آیا می دانید درباره نجوم


111113625_3f53391337_o.jpgآیا میدانستید که نزدیک ترین ستاره به کره زمین به غیر از خورشید در


فاصله ی بیش از40  تریلیون کیلومتری (حدود 4 سال نوری یا


40.000.000.000.000 کیلومتر) از ما قرار دار ؟


آیا میدانستید که متوسط فاصله کره ی ماه از کره ی زمین 384000


کیلومتر (354.000تا 404.000 کیلومتر) است و انعکاس نور خورشید از


سطح ماه، در مدت 25/1 ثانیه بهسطح زمین می رسد ؟


آیا میدانستید که اندازه سیاره عطارد اندازه کره زمین و اندازه سیاره


مشتری 15 برابر کره زمین است ؟

 

آیا میدانستید که جرم سیاره مشتری بیش از 300 برابر جرم زمین و در


حدود جرم خورشید است و در این صورت جرم خورشید 300.000 برابر


بیش تر از جرم کره زمین است ؟

 

آیا میدانستید که سرعت حرکت نور در حدود 300 هزار کیلومتر بر ثانیه


است و نور خورشید در مدت 8 دقیقه و 20 ثانیه به زمین می رسد.


سرعت امواج رادیویی نیز برابر با سرعت حرکت نور است ؟

 

آیا میدانستید که واحد "سال نوری" برابر با مسافتی است که نور در


طی یک سال طی میکند و این مسافت در حدود 10 تریلیون کیلومتر


می باشد ؟

 

آیا میدانستید که فاصله متوسط خورشید از کره زمین در حدود 150


میلیون کیلومتر (بهعلت بیضی شکل بودن مدار حرکت سیارات به دور


خورشید : حد اقل 147 میلیون وحداکثر 152 میلیون کیلومتر) است که


این مقدار فاصله را معادل یک "واحد نجومی"درنظر می گیرند ؟

 

آیا میدانستید که سرعت حرکت زمین به دور خورشید (حرکت انتقالی)


بطور متوسط8/29  کیلومتر بر ثانیه و یا معادل با 107000 کیلومتر در


ساعت (3/29 تا 3/30کیلومتر بر ثانیه) است. در حالیکه سرعت حرکت


زمین به دور خودش (حرکت وضعی)در محل خط استوا (عرض


جغرافیایی صفر درجه) 1700 کیلومتر در ساعت و در عرض


جغرافیایی 5/51 درجه ، 1000 کیلومتر در ساعت است ؟

 

 آیا میدانستید که سن خورشید در حدود 5 میلیارد است و هنوز تا 5


میلیارد سال دیگر نیزروشن خواهد بود و پس از آن خاموش خواهد


شد ؟

 

آیا میدانستید که سن کره زمین در حدود 5/4 میلیارد سال است ؟

 

آیا میدانستید که پهنای جهان هستی (کیهان) در حدود 15 میلیارد


سال نوری (معادل 150تریلیون کیلومتر) برآورد می شود ؟

 

 آیا میدانستید که طول محیط کره ی زمین در محل خط استوا تقریبا


برابر با 40.000کیلومتر است ؟

 

 آیا میدانستید که طبق نظر دانشمندان، از عمر جهان هستی (انفجار


بزرگ یا big bang)بیش از 15 میلیارد سال می گذرد ؟

 

 آیا میدانستید که کره ی ماه از برخورد یک شهاب سنگ بسیار عظیم


به سطح زمین و کندهشدن مقدار زیادی از مواد سطح زمین و از


پراکنده شدن و متراکم شدن این مواد در آسمانتشکیل شده است ؟

 

 آیا میدانستید که در جهان هستی بیش از 100 میلیارد کهکشان


وجود دارد و در هرکهکشان نیز بیش از 100 میلیارد عدد ستاره وجود


دارد ؟

 

آیا میدانستید که خورشید در هر 250 میلیون سال، یک بار به دور


کهکشان راه شیری میچرخد ؟

 

 آیا میدانستید که تمام اجرام آسمانی از قبیل زمین، خورشید، ستاره


ها و دیگر سیارات بانظم فوق العاده زیادی در حال حرکت هستند ؟

 

آیا میدانستید که در هر ثانیه خورشید 540 میلیون تن هیدروژن را به


495 میلیون تن هلیم تبدیل میکند.


 در این فرایند 45 میلیون تن ماده به انرژی تبدیل میشود که به شکل


نور به زمین میرسد.

 

 آیا میدانستید که هنگامی که هسته ی ستاره منفجر میشود پوسته


های بیرونی ان به بیرون پرتاب می شوند ستاره محضر تنها در خلال


چند ساعت انرژی ای را منتشر میکند که خورشید ما در مدت پنج


میلیون سال منتشر میکند در این حال ستاره چندین برابر درخشانتر


میشوداین پدیده را ابر نواختر مینامند.

 

آیا میدانستید که منظومه شمسی ما مرکز راه کهکشان (مرکز


کهکشان را شیری) را در هر225میلیون سال بکبار دور میزند این مدت


را اختر شناسان سال کیهانی میگویند.

 

 

 آیا میدانستید که طبق نظریه ای از الکساندر فریدمن فیزیکدان روسی


روزی جهان ازمنبسط شدنمتوقف و سر انجام اجرام به سوی هم


حرکت میکنند و همه ی انها در یکنقطه ی یگانه جمع میشوند (پایان


جهان).این حادثه را رمبش بزرگ میگویند.

 

 آیا میدانستید که رنگ ستارگان از باطن ستاره پرده بر میدارد:


 ستارگان آبی داغتر از خورشید و قرمز ها سردتر از آن هستند.


 بیشتر ستارگان داغتر از خورشید بین ده تا صد برابر خورشید جرم


دارند .

           

آیا می دانید بزرگ ترین شهاب سنگی که تا کنون بر روی زمین افتاده


در نامیبیای آفریقابوده و وزن اولیه این سنگ 100 تن بود.

 

 آیا میدانید کدام یک از سیاره های منظومه شمسی را بدون تلسکوپ


، یعنی با چشم غیرمسلح می توان دید؟

 

 عطارد ، زهره ، مریخ ، مشتری و زحل


مطالب مشابه :


دانلود فیلم When in Rome با لینک مستقیم

استخاره باقرآن iran سريال داستان جومونگ موسس امپراتوري تالار های نیک صالحی bazi bar nami mobail caling sait
دانلود فیلم Robin Hood 2010 با لینک مستقیم

استخاره باقرآن iran سريال داستان جومونگ موسس امپراتوري تالار های نیک صالحی bazi bar nami mobail caling sait
آیه 38 سوره زمر

استخاره باقرآن نیک صالحی;
محمداصفهانی

استخاره باقرآن نیک صالحی;
آیا می دانید درباره نجوم

استخاره باقرآن نیک صالحی;
تو رو خدا می دونستی ؟!

استخاره باقرآن نیک صالحی;
برچسب :