ابهام در محاسبه قیمت برق خانگی در قبوض جدید؛ شما پول برق بیشتر داده‌اید یا همسایه‌تان؟!

در قبوض برق جدید كسانی كه در منطقه برقی قرار گرفته اند كه روزهای بیشتری در قبوض برق انها به پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تخصیص یافته است قیمت كمتری برای برق مصرفی خود پرداخت كرده اند در شرایطی كه كسانی كه در قبوض برقشان مدت زمان كمتری در روزهای هدفمندی قرار گرفته مبلغ بیشتری را پرداخت كرده اند. این نحوه محاسبه با اشكالات و ابهامات زیادی همراه است كه البته این امیدواری وجود دارد كه در ماه های اتی به دلیل محاسبه رقم در شرایط هدفمندی یارانه ها و دو بخش نشدن رقم ها به قبل و بعد از اجرای این قانون برطرف شود اما به هر حال این نكته منتفی نمی شود كه مصرف كنندگان برق در این دوره رقم واقعی مصرف خود را پرداخت نكرده اند و برخی بیشتر و برخی كمتر متحمل این ضرر شده اند.

بررسی های خبرآنلاین نشان می دهد روش وزارت نیرو برای محاسبه قبوض برق این دوره به دلیل محاسبه دو رقم پس از اجرای قانون و پیش از آن كارشناسانه و دقیق نیست به طوریكه برخی از مشتركین مبلغ بیشتری را پرداخت كرده اند.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی كه قیمت های جدید برق قرار بود برای عموم مردم كشور خیلی كمتر از تصور ذهنی آنها باشد این روزها با توزیع قبوض برق و محاسبه روزهای پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محاسبات نشان می دهد نه تنها وعده وزیر نیرو مبنی بر پرداخت كمتر از 4 هزار تومان قبوض برق 70 درصد مشتركان محقق نشده بلكه قبوض برق نیز با اشكالات محاسباتی مواجه است.

این اشكالات محاسباتی كه قرار بود با ساده نگاری قبوض برق برطرف شود اما خبرآنلاین در بررسی بیش از پنج قبض برق از مناطق مختلف تهران چون منطقه برق پاسداران،دانشگاه و... به این نتیجه رسیده است كه در قیمت محاسبه شده در قبوض برق اشكالات محاسباتی به قوت خود باقی است. این ادعا اگرچه در این گزارش از زاویه های مختلف مورد بررسی و تاكید قرار می گیرد اما نكته ای دیگر نیز در خود پنهان دارد.

چرا كه محاسبات نشان می دهد اظهارات اخیر كارشناسان در خصوص آنكه وزارت نیرو در محاسبه مدت كم باری و پرباری و قرائت آن از كنتورهای برق با توجه به تكنولوژی های موجود،ناتوان است و محاسبات مصرف برق هر خانوار براساس محاسبات میانگینی محقق می شود به واقعیت نزدیك است.

مساله ای كه بارها توسط مسوولان وزارت نیرو به نوع های مختلف رد شده است اما محاسبات ما نیز نشان می دهد وزارت نیرو در محاسبه مصرف كم باری و پرباری مشتركین به دلیل استفاده از كنتورهای قدیمی ناتوان است.اگرچه این وزارتخانه از برنامه ای برای نصب كنتورهای دیجیتالی در منازل مسكونی خبر می دهد و  بر برنامه ای جدی برای اجرای ان در سال آینده تاكید می كند اما در حال حاضر محاسبات فعلی به واقعیت چندان نزدیك نیست.

 

استدلال هایی برای صحت ادعای ما
با بررسی دو قبض برق از دو منطقه پاسداران و دانشگاه این ادعا مورد تایید قرار می گیرد كه در حال حاضر وزارت نیرو از روش های كارشناسی و براساس الگوی اعلام شده قبوض برق را محاسبه نمی كند.

بررسی قبض برق یكی از مشتركان منطقه برق دانشگاه كه مصرف از تاریخ 17 آذر تا 17 بهمن ماه سال جاری را مبنا قرار داده است نشان می دهد این مشترك 387 كیلووات ساعت برق در 60 روز مصرف كرده است كه میانگین روزانه حدود 6.5 كیلووات ساعت برآورد می شود.

بنابراین در شرایطی كه در این قبض تاكید شده پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در 21 روز بیش از 135 كیلووات ساعت برق مصرف شده و مابقی مصرف مربوط به 39 روز پس از اجرای قانون در نظر گرفته شده مبلغ محاسبه شده برای 252 كیلووات ساعت برق مصرفی در مدت زمان پس از اجرای قانون هدفمندی حدود  7 هزار و 399 تومان در نظر گرفته شده است كه با تقسیم این رقم بر میزان مصرف در 39 روز(252 كیلووات ساعت)، در واقع در قبوض برق در ازای هر كیلووات ساعت حدود 190 تومان از مشترك دریافت شده است.

این محاسبه در شرایطی است كه در قبوض برق میزان مصرف در اوج بار 30 تومان و در زمان كم باری 15 تومان مورد تاكید قرار گرفته است.با این حال محاسبات نشان می دهد 252 كیلووات ساعت برق در 39 روز معادل مصرف حدود 6.5 كیلووات ساعت درهر روز است كه در صورت محاسبه تمام این میزان در زمان پرباری مبلغ قابل پرداخت این مشترك از مصرف برق در هرروز پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حدود 190 تومان خواهد بود.

براین اساس این براورد نشان می دهد وزارت نیرو میزان مصرف برق تمام مشتركین را در زمان پرباری محاسبه كرده است. چرا كه در صورت آنكه یك مشترك در یك روز 6.5 كیلووات ساعت برق مصرف كرده باشد قطعا این مصرف در طول 24 ساعت شبانه روز و در زمان های كم باری و پرباری تقسیم شده است در این صورت در حالت خوشبینانه اگر فرض را بر آن بگیریم كه این مشترك كه البته مصرف آن نیزدر حد الگوی مصرف تخمین زده می شود(193.5 كیلووات ساعت در هر ماه در شرایطی كه میانگین مصرف در حد الگو 200 كیلووات ساعت در زمستان و مناطق عادی اعلام می شود)4.5 كیلووات ساعت در مدت زمان پرباری و 2 كیلووات ساعت درزمان كم باری برق مصرف كرده باشد میزان پرداختی هر روز آن معادل 165 تومان خواهد بود.

این امردر شرایطی است كه وزارت نیرو در قبض برق این مشترك هر روز را معادل 190 تومان در نظر گرفته است كه از اختلافی حدود 25 تومان درمصرف هرروزحكایت دارد.البته این اختلاف قیمت در نمونه ای از قبوض برق صادرشده در منطقه برق پاسداران بسیاربیشتر است.به هر شكل در شرایطی كه قبض برق این مشترك باید در خوشبینانه ترین حالت در 39روز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حدود 6 هزار و 435 تومان محاسبه می شد 7 هزار و 399 تومان درج شده است.براین اساس هنوز مشخص نیست نحوه محاسبه این قبض به چه شكل بوده چرا كه رقمی حدود 964 تومان علامت سوالی است برای نحوه محاسبه این قبوض برق!

نمونه ای دیگر نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا شاید ابهامات موجود در قبوض برق برطرف شود.نمونه ای دیگر از قبض برق صادرشده توسط منطقه برق پاسداران. این مشترك در دوماه 597 كیلووات ساعت برق مصرف كرده است كه كمی بالاتر ازالگوی مصرف است.براساس جدول ساده شده در این قبض این مشترك 98.5 كیلووات ساعت برق بیش از الگوی زمستان مصرف كرده با این حال برآوردها نشان می دهد محاسبات صورت گرفته در این قبض نیز در هاله ای از ابهام قراردارد.

براساس تاكیدات صورت گرفته در این قبض تنها 7 روز از مصرف این مشترك براساس اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محاسبه شده است.در این قبض تاكید شده در 7روز 3 هزار و 314 تومان هزینه مصرف برق این مشترك بوده است كه در صورت تقسیم مصرف در روز در واقع مصرف روزانه این مشترك 473 تومان بوده است. این امر در شرایطی است كه اگر میانگین مصرف روزانه این مشترك در 7روز را براساس تاكیدات صورت گرفته در این قبض مبنی بر مصرف قبل از اجرای قانون 527.35 كیلووات ساعت و مصرف كل دوره حدود 597 كیلووات ساعت در نظر بگیریم 9.9 كیلووات ساعت در نظر بگیریم بنابراین این مشترك درهر روز با احتساب رقم 30 تومان برای مصرف در مدت پرباری باید 297 تومان در هر روز پرداخت می كرده است در شرایطی كه در حال حاضر محاسبات نشان می دهد این رقم 473 تومان مورد تاكید قرار گرفته است.

بنابراین در قبوض برق جدید كسانی كه در منطقه برقی قرار گرفته اند كه روزهای بیشتری در قبوض برق انها به پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تخصیص یافته است قیمت كمتری برای برق مصرفی خود پرداخت كرده اند در شرایطی كه كسانی كه در قبوض برقشان مدت زمان كمتری در روزهای هدفمندی قرار گرفته مبلغ بیشتری را پرداخت كرده اند. این نحوه محاسبه با اشكالات و ابهامات زیادی همراه است كه البته این امیدواری وجود دارد كه در ماه های اتی به دلیل محاسبه رقم در شرایط هدفمندی یارانه ها و دو بخش نشدن رقم ها به قبل و بعد از اجرای این قانون برطرف شود اما به هر حال این نكته منتفی نمی شود كه مصرف كنندگان برق در این دوره رقم واقعی مصرف خود را پرداخت نكرده اند و برخی بیشتر و برخی كمتر متحمل این ضرر شده اند.

 

تشریح نحوه محاسبه فعلی وزارت نیرو به زبانی ساده تر
شاید تاكید مكرر بررقم ها كمی توضیح بالا در خصوص ابهام در نحوه محاسبه قبوض برق این دوره را كمی دشوار كرده باشد. با زبانی ساده تر باید تاكید شود وزارت نیرو از روشی برای برآورد میزان مصرف برق پس از اجرای هدفمندی یارانه و قبل از آن استفاده كرده است كه به هیچ عنوان كارشناسی و منطقی به نظر نمی رسد. برای اثبات بیشتر این موضوع به جدول درج شده در یكی از قبوض برق مورد اشاره در بالا و جدول تاكیدی وزارت نیرو اشاره می كنیم.

نمونه محاسبه قبض برق با روش بعد از هدفمندی با مصرف 597 كیلووات ساعت معادل 298.5 در هر ماه

فرمول محاسبه و مبلغ

تعداد روز ضربدر (30/مبالغ ماهانه)

( 7ضربدر ( 30/129920 

مبلغ مصرف(ریال)

30314

  

  

  

مبلغ

مصرف 30 روزه

نرخ(ریال)

پله مصرف 30 روزه

27000

100

270

مصرف 0تا100

32000

199

320

مازاد بر 100تا 200

 70920

98.5

720

مازاد بر 200 تا 300

  

  

1300

مازاد بر 300 تا 400

  

  

1500

مازاد بر 400 تا 500

  

  

1900

مازاد بر 500 تا 600

  

  

2100

مازاد بر 600

این محاسبه نشان می دهد وزارت نیرو با ضرب مصرف دوره در دو ماه و محاسبه 298.5 كیلووات ساعت برق در هرماه و نشاندن آن در جداول محاسباتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف 30 روزه را محاسبه و رقم فوق را در 7روز مورد تاكید پس از اجرای قانون هدفمندی ضرب كرده است.

براساس جدول بالا  این مشترك در صورت محاسبه مصرف برق ان در 30 روز با قانون هدفمندی یارانه ها باید حدود 12 هزار و 992 تومان پرداخت می كرد.براین اساس وزارت نیرو با تقسیم این رقم در 30 روز و ضرب آن در 7روز مبلغ مورد نظر را به دست آورده است.

برگرفته از سايت AyandeNews.Com


مطالب مشابه :


روش محاسبه برق مصرفی

نظام صنفی کشاورزی قوچان - روش محاسبه برق مصرفی - - نظام صنفی کشاورزی قوچان
نحوه محاسبه هزینه برق

نحوه محاسبه هزینه برق - براساس قيمت‌هاي جديد برق مصرف صفر تا 100 كيلووات ساعت برق در
محاسبه میزان برق مصرفی کامپیوتر

کامپیوتر شما در طول روز چقدر برق مصرف می کند؟ هزینه برق مصرفی کامپیوتر شما چقدر است؟
محاسبه بهای برق مصرفی و نرم افزار اداره برق

با این کنتورها مقدار مصرف در هر بازه در ضریب برای محاسبه آنلاین هزینه برق مصرفی
هزینه مصرف برق

مطالب برقی - هزینه مصرف برق - - مطالب نرم افزار محاسبه میزان برق مصرفی منازل
محاسبه میزان برق مصرفی لپ تاپ

برای محاسبه میزان برق 5 ـ در پنجره به نمایش درآمده در بخش Component Power Usage مجموع مصرف برق به
محاسبات قبض برق و تعاریف

مهندسي برق - محاسبات قبض برق و تعاریف - نیازمندیهای مهندسی برق+نرم افزار تخصصی برق+pdf+جزوه
محاسبه عملی خازن

دانشگاه ازاد مهندسی برق قدرت - محاسبه حداکثر مقدار مصرف برق مشترک صنعتی در یک دوره می
ابهام در محاسبه قیمت برق خانگی در قبوض جدید؛ شما پول برق بیشتر داده‌اید یا همسایه‌تان؟!

TCE.Blogfa.Com - ابهام در محاسبه قیمت برق خانگی در قبوض جدید؛ شما پول برق بیشتر داده‌اید یا همسایه
برچسب :