یه عالمه سوال

1-در مثلث قایمه الزاویه ABCزاویه یA=900وC=600 وBC=12باشد مساحت مثلث چند است؟

 

2-ثابت کنید اگر مثلثی میانه نظیر یک ضلع نصف آن ضلع باشد مثلث در رأس مقابل به آن ضلع قاﺋم الزاویه است.

3-ثابت کنید ضلع مقابل به زاویه ی 30 درجه در مثلث قاﺋم الزاویه نصف وتر است.

 

4-ثابت کنید اگر در مثلث قاﺋم الزاویه یک ضلع زاویه ی قاﺋمه نصف وتر باشد زاویه ی مقابل آن ضلع 30 درجه است.

5-ثابت کنید ارتفاعهای نظیرساقهای مثلث متساوی الساقین باهم برابرند.

 

6-ثابت کنید میانه هامثلث رابه شش مثلث معادل تقسیم میکند.

 

7-مثلث قائم الزاویه ای رسم کنیدکه وترآن6 سانتیمترویک ضلع آن3.5سانتیمتر وارتفاع واردبروتر2.5 سانتیمترباشد.

 8-کدام گزینه نادرست است؟

الف)مجموعه اعداداول یک رقمی دارای13عضواست.

ب)مجموعه    {47و54و61و...و306} دارای 38 عضواست.

ج) {مجموعه تهی} هیچ عضو ندارد.

د) مجموعه اعداد بین 2و3 بی شمار عضو دارد.

9-درمجموعه ی A که تعدادی عضودارد.عضوی مانند a در 1024 تا اززیرمجموعه های آن تکرارشده است.چندتااززیرمجموعه های A 3عضوی است؟

الف) 165                                     ب)512

ج)120                                          د)256

10-درمثلث قائم الزاویه ای به اضلاع 15و20و25 سانتیمتر ارتفاع وارد بر ضلع 20 رابیابید.

 

11-درمثلثی متساوی الاضلاع فاصله یک راس از مرکز ثقل 6cm است.ارتفاع این مثلث رابیابید.

 

12-هرگاه برای مثلث ABCداشته باشیم AB=12cmو AC=5cmوزاویه B=35 درجه. بااین داده ها چندمثلث متفاوت میتوان رسم نمود؟

 

13- باارقام 2 و2 و3 و3 و 4 حداکثرچندعددپنج رقمی میتوان نوشت؟

 

14-اگر x-x-1=2 باشد،حاصل x+1/x چند است؟ 

 

15-حاصل عبارت مقابل چند است؟

   [ a5+a4+a3+a2+a /[a-1+a-2+a-3+a-4+a-5

 

16-اگر a=2b+2 باشد،حاصل 4b2-1-4ab+a2 چند است؟

 

17-حاصل a/3+a/7 چند برابر a/3-a/7 است؟

 

18- فاصله نقطه  (5,2√- ) از مبدا مختصات چند است؟

 

19-باقی مانده تقسیم عدد 1-121087 بر 11 چند است؟

 

20-اگر b یک عدد طبیعی بزرگتر از 2 باشد،عدد2( b2(b+1 در مبنای b چگونه است؟

 

21-اگر s پرتغال a ریال ارزش داشته باشد،b بسته c عددی چند ریال می ارزد؟

 

22-با توجه به معادله توانی مقابل مقدار 6x+5 چند است؟

4x-3x-1/2=3x+1/2-22x-1

 

23-برای تهیه الکل 46 درجه چند لیتر الکل 60 درجه را با 35 لیتر الکل 40 درجه مخلوط کنیم؟

 

24-مجموع ارقام عدد حاصل از 3/2*1013+005/0*107+38 برابر با چند است؟

 

25-با توجه به 52x+1*22x=0/0005 حاصل x2-3x+1 چند است؟

 

26--مجموع اعداد تشکیل دهنده یک جدول ضرب(10*10)چند است؟

 

27-ازمجموعه اعدادطبیعی اعدادی که ارقام 3و6ویا9دارند را حذف میکنیم.هزارمین عدد چنداست ؟

 

28-.در یک مسابقه ی دو ومیدانی علی از امیر ۲۰ ‌متر و امیر از بهرام ۱۰ متر و علی از بهرام ۲۸ متر زود تر به خط پایان می رسد. طول مسیر مسابقه چقدر بوده است؟

 

29-اگر مجموع ارقام عدد ۱۰۲k-5-۸  برابر با ۸۱۲ است.مقدار k2+4 کدام است؟

الف)۲۲۱۳                       ب)۲۳۰۸                          ج)۲۴۰۵                            د)۲۱۲۰

 

30ـقطاری نصف راه را با سرعت  ۳۰km/h و بقیه را با سرعت ۵۰km/h طی میکند.اگر راه پیموده ۲۰kmشده باشد . این مسافت را در چه زمانی طی کرده است؟

الف)۱۵                        ب)۲۸                                     ج)۳۲                                         د)۳۵

31ـقطاری با سرعت ۳۰km در جلوی قطاری دیگر است که آن را با سرعت ۵۰km دنبال می کند. پس از ۱۵ دقیقه به هم می رسند.فاصله دو قطار در ابتدا چه قدر بوده است؟

الف)۵km                      ب)۷km                                ج)۱۰km                                       د)۱۲km

 

32ـدو قطار در ساعت ۱۷:۲۵ عصر از یک ایستگاه در خلاف جهت هم حرکت می کنند.اگر سرعت اولی۹۰km/h دومی ۷۰km/h باشددرچه ساعتی فاصله دوقطار ۴۸۰kmخواهد شد؟

الف)۲۱:۱۵                    ب)۲۰:۴۵                              ج)۲۰:۴۰                                      د)۲۰:۲۵

 

33ـقطاری مسافتی را با سرعت ۹۰km می پیماید.ساعت۱۷ به مقصد میرسد.اگر با سرعت ۶۰km حرکت می کرد،ساعت ۱۹ به مقصد می رسید.کل مسافت چند کیلومتر بوده است؟

الف)۳۰۰                       ب)۳۶۰                                 ج)۴۵۰                               د)۵۴۰

 

34ـقطاری به طول ۴۰۰m وارد تونلی به طول ۲۲۰۰m می شود.سرعت قطار ۶۰km/h است.چه مدت

طول می کشد تا قطار کاملا از تونل خارج شود؟(اعداد به دقیقه است)

الف)۸/۱                       ب)۲/۲                                ج)۶/۲                                             د) ۳

   35-درمثلثی به مساحت8 اگرمجموع سه ارتفاع64باشدمجموع معکوسهای سه ضلع چنداست؟


مطالب مشابه :


یه عالمه سوال

نسیم ریاضی - یه عالمه سوال - 1-در مثلث قایمه الزاویه abcزاویه یa=90 0 وc=60 0 وbc=12باشد مساحت مثلث
توان

نسیم ریاضی - توان - برای دریافت پاور پوینت زیبای آموزش توان
هفتمی ها

نسیم ریاضی - هفتمی ها - منتشر شده در تاریخ شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ توسط علی فاطمی
سوالات المپیادی ویژه نسیم ریاضی

نسیم ریاضی - سوالات المپیادی ویژه نسیم ریاضی - منتشر شده در تاریخ جمعه ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ توسط علی
تست ریاضیات هشتم

نسیم ریاضی - تست ریاضیات هشتم - منتشر شده در تاریخ شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ توسط محمدپورعباسی
ارتفاع در مثلث

نسیم ریاضی - ارتفاع در مثلث - مساحت مثلث. مساحت یک مثلث برابر یک دوم طول یک ضلع، ضرب در طول
برچسب :