سوالات هوش آزمون استخدامی


١- کدامیک‌ از کلمات‌ زیر در ردیف‌ بقیه‌ نیست‌ ؟

١ مباحثه‌ 
٢ مجادله‌ 
٣ منازعه‌ 
۴ محاوره‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢- کدام‌ واژه‌ با سه‌ واژه‌ دیگر تفاوت‌ بسیار دارد؟
١ نوشتن‌ 
٢ نشستن‌ 
٣ گفتن‌ 
۴ شستن‌ 

 


--------------------------------------------------------------------------------
 
٣- رابطة‌ ستون‌ با سقف‌ مانند رابطة‌: 
١ تیرآهن‌ است‌ باسیمان‌ 
٢ درخت‌ است‌ با ریشه‌
٣ دیرک‌ است‌ با چادر 
۴ بدن‌ است‌ با پا 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴- 8 نفر کارگر، کاری‌ را در مدت‌ 20 روز تمام‌ می‌کنند، دو نفر کارگر به‌ این‌ عده‌ افزوده‌ می‌شود. این‌ کار چند روز زودتر به‌ پایان‌ می‌رسد ؟
١ 16 روز
٢ 4 روز 
٣ 5 روز
۴ 2 روز

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵- کدام‌ کلمه‌ با سه‌ کلمه‌ دیگر هیچگونه‌ مناسبتی‌ ندارد؟
١ قندان‌ 
٢ خندان‌ 
٣ گلدان‌ 
۴ نمکدان‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۶- جسم‌  A  روی‌ آب‌ شناور است‌. اما مجموعة‌ دو جسم‌  A  و  B  در آب‌ غوطه‌ ور می‌شود. در این‌ صورت‌ جسم‌   B  به‌ تنهایی‌ در آب‌: 
١ معلق‌ می‌ماند 
٢ فرو می‌رود 
٣ شناور می‌ماند 
۴ نمی‌ماند 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٧- رابطة‌ پینه‌ دوز با کفش‌ مثل‌ رابطة‌: 
١ صحاف‌ است‌ با کتاب‌ 
٢ پزشک‌ است‌ با دارو 
٣ کفاش‌ است‌ با چرم‌ 
۴ راننده‌ است‌ با ماشین‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٨- کدام‌ نوع‌ از وابستگی‌ اقتصادی‌ می‌تواند اثرات‌ مثبت‌ در رشد اقتصادی‌ کشورهای‌ وابسته‌ داشته‌ باشد؟
١ یک‌ جانبه‌
٢ صنعتی‌
٣ مواد اولیه‌ 
۴ متقابل‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٩- عرض‌ مستطیلی‌ 6 متر و مساحت‌ آن‌ از نظر عددی‌، 210 واحد زیادتر از طول‌ می‌باشد طول‌ مستطیل‌ کدام‌ است‌ ؟
١ 30 متر 
٢ 35 متر 
٣ 42 متر 
۴ هیچکدام‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٠- لباس‌ به‌ کمد، مثل‌ ... است‌ به‌ ..... 
١ پا - قالی‌ 
٢ بازیگر - سناریو 
٣ جوهر - قلم‌ 
۴ واکس‌ - کفش‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١١-  اگر  n 5= r  باشد، چندیک‌ دهم‌  r  برابر با نصف‌  n است‌ ؟
١ 1
٢ 2
٣ 3
۴ 5

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٢- 30% کارمندان‌ یک‌ اداره‌ اهل‌ استان‌ فارس‌ و 10% شیرازی‌ می‌باشند. چند درصد از کارمندان‌ شیرازی‌ اند ؟
١ 10%
٢ 30%
٣ 20% 
۴ 3%

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٣- اگر دریک‌ استوانه‌، شعاع‌ مساحت‌ قاعده‌ و ارتفاع‌ را به‌ ترتیب‌ با  h,A,R  نشان‌ دهیم‌ با ثابت‌ ماندن‌ حجم‌، نصف‌ شدن‌ شعاع‌ ( R ) آنگاه‌: 
١ h,A  دو برابر می‌شوند 
٢  A  نصف‌ و  h   چهار برابر می‌شود 
٣ A  نصف‌ و  h   دو برابر می‌شود 
۴  A  یک‌ چهارم‌ و  h   چهار برابر می‌شود 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۴- مجموع‌ سه‌ عدد فرد متوالی‌ 63 است‌. نصف‌ عدد بزرگتر کدام‌ است‌ ؟
١ 23
٢ 11/5
٣ 12
۴ 11

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۵- آشکارا به‌ پنهانی‌ مثل‌ ....... به‌ ....... می‌باشد. 
١ رمزآلود - کارآگاه‌ 
٢ تفنگ‌ - ماسک‌ 
٣ سرراست‌ - پیچ‌ در پیچ‌ 
۴ شهره‌ - کمیاب‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۶- اولین‌ کسی‌ که‌ در دوره‌ ناصری‌ افکار و عقاید سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود را بدون‌ پروا ابراز کرد و ملل‌ اسلامی‌ را از مطامع‌ سیاسی‌ و استعماری‌ دول‌ اروپا آگاه‌ کرد که‌ بود؟
١ سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی‌
٢ شیخ‌احمدروحی‌
٣ میرزاآقاخان‌کرمانی‌
۴ میرزاتقی‌خان‌امیرکبیر

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٧-  زندانی‌ به‌ زندان‌ مثل‌: 
١ ساعت‌ است‌ به‌ وقت‌ 
٢ اقیانوس‌ است‌ به‌ ساحل‌ 
٣ ببر است‌ به‌ باغ‌ وحش
۴ پلیس‌ است‌ به‌ کارگاه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٨- در ادامه‌ رشته‌ اعداد زیر چه‌ عددی‌ باید نوشت‌ ؟
 ? و21و7و6و2و1
١ 22
٢ 63
٣ 35
۴ 42

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٩- لباس‌ به‌ کمد مثل‌ ..... است‌ به‌ .......
١ پا - قالی‌ 
٢ بازیگر - سناریو 
٣ جوهر - قلم‌ 
۴ واکس‌ - کفش‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٠- اگر  2n +3P=n  یک‌ عدد زوج‌ باشد، دراین‌ صورت‌: 
١ حتماً  n  فرد است‌ 
٢ حتماً  n  زوج‌ است‌ 
٣ n  فرد یا زوج‌ است‌ 
۴ 2n  زوج‌ و  3n  فرد است‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢١- رابطه‌ ستون‌ با سقف‌ مانند رابطه‌: 
١ تیرآهن‌ با سیمان‌ 
٢  درخت‌ است‌ با ریشه‌ 
٣ دیرک‌ است‌ با چادر 
۴ بدن‌ است‌ با پا 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٢-  آن‌ که‌ در قضاوت‌ خویش‌ هرگز جانبداری‌ نکند: 
١ دانا 
٢ مؤمن‌ 
٣ سختگیر 
۴ بی‌ نظر 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٣-  آرامگاه‌ مولانا جلال‌ الدین‌ مولوی‌ در کدام‌ شهر قرار دارد ؟
١ نیشابور
٢ قونیه‌ 
٣ تبریز 
۴ هرات‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۴- در تساوی‌ 9+ ؟+ 9000 = 5 + 9784 کدام‌ یک‌ از اعداد زیر را باید درجای‌؟ قرارداد.
١ 784
٢ 78
٣ 775
۴ 780

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۵- آرامگاه‌ مولانا جلال‌ الدین‌مولوی‌ در کدام‌ شهر قرار دارد ؟
١ نیشابور
٢ قونیه‌
٣ تبریز
۴ هرات‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۶- شخصی‌ کالایی‌ را با 20 درصد تخفیف‌ خرید و با 20 درصد سود به‌ مبلغ‌ 1920 ریال‌ فروخت‌. قیمت‌ اصلی‌ کالا چقدر بوده‌ است‌. 
١ 1980
٢ 2000
٣ 1920
۴ 1960

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٧- کدامیک‌ از اسم‌های‌ زیر از ترکیب‌ دو اسم‌ تشکیل‌ یافته‌ است‌ ؟
١ کاهگل‌ 
٢ شهرستان‌ 
٣ سنگلاخ‌ 
۴ چهلچشمه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٨-  نجاری‌ روزی‌ یک‌ صندلی‌ و شاگردش‌ درسه‌ روز یک‌ صندلی‌ می‌سازد اگر نجار و شاگردش‌ با هم‌ کار کنند 12 صندلی‌ را چند روزه‌ می‌سازند؟
١ 12
٢ 9
٣ 8
۴ 6

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٩- چند درصد 45000 برابر با 4/5 است‌ ؟
١ 0/01
٢ 0/001
٣ 0/0001
۴ 0/00001

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٠- کدامیک‌ از عددهای‌ زیر مربع‌ کامل‌ نمی‌باشد.
١ 0/16
٢ 1/6
٣ 16 
۴ 1600 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣١- متضاد کلمة‌ سترون‌ کدام‌ است‌ ؟
١ بارور 
٢ باردار 
٣ عقیم‌ 
۴ نازا 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٢-  اگر امروز جمعه‌ 7 تیر باشد، اول‌ مهر چه‌ روزی‌ است‌ ؟
١ شنبه‌ 
٢ یکشنبه‌ 
٣ دوشنبه‌ 
۴ سه‌ شنبه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٣- رابطه‌ کربن‌ با الماس‌ مثل‌ رابطه‌:
١ شبه‌ فلز است‌ با فلز
٢ شیشه‌ است‌ با بلور
٣ طلا است‌ با پلاتین‌ 
۴  تیره‌ است‌ با شفاف‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۴- کدام‌ مورد از احکام‌ ثانویه‌ است‌ ؟
١ آزادی‌ تجارت‌ 
٢ فروش‌ مال‌ خود به‌ هر قیمتی‌ 
٣ منع‌ خرید و فروش‌ سلاح‌
۴ وضع‌مالیات‌ زکوة‌ بر گوسفندان‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۵-  اگر در طول‌ یک‌ الوار چوبی‌ 12 متری‌، 6 برش‌ به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ داده‌ شده‌ باشد، الوار به‌ چند قطعه‌ تقسیم‌ می‌شود ؟
١ 6
٢ 8
٣ 7
۴ 5

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۶- عنوان‌ دکتر ،مهندس‌ و سرهنگ‌ را به‌ چند طریق‌ می‌توان‌ در جلو اسم‌ یک‌ نفر قرار دارد ؟
١ 3
٢ 4
٣ 2
۴ 6

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٧- تعداد عددهای‌ زوج‌ واقع‌ بین‌ 37  تا 95 برابر است‌ با: 
١ 29
٢ 28
٣ 30
۴ 31

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٨- کدام‌ واژه‌ با سه‌ واژه‌ دیگر متفاوت‌ است‌ ؟
١ حد 
٢ سد 
٣ جد 
۴ بد

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٩-  برای‌ بررسی‌ منطقی‌ یک‌ مکتب‌، ابتدا چه‌ امری‌ بایستی‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد ؟
١ ایدئولوژی‌ 
٢ مبدأ هستی‌ 
٣ تکلیف‌ 
۴ مکتب‌شناسی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٠- چراغ‌  A  هر 5 دقیقه‌ و چراغ‌  B  هر 4 دقیقه‌ یک‌ بار روشن‌ می‌شود. اگر هر دو چراغ‌ را در یک‌ لحظه‌ معین‌ با هم‌ روشن‌ کنیم‌، چند دقیقه‌ بعد مجدداً با هم‌ روشن‌ خواهند شد ؟
١ 48
٢ 20
٣ 5
۴ 4

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴١- مجموع‌ چهار عدد 3 رقمی‌ برابر 464 می‌باشد. بزرگترین‌ این‌ اعداد کدامست‌ ؟
١ 164
٢ 264
٣ 146
۴ 116

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٢- چند درصد اعداد از یک‌ تا صد بر 4 قابل‌ قسمت‌ است‌ ؟
١ 25%
٢ 55%
٣ 50%
۴ 75%

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٣- متوسط‌ 6 عدد برابر 8/5 است‌. وقتی‌ یکی‌ از اعداد را کنار بگذاریم‌، متوسط‌ اعداد باقیمانده‌ 7/2 می‌شود. عدد کنار گذاشته‌ شده‌ کدامست‌ ؟
١ 7/8
٢ 9/8
٣ 15
۴ 4/12

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۴- در یک‌ کیسه‌، سه‌ رنگ‌ مهره‌ وجود دارد حداقل‌ چند مهره‌ از کیسه‌ بیرون‌ بیاوریم‌ تا حتماً دو مهره‌ یک‌ رنگ‌ داشته‌ باشیم‌ ؟
١ 3
٢ 4
٣ 6
۴ امکان‌ ندارد 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۵- با درنظر گرفتن‌ یک‌ ترتیب‌ خاص‌ یکی‌ از عددهای‌ مجموعه‌ زیر غلط‌ است‌. به‌ جای‌ آن‌، کدام‌ عدد را باید گذاشت‌ ؟
 ...8و8و7و8و7و6و7و6و5
١ 7
٢ 9
٣ 6
۴ 5

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۶- رقم‌ یکان‌ عدد  5 (237) کدامست‌ ؟
١ 3
٢ 1
٣ 7
۴ 9 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٧-  اگر در طول‌ یک‌ الوار چوبی‌ 12 متری‌، 6 برش‌ به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ داده‌ شده‌ باشد، الوار به‌ چند قطعه‌ تقسیم‌ می‌شود ؟
١ 6
٢ 8
٣ 7
۴ 5

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٨- در یک‌ بررسی‌ آماری‌ که‌ از یک‌ شهر آمده‌ است‌ 65 درصد از مردم‌ این‌ شهر از تماشای‌ تلویزیون‌ و 40 درصد از خواندن‌ روزنامه‌ و 25 درصد از خواندن‌ روزنامه‌ و دیدن‌ تلویزیون‌ از خبرها آگاه‌ می‌شوند. چند درصد مردم‌ این‌ شهر از خبرها از طریق‌ تلویزیون‌ و روزنامه‌ آگاه‌ نمی‌شوند؟
١ 20
٢ 15
٣ 5
۴ صفر 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٩- چند عدد بین‌ 100 و 300 وجود دارد که‌ با رقم‌ 2 شروع‌ و یا به‌ آن‌ ختم‌ می‌شود ؟
١ 20
٢ 110
٣ 100
۴ 150

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵٠- میانگین‌ اعداد 8 و4 و2 و3 و2 و1 و1 کدام‌ است‌ ؟
١ 2
٢ 4/2
٣ 3
۴ 6/3

-------------------------------------------------------------------------------


مطالب مشابه :


سوالات هوش آزمون استخدامی

«آزمون هـــوش» , «تست هـــوش» , «iq» - سوالات هوش آزمون استخدامی - سوالات هوش آزمون
جزوات و نمونه سوالات هوش و استعداد های تحصیلی آزمون های استخدامی

جزوات و نمونه سوالات هوش و استعداد های تحصیلی آزمون های استخدامی - تست دانلود، سوالات
معماي حبه قند!!!

«آزمون هـــوش» , «تست هـــوش» , سوالات هوش جالب; تست هوش سوالات هوش آزمون استخدامی;
تست هوش واقعاً جالب 18 نمره ای

«آزمون هـــوش» , «تست هـــوش» , سوالات هوش سوالات هوش آزمون استخدامی;
سؤال؟؟؟؟؟؟

«آزمون هـــوش» , «تست هـــوش» , سوالات هوش جالب; تست هوش سوالات هوش آزمون استخدامی;
بازي و رياضي/باهوش نيستي نيا تو !!!

«آزمون هـــوش» , «تست هـــوش» , سوالات هوش جالب; تست هوش سوالات هوش آزمون استخدامی;
سوالات هوش آزمون استخدامی

سوالات هوش آزمون استخدامی - سوالات هوش آزمون تست هوش و
جدیدترین و سخت ترین سوالات هوش امسال !!

«آزمون هـــوش» , «تست هـــوش» , سوالات هوش آزمون استخدامی; جدیدترین و سخت ترین سوالات
تست سنجش ضريب هوشي(IQ)

«آزمون هـــوش» , «تست هـــوش» , سوالات هوش جالب; تست هوش سوالات هوش آزمون استخدامی;
آزمون هوش با جایزه یک میلیون دلاری!!!

«آزمون هـــوش» , «تست سوالات هوش آزمون استخدامی; لطفا همه سوالات و گزینه ها را به دقت
برچسب :