بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد 120 - بتی دارم که گرد گل ناظری

بتی دارم که گرد گل ناظری

بتی دارم که گرد گل ناظری

فال حافظ بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد

 

بتی دارم که گرد گل

بتی دارم که گرد گل

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد   بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد
غبار خط نپوشانید خورشید رخش یا رب   حیات جاودانش ده که حسن جاودان دارد
چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود   ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد
ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می بینم   کمین از گوشه ای کرده ست و تیر اندر کمان دارد
چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق   به غماز صبا گوید که راز ما نهان دارد
بیفشان جرعه ای بر خاک و حال اهل دل بشنو   که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد
چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل   که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد
خدا را داد من بستان از او ای شحنه مجلس   که می با دیگری خورده ست و با من سرگران دارد
به فتراک ار همی بندی خدا را زود صیدم کن   که آفت هاست در تاخیر و طالب را زیان دارد
ز سرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را   بدین سرچشمه اش بنشان که خوش آبی روان دارد
ز خوف هجرم ایمن کن اگر امید آن داری   که از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد
چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شهرآشوب   به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

شما مثل کسی هستید که بدون تامل کاری را انجام می دهد. ظواهر شما را فریفته است. تازه مشکلات شما بعد از این شروع می شود. بهتر است در مورد کاری که می خواهید انجام دهید مشورت کنید وگرنه به شما آفت می رسد. تاخیر جایز نیست از تجربه ی دیگران استفاده کنید.

 

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد , بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد تفسیر , بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد تعبیر

فال حافظ بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد

اختصاصی برگزیده ها

 


,