نمونه فرم های ارزشیابی توصیفی

نمونه برگه فهرست محتوا

عنوان درس : املا

ردیف

نمونه کار یاسند

تاریخ

ملاکهای انتخاب

ارزیابی وبازخورد آموزگار

1

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

15/7

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

2

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

30/7

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

3

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

15/8

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

4

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

30/8

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

5

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

15/9

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

6

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

30/9

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

7

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

15/10

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

8

 

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

30/10

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

9

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

15/11

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

نمونه برگه فهرست محتوا

عنوان درس : املا

ردیف

نمونه کار یاسند

تاریخ

ملاکهای انتخاب

ارزیابی وبازخورد آموزگار

10

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

30/11

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

11

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

10/12

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

12

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

20/12

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

13

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

20/1

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

14

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

5/2

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

15

املا آموزشی واملای پاتخته ای- طرح همسا ل املای رسمی

15/2

درست وخوانا نوشتن ورعایت فاصله بین کلمات ورعایت بزرگی وکوچکی حروف در اول وآخر کلمه زیبا وخوش خط نوشتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه برگه فهرست محتوا

عنوان درس :بنویسیم

ردیف

نمونه کار یاسند

تاریخ

ملاکهای انتخاب

ارزیابی وبازخورد آموزگار

1

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

15/7

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

2

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

15/7

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

3

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

15/7

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

4

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

15/7

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

5

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

15/7

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

6

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

15/7

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

7

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

15/7

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

8

 

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

15/7

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

9

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

15/7

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

 

نمونه برگه فهرست محتوا

عنوان درس بنویسیم

ردیف

نمونه کار یاسند

تاریخ

ملاکهای انتخاب

ارزیابی وبازخورد آموزگار

10

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

30/11

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

11

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

10/12

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

12

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

20/12

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

13

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

20/1

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

14

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

5/2

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

15

طرح خود سنجی فعالیتهای کلاسی-فعالیتهای در خانه مشاهده درکلاس

15/2

پاسخ سوالات وتمرینهای کتاب بتواند بنویسد . رعایت فاصله وتناسب کلمات . فاصله بین خطوط-فعایتهای خانه وکلاسی را انجام بدهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه برگ خود شرح حال دانش آموز

پایه تحصیلی

نام ونام خانوادگی دانش آموز

 

تاریخ تولد

 

فرزند چندم خانواده

 

شغل پدر

 

میزات تحصیلات پدر

 

شغل مادر

 

میزان تحصیلات مادر

 

شماره تماس والدین

 

آیا دانش آموز بیماری یا مشکل خاصی دارد خیر.........................                              بله..........................

آدرس


مطالب مشابه :


نمونه فرم ارزشیابی همکاران

معلم موفقی باشیم - نمونه فرم ارزشیابی همکاران - ××سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی ××تقدیم به
نمونه فرم های ارزشیابی توصیفی

کارآموز - نمونه فرم های ارزشیابی توصیفی - آموزشی - پرورشی - روش های نوین تدریس و - کارآموز
نمونه فرم های ارزشیابی توصیفی

نمونه برگه فهرست محتوا. عنوان درس :بنویسیم. ردیف. نمونه کار یاسند. تاریخ. ملاکهای انتخاب
نمونه فرم ارزشیابی اقدام پژوهی

آموزگار - نمونه فرم ارزشیابی اقدام پژوهی - نقش نهادهای فرهنگی واجتماعی در جذب جوانان به
نمونه فرم گزارش وضعیت آموزشی و تربیتی دانش آموز در طرح ارزشیابی توصیفی

در ارزشیابی توصیفی معلم باید قبل ازهر نوبت یا هر نیمسال اولیای دانش آموز را از وضعیت تحصیلی
دانلود نمونه فرم های ارزشیابی توصیفی در پوشه کار

گنجینه - دانلود نمونه فرم های ارزشیابی توصیفی در پوشه کار - " فرزندانتان را به طلب دانش
فرم ارزشيابي مدرس ، اجرا و محتواي دوره آموزشي

وبلاگ علمی-تخصصی مدرسین - فرم ارزشيابي مدرس ، اجرا و محتواي دوره آموزشي نمونه فرمها. اخبار
فرم ارزشیابی

فرم ارزشیابی بسمه تعالی. مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران. فرم
برچسب :