نمونه فرم ارزشیابی همکاران

نام و نام خانوادگی:                                 پایه تدریس:                               تاریخ:

موضوع کلاس:              عنوان درس:                  شماره بازدید:                        با اطلاع/ بی اطلاع قبلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همکار گرامی:

1.طرح درس  دارد/ ندارد

2. نوع پوشش همکار مناسب / نامناسب است.

3. کلاس گروه بندی شده / نشده است.

4. دفتر آموزگار تکمیل شده / نشده است.

5. تسلط بر محتوای موضوع تدریس  خوب / متوسط / ضعیف است.

6. استفاده از وسایل  آموزشی خوب / متوسط / ضعیف است.

توضیح : ..............................................................................................................................

7. استفاده از روش تدریس برای درس مناسب / نامناسب است.

8. رعایت ترتیب و توالی در تدریس خوب / متوسط / ضعیف است.

9. فضای فیزیکی کلاس از لحاظ آموزشی خوب / متوسط / ضعیف است.

توضیح: ................................................................................................................................

10. فضای روانی حاکم بر کلاس خوب/ متوسط / ضعیف است.

11. قدرت کنترل کلاس توسط همکار خوب / متوسط / ضعیف است.

12.استفاده از وسایل کمک آموزش توسط همکار خوب / متوسط / ضعیف است.

13. برخورد و کلام همکار هنگام صحبت با فراگیران و پاسخ گویی به سوالات فراگیران خوب / متوسط / ضعیف است.

14. روش تدریس همکار: ...........................................................................................................

فراگیران:

1.در کلاس فعال هستند / نیستند.

2. به عواطف و حالات روانی،عاطفی فراگیران توجه شده / نشده  است.

3. با آموزگار خود به راحتی / به سختی ارتباط برقرار می کنند.

4. فرگیران پوشه کار دارند / ندارند.

5. پاسخ به سوالات انجام گرفته خوب / متوسط / ضعیف است.

6. رعایت نظم توسط فراگیران خوب/ متوسط / ضعیف است.      

نکاتی که به همکار گرامی یادآوری گردید: ............................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


مطالب مشابه :


نمونه فرم ارزشیابی همکاران

معلم موفقی باشیم - نمونه فرم ارزشیابی همکاران - ××سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی ××تقدیم به
نمونه فرم های ارزشیابی توصیفی

کارآموز - نمونه فرم های ارزشیابی توصیفی - آموزشی - پرورشی - روش های نوین تدریس و - کارآموز
نمونه فرم های ارزشیابی توصیفی

نمونه برگه فهرست محتوا. عنوان درس :بنویسیم. ردیف. نمونه کار یاسند. تاریخ. ملاکهای انتخاب
نمونه فرم ارزشیابی اقدام پژوهی

آموزگار - نمونه فرم ارزشیابی اقدام پژوهی - نقش نهادهای فرهنگی واجتماعی در جذب جوانان به
نمونه فرم گزارش وضعیت آموزشی و تربیتی دانش آموز در طرح ارزشیابی توصیفی

در ارزشیابی توصیفی معلم باید قبل ازهر نوبت یا هر نیمسال اولیای دانش آموز را از وضعیت تحصیلی
دانلود نمونه فرم های ارزشیابی توصیفی در پوشه کار

گنجینه - دانلود نمونه فرم های ارزشیابی توصیفی در پوشه کار - " فرزندانتان را به طلب دانش
فرم ارزشيابي مدرس ، اجرا و محتواي دوره آموزشي

وبلاگ علمی-تخصصی مدرسین - فرم ارزشيابي مدرس ، اجرا و محتواي دوره آموزشي نمونه فرمها. اخبار
فرم ارزشیابی

فرم ارزشیابی بسمه تعالی. مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران. فرم
برچسب :