شرح عمل ، نیروی انسانی مورد نیاز ، مواد مورد نیاز ، زمان پیش بینی شده برای انجام ، انجام عمل در حالت توقف یا كار و ... .

ب - عملیات سیستم

- امكان ورود و ثبت درخواست تعمیرات موردی و اتفاقی (EM) خارج از برنامه .

- امكان برنامه ریزی انجام فعالیتهای پیشگیری براساس متوسط زمان پیش بینی شده وبا در نظر گرفتن تقویم كاری یا آمارهای كاركرد ماشین آلات و تعیین عملیاتی كه می بایست در هر تاریخ دلخواه برای هر ماشین انجام شود .

- صدور دستوركاراجرایی برای رسته های تعمیراتی ، براساس درخواست های اتفاقی و تعمیرات برنامه ای و اعلام به پرسنل تعمیركار برای اقدام .

- ثبت عملیات و سوابق انجام شده مربوط به هر دستوركار (شامل : تاریخ انجام عمل ، شرح عمل انجام شده ، نیروی انسانی ، قطعات مصرفی، میزان توقف دستگاه ، زمان كار تعمیرات و ...) .

- ثبت ‏آمار كاركرد تجهیزات و ماشین ‏آلات در صورت نیاز و به منظور انجام برنامه ریزی PM .

ج - گزارشات سیستم

- گزارش های پایه ای

• لیست و مشخصات ماشین آلات و تجهیزات . 

• لیست قطعات یدكی هر ماشین .

• لیست قطعات مشترك بكار رفته در كلیه ماشین ها .

• لیست فعالیتهای پیش بینی شده سرویس و نگهداری دستگاهها.

• مشخصات فنی ماشین آلات ، سیستم ها ، مجموعه ها و قطعات .

• نمودار درختی كلیه سطوح ماشین آلات .

- گزارشات تحلیلی

• گزارش پیش بینی كاربری نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه های تعمیراتی .

• گزارش پیش بینی مصرف قطعات/موادبرای محدوده زمانی دلخواه .

• سابقه سرویس و نگهداری ماشین آلات ( شامل عملیات انجام شده ، زمان عملیات ، قطعات مصرفی ، پرسنل تعمیر كار و ...) .

• گزارش دستور كارهای معوقه به تفكیك علل تعویق در انجام كار .

• آمار توقفات فنی ماشین آلات برحسب توقفات با برنامه و بدون برنامه .

• آمار علل خرابی دستگاه ها به تفكیك عوامل برقی ، مكانیكی ، تاسیساتی و ... .

• خلاصه كاركرد پرسنل تعمیر كار .

• میزان مصرف واقعی قطعات در دستگاهها .

• لیست فعالیت های برنامه ریزی شده كلی ویا به تفكیك پرسنل تعمیراتی و یا به تفكیك ماشین دلخواه و در محدوده زمانی دلخواه .

• لیست فعالیت هایی كه دستور كار آنها برای روز خاص یا محدوده زمانی خاص صادر شده است ، بطور كلی و به تفكیك رسته های تعمیراتی .

• لیست فعالیت های انجام شده در روز خاص یا محدوده زمانی خاص .

• مقایسه های عملكرد و برنامه برای پرسنل و قطعات .

• و ... .

- نمودارهای مقایسه ای

این سیستم نمودارهای گرافیكی بسیار زیبا و جذاب در انواع مختلف از جمله ستونی و دایره ای دو بعدی و سه بعدی ، نمودار خطی ، نمودار سطحی و … را به دلخواه كاربر نمایش و یا چاپ خواهد نمود . این نمودار ها عبارتند از : 

• نمودار مقایسه چگونگی وضعیت تاخیر در انجام عملیات .

• نمودار مقایسه تعداد دفعات خرابی ماشین ها .

• نمودار مقایسه تحلیلی رئوس علل خرابی .

• نمودار مقایسه فعالترین رسته های تعمیراتی .

• نمودار مقایسه تعداد عملیات (PM) و(EM) تجهیزات .

• نمودار مقایسه مصرف یك قطعه در تجهیزات مختلف .

• نمودار مقایسه رسته ها، از لحاظ تاخیر در عملیات سیستم ها .

• نمودار مقایسه زمان انواع عملیات انجام شده در یك ماشین .

• نمودار مقایسه زمان مصرفی یك عمل خاص برروی ماشینهای مختلف .

- گزارش های ساختنی

در این بخش ، كاربر می تواند با ورود به محیط Report Generator ، خود مبادرت به طراحی و تولید گزارشات نماید . این گزارشات به تعداد نامحدود و با انواع فیلترها و سورت های دلخواه قابل تعریف و استفاده می باشند .


منبع : سایت شرکت تیمار


مطالب مشابه :


معرفی سیستم جامع نگهداری و تعمیرات CMMS - تیمار 2006

نمودار درختی كلیه ولی برای ارسال فایل ورد مطالبی که در وبلاگ هست نیاز به
برنامه ریزی و مدیریت زمان با نرم افزار Alive Task Manager v1.10

استفاده از این نمودار درختی هم تمامی رسم ساختار درختی - امکان جست و جو در ورد 2010; آموزش
مهندسی نرم افزار

کلی به کار می ورد در این نمودار تاثیر رویداد در این نمودار درختی، ریشه
آموزش word بخش اول ، ورد 2003 2007 ، office ، آفیس ، ﺁﻣﻮزش. Word. ﻣﻘﺪﻣﻪ. دورﻩ ی ﺁﻣﻮزﺷﯽ. Word. ﺳﻮﻣﻴ

چاپ در سنندج ، چاپخانه در کردستان، کارت ویزیت ورد 2003 2007 جدول ، نمودار و نقشه
برچسب :