ساخت چند ضلعی منتظم

پنج ضلعی منتظم:

نوار بلند کاغذی آماده کنید که عرض یکسان داشته باشد.

p87.jpg

 

برای ساخت یک پنج ضلعی منتظم با این نوار به تر تیب زیر عمل کنید:

1. دو سر نوار را بگیرید و با آن یک گره ساده بزنید

مانند شکل زیر:

p88.jpg

 

2. گره را به آرامی سفت کنید و رد های کاغذ را صاف کنید.

p89.jpg

 

3. نوار های اضافی را ببرید ،پنج ضلعی منتظم بوجود می آید.

4. گره را باز کنید و ذوزنقه های تشکیل شده را با هم بررسی و مقایسه کنید.

 

هفت ضلعی منتظم:

نوار بلند کاغذی آماده کنید که عرض یکسان داشته باشد.

p87.jpg

 

برای ساخت یک هفت ضلعی منتظم با این نوار به ترتیب زیر عمل کنید:

1. دو سر نوار را بگیرید و با آن یک گره ساده بزنید. (مانند پنج ضلعی منتظم)

p91.jpg

 

2.گره را سفت نکنید و وسط گره (ناحیه ی 1) را در نظر داشته باشید.

3. مجددأ یک سر نوار را به قصد زدن گره دوم زیر سر دیگر برده ،و از ناحیه 1 (وسط گره اول) عبور دهید.

p92.jpg

 

4.گره را به آرامی سفت کنید و رد های کاغذ را صاف کنید.

p93.jpg

 

5.نوار های اضافی را ببرید ،هفت ضلعی منتظم بوجود می آید.


مطالب مشابه :


چند ضلعی

پنج ضلعی منتظم: نوار بلند کاغذی آماده کنید که عرض یکسان داشته باشد. برای ساخت یک پنج ضلعی
روش رسم پنج ضلعی منتظم

محراب معماری - روش رسم پنج ضلعی منتظم - معماری و هنرهای پنج نقطه را به هم وصل نمایید:
چند ضلعی های منتظم

ریاضی - چند ضلعی های منتظم - آموزش مطالب ریاضی
پنتاگرام یا پنج ضلعی وارونه چیست ؟

بدون شیطان - پنتاگرام یا پنج ضلعی وارونه چیست ؟ - اجتماعی و مذهبی
ما شهید می شویم ...

پنج ضلعی - ما شهید می شویم - آنان که رفتند کاری حسینی کردند و آنان که ماندند باید کاری زینبی
ساخت چند ضلعی منتظم

پنج ضلعی منتظم: نوار بلند کاغذی آماده کنید که عرض یکسان داشته باشد. برای ساخت یک پنج ضلعی
زوایای داخلی چند ضلعی

مثال۱:اگر هر یک از زاویه های چند ضلعی ۱۳۵ درجه باشد،تعداد اضلاع این چند ضلعی چند
برچسب :