نحوه محاسبه عوارض شهرداري و مراحل انجام كار و مدارك لازم

   موارد مورد نیاز در مراجعه به شهرداری

  موارد مورد نیاز در مراجعه به شهرداری

دراین قسمت برای آشنایی بیشترعزیزان کاربر سامانه ایران فایل، بعضی از اموری که شما درمراجعات خود به شهرداریهای مناطق نیاز به دانستن آن دارید، بطور مختصر ذکرمیگردد. اینگونه امور که عمدتا مربوط به ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان و یا اخذ استعلامات گوناگون در ارتباط با املاک بوده بیشترین مواردی می باشد که درشهرداری مراجعان مختلف با آن سروکار دارند. سر فصل این موارد عبارتند از:

الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد) ب - راهنمای شهرسازی ج - آشنایی با ضوابط شهرسازی شهرداری تهران
مرجع: شهرداری منطقه 3


الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد)

عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض درصورتیکه نقدا پرداخت گردد
تمامـی عــوارضی که شهرداریهای مناطق مختلف تـهران اخذ می نمایند، قـابـل تقسیط میباشند، بجزآن دسته ازعوارضی که درقسمت دوم وبعنوان عوارض غیرقابل تقسیط ازآنهانام برده شده ومیبایستی نقدا پرداخت گردند. میزان پاداش پرداخت نقدی عوارض مورد درخواست شهرداری وگردشکارآن بشرح ذیل می باشند:
مالکان و متقاضیانی که در زمان مراجعه به اداره درآمد، اقدام به پرداخت عوارض خود (که حداکثر 2 ماه از تاریخ تهیه پیش نویس اعلام عوارض (توسط شهرسازی منطقه) نگذشته باشد) و قصد پرداخت کل بدهی خود را بصورت نقدی داشته باشند میتوانند از10% تخفیف کل بدهی به عنوان پاداش برخوردار شوند.
بازگشت به ابتدای لیست

عوارض قابل تقسیط:
 1. عوارض زیر بنا
 2. عوارض تراکم
 3. عوارض مازاد تراکم
 4. عوارض تفکیک اراضی
 5. عوارض تغییر کاربری
 6. عوارض پذیره
 7. جرائم ماده صد
 8. عوارض حذف و کسر پارکینگ
 9. عوارض پیش آمدگی حق تشرف
 10. عوارض تخلفات ساختمانی غیر مجاز

مراحل گردش کار:
 1. دریافت پیش نویس اعلام عوارض از واحد مربوطه
 2. ارائه پیش نویس به اداره در آمد
 3. اخذ مدارک
 4. صدورفیش درآمد جهت پرداخت
 5. درخواست مودی جهت تقسیط
 6. دستورشهرداریا قائم مقام منطقه جهت تقسیط
 7. مراجعه به معاون مالی واداری منطقه
 8. مراجعه به اداره درآمد
 9. صدور فیش چهت پرداخت
 10. اخذ فیش پرداختی ومدارک جهت تشکیل پرونده
بازگشت به ابتدای لیست
عوارض غیرقابل تقسیط :
 1. عوارض بقایای سطح شهر
 2. عوارض پیشه وران
 3. عوارض پیشه ورانه اماکن
 4. عوارض بر قراردادها
 5. عوارض حق انشعاب
 6. عوارض نوسازی
 7. عوارض سد معبر
 8. عوارض قطع اشجار
 9. عوارض درآمد مراکز فرهنگی
 10. عوارض تخلیه خاک ونخاله
 11. عوارض فروش اموال غیر منقول
 12. عوارض یک درصد فروش نهایی
 13. عوارض اماکن تفریحی وپلاژها
 14. عوارض اماکن تفریحی وپلاژها
 15. عوارض پیشه وران موسسات درمانی
 16. عوارض درآمد مال الجاره ساختمانهای مسکونی_تجاری
 17. عوارض درآمدهای حفاری طول(فاضلاب،گاز،برق،تلفن)

مراحل گردش کار:
 1. دریافت فرم اعلام عوارض از واحد مربوطه
 2. ارائه فرم به اداره درآمد
 3. صدور فیش پرداختی
 4. تایید بانک(تایید فیشهای پرداختی بعد از 24ساعت انجام می گیرد.)
 5. ارسال به واحد مربوطه
بازگشت به ابتدای لیست


چگونگی استفاده از جایزه خوش حسابی
با یک بار مراجعه در سال به شهرداری منطقه ذیربط و پرداخت به موقع قبوض نوسازی و خدمات ملک خود، میتوان علاوه بر برخورداری از  جایزه خوش حسابی از پرداخت 9% جریمه دیرکرد در قبوض سال آینده جلوگیری به عمل آورد.
بازگشت به ابتدای لیست


اسناد برگشتی
در صورت عدم پرداخت به   موقع هر یک از اقساط عوارض، وفق مقررات دیرکرد از تاریخ سررسید چک برگشتی تا زمان وصول محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

مراحل گردشکار چک برگشتی:
 1. مراجعه مالک به اداره حقوقی
 2. اخذ نظریه واحد حقوقی
 3. مراجعه به اداره درآمد
 4. محاسبه دیرکرد طبق اعلام نرخ تورم بانکی
 5. صدور فیش (فیش به مبلغ چک برگشتی و دیرکرد)
 6. مراجعه به بانک
 7. مراجعه به اداره درآمد
 8. تاییدیه برای اداره حقوقی و اداره حسابداری
بازگشت به ابتدای لیست


صدور مجوزهای حفاری جهت انشعاب(آب،گاز،برق،تلفن): مدارک لازم:
 1. ارائه نامه ادارات مربوطه
 2. تهیه پیش نویس اعلام عوارض
 3. پرداخت عوارض حفاری ونوسازی وغیره

مراحل گردشکار:
 1. ارائه نامه ادارات ذیربط به عمران
 2. تایید معاون عمران
 3. تهیه فرم اعلام عوارض از عمران
 4. ارائه فرم به اداره درآمد
 5. تایید پرداخت عوارض های مربوطه
 6. تایید از عمران
 7. ارائه تایید نهایی به ادارات مربوطه
بازگشت به ابتدای لیست


استعلام دفترخانه برای انتقال ملک(ماده74) مدارک لازم:
 1. اصل نامه دفترخانه
 2. فیش پرداخت شده عوارض خدمات و نوسازی به تاریخ روز
 3. پایان کار معتبر(که تاریخ آن به پایان نرسیده باشد و یا ملک بدهی به شهرداری نداشته باشد)

مراحل گردشکار:
 1. مراجعه به اداره درآمدبادردست داشتن مدارک لازم
 2. ارائه مدارک به متصدی درآمد
 3. دریافت پاسخ کتبی از درآمد
 4. ارائه به دفترخانه مربوطه
بازگشت به ابتدای لیست


نحوه اخذ تسویه حساب یا گواهی پرداخت:
ارائه هرگونه تسویه حساب ویا گواهی پرداخت منوط به وصول در سیستم بانکی در سیستم درآمدی منطقه و ارائه فیش های پرداختی توسط مودی می باشد.
بازگشت به ابتدای لیست


تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان مدارک لازم:
 1. ارائه کپی سند آپارتمان
 2. ارائه کپی صورت مجلس تفکیکی
 3. تشکیل پرونده

مراحل گردشکار:
 1. مراجعه به مسئول محله مربوطه
 2. صدور فیش
 3. پرداخت فیش
 4. دریافت مفاصا حساب
بازگشت به ابتدای لیست


دریافت مفاصا حساب یا پرداخت عوارض ملک وزمین: مدارک لازم:
 1. نامه دفترخانه
 2. سند ملکیت
 3. فیش عوارض سال های قبل
 4. پایان کار
 5. محاسبه عوارض
 6. صدور فیش
 7. پرداخت فیش عوارض توسط مودی
 8. ارائه به اداره نوسازی
 9. جهت انجام امور فوق مراجعه مالک یاوکیل قانونی الزامی است
تذکر: چنانچه ملک به صورت مجتمع باشد ارائه صورت مجلس تفکیکی الزامی میباشد

مراحل گردشکار:
 1. مراجعه به مسئول محل مربوطه
 2. صدور فیش
 3. پرداخت فیش
 4. ارائه فیش پرداخت شده به مسئول محل مربوطه
 5. دریافت مفاصا حساب
تذکر: در صورتی که سابقه نوسازی در بایگانی درآم دموجود نباشد به قسمت تشکیل پرونده مراجعه شود
بازگشت به ابتدای لیست


ب - راهنمای شهرسازی


انواع مجوز و پروانه های ساختمانی
 1. پروانه ساختمانی اراضی بایر
 2. تحریب ونوسازی
 3. اضافه اشکوب
 4. توسعه بنا
 5. تغییرات
 6. تبدیلات
 7. تغییر نقشه
 8. تمدید پروانه
بازگشت به ابتدای لیستمدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمانی
 1. اصل و تصویرسند مالکیت
 2. اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
 3. اصل و تصویر فیش نوسازی سال جاری
 4. حضور کلیه مالکین و یا وکیل قانونی
 5. اصل و تصویر وکالتنامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل
 6. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
 7. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد
 8. ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (در صورتی که مالک فاقد ساختمان باشد)
 9. اصل وتصویر صورت مجاس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند
 10. در صورتی که درخواست مالک تخریب و نوسازی باشد فرم تعهد تخریب از شهرداری اخذ و توسط مالک گواهی امضاء شود
بازگشت به ابتدای لیستمرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختمانی
 1. تشکیل پرونده
 2. بازدید
 3. طرح تفصیلی
 4. بروکف
 5. در صورت داشتن خلاف:بررسی خلاف،رئیس طرح تفصیلی،دستور نقشه
 6. در صورت نداشتن خلاف: رئیس طرح تفصیلی - دستور نقشه
بازگشت به ابتدای لیستمدارک لازم هنگام ارائه نقشه بابت بررسی و صدورفیش عوارض
 1. نقشه معماری که جزئیات مبحث 19 نیز در آن منعکس شده باشد با مهر و امضای مهندس معمار 2 سری
 2. چک لیست مبحث 19(صرفه جویی درانرژی) با امضا و مهر مهندس معمار
 3. برگ تعهد تهیه نقشه معماری که توسط مالک و مهندس معمار، گواهی امضاء شده باشد
بازگشت به ابتدای لیستمرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی
 1. رسید نقشه
 2. بررسی نقشه
  • در صورتی که ایراد داشته باشد: عدم تایید نقشه با اعلام موارد
  • در صورتی که ایراد نداشته باشد: تایید نقشه
 3. اعلام عوارض
 4. تحویل فیش عوارض به انضمام نقشه مورد تایید به مالک یا وکیل قانونی
تذکر: از تاریخ 1/10/86 ارائه خدمات مهندسی برای کلیه پروژه ها با زیربنای ناخالص صرفا تخریب و نوسازی یا پروانه (زمین بایر یا باغات) بیش از 3000 مترمربع از طریق سازمان نظام مهندسی و شهرداری مشترکا انجام می گردد
بازگشت به ابتدای لیستمدارک لازم پس از تایید نقشه
پس از پرداحت عوارض متعلقه به همراه نامه تایید به اداره درآمد، مدارک زیر نیز میبایست ارائه شود. (مدارک اعلام شده بابت ساختمان های کمتر از 5000 مترمربع زیر بنا می باشد)
 1. نقشه معماری تایید شده 4 سری با امضاء و مهر مهندس معمار
  1. نقشه محاسباتی 4 سری با امضاء و مهر مهندس محاسب
  2. برگ تعهد تهیه نقشهای محاسباتی که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد و ثبت دبیرخانه نیز داشته باشد
  3. چک لیست زلزله با امضاء و مهر مهندس محاسب
 2. فرم تعهد تخریب با امضاء مالک یا وکیل قانونی وی که در دفترخانه گواهی شده باشد درصورت تخریب و نوسازی ارائه شود (درصورتی که در مرحله تشکیل پرونده ارائه نشده باشد)
 3. نقشه تاسیسات 4 سری با امضاء و مهر مهندس برق (بابت ساختمانهای 5 طبقه و بیشتر روی پیلوت یا 3000 مترمربع به بالا)
  برگ تعهد تهیه نقشه های برق که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد
 4. نقشه تاسیسات مکانیکی 4 سری با امضاء و مهر مهندس مکانیک (بابت ساختمان های 5 طبقه روی پیلوت یا 3000 مترمربع به بالا) برگ تعهد تهیه نقشه های مکانیکی که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد
 5. فرم تعهد مهندس مجری بابت ساختمان های بیشتر از 3000 مترمربع که توسط مالک و مهندس گواهی امضاء شده باشد
 6. برگ تعهد نظارت بابت درخواست های
  1. تخریب و نوسازی
  2. پروانه ساختمانی
 7. گزارش مکانیک خاک (بابت ساختمان های بیشتر از 6 طبقه)
  توجه: در صورتی که مدارک اعلام شده ناقص تحویل شود مسئولیت تاخیر در صدور پروانه به عهده مالک خواهد بود
 8. جزئیات سازه نگهبان با مهر محاسب و ناظر در 3 سری
 9. برای ساختمان های مسکونی 6 طبقه روی همکف و بیشتر و ساختمان های با کاربری غیر مسکونی اخذ تایید از سازمان آتش نشانی
 10. اخذ مجوز از امور مهندسین ناظر برای متراژ بالای 1000 مترمربع و یا 10 طبقه بیشتر
 11. مالک موظف است قبل از شروع عملیات تخریب جهت ایمن سازی هماهنگی لازم را با سازمان های آب، برق، گاز و مخابرات به عمل آورد
بازگشت به ابتدای لیستمرحله سوم گردشکار صدورپروانه ساختمانی
 1. اعلام وصول عوارض
 2. استعلام برگ مهندسین
 3. در صورت تایید برگه های مهندسین ارسال به پیش نویس (در صورتی که برگه های ارائه شده توسط مهندسین حقیقی ارائه شده باشد پاسخ استعلام بین 24 تا 48 ساعت خواهد بود)
 4. تهیه پیش نویس پروانه
 5. تایید رئیس طرح تفصیلی
 6. تایید رئیس صدور پروانه
 7. تایید معاون شهرسازی
 8. تایید شهردار
 9. چاپ پروانه وامضاءتوسط مسئولین
 10. صدورتحویل به مالک
بازگشت به ابتدای لیستموارد قابل ذکر جهت اخذ پروانه ساختمانی
 1. حضور مالک یا وکیل با ارائه کارت شناسایی
 2. همراه داشتن سند مالکیت
 3. حضورمهندس ناظر با ارائه کارت شناسایی
  توجه: جهت دریافت پروانه ساختمانی حضورمهندس ناظر با مهر در دبیرخانه شهرسازی الزامی است
بازگشت به ابتدای لیستمدارک مورد نیاز جهت استعلام آتش نشانی
 1. نامه شهرداری منطقه
 2. دوسری نقشه های معماری ممهور به مهر شهرداری منطقه درقطع A3
 3. اصل وکپی سند مالکیت
 4. فرم اعلام عوارض
 5. فیش پرداختی عوارض ایمنی
 6. حضورمالک با کارت شناسایی یا وکیل با وکالت نامه رسمی
 7. CD نقشه های معماری
بازگشت به ابتدای لیستتخریب و نوسازی مدارک لازم:
 1. اصل و تصویر سند مالکیت
 2. اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
 3. اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده درسال جاری
 4. حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی
 5. اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل درصورت مراجعه وکیل
 6. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
 7. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد
 8. ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (درصورتی که مالک فاقد بنای احداثی باشد)
 9. اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند
 10. فیش آب، برق، گاز و تلفن

مراحل گردشکار:
 1. اخذ مدارک ثبت فرم درخواست
 2. تشکیل پرونده
 3. بازدید
 4. طرح تفصیلی و بر و کف
 5. دستور نقشه
 6. ارائه نقشه معماری و برگ معماری
 7. بررسی نقشه و صدور فیش عوارض
 8. ارائه نقشه های محاسباتی و برگه مهندس ناظر، محاسبات و چک لیست محاسباتی زلزله
 9. پیش نویس پروانه
 10. تاییدات (شامل: امضاء رئیس طرح تفصیلی، رئیس صدور پروانه، معاون شهرسازی و معماری شهردار منطقه)
 11. تایید آتش نشانی (جهت ساختمان های بیش از 6 طبقه)
 12. صدور و تحویل به مالک
بازگشت به ابتدای لیست


عدم خلاف ساختمان مدارک لازم:
 1. اصل و تصویر سند مالکیت
 2. اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
 3. اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده درسال جاری
 4. حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی
 5. اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل درصورت مراجعه وکیل
 6. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
 7. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد (درصورتیکه نقشه در زمان صدور پروانه ارائه نشده باشد.)
 8. ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (درصورتی که مالک فاقد بنای احداثی باشد)
 9. اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند

مراحل گردشکار:
 1. تشکیل پرونده
 2. درخواست بازدید یا ثبت گزارش مهندس ناظر اداره طرح تفصیلی وبرکف،درصورت نداشتن خلاف ارسال به واحد پیش نویس ومحاسبات
 3. تایید رئیس طرح
 4. تایید رئیس نظارت فنی، تایید معاون شهرسازی و معماری، تایید شهردار منطقه
 5. درصورت تخلف ساختمانی پس از بررسی خلاف ارجاع به کمیسیون داخلی و یا ماده صدوصدور رای و اجرای رای توسط متقاضی
 6. پیش نویس و محاسبات
 7. تایید طرح تفصیلی و بر و کف
 8. تایید نظارت فنی
 9. تایید معاون شهرسازی و معماری
 10. تایید شهردار منطقه
 11. صدوروتحویل به مالک
بازگشت به ابتدای لیست


انواع گواهی ساختمانی مدارک لازم:
 1. اصل وتصویر مدارک مالکیت مدارک شامل یکی از مدارک ذکر شده می باشد(سند 6 دانگ برگه قراردادی و واگذاری زمین شهری، اجاره نامه سازمان اوقاف، نامه اداره امــلاک و مستغلات شـهرداری تهران با بنچاق)
 2. اصل و تصویر شناسنامه مالکین
 3. اصل و تصویر نوسازی سال جاری
 4. اصل و تصویرصورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمان است
 5. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت (درصورت فوت مالک)
 6. نقشه
 7. حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است
 8. گزارش مهندس ناظر (شماره و یا تصویر ارائه شده)
 9. فرم تعهد محضری درمورد آپارتمان های فاقد خلاف ساختمانی که دارای پایان کار سیستمی باشند
 10. فرم تعهد محضری درمورد آپارتمان های فاقد خلاف ساختمانی که دارای پایان کار سیستمی باشند
 11. گزارش اتمام بنا
 12. برگه اتمام بنا
 13. ارائه تائید به آسانسور درصورت داشتن آسانسور
 14. ارائه فیش آب، برق، تلفن و گاز
ارائه مدارک مبنی بردلالت قدمت بنای مربوطه به قبل از سال 49 می باشد (از قبیل فیش برق و سوابق نوسازی)

مراحل گردشکار:
 1. در صورت خلاف، بررسی و ارجاع به کمیسیون ماده صد و یا داخلی
 2. صدور رای و اجرای رای توسط قاضی
 3. ارائه ندارک لازم
 4. واحد پیش نویس و محاسبات
 5. رئیس طرح تفصیلی و بر و کف
 6. تایید رئیس نظارت فنی
 7. تایید معاون شهرسازی و معماری منطقه
 8. تایید شهردار منصقه
 9. صدور گواهی
 10. در صورت عدم خلاف ارائه مدارک لازم
 11. واحد پیش نویس و محاسبات
 12. رئیس طرح تفصیلی و بر و کف
 13. تایید رئیس نظارت فنی
 14. تایید معاون شهرسازی و معماری منطقه
 15. تایید شهردار منطقه
 16. چاپ پروانه و امضاء توسط مسئولین
 17. صدور گواهی
بازگشت به ابتدای لیست


دریافت گواهی پایان کار
 1. پایان ساختمان قبل از 1349
 2. پایان کار آپارتمان
 3. تهیه پایان کار ساختمان
 4. عدم خلاف
 5. پایان کار
بازگشت به ابتدای لیستصدور پایان کار(پیش نویس) مدارک لازم:
 1. تائید به آتش نشانی جهت ساختمان های بیش از6 طبقه
 2. فیش عوارض پرداخت شده
 3. نامه تسویه حساب کامل جهت املاکی که عوارض آن ها تقسیط گردیده

مدارک لازم جهت پایان کاربرای املاک دارای پروانه ساختمانی سال 1366 به بعد
 1. گزارش اتمام بنا
 2. برگه اتمام بنا
 3. ارائه تائیدیه آسانسور (در صورت داشتن آسانسور)
 4. ارائه تائیدیه آتش نشانی (جهت ساختمان های بالای 6 طبقه)
 5. ارائه فیش آب، برق، تلفن و گاز
بازگشت به ابتدای لیست


تفکیک وتجمع مدارک لازم:
 1. سه نسخه از سند مالکیت
 2. یک برگ نقشه 2000/1 که محل ملک توسط مالک مشخص شده به همراه 3 برگ کپی
 3. مفاصا حساب نوسازی
 4. در صورتی که ملک بایر باشد، مفاصا حساب دارایی مریوط به زمین های بایر و ارائه گواهی 6 و 8 از سازمان زمین شهری
 5. در صورتی که مساحت زمین بیش از 3000 مترمربع باشد و یا زمین هاییکه به علت هندسی نبودن شکل آنها و یــا نداشتن ابعـاد درسند مـالکیت که تعیین ابـعاد و زوایا تــوسط مامور بازدید مـحل مقدور نبـاشد ارائـه نقشه برداری به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است
 6. درصورتی که ملک به صورت ساختمان باشد پایان کار ارائه می شود


  مطالب مشابه :


  پرداخت قبوض گاز و تلفن ثابت

  با استفاده از این وبلاگ می توانید فیش گاز و تلفن ثابت خود را مشاهده و در صورت نیاز آن را
  دریافت فیش تامین اجتماعی

  دفتر عطارد - دریافت فیش تامین اجتماعی - پست - پست بانک - همراه اول خدمات مشترکین گاز
  مشاهده آنلاین قبوض برق، گاز، موبایل و تلفن ثابت

  کافی نت تاپ اردبیل - مشاهده آنلاین قبوض برق، گاز، موبایل و تلفن ثابت صدور فیش گاز
  فیش تلفن مخابرات استان اردبیل وفیش گاز وفیش برق اردبیل

  حسابداری ومدیریت - فیش تلفن مخابرات استان اردبیل وفیش گاز وفیش برق اردبیل - اللهم صل علي
  سامانه فیش مستمری بگیران تامین اجتماعی

  مهندسی مکانیک و تاسیسات ساختمان - سامانه فیش مستمری بگیران تامین اجتماعی - جامدات ، سیالات
  نحوه محاسبه عوارض شهرداري و مراحل انجام كار و مدارك لازم

  صدور فیش چهت پرداخت ; اخذ فیش پرداختی ومدارک جهت تشکیل پرونده ; فیش آب، برق، گاز و تلفن ;
  موارد احراز سکونت

  1- سند منزل به همراه یک فیش آب ، برق ، گاز به نام شخص ، همسر یا پدر و مادر (اگر به نام صاحبان
  برچسب :