نمونه سوال

به نام خداوند جان وخرد                   ساعت شروع امتحان:

نام ونام خانوادگی:                              آزمون ادبیات فارسی(1)        آموزشگاه:فرزانگان     مدت امتحان: 70 دقیقه

نام پدر:                               شماره کلاس:                           تاریخ امتحان:      / 3   / 1389

الف)ابیات وعبارات زیر را به فارسی روان برگردانید؟ 6نمره

1.چرخ گردان به خواست وفرمان او پاینده.25/0

2.قطران برخود گرفت که این کار بکند.25/0

3.ده بیست نفر سوار با تیپ می آیند.25/0

4.مدّتی بود که پیرمرد افتاده بود.25/0

5.وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.5/0

6.در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود.5/0

7.فرزند عزیز را به صد جهد // بنشاند چو ماه در یکی مهد.5/0

8.حالی آن لعل آبدار گشاد// پیش آن ریگ آبدار نهاد.75/0

9.در دکان بودی نگهبان دکان // نکته گفتی با همه سوداگران .75/0

10.جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن //بدر آن جامه که ننگ تن وکم از کفن است .1

11.بدان شمشیر تیز عافیت سوز // در آن انبوه کار مرگ می کرد .1

 

ب)معنی لغات مشخص شده را بنویسید؟2نمره             1.مردم بی هنر ،  مادام  بی سود باشد.

2.این جا آیینه ی تجلّی همه ی تاریخ است .        3.در  مسلخ گرمابه رفتیم .     4.تحصیل باید با تانّی انجام گیرد.

5.از یال و غارب به زیر آمد ، گرده را برآورد.                        6. لوای ستم برتو شد استوار.

 

ج)خود آزمایی 3نمره

1."بند پوتین را محکم بستن " کنایه از چیست؟5/0

2.منظور از "گلهایی که در نسیم آزادی می شکفد" چیست؟5/0

3.از نظر نویسنده "قابوس نامه "لازمه ی بزرگی چیست؟5/0

4.مقصود از "لفظی که پیش هر سخنم آورد سجود" چیست؟5/0

5.در بیت ( در آن در یای خون در دشت تاریک //به دنبال سر چنگیز می گشت) منظور از " دریای خون " چیست؟5/0

6.چرا نویسنده "پرستو در قاف" معتقد است که در مدینه می توان عطر بال فرشتگان را حس کرد؟5/0

                                                                                                              بقیه سوالات در صفحه بعد

د)دانش ابی3نمره      1.به مجموعه آثاری که موضوع آنها آموزش و تعلیم است چه می گویند؟5/0

2.درون مایه اشعار محمّد تقی بهار چیست؟5/0

3.چهار پاره شامل موضوعات ...................و ........................است .5/0

4.در .............................نویسنده به بیان حالات واحساسات خویش می پردازد.5/0

5.در مصرع( من لاله آزادم،خود رویم وخود بویم)"مشبه و مشبه به" را مشخص کنید؟5/0

6.پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید؟5/0

الف)ریشه در ابر:                                              ب)مثنوی معنوی:

 

ه)درک مطلب4نمره متن زیر را بخوانید و به سوالات آن به دقّت پاسخ دهید؟

یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان //چون تماشای گل و لاله وشمشاد کنید

آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک//فکر ویران شدن خانه صیاد کنید

بیستون بر سر راه است مباد از شیرین// خبری گفته وغمگین دل فرهاد کنید

گر شد از جور شما خانه موری ویران // خانه خویش محال است که آباد کنید

کنج ویرانه زندان شد اگرسهم بهار //شکر آزادی و آن گنج خداداد کنید

1.منظور از "مرغ گرفتار "کیست؟5/0                   2.یک نمونه مراعات نظیر در شعر بیابید؟5/0

3.مراد از واژه های مشخص شده در بیت سوّم چیست؟5/0

4."گنج خداداد"استعاره از چیست؟5/0                            

5.خسرو پرویز برای از میان برداشتن رقیبخود به دروغ مرگ شیرین به فرهاد داد شاعر از این نکته چه استفاده ای برده است؟5/0

6."فکر ویران شدن خانه صیاد کنید"یعنی چه؟5/0

7.با توجه به بیت "به گردان لشکر سپهدار گفت//که این راز باید که ماند نهفت"منظور از " راز"چیست؟5/0

8.در بیت"من ندارم آب جز اشک دو عین//اندر این دشت ای گل باغ حسین" واژه ی مشخص شده استهاره از چیست؟5/0

 

و)جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید؟2نمره

فرّاش خزان..............................................//نقّاش صبا.........................................5/0

روزی تر وخشک ما بسوزد //   .......................................................5/0

شباهنگام،در آن دم که بر جا ، ........................................5/0

در ان نوبت که بندد..........................................................5/0

گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم،تو را من چشم در راهم.                             کامروا باشید .م. موسوی

به نام یکتا ایزد بی بدیل                          ساعت شروع امتحان:

نام و نام خانوادگی:                          آزمون ادبیات فارسی (2) رشته تجربی و انسانی      آموزشگاه فرزانگان

نام پدر:                            شماره کلاس:             مدت امتحان:75دقیقه                   تاریخ امتحان:    / 3/89

...................................................................................................................................................

الف)ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان برگردانید؟6نمره

1.الهی عبدالله عمر بکاست.25/0

2.شکم  را مدّتی است صابون زده اند.25/0

3.گلوله به او کارگر نیست.25/0

4.مطالب را به دقّت حلاجی می کرد.25/0

5.نرون مرد امّا رم نمرده است .5/0

6.خشک آمد کشتگاه من//در جوار کشت همسایه.5/0

7.در تنگنای سینه حسرت کشیده ام//گهواره بصیرت مردان نهفته است.5/0

8.ترسیدم وپشت بروطن کردم// گفتم من و طالع نگون سارم.75/0

9.عنان گیر تو گر روزی جمال درد دین باشد//عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی.75/0

10.چو تویی قضای گردان،به دعای مستمندان// که زجان ما بگردان،ره آفت قضا را.1

11.ای صاحب کرامت،شکرانه سلامت//روزی تفقّدی کن،درویش بینوارا .1

...................................................................................................................................................

ب)معنی لغات مشخص شده را بنویسید؟2نمره    1.دیدم توطئه ما داردمی ماسد .    2. طومار ندامت است طبع من.

3.یک کت مندرس را ازآن بیرون کشید.      4.در تعلیمات دینی ما لطیفه ای نیست که فروگذار شده باشد.

5.این تاس را بگیر تادوگانه بگزارم.  6.بدین زور وزر دنیا چو بی عقلان مشو غرّه .

7.هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن.     8.سر قلم را با طمانینه ی تمام پر کرد.

...................................................................................................................................................

ج)دانش ادبی3نمره  1.پدر داستان نویسی معاصر کیست؟مشهورترین اثر سیمین دانشور را بنویسید؟5/0

2.فرق موج نو با نثر در چیست؟5/0

3.نویسنده آثار مقابل را بنویسید؟ 5/0الف)چمن لاله:                               ب)آخر شاهنامه:

4.مقدمه قصیده با مضامینی چون عشق یا توصیف طبیعت چه نام دارد؟

5.در ابیات زیر آرایه ها را مشخص کنید؟1   الف)نشسته ام در انتظار این غبار بی سوار/دریغ کز شبی چنین سپیده سرنمیزند

ب)دی شد وگفتم صنما عهد به جای آر/ گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست                          

د)خود آزمایی3نمره   1. چرا در فیلم نامه بچه های آسمان علی می کوشد نفر سوم شود؟5/0

2.مقصود از اصطلاحات مقابل چیست؟ 5/0  الف)خشت می زد:                       ب)سپر بینداخت:

3.چرا مامور دوم گیله مرد را کشت؟5/0

4.طه حسین خود را با چه کسی مقایسه کرده است ؟ چرا؟5/0

5.ابن بطوطه به چه رسمی در نماز جماعت شوشتر اشاره کرده است؟5/0

6.شعر ریشه پیوند بیانگر کدام احساس شاعر تاجیکی است؟5/0

...................................................................................................................................................

ه)درک مطلب4نمره ابیات زیر را بخوانید وبه سوالات پاسخ دهید؟

من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش/از دیگران حدیث جوانی شنیده ام

ازجام عافیت می نابی نخورده ام/وز شاخ آرزو،گل عیشی نچیده ام

موی سپید را فلکم رایگان نداد/ این رشته را به نقد جوانی خریده ام

ای سرو پای بسته به آزادگی مناز/آزاده من که از همه عالم بریده ام

گر می گریزم از نظر مردمان ،رهی/عیبم مکن که آهوی مردم ندیده ام

1.مفهوم کلی بیت اول چیست؟5/0                                                      2.شاعر در بیت دوم به مسایلی اشاره میکند؟5/0                                               3.شاعر موی سپید را چگونه بدست آورده است؟5/0

4.سرو نماد چیست؟5/0                                5.بیت آخر بیانگر چه صفتی در شاعر است؟5/0

6.از دید شاعر "آزاده "کیست؟ چرا؟5/0

7.در بیت (بیامد که جوید ز ایران نبرد/ سر هم نبرد اندر آرد به گرد)"سر به گرد آوردن"یعنی چه؟5/0

8.در بیت (دلیری کجا نام او اشکبوس/ همی بر خروشید برسان کوس)مقصود از کلمات مشخص شده چیست؟5/0

...................................................................................................................................................

و)جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید؟2نمره

پشت دریاها شهری است /که در آن ...............................................باز است .5/0

بام ها جای کبوترهایی است / که به ........................................................5/0

عشق شوری در نهاد ما نهاد /  ...........................................................5/0

..................................................../   حسن او چون دست در یغما نهاد .5/0

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات خرداد 92

زبان و ادبیات فارسی دبیرستان - نمونه سوالات خرداد 92 - زبان و ادبیات دوره اول و دوم
نمونه سوال دی ماه سال اول و دوم وسوم

زبان و ادبیات فارسی دبیرستان سال اول و دوم وسوم - - زبان و سوالات درک مطلب ادبیات
نمونه سوال ادبیات 2 نوبت اوّل

زبان و ادبیّات فارسی زبان و ادبیّات فارسی دبیرستان مطالب و نمونه سوالات کتاب های
نمونه سوال دوم دبیرستان

زبان و ادبیات فارسی دبیرستان - نمونه سوال دوم دبیرستان - زبان و ادبیات دوره اول و دوم
نمونه سؤال زبان فارسی و ادبیّات 1 (نویت اول)

زبان و ادبیّات فارسی و نمونه سوالات کتاب های مقصود از گوهر اول و دوم
نمونه سوال

زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دبیرستان. زبان و ادبیات دوره اول و دوم
سوالات ادبیات فارسی اول دبیرستان با پاسخ

مجموعه ی کاملی از سوالات ادبیات فارسی می آید که از سایت گروه ادبیات فارسی استان بوشهر گرفته
نمونه سوال نهایی زبان و ادبیات فارسی 3

زبان و ادبیات فارسی دبیرستان زبان و ادبیات فارسی دبیرستان زبان فارسی دوم - نمونه سوال
دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی برای ترم اول (دی ماه)

نمونه سوالات دبیرستان امتحانی زبان و ادبیات فارسی پیش مطالعات اول دبیرستان
برچسب :