لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-زنان و زایمان

لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-زنان و زایمان

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص زنان وزایمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردیف پزشک تلفن آدرس
۱ دکتر فرزانه چوبساز ۷۲۷۷۷۶۸ پارکینگ-ساختمان مهرگان
۲ دکتر طراوت فاخری ۷۲۷۷۷۶۳ پارکینگ-ساختمان شفا
۳ دکتر شهره ملک خسروی ۷۲۸۲۴۴۴ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۴ دکتر نگین رضاوند ۷۲۱۲۹۷۹ پارکینگ-ساختمان ایرانیان
۵ دکتر فیروزه ویسی ۷۲۱۰۷۷۸ چهار راه مهدیه
۶ دکتر انیس الدوله نانکلی ۷۲۷۶۰۱۵ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۷ دکتر سهیلا نانکلی ۷۲۷۶۰۱۰ پارکینگ-ساختمان اجلالیه
۸ دکتر مریم زنگنه ۷۲۱۰۷۶۷ چهار راه مهدیه
۹ دکتر نسرین جلیلیان ۷۲۳۴۳۹۵ پارکینگ-ساختمان شفا
۱۰ دکتر فرحناز کشاورزی ۷۲۳۰۵۵۵ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۱۱ دکتر حمیرا نجومی ۷۲۲۹۴۸۱ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۱۲ دکتر فهیمه شجری ۷۲۷۷۹۹۷ پارکینگ-ساختمان اجلالیه
۱۳ دکتر ژاله شکری ۷۲۹۴۴۴۶ پارکینگ شهرداری
۱۴ دکتر نوشین محمدی ۷۲۱۵۱۳۰ چهار راه مهدیه
۱۵ دکتر یگانه مکری ۷۳۰۰۰۵۰ پارکینگ-ساختمان ایرانیان
۱۶ دکتر فاطمه آزادی ۷۲۱۶۶۸۶ پارکینگ-ساختمان ایرانیان
۱۷ دکتر طاهره آذری ۷۲۳۶۱۶۶ پارکینگ شهرداری
۱۸ دکتر بتوله ابرش پور ۷۲۸۳۶۷۰ پارکینگ شهرداری
۱۹ دکتر فرانک اتابکی ۷۲۳۶۳۴۰ درمانگاه امام رضا(ع)
۲۰ دکتر پارامیس برومندان ۷۲۸۸۴۸۱ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۲۱ دکتر محمدعلی بصیری ۷۲۳۹۷۷۷ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۲۲ دکتر نیلوفر پارساپور ۷۲۷۳۵۴۹ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۲۳ دکتر مژگان چقاکبودی ۷۲۸۶۶۸۶ پارکینگ-ساختمان ایرانیان
۲۴ دکتر لیدا حیدریان ۷۲۷۱۳۲۱ پارکینگ-ساختمان اجلالیه
۲۵ دکتر فریبا خانی پویانی ۷۲۱۶۴۸۴ پارکینگ-ساختمان ایرانیان
۲۶ دکتر زهره خداپرست ۷۲۲۵۹۴۹ پارکینگ شهرداری
۲۷ دکتر الهام خیرالهی ۷۲۱۰۶۴۰ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۲۸ دکتر طاهره دارایی نیا ۷۲۸۰۸۱۸ پارکینگ-ساختمان اجلالیه
۲۹ دکتر آنیا ذاکری الحسینی ۷۲۱۰۶۴۱ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۳۰ دکتر مهری رشیدی ۷۲۸۷۵۶۵  پارکینگ-ساختمان شفا
۳۱ دکتر علی اصغر شبیری ۷۲۳۳۲۲۶ پاساژ سریری
۳۲ دکتر محمد حسین صانعی ۷۲۲۴۹۹۴ خیابان معلم غربی
۳۳ دکتر وجیهه صدیقی ۷۲۹۰۰۹۳ خیابان موید
۳۴ دکتر معصومه فوائدی ۷۲۲۵۱۹۷ پارکینگ-ساختمان متخصصین
۳۵ دکتر نیکو کریمی ۴۲۹۵۸۴۴ مسکن
۳۶ دکتر پروانه مشتاق ۷۲۹۸۲۲۶ پارکینگ-ساختمان اجلالیه


مطالب مشابه :


لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-روانپزشکی

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه
لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-زنان و زایمان

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه
لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-گوش,گلو و بینی

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه
لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-پوست

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه
سیب باش

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه
آترزی کوان

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه
ریسک فاکتورهای حاملگی نابجا (EP)

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه
شکستگی های سالتر-هریس

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه
ای کولای(E.Coli )

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه
برچسب :