انشا در قرآن

                                       به نام خلاق هستی بخش        

موضوع مقاله:انشا در قرآن وتاثیر آن در ابعاد مختلف زندگی

نویسنده:محمدرضا فهمی

 

 


 

مقدمه:بنام خداوند خالق قلم وانسان های اندیشمندوتشکر از برنامه ریزان چنین همایش  متفکرانه  بنده نیز به نوبه ی خودم تصمیم گرفتم که در این همایش علمی با نقد موضوعات زیر شرکت نمایم.در این مقاله ابتدا به استدلالات قرآنی درمورد انشا ء   وکتابت خواهم پرداخت بعد به موضوعات ،انشاء،وسیله ی تخلیه ی درون وشاهراه وصل وحل مشکل و متحول کننده ی زندگانی ها، انشاءمنطق واساس زندگی شخصی واجتماعی،بدبختی های عالم اسلام به خاطر کمبود فهم وارزش دادن به آن وخاموش کردن نظرات انسان ها وارزش دادن به تقلید کور کورانه،ودر پایان نتیجه گیری از بحث .

استد لالات قرآنی در مورد اهمیت انشاء:اولین آیه ای که بر قلب  مبارک  اسوه ورحمت دوعالم حضرت ختمی مرتبت (ص) نازل شد در مورد خواندن و فهمیدن وشناختن خالق انسان بود،با این شرح،اقراء باسم ....خلق،خلق الانسان ...علق ،اقراءو....اکرم،الذی علم بالقلم.،علم الانسان ما لم یعلم.ارزش واعتبار انسان به خاطر یادگیری ودرک ناشناخته ها ونوشتن  حقایق خلقت می باشد.

الرحمن   علم القرآن،خلق الانسان علمه البیان.....الا تطغوا فی المیزان،هدف از نزول این آیات یادگیری قرآن ،یادگیری علم منطق وتبلیغ عدالت الهی بانوشتن وبیان کردن.

ن .والقلم ومایسطرون.....خلق عظیم،هدف با نوشتن ویادگیری بهترین الگوی اخلاقی در خانواده وجامعه باشیم واین میسر نمی شود مگر باتلاش در یادگیری بهتر وانشاء وتولید علم اخلاق قرآنی وحضرت رسول (ص).

هل یستوی الذین یعلمون ............یعلمون

هل یسوی الاعمی والبصیرو................ولظل وللحرور،این دو آیه فوق قدرت  تفکر ،بیان وخلاقیت در بهتر فهمیدن ونوشتن را نشان می دهد.به تفاوت های فردی  وشخصیتی می پردازد،تابا مقایسه ی آنها بهترین را انتخاب کنیم.

آخرین موضوع دعای حضرت یوسف:فاطرالسموات والارض..............................والحقنی بالصالحین.جهان هستی برای دو موجود بنام جن وانس آفریده شده وانسان به عنوان اشرف مخلوقات وجانشین خداوند وظیفه دارد تا با تفکر واراده ی خود بهترین شودوبهترین خدمت را به خلق خدابکند.هوالذی خلق لکم ما....................وهو بکل شیئ علیم.

درمورد اهمیت تفکر ویادگیری  روزی اصحاب از حضرت  رسول اکرم (ص) پرسیدند  یا رسول الله اگر بعضی ها سرپیچی کنند ودنبال نوشتن وعلم آموزی نروند چه خواهد شد  ؟رسولالله این آیه را خواند،وان تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم.وهرگاه سرپیچی کنید خداوند گروه دیگری  را جای شما می آورد پس آنها مانند شما نخواهند بود.(محمد-38)

در تفسیر این آیه آیت الله مکارم شیرازی می فرماید:اصحاب این قوم را پرسیدند وپیامبر اکرم (ص)دست برپای سلمان زد وفرمود منظور این مرد وقوم اوست سوگند به آن کس که جانم دست اوست اگر ایمان   وعلم به ستاره ثریا بسته شده باشد مردانی از ایران زمین به آن دست می یابند. با این داستان  می فهمیم که واقعا نقش ایرانیان در نوشتن وتدوین علوم اسلامی بعد از مسلمان شدن خیلی چشم گیر بود.حال این سئوال مطرح است که چراامت اسلام این همه عقب نشینی علمی دارد؟پاسخش را خود قرآن کریم میدهد،استعمار فکری روش همه ی حکو مت های فاسد است.فاستخف قومه فاطا عوه انهم کانو قوما فاسقین.به نظر بنده بهترین راه مبارزه همین دستورات قرآ«ن است که می فرماید:واتصموا بحبلالله جمیعا ولا تفرقوا.... ودیگری والذین استجابوا لربهم واقاموالصلواهوامرهم شورا بینهم.وممارزقناهم ینفقون. ویااینکه تعاونوا علی البر والتقواو...........العدوان.ما اگر درمنطق قرآن کریم تفکر کنیم بهترین  نویسنده ،محقق ،فیلسوف ،شاعر و...تحویل جامعه خواهیم داد.

انشاءوسیله ی تخلیه ی درون وشاهراه وصل وحل مشکلات:درخلقت خداوند،درکار در ورزش در نوشتن در نقاشی و...تنوع وابداع  یک دگرگونی ؛شادی ویک زندگی تولید می کند.امروز بحث ما نوشتن است ،انشاء می تواند تن و روح انسان را صیقل دهد.شخصیت او رابه یک مرد بزر گوار ومحبوب ویا یک مرد ترسو منفور تغییر دهد. انشا یعنی با زی با تفکر بازی با کلامات وتو لید بهترین که فرد را ارضاءمی کندواز تولیدش شاید دیگران هم لذت ببرند،مانند بنا که با مصالح ساختمانی یک ساختمان زیبا می سازدویاخیاط که با پارچه های رنگی یک لباس زیبا تولید می کند ویا خالق هستی که با دانه ها درختان  ومحصولات سرسبز ودل نشین به وجود می آوردودر آخر مثل نویسنده که با کلمات شاهکار هنری وادبی تولید می کند

در کلاس های ضمن خدمت   همکاران موقعیکه می خواهیم آموزش قرآن را شروع کنیم بعضی از همکاران از ترس خواندن قرآن خود رادر گوشه وکنار کلاس پنهان می کنند ولی زمانیکه یک یاسه  آیه  از قرآ« را می خواند به قدری علاقه مند می شوند وخود را بیشتر از دیگران  در صحنه نشان می دهند، واقعا قرآن کریم هم انشای درون وهم انشای برون است .هم انشای واقعی خالق از خلقت وهم انشایش از حقیقت کلمات  است.همان طور که می فرماید:من قرآن رابرای شما کاملا آسان قرار داده ام تا در آن به راحتی تدبر کنید وبه آسایش برسید. ولقد یسرنالقرآن   لذکری......

ما باید از خالق  قرآن کریم وتمام موجودات که خودش را  احسن الخالقین معرفی کرده است  پیروی کنیم وخودمان نیز علیم ودانا شویم و درراه تولید  علم ودانش  به فرموده ی پیامبر از لحظه ی تولد تا دم مرگ  واز ایران تا چین و... لحظه ای سستی نکنیمچون امروزه می فهمیم  هر چه قدر انسان ازعلم ها ودانش ها را می شناسد،همان اندازه  نور وشادابی در چهر ه اش بیشتر می شود.پس انشا می تواند سر منشاء وشاه راه همه ی فعالیت های  علمی ومعنوی باشد،تولید انشا باعث می شود که ترس از وجود انسان بیرون رودوبه جای آن اعتماد به نفس  وروحیه ی تحقیق ویادگیری وآموزش زنده شود. همه ی ما می دانیم که دغدغه ی اصلی بشر کشف نا شناخته ها ،معماها وحل مشکلات زندگی بوده وهست،این انشاءاست که می تواندبا تولید کلمات  ومفاهیم و سئو الها  وجمله ها در درون تفکر آدمی سر انجام او را به سر منزل حل مشکلات وحتی  شناخت خوب خدای مهربان می رساند(قل سیروا فی الافاق و...انه  والحق من ربهم..وقتی معلمی آیه های کلواواشربوا ....لا یحب المسرفین .وآیه ی انا لله و......راجعون را به مرحله ی نقادی وانشا نویسی و...می گذارد برایش هزاران موضوع از هزاران فکر تولید می شودکه هر کدام به نوعی جالب  وگاهی بعضی ها منجر به جنبه ی عمل وتولید یک شاخه ی علمی میشوند.

انشاء یعنی چه ونقش آن در شخصیت سازی چگونه است ؟براساس تعاریف فرهنگ  لغت ها انشاءیعنی  کاربردن کلمات درکنار یکدیگر  واز نظر قرآن کریم یعنی به وجود آوردن  واز نظر آموزشی  تولید محتوای جدید.

انشاء موجب می شود که انسان از مرحله  تقلید به مرحله ی  تحقیق وکمال برسدخودش صاحب نظر شود ،حق را از نا حق  بشناسد،طرفدار حق  شود  و خود را برای رسیدن  به کمال   به  همراه دیگران  بیشترپرورش دهد  .

انشا ء حقیقتی  بیداری درون و وجدان پاک را نیز تقویت می کند  وچشم انسان را به  حقیقت وجود خود  و اجتماعی که در آن زندگی می  کند  باز و پرورش می   دهد ،مثل بیداری  اسلامی  که درتمامی کشورهای اسلامی  به وجود آمده،چون خداوند فرموده  امت اسلامی بهترین  امتی است   که از میان سایر امت ها انتخاب کرده ام چون از تقلید کور کورانه خوششان نم آید ودربین خودشان همیشه امر به معروف ونهی از منکر می کنندو در کارها همیشه همکار وپشتیبان یکدیگرند.نوشتن انشاء هم مانند خلقت  عالم هستی  همیشه رو به کمال است  مانند رشد دانه ها ودرختان  وحیواناتو...هر چه انسان  درراه علم ودانش قدم بر می دارد ،نظریاتش ،گفتارش  ونوشته هایش  رفته رفته بهتر وبهتر می شود چون خدای مهربان به او قدرت  تفکر ونوشتن داده است.پس سر آغاز شروع بهتر این است که بدانیم  قرآن کتاب  اندیشه وعمل است،افلا یتدبرونالقرآن .........اقفالها.

راههای یادگیری بهتر شدن درنوشتن   با توجه به آیات الهی:انشاء می تواند فرد را محبوب بکند در همه جا بگویند فلان شخص سخندان ونویسنده ی خوبی است،گویی با نوشته هایش  در روح وشخصیت آدم ها  زندگی می کند،با او را ه می رود وبا او نفس می کشدو...در این جا این موضوع مطرح می شود که ما چگونه  می توانیم افراد را به نوشتن انشاء علاقه مند کنیم،چگونه می توانیم شخصیت هایی مثل سعدی ،مولوی،حافظ، ابوعلی سیناو...را که همگی از منطق ودامان قرآن به این بزرگی رسیده اندباز هم به وجود آوریمبرای یافتن این پاسخ ها می خوا هم از قرآن کریم به طور مختصر کمک بگیرم.

استفاده ی صحیح از حواس-(78-مومنون -    تاثیر انگیزه هاوارزشها درتوجه وادراک حسی،39-انعام)-پایبندی به ارزشهای کهنه،78-یونس)-طرفداری انفعالی وعاطفی،135-نساء)-تفاوتهای فردی درقرآن 165-انعام)-14-نوح)-برانگیختنانگیزه از طریق تشویق وتهدید،90-انبیاء)-تحریک انگیزه از طریق مثال وداستان،111-یوسف)-استمداد از حوادث مهم  تکرار،17،22،32،40 قمر)- توجه،37-ق)-مشارکت فعالانه،82-طه)-توزیع یادگیری،106-اسراء)-تدریج در تعدیل رفتار،43-نساء)

پایان گفتار:من از این مقاله فهمیدم که دریای بیکران الهی پایان نداردوهر چه در درونش شنا می کنی  غرق تماشای عجایب خلقتش می شوی  ومتعجب می مانی  از این همه خلقت وهرچه در این کتاب آسمانیش تحقیق می کنی بیشتر به عظمت وداناییش پی می بری ومی گویی  الهی ما عرفناک حق معرفتک.ویا مثل ابو علی سینا می گویی :عمر من دراین بادیه بسیار شکافت                           یک موی ندانست ولی موی شکافت  ویامی گویی:تابدانجارسید دانش من                             همینکه دانستم  نادانم.آنجاست که می گوییم قسم به نون والقلم وما یسطرونش،قسم به آنکه صاحبش مجنون نبودبلکه انه علی خلق  عظیمبوده وخداوند اورا سفارش ک%


مطالب مشابه :


حالا یه انشا درباره ی علم براتون آماده کردیم که ازاون استفاده کنید

حالا یه انشا درباره ی علم براتون علم در حال حاضر علم نمى تواند در مورد احكام
علم یا ثروت

بنده یادمه زمانی که به مدرسه می رفتم موضوع های انشا ،از در مورد علم و علم که در
انشا

انشا در مورد تدبیر و در علم مدیریت، جایگاه ویژه ای به دور اندیشی و آینده نگری اختصاص داده
علم بهتر است یا ثروت؟

علم, انشا لطفا نظراتتون رو در مورد مطالبی که نوشته و ارسال میشه بنویسید تا بهتر بتونم
اهمیت علم ودانش در اسلام

اما منزلت وجایگاه علم در نزد بزرگان در حدیثی مشهور که از معاذ در مورد فضیلت علم ابن
انشا در قرآن

انشا در قرآن استد لالات قرآنی در مورد اکرم،الذی علم بالقلم.،علم الانسان ما لم
نمونه موضوع انشا سوم راهنمایی

نمونه موضوع انشا سوم 4- در مورد نقش تدبیر و دور 8- علم و دانش در چه صورتی صاحب
اهمیت علم و دانش در اسلام

اما منزلت وجایگاه علم در نزد بزرگان در حدیثی مشهور که از معاذ در مورد فضیلت علم ابن
نکات مهم املایی و موضوعات انشا در مقطع راهنمایی

نکات مهم املایی و موضوعات انشا در شنیده های خودتان را در مورد ۱۱ ـ علم چندان
برچسب :