لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-روانپزشکی

لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-روانپزشکی

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص روانپزشکی(اعصاب و روان)به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردیف پزشک تلفن آدرس
۱ دکتر حبیب اله خزایی ۷۲۹۹۹۲۵ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۲ دکتر جلال شاکری

۷۲۸۵۴۹۹

۷۲۲۱۸۵۹

پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۳ دکتر فائزه تاتاری ۷۲۷۹۹۸۳ پارکینگ شهرداری
۴ دکتر عمران داوری نژاد ۷۲۷۷۷۰۰ چهار راه مهدیه
۵ دکتر شاپور کریمی ۷۲۳۸۷۸۵ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۶ دکتر نادر بازوند ۷۲۸۱۸۸۸ پارکینگ شهرداری
۷ دکتر سیروس برنا ۷۲۹۱۱۵۵ پارکینگ-ساختمان اجلالیه
۸ دکتر محمد سجادی فر ۷۲۹۲۰۷۰ پارکینگ-ساختمان سعادت
۹ دکتر سیدعلیرضاسیف الااسلامی ۷۲۸۱۶۳۷ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۱۰ دکتر معصومه صیفوری ۷۲۷۲۹۴۹ پارکینگ-ساختمان اجلالیه
۱۱ دکتر وحید فرنیا

۷۲۳۴۰۰۵

۷۲۲۰۸۴۴

پارکینگ-ساختمان ابن سینا


مطالب مشابه :


لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-روانپزشکی

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه




لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-زنان و زایمان

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه




لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-گوش,گلو و بینی

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه




لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-پوست

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه




سیب باش

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه




آترزی کوان

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه




ریسک فاکتورهای حاملگی نابجا (EP)

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه




شکستگی های سالتر-هریس

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه




ای کولای(E.Coli )

موسسه پارسیان دانش. دکتر کامران احمدی. سروش فرزانگان. انتشارات پروانه




برچسب :