نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

موضوعات خانواده

ازدواج
5935.gifدادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداري ولي از اذن
5935.gifدادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقد امكان استئذان ولي
5935.gifدادخواست ثبت ازدواج دايم
5935.gifدادخواست ثبت ازدواج موقت
5935.gifدادخواست اثبات رابطه زوجيت دائم/ موقت
5935.gifدادخواست تجويز ازدواج مجدد (1)

5935.gifدادخواست تجويز ازدواج مجدد (2)
5935.gifدادخواست تجويز ازدواج مجدد (3)
5935.gifدادخواست ثبت واقعه رجوع
 
حضانت
5935.gifدادخواست صدور حكم حضانت
5935.gifدادخواست حضانت طفل و تحويل فرزند
5935.gifدادخواست سلب حضانت و سرپرستي فرزند از .. .. .. .. و تحويل آن به اينجانب
 
 
طلاق و گواهي عدم امکان سازش

5935.gifدادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش
5935.gifدادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي)
5935.gifدادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقد نامه
5935.gifدادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه
5935.gifدادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عسر و حرج
5935.gifدادخواست تنفيذ طلاق صادره در كشور ..... و اجراي صيغه و ثبت رسمي آن در ايران
5935.gifدادخواست تنفيذ طلاق صادره در كشور ..... و ثبت رسمي آن در ايران
 
فسخ نكاح يا ابطال آن
5935.gifدادخواست ابطال عقد ازداج به علت عدم رعايت غبطه و مصلحت
5935.gifدادخواست ابطال عقد ازداج به علت وجود اكراه و فقدان قصد
5935.gifدادخواست بطلان ازدواج به علت عدم كسب اجازه ولي
5935.gifدادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح
5935.gifدادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف
5935.gifدادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف و استرداد هداياي تقديمي
5935.gifدادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت وجود عيب
 
 
مهريه

5935.gifدادخواست مطالبه مهريه
5935.gifدادخواست مطالبه مهر المسمي با حق حبس
5935.gifدادخواست مطالبه مهريه با قرار تامين آن
5935.gifدادخواست قرار تامين خواسته عادي مهريه
5935.gifدادخواست مطالبه مهريه مطلق با قرار تأمين
5935.gifدادخواست اعسار از پرداخت مهريه
5935.gifدادخواست اعسار از پرداخت مهريه/ نفقه
  نفقه  
5935.gifدادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت
5935.gifدادخواست الزام به تهيه مسكن (از نفقه)
5935.gifدادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت و صدور قرار تأمين
5935.gifدادخواست اعسار از پرداخت مهريه/ نفقه
 
عمومي
5935.gifدادخواست الزام به تمكين
5935.gifدادخواست الزام به تمكين و منع از اشتغال به تحصيل
5935.gifدادخواست استرداد جهيزيه
5935.gifدادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمين خواسته
5935.gifدادخواست تعيين تكليف زندگي خانوادگي
5935.gifدادخواست فرزند خواندگي
5935.gifدادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدي
5935.gifدادخواست ملاقات فرزند

 

موضوعات كيفري

ارتشاء، ربا و كلاهبرداري

5935.gifشكوائيه اخذ نوشته يا سند از غير رشيد به ضرر وي
5935.gifشكوائيه ارتشاء
5935.gifشكوائيه ارتشاء عمومي
5935.gifشكوائيه ارتشاء داور - مميز - كارشناس
5935.gifشكوائيه ربا خواري

5935.gifشكوائيه رشوه دادن
5935.gifشكوائيه رشوه گرفتن

5935.gifشكوائيه كلاهبرداري
5935.gifشكوائيه معاونت در ارتشاء


 

امتناع از انجام وظايف قانوني
5935.gifشكوائيه امتناع از رسيدگي قانوني قاضي

 


اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي
5935.gifاهانت به مقدسات اسلامي / انبياء عظام / ائمه طاهرين / حضرت صديقه طاهره(ع)
5935.gifاهانت به امام خميني (ره) / مقام معظم رهبري (مدظله)

 

تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قمار بازي و ولگردي
5935.gifشكوايه استعمال علني مشروبات الكلي
5935.gifشكوايه خريد و حمل و نگهداري مشروبات الكلي
5935.gifشكوايه خريد و حمل و نگهداري وسايل قماربازي  
5935.gifشكوايه دايرکردن و دعوت مردم به قمار خانه  
5935.gifشكوايه دايرکردن محل براي شرب مشروبات الکلي و دعوت کردن مردم به آن

5935.gifشكوايه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن مشروبات الكلي
5935.gifشكوايه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن وسايل قماربازي  
5935.gifشكوايه بکار گماردن طفل صغيروغيررشيد براي تکدي  
5935.gifشكوايه قراردادن تکدي و کلاشي به عنوان پيشة خود


تخريب اموال تاريخي و فرهنگي

5935.gifشكوائيه خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور
5935.gifشكوائيه خريد و فروش غير مجاز اموال تاريخي - فرهنگي
5935.gifشكوائيه مبادرت به تعمير يا تغيير يا تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت شده بدون ضابطه
5935.gifشكوائيه مبادرت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه اماكن تاريخي - فرهنگي - مذهبي ثبت شده بدون ضابطه

5935.gifشكوائيه سرقت يا خريد و اخفاي اموال تاريخي - فرهنگي - مذهبي
5935.gifشكوائيه مبادرت بدون مجوز عمليات در حريم آثار تاريخي - فرهنگي
5935.gifشكوائيه مبادرت به تخريب اموال تاريخي - فرهنگي - مذهبي   5935.gifشكوائيه انتقال مال غير منقول تاريخي- فرهنگي ثبت شدهء بر خلاف ضوابط قانوني
5935.gifشكوائيه تجاوز به اراضي و تپه ها و اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت شده 5935.gifشكوائيه حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي


تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي
5935.gifشكوائيه صلب آزادي افراد ملت يا محروم نمودن از حقوق اساسي توسط مقامات دولتي

جرايم عليه اشخاص و اطفال
5935.gifشكوائيه اخلال در نظم و آسايش عمومي
5935.gifشكوائيه ايراد جرح و صدمه عمدي غير قابل قصاص
5935.gifشكوائيه ايراد ضرب و جرح معمولي
5935.gifشكوائيه شروع به قتل عمد
5935.gifشكوائيه قتل غير عمدي حاصل از بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي
5935.gifشكوائيه مخفي كردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورين
5935.gifشكوائيه قدرت نمائي با چاقو

5935.gifشكوائيه دفن و مخفي كردن جنازه بدون رعايت نظامات دولتي    
جعل و تزوير
5935.gifشكوائيه جعل و استفاده از سند مجهول 5935.gifشكوائيه شروع به جعل
    غصب عناوين و مشاغل
5935.gifسوء استفاده از لباسهاي مأمورين نظامي - انتظامي 5935.gif سوء استفاده علني از لباسهاي رسمي مأموران كشورهاي بيگانه  


فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
5935.gifشكوائيه فرار از زندان يا ندامتگاه
5935.gifشكوائيه مصامحه و اهمال مأمور در دستگيري شخصي كه وظيفه دستگيري او را داشته است
5935.gifشكوائيه مخفي كردن يا فراهم نمودن موجبات فرار شخصي كه قانوناٌ دستگير شده و فرار كرده يا كسي كه قانوناٌ امر به دستگيري وي صادر شده

محو يا شكستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي
5935.gifشكوائيه شكستن يا محو كردن مهر يا پلمپ

هتك حرمت اشخاص
5935.gifشكوائيه افترا و هتك حرمت
5935.gifشكوائيه توهين و فحاشي

هتك حرمت منازل و املاك غير
5935.gifشكوائيه مزاحمت و ممانعت از حق

منبع


مطالب مشابه :


دانلودفرم خام رزومه

برچسب‌ها: دانلودفرم رزومه, فرم خام رزومه, نمونه کارنامه دانشگاه آزاد ارشدعمران91.
رزومه آماده + آموزش پرکردن فرم

نمونه رزومه های فارسی مجموعه نمونه فرم های خام که فقط پرکردن فرم, آموزش نوشتن رزومه,
دانلود فرم خام رزومه با قابلیت ویرایش

دانلود فرم خام رزومه با قابلیت دانلود نمونه مثال حل شده از درس
لیست کامل جزوات و نمونه سوالات استخدامی رایگان

دانلود فرم خام رزومه; نمونه سوالات استخدامی . نمونه سوالات استخدامی رایگان,دانلود رایگان
استخدام شرکت توسعه اموال سینا وابسته به بنیاد مستضعفان

دانلود فرم خام رزومه; نمونه سوالات استخدامی . دانلود فرم خام رزومه در قالب pdf. لینک
آموزش نگارش حرفه ای رزومه فارسی و انگلیسی

و بیش از ۷۰ نمونه رزومه مجموعه نمونه فرم های خام که فقط کافیست مشخصات خود را در آن
دانلود فرم خام تهیه ی رزومه Resumeh فارسی در قالب word قابل ویرایش

دانلود فرم خام تهیه ی رزومه Resumeh فارسی در است.برای دسترسی به جزوات ، نمونه سوالات
نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم) موضوعات خانواده نمونه درخواست های ثبتی و حقوقی
طریقه ی نوشتن رزومه

نمونه فرم گواهي دو نمونه خام رزومه برای شما رزومه بخش دوم و نمونه رزومه های قابل
استخدام اداره کل راه آهن شرق در سال ۹۳

دانلود فرم خام رزومه; نمونه سوالات استخدامی . نمونه سوالات استخدامی رایگان,دانلود رایگان
برچسب :