هدف تالیف كتب تعلیمات اجتماعی دبستان

 

     هدف كلیكتابهای تعلیمات اجتماعی، تربیت اجتماعی دانش آموزان است، طوری كه دانشآموز بتواند توانایی لازم را برای ایجاد ارتباط های اجتماعی با گروه های مختلف بهدست آورد و نقش مؤثری در گرو هها ایفا نماید.همچنین بتواندبا نهادها و مؤسساتی كه افراد جامعه برای تأمین نیازهای خود بهآن مراجعه می كنند، ارتباط لازم و مناسب برقرار كند و با رعایت قوانین یك شهروندمطلوب بتواند به نقش خود در مشاركتهای سیاسی و اجتماعی عمل نماید.

     خوب، حالا من این سوال رو دارم، كتابهای ما كه كامل اند، معلم ها كه عملكرد خوبی دارند، دانش آموزان هم خوب؛ پس مشكل كجاست؟

ما چقدر در این راه موفق بوده ایم؟ (لطفا ادامه مطلب را ببینید.)

نقاط ضعف در تربیتشهروند مطلوب

خطمشی‌ها:
نظر به این‌ كه تربیت اجتماعی و سیاسی، متأثراز عواملی چون خانواده، مدرسه، جامعه محلی، دوستان، رسانه‌ها، مساجد، جامعه ملی وملاحظات جهانی است، و در تنظیم این خط مشی‌ها ملاحظات فوق باید در نظر گرفته شود؛به نظر می‌رسد كه خط مشی‌ها تنها در سطح مدرسه تنظیم شده و به سایر سطوح توجه نشدهاست. همین امر از اعتبار خط مشی‌های مصوب می‌كاهد.

پژوهش‌های پشتیبانی:
- كمبود پژوهشدر حوزه‌های مختلف كاملاً به چشم می‌خورد. همین امر تصمیم ‌گیری در زمینه آموزش‌هایاجتماعی و سیاسی در دوره‌ های مختلف تحصیلی را دشوار می كند.


عدم توجه به پژوهش‌های زیر از جمله نقاط ضعف برنامه موجود می‌باشد:
- مطالعه در خصوص اهداف و مفاهیم آموزش اجتماعی وسیاسی در دوره ‌های مختلف تحصیلی با توجه به نیازهای فرد و جامعه، منابع علمی واسناد قانونی و تربیتی

- عدم توجه به ارزشیابی از میزان كارآمدیبرنامه‌های درسی موجود و اثرات آن بر رفتار و نگرش دانش‌آموزان
- عدم توجه به میزان كارآمدی برنامه‌های درسی تربیت معلم درزمینه تربیت اجتماعی و سیاسی دانشجو - معلمان
- كم توجهی بهانجام مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش‌های مدنی و سیاسی
- عدممطالعه در خصوص روش‌های آموزش مفاهیم اجتماعی و سیاسی
- كمبودپژوهش در خصوص پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دروس اجتماعی و تاریخی
- عدم مطالعه در خصوص عوامل بازدارنده و یا محدود كننده درنیل به اهداف اجتماعی و سیاسی دانش آموزان
- بررسی برنامه‌هایدرسی مختلف از نظر میزان توجه به تربیت اجتماعی و سیاسی مانندآموزش‌های میان ‌رشته‌ای و رویكرد كل مدرسه
- نادیده گرفتناهداف استراتژیك در زمینه تربیت اجتماعی و سیاسی
      با توجه به ملاحظات فوق به نظرنمی‌رسد كه برنامه موجود از مشروعیت علمی و دینی و سیاسی كمتری برخوردار است.

ملاحظات در گزینشرویكردها:
-عدم توجه به رویكردهایی چون آموزش به شیوهمیان ‌رشته‌ای، انسان گرایانه، تربیت شهروند دموكرات، اخلاق گرایانه و رویكرد كلمدرسه.

خط مشی‌ها درگزینش اهداف و محتوا:
- عدم توجه به مسائل فراگیرجامعه و نیازهای نوجوانان، جوانان و نیازهای بین ‌المللی
- عدمتوجه به انتظارات رهبران، منابع و متون دینی ( قرآن، نهج البلاغه و سنت)
- نادیده گرفتن نظرات متخصصان آموزش‌های شهروندی
- كم توجهی به آموزش آن دسته از ملاحظات اخلاقی و ارزشی كهمی‌تواند به ایجاد یك جامعه متوازن كمك كند.
- كم توجهی بهآموزش‌های حقوقی (حقوق اجتماعی و سیاسی، قضایی و اقتصادی افراد) و نیز ارزش قانوناساسی و ارزش‌های مندرج در اعلامیه‌ی حقوق بشر، اعلامیه حقوق كودك، حقوق زنان، حقوقموجودات، حقوق طبیعت
- شروع نامناسب برخی از آموزش‌ها نظیرآموزش سیاسی
- همه جانبه نبودن آموزش‌ها
- كم توجهی به شناخت فرهنگ‌ها و اشكال زندگی
- كم توجهی به تقویت روحیه مدارا، تحمل و سعه صدر و اصولكشورداری در اسلام. 

ملاحظات درسازمان‌دهی برنامه:
- عدم توجه به اصل استمرار ومداومت در سازمان‌دهی محتوا
- عدم توجه به سایر رویكردها درآموزش سیاسی و اجتماعی مانند آموزش‌های میان‌رشته‌ای و رویكرد كل مدرسه
- نادیده گرفتن سهم دروس مختلف در آموزش‌های شهروندی نظیرفلسفه، زیست شناسی، جغرافیا، اقتصاد، تعلیمات دینی و اخلاق، تاریخ تمدن، تاریخاسلام، تاریخ قرن بیستم
- فقدان برنامه برای آموزش‌های پنهان.

ملاحظات در گزینشروش‌ها:
- كم توجهی به روش‌های باز دموكراتیك واجتماعی نظیر بحث‌های گروهی، كار گروهی، همیاری، روش‌های تحقیق گروهی، مصاحبه، دعوتاز مسئولان، روش‌های مجاب كننده.

ملاحظات در تولیدمواد آموزشی:
- غلبه بر كتاب درسی به جای رسانه محوری
- كم توجهی به تولید بسته‌های آموزشی
- فقدان تنوع در كتب درسی
- كمبود كتاب‌های مرجع برای معلمان
- كمبود كتاب‌های كمك آموزشی در حوزه‌های مختلف
- كمبود فیلم‌های آموزشی و كتاب‌های تصویری در حوزه تربیتاجتماعی و سیاسی
- رواج نامحدود كامپیوتر در آموزش

نیروی انسانی وصلاحیت معلمان:
- پایین بودن مدرك تحصیلی 62 درصد ازمربیان مهد كودك
- مرتبط نبودن مدرك تحصیلی بیشتر مربیان باكار مربیگری
- ناتوانی مربیان در طراحی مواد آموزشی
- پائین بودن مدرك تحصیلی معلمان ابتدایی همچنین معلمان راهنمایی تحصیلی
- تدریس دروس علوم اجتماعی توسط معلمان غیر متخصص یا توسطمدیران برای پركردن ساعات موظف
- ضعف كارشناسان برنامه‌ریزیدرسی در برنامه‌ریزی و آموزش شهروندی و آموزش سیاسی (به دلیل مرتبط نبودن تخصصآن‌ها)
- ضعف كارشناسان برنامه‌ریزی درسی در آموزش‌های مدنی،تاریخ و آموزش سیاسی، به دلیل مرتبط نبودن تخصص آن‌ها با برنامه‌ریزی درسی وآموزش‌های تاریخی و سیاسی

اثرات اجرایبرنامه بر رفتار و نگرش دانش‌آموزان در بعد فردی و اجتماعی

دوره پیشدبستان 
- شواهد حاكی از اجتماعی بار آمدن، مأنوسشدن با محیط پیش دبستان، آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های ساده اجتماعی و برخی از آداباجتماعی دین اسلام، دلبستگی به خانواده، پیدا كردن دوستان جدید، آشنایی با محیطیغیر از خانواده و رشد عاطفی كودكان است.

دورهدبستان 
- شناخت برخی از مفاهیم ساده اجتماعی،آشنایی با وظایف در خانه و مدرسه، آگاهی از گذشته كشور، آشنایی با برخی نمادهای ملیو دینی، پیدا كردن نظم در امور اجتماعی،كسب اطلاعات دربارهجغرافیای ایران، آشنایی با برخی از نهادهای خدمات رسان در جامعه، آگاهی از برخینكات اخلاقی، شناخت نظام حكومتی كشور، شناخت برخی از شخصیت‌های مؤثر در تاریخایران،شناخت احترام به معلماناز جمله نقاط قوت در اینآموزش‌هاست.

دورهراهنمایی 
- شناخت نیازها، خانواده، مسئولیت‌ها واعضای آن
- شناخت گروه و برخی از موسسات خدمات رسان
- آگاهی از نیاز انسان به حكومت، وظایف حكومت اسلامی و وظایفآن در ساختار دولت، قوای سه گانه رهبری، آموزش مشاركت در فعالیت‌های دولت وانتخابات از نقاط قوت آموزش‌های اجتماعی و سیاسی در دوره راهنمایی است.


مطالب مشابه :


پروفسورهشترودی

عنوان : پروفسورهشترودی پروفسور هشترودی پس از اتمام دوره دبستان در دبستان های اقدسیه و سیروس
محمد اکبرپور

دبستان"شهید پزشکان و دکترین سایر رشته ها (هشترودی) لینک های
هدف تالیف كتب تعلیمات اجتماعی دبستان

وبلاگ آموزشی دوره ابتدایی - هدف تالیف كتب تعلیمات اجتماعی دبستان - معلم هشترودی
فهرست و آدرس مدارس غیر انتفاعی منطقه پنج

ایران مهر ما - فهرست و آدرس مدارس غیر انتفاعی منطقه پنج - بچه های ایرانمهر
مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست،همه با انجمنت ذکر مصیبت دارند

بخاطردارم در دوران دبستان معلم ورزشمان های محترم هشترودی انجام داده اند
«پروفسور محسن هشترودی»

دنیای زیبای ریاضی - «پروفسور محسن هشترودی» - نویسنده درنظر دارد مراجعه کنندگان از ریاضی لذت
پرفسور دکترمحسن هشترودی

مطلب درباره ی ریاضی - پرفسور دکترمحسن هشترودی - مطالب متنوع علمی و اخلاقی و تربیتی واطلاعات
فهرست مدرسه‌های تهران

دبستان و پيش دبستان غيردولتي دبیرستان دکتر هشترودی (منطقه ۲) دبیرستان رازی (منطقه ۳)
برچسب :