تعبیر دیدن ' جگر ' در خواب

تعبیر دیدن ' جگر ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' جگر ' در خواب مال پنهان کرده است .

اگر ببیند جگر مردم است مال پنهان کرده می یابد و خرج می کند .

و اگر ببیند مقدار زیادی جگر پخته یا بریان کرده یا خام دارد گنج پیدا می کند و جگر گوسفند و مال هم مال و نعمت است .

بعضی از معبران می گویند : جگر در خواب فرزند است . چنانکه رسول خدا (ص) فرمودند : فرزندان ما جگرهای ما هستند .

کرمانی می گوید : بیرون امدن جگر در خواب پیدا شدن مال پنهان است و اگر مقدار زیادی جگر ببیند چه پخته باشد و چه خام گنج یا علم غیب پیدا می کند .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر جگر در خواب بر سه وجه است :

1.      فرزند و مال

2.      دوستی که به منزله فرزند باشد

3.      علم .

و اگر ببیند از خانه او جگرها را بیرون می بردند و اتش جگرها را سوزاند پادشاه گنج و مال او را می گیرد و اگر این خواب را شخص عالمی ببیند علم خود را فراموش می کند .

 

 


مطالب مشابه :


خريد

تعبیر خواب است که در آينده نزديک انجام مي دهيد اما خريد چيزهايي مثل ملک ، خانه و فرش خوب
تعبیر خواب 2

خواب از شما تعبیر خواب از ما 2. با توجه به اینکه هنوز از رکود تورمی خارج نشده ایم و خریدن خانه
سه گاو خریدم که یکی از آن ها آبستن بود

تعبیر خواب خواب دیدم در حضور اعضای خانواده در روستایی که فکر میکردم خانه ما در خریدن. پی
تعبیر دیدن ' جگر ' در خواب

تعبیر دیدن ' جگر ' در خواب. و اگر ببیند از خانه او جگرها را بیرون می بردند و اتش جگرها را
تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ بدگویی خریدن های غیر عادی در خانه شما را تهدید می كند . 3ـ
تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب از قصاب گوشت خریده اید و به خانه خویش می برید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و
تعبیر خواب

در بیان تعبیر خواب حضرت یوسف علیه السلام دیدن آراستن خانه به فرش های دیدن خریدن
تعبیر خواب شما

آیدین گونش : روشن مثل آفتاب - تعبیر خواب ش تعبیر خواب
تعبیر خواب کفش

برای شما در این پست تعبیر خواب کفش و به خانه می خریدن کفشهای نو در خواب
تعبير خواب ابن شيرين با تمجید نظر وافاضات

آشپز خانه : واگر پسر در خواب ببیند خریدن گوشواره است . تعبیر برنج دانه بلند خود کشی است .
برچسب :