دادخواست به دادگاه نخستین

 برگ دادخواست به دادگاه نخستين

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت                     خيابان کوچه پلاک - کدپستي

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکيل يا نماينده  قانوني

 

 

 

 

 

 

خواسته يا موضوع و بهاي آن

 

دلائل و منضمات دادخواست (مدارک)

 

شرح دادخواست                                                                رياست محترم دادگاه

 

 

 

 

 

                                         

                                         محل امضاء مهر اثر انگشت

محل نقش تمبر

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

رياست محترم شعبه ………….. دادگاه ……..……… رسيدگي فرمائيد

نام و نام خانوادگي ارجاع کننده ………………...…………………

تاريخ …………… امضاء

شهرستان

بخش

دهستان

دادگستري جمهوري اسلامي ايران                                           توجه 1) در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضايي به صورت حضوري (در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود، در پايان شرح دادخواست، با ذکر دقيق شماره هاي مربوط اعلام نمايد، تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.

توجه 2) چنانچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

فرم شماره 2/1296/2201/24 اداره کل تشکيلات و برنامه ريزي 

 

 

 

 

 

 

روز

ماه

سال

ساعت

محل دستور دادگاه :

 

 

 

نام و نام خانوادگي و امضاء :

 

وقت

رسيدگي

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي، سمت و امضاء اقدام کننده :

اقدامات :

ماده 57: خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطالب آن با اصل گواهي شده باشد.

ماده 58 : در صورتيکه اسناد به زبان فارسي نباشد علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين کنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.

ماده 60 : دادخواست و کليه برگ هاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يک نسخه تقديم دادگاه شود.

ماده 96 : خواهان بايد اصل اسنادي که رونوشت آنها را ضميمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را که مي خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهان به علاوه يک نسخه باشد.

 


 

] به منظور تسريع در رسيدگي رعايت موارد زير ضروري است [

 

1- در صورتي که مستند دعوي شما گواهي گواهان باشد گواهان خود را  در وقت رسيدگي حاضر و معرفي نمائيد.

2- چنانچه دعاوي ديگر که ارتباط کامل با دعاوي فعلي دارد و در اين دادگاه يا شعب ديگر مطرح است با توصيف موضوع دعوي، کلاسه پرونده و مرجع رسيدگي دادگاه را قبلاً مستحضر نمائيد.

3- افزايش و يا تغيير خواسته دعوي در صورتي ممکن است که با دعوي فعلي مربوط و منشاء واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه دادگاه آن را اعلام نمائيد.

 

4- در صورتي که به هر دليلي قادر به شرکت مقرر دادرسي نباشيد قبل از موعد با ارسال لايحه علت عدم حضور خود را با ذکر ادله آن به اطلاع دادگاه برسانيد.

5- اوراق اخطاريه و ضمائم آن در محلي که در دادخواست تعيين شده ابلاغ مي گردد. در صورت تغيير نشاني فوراً محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهيد.          

 

دادگستري جهموري اسلامي ايران                          

                           ادامه  شرح  دادخواست                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

 

 

 

 

دادگستري جمهوري اسلامي ايران

فرم کنترل صحت شرايط دادخواست به دادگاه نخستين به استناد مواد 49 الي 60 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب و اخطار رفع نقص

شماره پرونده:                                                تاريخ ثبت پرونده:                                                  شعبه رسيدگي کننده:

رديف

 

مــــــــوارد

کامل

ناقص

توضيحات

1

نام و نام خانوادگي نام پدر اقامتگاه شغل درخواست دهنده

 

2

نام و نام خانوادگي و شماره و تاريخ وکالتنامه وکيل دادخواست دهنده

 

3

تصريح عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شرک و امثال آن در دادخواست

 

4

سند مثبت وصي و دليل مديريت شخص حقوقي

 

5

الصاق تمبر وکالتنامه

 

6

ارائه دليل مثبت، سمت نماينده قضائي يا قانوني دادخواست دهنده

 

7

ارائه سند مثبت سمت ولي يا قيم (در صورت صغر يا حجر دادخواست دهنده)

 

8

نام و نام خانوادگي اقامتگاه شغل خوانده / خواندگان

 

9

تعيين خواسته و بهاي آن از نظر مالي يه غير مالي بودن

 

10

خواسته دعوي از نظر ابهام و اجمال

 

11

دلايل و اسناد و اطلاع مطلعين و غيره، ذکر شده (ذکر دلايل و مستندات)

 

12

اسامي و مشخصات و محل اقامت گواه / گواهان

 

13

تعداد نسخ دادخواست

 

14

تعداد نسخ اسناد و مدارک مورد استناد

 

15

امضاء يا اثر انگشت و يا امضاء و مهر دادخواست دهنده

 

16

الصاق تمبر برابر قانون (تاديه هزينه دادرسي) و ماليات وکيل

 

17

برابر اصل شدن تصوير يا رونوشت اسناد و مدارک

 

18

پرداخت هزينه انتشار آگهي

 

19

پيوست شدن ترجمه رسمي و گواهي شده اسناد و مدارک غير فارسي

 

20

ساير موارد

 

نظر نهائي:

1- دادخواست کامل است. جهت اقدامات بعدي به دادگاه تقديم مي گردد.

                                                                                 مدير دفتر شعبه                              دادگاه عمومي

تسليم اخطار کتبي

دادخواست ناقص است. بدينوسيله به شما ابلاغ مي گردد به استناد ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص رفع نقص به شرح موارد تعيين شده در بالا در مهلت 10 روز جهت تکميل مدارک و مستندات اقدام نمائيد در غير اين صورت قرار رد دادخواست مذکور صادر خواهد شد.

       

        محل امضاء با اثر انگشت خواهان / خواهانها

 

         مدير دفتر شعبه                                     دادگاه عمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رد دفتر دادگاه

چون خواهان / خواهانها در مهلت مقرر نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام ننموده، به استناد ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دادخواست صادر
مي گردد. اين قرار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در اين دادگاه
مي باشد.

 

مدير دفتر شعبه ............................. دادگاه عمومي .............................

 

                                                                                                                                                                                     فرم شماره 2118/2201/24 اداره کل تشکيلات و برنامه ريزي

 

 

 

 


مطالب مشابه :


تايپ دادخواست به دادگاه نخستین و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ A4

تايپ دادخواست به دادگاه نخستین و پرينت آن بر روي نمونه دادخواست به دادگاه نخستین,
دانلود نمونه دادخواست خام

نمونه دادخواست برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين (درخواست توقف فوري عمليات اجرائي با
نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم) نمونه هاي ابتدايي اوراق برگ دادخواست به دادگاه عمومي
دادخواست به دادگاه نخستین

دادخواست به دادگاه نخستین فرم کنترل صحت شرايط دادخواست به دادگاه نخستين به استناد مواد
نمونه فرم ها و نمونه اظهار نامه

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین نمونه برگ درخواست به دادگاه نمونه برگ دادخواست
نمونه فرمهای قضایی(فایل word)

آگهي ابلاغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم: نمونه صفحه دفتر تعيين اوقات دادگاه: نمونه فرم
برچسب :