وضعیت کاریابی و استخدام زمین شناسان

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بحث این ماه را در مورد بازار کار رشته زمین شناسی می نویسم . این بحث برای آگاهی و تصمیم گیری مناسب دانشجویان کنونی و فارغ التحصیلان این رشته و هم دانش آموزانی که در این رشته می خواهند به تحصیل بپردازند، مفید خواهد بود. این بحث را نمی بندم و با نظرات شما مهندسین و اساتید و دانشجویان این رشته به تدریج کامل تر می کنم. امیدوارم مطلبی سودمند برای هدایت کاربردی فارغ التحصیلان و دانشجویان زمین شناسان  باشد.

هم اکنون 3.5 میلیون نفر بیکار با توجه به آمار وزارت کار و امور اجتماعی در کشور وجود دارد. البته این آمار با احتساب همان 9.5 درصد میزان بیکاری که در دولت دکتر احمدی نژاد به آن افتخار می شود ، بدست آمده است . اما به خوبی می دانیم که آمار واقعی بیش از این است. به عبارتي ديگر از ميان هر شش نفر واجد شرايط کار در  ايران يک نفر بيکار است.(عليرضا محجوب رییس صنف کارگري)

نرخ بيکاري مانند نرخ تورم رو به افزايش است.فقدان فرصت شغلی برای قشر تحصيلکرده  سبب شده سالانه بین 90 تا 225 هزار نفر از نخبگان ایران (آنهایی که وضعیت مالی خوبی دارند) از کشور خارج شوند.(روزنامه جام جم مورخه 26/12/1386)به این آمار و ارقام توجه فرمایید:

درايرانبیشتر از موسسه80مرکزآموزشعالي(اعمازدولتيوغيردولتي،دانشگاهيامرکزآموزشعالي)وجوددارند که دررشتههاي زمينشناسيدانشجويکارشناسيميپذيرندوحداقلنيميازآنهاکارشناسيارشدوبعضي هاهمدکترا. بايك حسابسرانگشتيوبافرضاين که درکارشناسيسالانههرمؤسسهعاليآموزشيفقط  30 نفر(برخی هاتا60نفرهم آمارپذيرشدارند)فارغالتحصيلروانهبازارکارکنندرقميبالغبر2400نفردرسالخواهدشد . براينتعداداگر1000نفر کارشناسيارشدراهماضافه نمائيممي رسيمبهعدد3400نفر.

اينموضوع ازنظرتوانوظرفيتپذيرشدانشجويانبسيارقابلتوجهمي باشدبهگونهاي که بهجراتمي توانگفت کمتر کشوري دردنياسراغداريم که اينتعدادزمينشناسرادريكسالبهبازارکارروانهمينمايد که ازاينديدگاهواقعاً مباركاستولياينيكطرفسكهاست،آنطرفسكهايناست که برايبكارگرفتنايننيرويعظيمچهفكريشده است؟

 آيا مجموعادارات،سازمانهاوشرکتهااعمازدولتيوبخشخصوصيماتوانجذباينتعدادفارغالتحصيلجوانجويايکاررا دارند؟درعملميبينيم که جوابمنفياستونتيجهاين که هرسالبرتعدادبيكاراندانشآموختهاينحرفهافزوده ميشود. برکسيعواقبوخيمايننقيصههمپوشيدهنيستوادامه کاردورنمايمطلوبيراترسيمنمي نمايد. بحث دراينکه بهگفتهدکتر احمدی نژاد«دانشگاهديدهبيكاربهترازدانشگاهنديدهبيكاراست و روزی که کشور توسعه یافته شد (انشاءالله) این فارغ التحصیلان به قطع بکار می آیند.»ازحوصلهايننوشتهخارج است است،وليآيابهترنيست،قبلازاين که مناريساختهشودفكريهمبرايگودالجايگيريآندرنظربگيريم!!؟ براياينکه با تورمفارغالتحصيلوبيكارانرشته هايزمين شناسيبيشترآشناشويدکافی است سری به بنگاه های کاریابی و ادارات کار سراسر کشور بزنید.البته این مورد برای سایر رشته های دانشگاهی به جز رشته پرکاربرد مانند حسابداری ، صنایع ،مکانیک ، برق هم صادق است.

با اینکه زمین شناسی کاملا رشته ای فنی و عملی است در نگاه مسئولین به دیده یک رشته علوم پایه صرف به آن نگریسته می شود . نشانه آن هم وضعیت آگهی های استخدام ادارات دولتی می باشد که اثری از پذیرش فارغ التحصیلان این رشته در شرکتها و سازمان های مرتبط با پروژه های عمرانی دیده نمی شود و به جای آن رشته عمران ذکر می گردد . البته منظورم مشاغل مربوط به مربوط به زمین شناسی (مضامین مکانیک خاک و سنگ و ژئوتکنیک و سرپرستی کارگاه ها و پروژه ها)می باشد و نه کار های تخصصی دیگر رشته عمران . البته باید به مشکلات و اشتباهات اساسی در آموزش عالی کشور هم اشاره داشت،چرا که آموزش های لازم و مورد استفاده در محیط خارج مانند زمین شناسی مهندسی،ژئوتکنیک،نقشه برداری،مکانیک خاک و سنگ و از این قبیل کمتر مورد توجه است و اکثرا دروسی را که کاربرد چندانی در بازار کار زمین شناسی (البته در کشور خودمان!) ندارد ،مورد توجه اساتید است.این مورد هم به دلیل کمبود امکانات دانشگاه ها و هم نقص در تدوین و پایه ریزی آموزش رشته زمین شناسی در دانشگاه است.

با توجه به اینکه استخدام زمین شناسان در ادارات و سازمان های دولتی مانند شرکت مادر تخصصی مکانیک خاک – وزارت نفت- وزارت نیرو- نیرو های مسلح و...  بسیار اندک است ، یافتن کار منحصراً مربوط به شرکت های خصوصی (به ندرت در صورت آگهی در جراید و اکثراً به وسیله معرفی توسط مهندسین شرکت مربوطه) و خوداشتغالی (درصورت تامین مالی مناسب شخص فارغ التحصیل) می شود.

بازار کار این رشته برای فارغ التحصیلان مرد می تواند در سایت ها و کارگاه های حفاری و ژئوتکنیک و آزمایشگاه های مکانیک خاک-سنگ وسرپرستی معادن و به طور کلی عملیات صحرایی (که امکان وجود کارشناسان زن به دلیل شرایط کاری صحرایی و رابطه بسیار نزدیک با کارگران وجود ندارد) باشد.بهترین موقعیت برای اشتغال زمین شناسان مرد اَمریه (بهترین موقعیت برای تحربه اندوزی و مهارت در کار) در خدمت مقدس سربازی (با آن همه خاطرات) است.

کارشناسان زن هم به کارهای دفتری و آزمایشگاهی داخل شهر یا نزدیک شهر(البته استثنا هم وجود دارد.) گمارنده می شوند .البته برخی از زمین شناسان به دلیل تجربه کاری در حیطه ای غیر از رشته زمین شناسی مشغول به کارند . باید به مسئولین گفت که با توجه به نیاز بسیار خوب بازار کار کارشناسان رشته های عمران ، صنایع ، مکانیک ، برق ، حسابداری آیا بهتر نیست پذیرش بی رویه دانشجویان در رشته زمین شناسی کمتر و پذیرش در رشته های فوق الذکر بیشتر شود تا این تعداد فارغ التحصیل بیکار فرصت استخدام بیابند و هم اینکه با توجه به نیاز کشور اقدام به تربیت نیروی کار شود.

اندک مدیریتی کافی بود تا چنین وضعیتی رخ ندهد!!؟ متاسفانه نظام سنتی اداره کشور و فزونی فساد و رانت خواری اداری مزید بر علت است و به نظر نمی رسد مسئولین پرتلاش! به دلیل اشتغال به حل مشکلات اساسی تر مردم! چاره ای بیندیشند.

چند توصیه

1) با وجود شرایط موجود برای کاریابی و استخدام و حداقل مواجب، صبر و تحمل و توکل به پروردگار نخستین حربه برای تسلط بر خود و رویارویی با مشکلات است.مشکلات در ذات زندگی انسان می باشند.« انا خلقناکم فی کبد». لذا مشکلات نباید انسانرا بشکنند. این ما هستیم که بایستی با مشکلات بجنگیم و سرافراز از این نبرد بیرونبیاییم

2)فارغ التحصیل امروز زمین شناسی بایستی مجهز به یک سری تکنیک ها،مهارتها و نرم افزارها باشد. مانند: آشنایی با نرم افزار های کاربردی در بازار کار ، آگاهی کامل از نحوه انجام آزمایش های گوناگون مکانیک خاک و سنگ ، مهارت رانندگی با خودرو در مکان های صعب العبور و...

این مدرک لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا نیست که فرمان زندگی ما را بر دست می گیرد،بلکه این تکنیک هاست که می تواند در این اوضاع متلاطم کمبود فرصت های شغلییاریگرمان باشد. متاسفانه اکثر همرشته ای های عزیزم وقتی فارغ التحصیل می شوند،بندرت تخصص لازم را در این خصوص دارند

3)دروس زمین شناسی در دانشگاه های ایران متناسب علمکاربردی روز زمین شناسی نیست که فرد متخصص را تربیت کنند.دانشجویانی که هم اکنون در حال تحصیل در این رشته هستند باید در مورد نیاز بازار کار تحقیق کنند و آنچه را که لازمه استخدام در آینده است را فعالانه یاد گیرند.

4) بعد از فارغ التحصیلی و اتمام دوره خدمت به سازمان هایی که مربوط به فعالیت های زمین شناسی می شود و نیز کارگاه های و سایت های عملیات حفاری و ژئوتکنیک و زمین شناسی صحرایی می شود مراجعه کنید ، مثمر ثمر خواهد بود.

در پایان اگر شما هم نظری دارید آنرا درج کنید تا دیگران هم از آن استفاده کنند.با نظرات شما این مطلب کاملتر و پخته تر خواهد شد.


مطالب مشابه :


استخدام زمین شناس

استخدام زمین شناس. با سلام. شرکت معدن کاران انگوران در نظر دارد تعدادی زمین شناش جهت اکتشاف معدن استخدام کند. از متقاضیان درخواست میگردد رزومه خود را به آدرس زیر ایمیل کنند. رزومه شما در اولین فرصت بررسی و نتیجه آن از طریق تماس تلفنی اعلام ...
وضعیت کاریابی و استخدام زمین شناسان

بحث این ماه را در مورد بازار کار رشته زمین شناسی می نویسم . این بحث برای آگاهی و تصمیم گیری مناسب دانشجویان کنونی و فارغ التحصیلان این رشته و هم دانش آموزانی که در این رشته می خواهند به تحصیل بپردازند، مفید خواهد بود.
عصر خوب زمین شناس بودن !

شرح کامل ماجرای دستمزدهای بی سابقه شرکتهای نفتی و معدنی به کارشناسان زمین شناس. نرخ رشد قیمت محصولاتی که واسطه استخدام زمین شناسان در شرکتهای اکتشافی است ،اکنون در بالاترین سطح خود قرار گرفته است.قیمت نفت به 100دلار در هر بشکه ...
استخدام کارشناس اکتشاف معدن، زمین شناس و ژئوفیزیک

استخدام - استخدام کارشناس اکتشاف معدن، زمین شناس و ژئوفیزیک - آگهی استخدام.
جویای کار مهندسی زمین شناسی

آگهی های استخدام - جویای کار مهندسی زمین شناسی - علمی آموزشي آگهي اطلاع رساني استخدام.
آگهی استخدام شرکت نفت

شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش به منظورتأمين نيروي انساني مورد نياز خود جهت خدمت در مناطق عملياتي و خارج از كلانشهر تهران از بين واجدين شرايط ذكور (صرفاً داوطلبان مرد) در مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي از طريق برگزاري آزمون ...
استخدام زمین شناسی

بازار کار - استخدام زمین شناسی - بازار کار پایگاه اطلاع رسانی استخدام و اشتغال ایرانیان.
آینده دانشگاهی زمین شناسی اقتصادی (بخش سوم)

دروس جدید نیاز است که توسعه یافته باشند تا دانش آموزان را برای فرصت های افزایش داده شده استخدام و تحقیق در چنین محیط هایی مانند هیدرولوژی، کاربرد زمین (Land use)، ، زمین شناسی مهندسی، محیط زیستی و زمین شناسی شهری، و مدیریت پسماند (waste ...
آینده دانشگاهی زمین شناسی اقتصادی (بخش دوم)

اکتشاف معدن زمین شناسی اقتصادی(لاهیجان) - آینده دانشگاهی زمین شناسی اقتصادی (بخش دوم) - وبلاگ فارغ التحصیلان اکتشاف معدن و زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. ... اگر از لخاظ زمانی بازبینی شود ، 50 درصد از اعضای هیئت علمی که در بازه زمانی 1356 تا 1344 استخدام شدند، داشتند 5 و یا بیشتر از 5 سال سابقه در صنایع معدنی داشتند. در مقابل، 25 درصد اعضای هیئت علمی استخدام شده در بازه زمانی1369 تا 1356 3 تا 4 سال سابقه صنعتی و مابقی کمتر از آن سابقه داشتند.
استخدام 2900 نفر در شرکت نفت

استخدام 2900 نفر در شرکت نفت. به گزارش نفت نیوز، عباس خنیفربا اشاره به اینکه در سال جاری نزدیک به دو هزار و 900 نفر از واجدان شرایط از طریق آزمون استخدامی جذب صنعت نفت خواهند شد، گفت: این افراد فقط برای کار در مناطق ...
برچسب :