انواع خوراکیها با سیب

دوستان عزیزم سیب از میوه های خوش رنگ و خوشمزه ای هست که در تمام فصول سال وجود داره .آیا می دونید که این میوه چه خواص با ارزشی داره؟...

با سیب میشه انواع خوراکیها رو درست کرد اعم از مربا.شیرینی.کیک.خورشت.دسرو...

پس این پست رو از دست ندید که ضرر می کنید!

بهترینها برای شما

نسخه هاى شفابخش سيب
1 - درمان نقرس با سيب
خوردن روزى چند عدد سيب خام يا پخته مانع تشكيل اسيد اوريك در بدن و دفع اسيد فرميك مى شود. اين خاصيت سيب بواسطه مواد قليايى موجود در آن است . همچنين خوردن آب صاف شـده جـوشـانـده پـوست خشك سيب يا استفاده از پودر سيب خشك شده جهت دفع سموم ، اسيد اوريك و درمان نقرس مفيد و موثر است .
2 - رفع يبوست مزمن با سيب
بـراى افـرادى كـه از يبوست هاى مزمن رنج مى برند هيچ دارويى موثرتر از سيب نيست . بـه هـمـيـن مـنـظـور خـوردن يـك عـدد سـيـب خـام تازه در موقع خواب براى رفع يبوست به اينگونه افراد توصيه مى شود.
3 - التيام زخم معده با سيب
سـيـب خـام اثر معجزه آسايى در درمان و التيام زخمهاى دستگاه گوارشى بويژه زخم معده دارد . كسانى كه زخم معده دارند يك عدد سيب را رنده نموده يا آب آنرا گرفته و بنوشند.
َََ
4 - معالجه ورم روده با سيب
رم سـيـب خـامـا تـكـه تكه شده يا 20 گرم پوست خشك سيب را با 15 گرم ريشه شيرين بـيـان مـخـلوط كـرده ، در يـك ليـتـر آب جـوشـانـده و آب صـاف شـده آنـرا مـيل نماييد جهت تحليل ورم روده نافع است . (تذكر: افرادى كه مبتلا به فشار خون هستند بهتر است ريشه شيرين بيان را اضافه ننمايند )
5 - درمان روماتيسم با سيب
اسـتفاده از جوشانده پوست سيب درختى داروى مفيد جهت درمان روماتيسم مى باشد . به همين مـنظور روزانه 30 گرم پوست سيب را در نيم ليتر آب جوشانده و آب صاف شده آنرا در دو وعده صبح و عصر ميل نماييد .
6 - معالجه قولنج و درد كمر با سيب
جهت تسكين درد كمر و معالجه قولنج يك عدد سيب خام را با پوست قطعه قطعه نموده ، در نـيـم ليـتـر آب گـرم بـمـدت 15 دقـيـقـه جـوشـانـده و آب صـاف شـده آنـرا مـيـل نـمـايـيـد . هـمـچـنـيـن خـوردن روزى يـك فـنـجـان از محلول يك قاشق سوپخورى پودر پوست سيب در آب جوش مفيد است .


7 - درمان زكام و سياه سرفه با سيب
خوردن روزى دو قاشق مرباخورى از شربت غليظ سيب جهت درمان زكام و رفع سياه سرفه نافع است .


طرز تهيه شربت سيب
4 عـدد سـيـب را بـا پـوسـت قطعه قطعه نموده با 50 گرم كشمش و 15 گرم عناب بدون دانـه و يـك ليـتـر آب بـمـدت يـك ساعت حرارت داده بقدرى كه بقوام آيد و شربت غليظى حاصل شود.
َََ
8 - معالجه گريپ با سيب
جـهـت درمـان گـريـپ روزى دو عـدد سـيـب خـام را رنـده كـرده و مـيـل كـنـيـد و از مـصـرف غـذايـى ديـگـر خـوددارى نـمـوده و ايـن عمل را تا سه روز تكرار كنيد.


9 - درمان بيماريهاى مجارى ادرارى با سيب
نـوشـسـيـدن روزى چـند فنجان از آب صاف شده جوشانده پوست سيب علاوه بر باز شدن مـجـارى ادرارى و رفـع بـنـد آمـدگـى ادرار، مـوجـب زه كشى و رسوب زدايى كليه و مثانه گريدده و در رفع سنگ و شن آن موثر است .


10 - خواص طبى برگ درخت سيب
مايشگاهى حاصل از تجزيه برگ درخت سيب نشان مى دهد كه برگ درخت سيب حاوى ماده اى به نام ايزوفلوريدزين است كه داراى اثر تب بر، ضد روماتيسم و ضد التهاب كليه و مـثـانـه مـى بـاشـد. جـهـت درمـان امـراض مـذكـور بـهـتـر اسـت 25 مـثـقـال بـرگ درخـت سـيـب را در يـك ليـتـر آب دم كـرده يـا جـوشـانـده و بـتـدريـج در خلال 24 ساعت با كمى شكر شيرين نموده و ميل نماييد.


11 - مصارف درمانى پوست درخت سيب
كـه پـس از قـطـع شـاخـه هـاى درخـت ، آنـرا از شاخه ها جدا نموده و در سايه خشك مى كنند بـدليـل داشـتن فلوريدزين بعنوان دارويى تقويت كننده بدن ، قابض (سفت كننده معده ) و ضـد اسـهـال و ادرار آور بـكار رفته و از قديم الايام مورد توجه اطباى سنتى بوده است . (فـلوريـدزين موجود در پوست درخت سيب در اثر هيدروليز توليد گلوكز و فلورتين مى كند كه فلورتين اثر تب بر دارد و به همين جهت پوست درخت سيب جهت پايين آوردن تب نيز موثر است ) .


12 - تصفيه كردن خون با سيب
افرادى كه از غلظت بالاى خون و كثيف بودن آن رنج مى برند چنانچه هر روز صبح ناشتا يك عدد سيب خام پخته را بخورند و اين عمل را تا سه هفته متوالى تكرار نمايند خون آنها رقيق شده و تصفيه مى گردد.
13 - درمان يرقان (زردى ) با سيب
نـوشـيدن روزى يك ليوان از آب سيب خام يا آب صاف شده جوشانده پوست سيب يا برگ درخت آن در چند روز متوالى بعنوان دارويى مفيد و موثر جهت درمان يرقان (زردى ) بكار مى رود.


14 - رفع بند آمدگى ادرار با سيب
هـمـانـطـور كه در بند 9 ياد آور شديم استفاده از جوشانده پوست درخت سيب يا پودر سيب خـشـك شده در سايه موجب زياد شدن ترشح ادرار گرديده و بعلت خاصيت ضد اوره آن از بالا رفتن اوره نيز جلوگيرى مى كند.
َََ
15 - معالجه اسهال با سيب
تـجـويـز يـك قـاشـق سـوپـخـورى از سـيـب خام رنده شده در هر ساعت در روز و تكرار اين عـمـل بـمـدت 4 روز مـتـوالى بـعـنـوان دارويـى ضـد اسـهـال قـابـض (سـفـت كـنـنـده مـعـده ) بـه افـرادى كـه اسهال دارند، بويژه كودكان ، توصيه مى شود.
16 - تقويت اعصاب و رفع بى خوابى با سيب
نـتـايج تحقيقات آزمايشگاهى از تجزيه سيب خام نشان مى دهد كه سيب حاوى مقادير زيادى فـسـفـر اسـت و ايـن مـاده سلسله اعصاب را تقويت نموده و علاوه بر كمك به فرد در انجام كارهاى فكرى ، او را مستعد خوابيدن مى سازد.
17 - رفع بدبويى دهان با سيب
جهت خوشبو شدن دهان و رفع بدبويى آن بمدت 15 دقيقه كمى جعفرى تازه را بجويد، سـپـس تـفـاله هـاى آنـرا از دهـان بيرون انداخته و يك عدد سيب درختى را در دهان گذاشته ، خوب بجويد و فرو دهيد.
18 - تحليل ورم ضربديدگى چشم با سيب
سـتـفـاده از ضـمـاد سـيـب خام رنده شده به تنهايى يا همراه با كمى آرد جو يا پودر تخم شـلغـم بـر روى چـشـمـى كـه ضـربـه بـه آن وارد شـده عـلاوه بـر تـحـليـل ورم و رفـع كـبـودى آن مـوجب تسكين درد آن نيز مى گردد . همچنين ضماد جوشانده پوست سيب تازه بر محل ورم نتايج شفابخشى خواهد داشت .
19 - تسكين درد گوش با سيب
بـراى تـخـفيف درد گوش ، شب موقعى كه مى خوابيد يك عدد سيب خام را كه در كوره يا در زيـر خـاكـسـتـر داغ پـخـتـه شـده بـه گـوش خـود بـمـاليـد و بـخـوابـيـد، بـا ايـن عمل دردگوش شما فورا ساكت مى شود.
20 - رفع خارش پوست با سيب
استفاده از مرهم سيب پخته شده جهت رفع خارش نافع است .


طرز تهيه اين مرهم بصورت زير است
خـام تـازه را بـه دو قسمت تقسيم كنيد، هسته و پليشه آنرا در آوريد، در وسط آن كه گود شده كمى پودر گوگرد ريخته ، بعد اين قسمت سيب را روى هم بگذاريد و با نخى محكم ببنديد و سپس آنرا در كوره قرار دهيد تا بپزد. وقتى خوب پخته شد آن را له كنيد و به محل خارش بماليد.
َََ
21 - خواص طبى شكوفه درخت سيب
دم كـرده 6 مـثقال شكوفه سيب تازه در يك ليتر آب سرفه و خشونت سينه را برطرف مى نـمايد. ماليدن آب مقطر شكوفه درخت سيب به پوست جهت درمان اختلالات پوستى بويژه از بـيـن بـردن سـرخى صورت موثر است . بخور شكوفه درخت سيب موجب طراوت پوست صورت گرديده و باعث برطرف شدن خشكى و زبرى آن مى گردد.
22 - اثر درمانى سيب در درمان وسواس و ضعف اعصاب
روزى يـك ليـوان از آب سـيـب شـيـريـن رسيده داروى مفيدى جهت رفع ضعف اعصاب و درمان وسـواس در دراز مـدت اسـت . همچنين اگر آب سيب را گرفته و با شكرنى (نيشكر) پخته بقوام آوريد و كمى هل و زعفران و مقدارى گلاب به آن اضافه نماييد و خوب بهم بزنيد شربتى مقوى بدست مى آيد كه در رفع وسواس و ضعف اعصاب بى نظير است .
َََ
23 - درمان استسقاء و عطش مفرط با سيب
نـوشـيـدن روزى يـك فـنـجـان آب سـيب ترش (بر خلاف سيب شيرين ) بعنوان داروى ضد اسـتـسـقـاء بـراى افرادى كه عطش مفرط دارند بسيار مفيد بوده و آنرا بخوبى از بين مى برد .
24 - كاهش كلسترول (چربى ) خون با سيب
بعلت فيبرهاى خوبى كه در سيب وجود دارد بخصوص فيبر پكتين كه در پوست ميوه سيب موجود است كلسترول خون كاهش يافته و موجب افزايش hdl مى گردد


25 - نقش سيب در كاهش فشار خون
تـحـقيقات و مطالعات دكتر kempner و سايرين نشان داد كه نمكهاى پتاسيم آلى موجود در سـيـب بـاعـث شـده كـه سـيـب بـعـنـوان يـك مـدر (ادرار آور) خـوب عمل كرده و سبب كاهش سديم گردد و در نتيجه باعث كاهش فشار خون شود.
26 - نقش سيب در سلامت دندانها
طـبـق گـفـتـه مـعصومين (ع ) در گذشته و همچنين مطالعات دكتر hanks j.j در رشته جراحى دنـدانـهـا در عـصر حاضر، سيب بيش از هر ميوه ديگرى داراى خاصيت تميز كنندگى دهان و دنـدان بـوده و بـاعـث افـزايش ترشح بزاق گرديده و به طرز معجزه آسايى از تخريب دندانها جلوگيرى مى كند.
27 - فرآورده هاى گياهى و دارويى سيب
هـمـانـگـونـه كـه ذكـر شـد خـواص سـيـب بـخصوص سيب شيرين به حدى است كه يكى از معصومين (ع ) مى فرمايند: ما اهل بيت زمانى كه مريض مى شويم با سيب مداوا مى كنيم . به هـمـين دليل از اين ميوه با ارزش فرآورده هاى متعددى تهيه مى كنند كه در زير به تعدادى از آنها اشاره مى كنيم :
الف - گلقند عسلى سيب
يـك مـشـت (حـدود 10 مـثـقـال ) از گـل بـرگـهـاى مـعـطـر گـل سـيـب را جـمـع آورى كـرده ، نـرم سـايـيـده و بـا نـيـشـكـر يـا عـسـل مـخـلوط كـرده و بـعـصـورت گـل قند در آوريد. خوردن روزانه كمى از اين گلقند به افراديكه از ضعف قلب و اعصاب رنج مى برند توصيه مى شود.
َََ
ب - شربت مركب سيب
جـهـت تـهـيـه شـربـت مـركـب سـيـب ، يـك فنجان شربت ساده سيب را با نصف فنجان شربت گـيـاهـانـى چـون گـاوزبـان ، بـرگ سـنـا، بـرگ تـيـول ، بـهـار نـارنـج و زعـفـران مخلوط كرده و صبح يا عصر آنرا بنوشيد . اين شربت داروى مفيدى جهت رفع ضعف قلب و تقويت اعصاب مى باشد.


پ - تهيه شربت آرام بخش اعصاب با سيب
يـك مـشـت (حـدود 50 گرم ) پوست سيب را در نيم ليتر آب جوش بمدت 12 دقيقه ريخته و بـگـذاريـد دم بـكشد، سپس به آن كمى پودر سيب و كمى آبليمو اضافه كنيد، خوب بهم بزنيد و در طول روز از آن بياشاميد . (در صورت لزوم مى توانيد كمى شكر نيز به آن اضافه نماييد )
ت - تهيه مرهم التيام دهنده زخم با سيب
دو عدد سيب خام تازه را رنده كرده با 100 گرم پيه خوك مخلوط نموده ، كمى حرارت دهيد، سپس آنرا صاف نموده و در قوطى پماد بريزيد .
نوع ديگر: يك سيب خام را در هاون انداخته ، بكوبيد و آنرا در شيره خودش بريزيد، بعد آنرا صاف نموده و بر محل زخم ضماد كنيد .
ث - جوشانده پوست سيب
بـراى تـهـيـه جـوشـانـده سـيـب ابـتـدا سـيـب را در سـايـه و در گـرمـاى مـعـتـدل و ثـابت خشك نموده ، بعد 1 تا 2 قاشق غذاخورى از آنرا در سه فنجان آب بمدت 15 دقـيـقـه جـوشـانـده ، كـمـى شـكـر بـه آن افـزوده تـا خـوش طـعـم شـود و نـيـم سـاعـت قبل از غذا ميل كنيد.
ج - محلول ضدجوش سركه سيب
جـهـت تـهـيـه ضـد مـحلول جوش ،، 100 ميلى ليتر سركه را با 400 ميلى ليتر آب مخلوط كرده ، ابتدا پوست را با صابون گل ختمى يا بابونه شسته ، خشك كرده و هر بار كمى از مـحـلول فـوق را بـه پـوسـت بـمـاليـد و خـوب مـاسـاژ دهـيـد و ايـن عمل را تا بهبودى كامل ادامه دهيد.
28 - فرآورده هاى غذايى و نوشيدنى سيب
الف - ژله سيب
عـدد سـيـب سـرخ و شـيـريـن پـر آب را انـتـخـاب كـرده و آنـهـا را از قـسـمـت طـول بـه چـهـار قـطـعه مساوى ببريد ولى پوست نكنيد زيرا پوست آن به ژله شما رنگ زيـبايى مى بخشد . سيب هاى قطعه قطعه شده را در آب بريزيد و در اين هنگام چند قطره آبـليـمـوى تـازه را بـه آن اضـافـه نـمـايـيـد، وقـتـى سـيبها فى انداخته و بدون فشار بـگـذاريـد آب آن كـم گـرفـتـه شـود، بـعـد ايـن آب را وزن نـمـوده و مـعـادل سـه چـهـارم وزن آن شـكـر افزوده و 20 دقيقه ديگر آنرا بجوشانيد، سپس آنرا در ظـرفـى ريـخته و براى مصرف نگهدارى كنيد . ( توجه : مقدارى آبليموى افزودنى به ازاى هر 20 عدد سيب بايد آب يك ليموى بزرگ باشد )
ب - مرباى سيب
را در مـقـدارى آب ريـخـتـه و بـه قدرى حرارت دهيد تا به قوام آيد، سپس 500 گرم سيب تازه (دم و پوست گرفته ) و كمى آب را داخل شربت ساده كه درست كرده ايد بريزيد و خـوب بـهـم بـزنيد، كمى وانيل و جوهر ليمو به آن افزوده و دوباره حرارت دهيد تا سيب پخته شود و به قوام آيد .
نـكـتـه : چون براى تهيه مرباى سيب ناچاريد پوست آنرا بكنيد بهتر است يك دقيقه آنرا در آب جـوش انـداخـتـه و بعد در آوريد و در اين موقع پوست سيب بخوبى كنده مى شود و احتياجى به كندن آن با كارد نيست .

بهترینها برای شما
َََ
پ - مرباى شكوفه سيب
100 گـرم گـل يا شكوفه درخت سيب را 6 ساعت در آب خيسانده ، سپس با آتش ملايم آنرا بـجـوشـانـيد بعد به هم وزن آن شكر و كمى وانيل افزوده ، بهم بزنيد و دوباره حرارت دهيد تا بقوام آيد، پس از بقوام آمدن آن را در شيشه اى ريخته و بكار بريد .
ت - پالوده (پوره ) سيب
ده يـا پـوره سـيـب ، چـند عدد سيب تازه و رسيده را رنده نموده ، براى خوش طعمى آن كمى شـكـر و گـلاب بـه آن افـزوده ، خـوب بـهـم زده و مـيـل كـنـيـد . ( در تـهـيـه پـوره سيب بهتر است سيب را پوست نكنيد زيرا پوست سيب داراى ديـاسـتاز و منگنز است و به هضم غذا كمك مى كند، از اينرو داروى خوبى براى كودكان و سالخوردگانى است كه به غذاهاى زود هضم نياز مبرم دارند ) .
ث - سركه سيب
ر سيب توسط مخمر به نوعى الكل تبديل شده و شراب سيب ساخته مى شود، بعد از آنكه شـراب رسـيـد، الكـل آن تـوسـط فـعـاليـت بـاكـتـريـهـا بـه اسـيـد سـيـتـريـك تـبـديل مى گردد، سپس به آن ويتامين c اضافه مى كنند تا از اكسيده شدن آن جلوگيرى نمايد . به اين ترتيب سركه سيب ساخته مى شود كه اثرات درمانى معجزه آسايى دارد .
ج - كمپوت سيب
مواد لازم
1 كيلو سيب
25 گرم شكر
3 ليوان آب
1 قاشق سوپخورى آبليمو
روش تهيه كمپوت
ط دو نـيـم كـنـيـد . هـسته هاى آنرا بيرون آورده و آن را پوست گرفته و در ظرف آب سرد قرار دهيد و آبليمو را اضافه كنيد تا سيب تغيير رنگ ندهد شكر و آب را جوشانده ، سيب را به آن اضافه كنيد و حدود 5 تا 10 دقيقه بجوشانيد. بصورتى كه سيب كمى ملايم تـر شـود . سـپـس سـيـب را در ظـرف مخصوص بريزيد و كمى از شربت خود سيب روى آن بريزيد .
چ - دسر سيب
مواد لازم
6 عدد سيب
3 عدد تخم مرغ
يك چهارم پيمانه آب
يك سوم پيمانه شكر
يك چهارم قاشق چايخورى نمك
5 /1 قاشق چايخورى نشاسته
2 قاشق غذاخورى شير كم چربى
يك چهارم قاشق چايخورى دارچين
يك چهارم قاشق جوزهندى
روش تهيه دسر
و قـاچ كـنـيـد . سـپس آنرا با آب درون ظرف در دارى بپزيد . بطوريكه كاملا بپزد اما له نـگـردد شـكـر و نـمـك را اضـافـه كـرده و هـم بـزنـيـد تـا شـكـر در آب حـل شـود سـيـب را از روى حـرارت بـرداشـتـه و اجازه دهيد تا خنك شود . تخم مرغ ، شير و نـشـاسـتـه را بـا چـنـگال خوب هم بزنيد . سيبها را درون ظرف نسوز چيده و مخلوط شير و تـخـم مـرغ را روى آن بـريـزيد. جوز هندى و دارچين را روى ساير مواد پاشيده و ظرف را داخل و قرار دهيد . اين دسر را در حرارت 325 درجه فارنهايت و بمدت 20 دقيقه بپزند . دسر را گرم صرف نماييد. اين دسر براى پذيرايى 4 نفر است .
ح - مارمالاد سيب
مواد لازم
2 كيلو سيب
1 كيلو شكر
2 ورق ژلاتين
نصف قاشق چايخورى وانيل


روش تهيه مارمالاد
ان آب بگذاريد بپزد . بعد سيبهاى پخته شده را از صافى رد كرده و يا چرخ كنيد. شكر را روى آنـهـا ريـخـتـه و 2 سـاعـت بـگـذاريـد بـمـانـد ژلاتـيـن را در كـمـى آب جـوش حل كرده ، داخل مايه سيب ريخته ، سپس سيبهاى صاف شده و شكر را روى حرارت گذاشته تـا بجوشد و غليظ شود . بعد آنرا از روى حرارت برداشته و بگذاريد سرد شود و در شـيـشـه ريـخـتـه و در جـاى خـنـك نـگـه داريـد . در اواخـر پـخـتـن مـارمـالاد وانيل را اضافه كنيد.
خ - كيك سيب
مواد لازم
يك ليوان سيب رنده شده
2 ليوان آرد سفيد
نصف ليوان شكر
نصف ليوان گردوى (چرخ كرده )
يك فنجان روغن مايع
2 عدد تخم مرغ
نصف قاشق چايخورى وانيل
يك قاشق چايخورى بكينگ پودر
1 قاشق چايخورى جوش شيرين
روش تهيه كيك
را كـمـى چرب كرده و سپس فر را با درجه 180 سانتيگراد روشن كنيد . بعد مايه كيك را آمـاده سـاخته و در يك ظرف تخم مرغها را بشكنيد . روغن و شكر را روى تخم مرغ ريخته و آن را خـوب هـم بـزنـيـد تـا كـامـلا مـخـلوط شـود . جـوش شـيـريـن ، گردو، بكينگ پودر و وانـيـل را داخل تخم مرغ كرده و فه كنيد، كمى بزنيد تا با هم مخلوط شوند . مايه كيك را در قـالب ريـخـتـه و قـالب را بـه مدت 1 ساعت در فر قرار دهيد تا كيك پخته و روى آن طـلايـى گـردد . كـيـك را بـعـد از ايـن مدت از فر در آورده ، بگذاريد سرد شود و بعد از قالب خارج كنيد و روى آن را با مقدارى خاكه قند و پودر پسته تزيين نماييد.
دـ شيرينى سيب
مواد لازم
5 /1 كيلو سيب
2 عدد تخم مرغ
250 گرم شير
200 گرم شكر
400 گرم روغن
180 گرم آرد
كمى نمك


روش تهيه شيرينى
نـمـك و آرد را مـخـلوط كـنيد . سفيده تخم مرغ را آنقدر بزنيد تا سفت شود و سپس به مايه اضـافـه نـمـاييد . سيبها را پوست گرفته و هسته هاى آنرا خارج كرده ، بصورت ورقه ورقـه بـرش بـزنـيـد و بعد در مايه آماده شده فرو كنيد و در روغن سرخ نماييد. سيبهاى سرخ شده را در آبكش بگذاريد تا روغن اضافى آن خارج شود و روى آن شكر بپاشيد.


ذ - نوشيدنى مقوى سيب (براى 1 نفر)
مواد لازم
يك چهارم فنجان آب سيب
1 قاشق مرباخورى نارگيل
1 قاشق مرباخورى پوره مغز فندق
2 تكه يخ كوچك
يك چهارم قاشق چايخورى زنجبيل تازه (رنده شده )
روش تهيه نوشيدنى
تمام مواد را در مخلوط كن ريخته ، كاملا مخلوط كرده و بلافاصله پذيرايى كنيد.


س - نوشيدنى اشتها آور سيب (براى 16 نفر )
مواد لازم
2 كيلو و 300 گرم آب سيب
يك چهارم فنجان شكر
2 عدد چوب دارچين (متوسط)
به ميزان لازم گل ميخك


روش تهيه نوشيدنى
دويه و دارچين را در ظرف مناسبى ريخته ، آرام آرام حرارت دهيد تا به درجه حرارت جوش بـرسـد و 3 دقـيـقـه بجوشد . سپس نوشيدنى را صاف كرده ، آنرا داغ با قاچ هاى نازك پـرتـقـال ، ليـمـو بـا سـيـب قـرمـز پـوسـت نـكـنـده كـه يـك گـل مـيـخـك درسـتـه در آن فـرو رفـتـه ، سرد كنيد . مى توانيد نوشيدنى را سرد با يخ ميل نماييد .


ش - سالاد سيب و كلم (براى 4 نفر )
مواد لازم
1 عدد سيب متوسط (خرد شده )
3 پيمانه كلم (خرد شده )
نصف پيمانه سس كم كالرى
يك چهارم پيمانه آبليمو
2 قاشق غذاخورى خيارشور (خرد شده )
يك چهارم قاشق چايخورى نمك


روش تهيه سالاد
تـمـام مـواد را بـا هـم بـه آرامـى مـخـلوط كـنـيـد و سـالاد را بـراى مـدت حـدائقـل يـك سـاعـت در يـخـچـال نـگـهـداريـد تـا خـنـك شـود . مـيـزان كل كالرى اين سالاد 160 كالرى مى باشد و از اين رو مصرف ان براى افرادى كه رژيم ضد چاقى دارند مفيد و موثر است .


ص - چاى نشاط آور سيب (براى 4 نفر )
مواد لازم
1 پيمانه آب سيب
نصف پيمانه شكر
نصف پيمانه آب پرتقال
3 عدد ميخك
يك سوم پيمانه آبليمو
1 پيمانه آب
5 /1 پيمانه چاى آماده سرد
چند حلقه ليمو
4 برگ نعناع تازه پوست رنده شده
1 عدد پرتقال


روش تهيه چاى
پـوسـت پـرتـقال ، آب و ميخك را مخلوط كرده ، روى حرارت قرار دهيد تا بمدت 20 دقيقه بـجـوشـد. سـپـس آن را آبـكش كرده و ساير مواد را با آن مخلوط كنيد . اين نوشيدنى را در ليـوانـهـاى بـلند ريخته و چند قطره يخ در آن بيندازيد روى يك ورقه ليمو و يك برگ نعناع قرار دهيد.


ض - پودينگ سيب (براى 6 نفر )
مواد لازم
4 عدد سيب متوسط
يك سوم پيمانه شكر
يك دوم پيمانه آب سرد
3 پيمانه آب جوش
1 قاشق غذاخورى آبليمو
5 قاشق چايخورى نشاسته
2 قاشق چايخورى پودر پوست ليمو


روش تهيه پودينگ
سـرد ريـخـتـه و هـم بزنيد . 5 دقيقه صبر كرده و سپس آب جوش را به آن اضافه كنيد . نـشـاسـتـه را در شـيـر ريـخـتـه و شـيـرجـوش را در يـك مـحـتـوى ظـرف آب در حـال جوش قرار دهيد . نشاسته را حدود 30 دقيقه حرارت داده و آن را مرتب هم بزنيد. سپس شـكـر را اضـافـه كـرده و هـم بـزنـيـد در نـشـاسـتـه حـل شـود. آبليمو و پودر پوست ليمو را نيز به نشاسته افزوده و آن را از روى حرارت برداريد . سيب را پوست گرفته و حلقه حلقه كنيد. حلقه هاى سب را درون ظرف نسوزى چيده و نشاسته را روى آن بريزيد. ظرف را در فر قرار دهيد و سيب ها را در حرارت 350 درجه فارنهايت بپزيد.


ط - دلمه سيب
مواد لازم
500 گرم سيب
500 گرم گوشت (چرخ كرده )
1 عدد پياز
نصف پيمانه لپه (پخته شده )
مقدارى روغن
2 قاشق غذاخورى شكر
2 قاشق غذاخورى كره
به ميزان لازم نمك و فلفل


روش تهيه دلمه
در روغـن كـمى سرخ كنيد . بعد گوشت چرخ كرده را به آن افزده ، كمى تفت دهيد، لپه ، نـمـك و فـلفـل را بـه آن اضـافـه كرده و كنار بگذاريد. سيب را از قسمت ساقه سوراخى ايـجاد كرده ، دانه و مغز آنرا خارج كرده و به صورت دلمه در آوريد، سپس مواد گوشتى آماده شده را داخل سوراخ سيب ريخته و دلمه سيب را در ظرفى كنار هم بچينيد و با حرارت 350 درجـه به مدت حدود نيم ساعت بپزيد . وقتى كه سيب نيم پز شد آن را از فر خارج كـرده ، سـركـه و شكر را با هم مخلوط نموده و روى آن بريزيد دوباره در فر قرار دهيد تا كاملا پخته شود و ميل كنيد.


ظ - خورش سيب (براى 4 نفر )
مواد لازم
1 كيلو سيب
100 گرم روغن
1 عدد پياز
نصف پيمانه آبليمو
4 قاشق مرباخورى شكر
كمى زعفران
به ميزان لازم نمك و فلفل
500 گرم گوشت (بدون استخوان )


روش تهيه خورش
قيمه كرده و با پياز سرخ شده و 4 پيمانه آب بپزيد . سيب را پوست كنده و خرد نماييد و بـا روغـن كـمـى تفت دهيد و داخل گوشت پخته شده بريزيد . بعد شكر، آبليمو، نمك و زعفران را به گوشت اضافه كرده ، بگذاريد تا حرارت ملايم خورشت چند جوش بزند . طـورى كـه سـيـب له نـشـود . خـورش ‍ پـخـتـه را در ظـرف مـنـاسـب ريـخـتـه و ميل نماييد .


ع - ترشى ليته سيب
مواد لازم
1 كيلو سيب
1 ليتر سركه
1 قاشق سوپخورى شكر
نصف قاشق سوپخورى پودر ميخك
1 پيمانه آب
به ميزان لازم نمك


روش تهيه ترشى
سيب ، آنرا به اندازه هاى دلخواه ريز كرده و با يك پيمانه آب روى حرارت ملايم بپزيد . سپس آنرا خوب آبكش كرده ، بطورى كه آبش خشك شود . بعد دوباره آنرا با نمك ، ميخك و سـركـه بـا حرارت ملايم آنقدر بجوشانيد تا كاملا له شده ، به صورت ژله در آمده و خوب غليظ شود . شكر را به آن اضافه كرده ، خوب هم بزنيد . بعد چرخ كنيد . پس از چرخ كردن كافى است آنرا خنك كرده و در شيشه ريخته و در جاى خنك نگهدارى كنيد.


غ - شربت عسل سيب با خامه
مواد لازم
يك دوم پيمانه شربت سيب
5/1 پيمانه خامه غليظ و سرد
كمى دارچين (براى تزيين )
2 قاشق غذاخورى عسل
تعدادى پوست ليمو (رنده شده )


روش تهيه شربت
درون كـاسـه اى شـربـت و خـامـه را بـا هـم خـوب مـخـلوط كـنـيـد . سـپس اين مخلوط را درون ليـوانـهـاى سـرد بـريزيد و با رنده پوست ليمو دارچين تزيين كرده و بلافاصله آنرا صرف نماييد.


ف - ژله سيب وموز (براى 4 نفر )
مواد لازم
1 پيمانه آب سيب
1 عدد موز (ورقه شده )
نصف پيمانه آب داغ
يك چهارم پيمانه آب سرد
2 قاشق غذاخورى پودر ژلاتين (بدون چاشنى )
1 قاشق غذاخورى شكر
1 قاشق چايخورى وانيل
2 قاشق چايخورى آبليمو


روش تهيه ژله
تـه و هـم بزنيد تا يكنواخت شود . آب داغ را اضافه كرده و مخلوط كنيد تا ژلاتين در آب حـل شـود . شـكـر، آبـليـمـو، آب سـيـب و وانـيـل را افـزوده و هـم بـزنـيـد تـا شـكـر حـل شـود . ژله را در يـخـچـال گـذاشـتـه تـا كـمـى بـبـنـدد . سـپـس آن را از يخچال بيرون آورده و با همزن بزنيد . حلقه هاى موز را نيز به ژله اضافه كرده و ژله را دوباره در يخچال بگذاريد تا سرد شده و كاملا ببندد .


ق - شير تخم مرغ سيب (براى 1 نفر)
مواد لازم
250 گرم آب سيب
100 گرم شير
1 عدد تخم مرغ
1 قاشق چايخورى شكر
1 هشتم قاشق چايخورى وانيل
كمى جوز هندى
2 تكه يخ


روش تهيه شير تخم مرغ
سـفـيـده را از هـم جـدا كـنـيـد . زرده را بـا شـكـر و وانـيـل بـه وسـيـله چنگال خوب بزنيد . زرده ، شير، يخ ، جوزهندى و آب سيب را رد مخلوط كن ريخته و مخلوط كـنـيد تا حالت پف كرده و كش دار پيدا كند .در اين فاصله سفيده را با همزن تميز بزنيد تا سفت شده و فرم بگيرد . زرده را روى سفيده ريخته و به آرامى مخلوط كنيد . اين مخلوط را در ليـوانـهـاى كـوچـك ريـخـتـه و مـقـدار كـمـى جـوز هـنـدى روى آن بـپـاشـيـد و ميل كنيد.


ك - شيرقهوه سيب (براى 2 نفر )

مواد لازم
صد گرم آب سيب
3 قاشق چايخورى شكر
200 گرم آب سرد
4 تكه يخ
يك چهارم پيمانه شير خشك
2 قاشق چايخورى قهوه فورى (نسكافه )


روش تهيه شيرقهوه
تـمـام مواد را در مخلوط كن ريخته و در درجه تند به مدت 1 الى 2 دقيقه خوب مخلوط كنيد تـا غـليـظ شـود . سـپـس آنـرا در ليـوانـهـاى بـلنـد ريـخـتـه و ميل كنيد.


منبع:مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن(گیاهان داروئی)

بهترینها برای شما


مطالب مشابه :


خواص زیره خواص میوه ها خواص سبزیجات (یاهو)

خواص زیره خواص میوه ها خواص داستان را دعوت مى كند كه سيب درختى را با زيره بخورد
خواص دارویی سیب

خواص دارویی سیب براي تقويت قلب سيب درختي را رنده نموده با يك قاشق عرق بيدمشك و كمي تخم
انواع خوراکیها با سیب

اسـتفاده از جوشانده پوست سيب درختى داروى مفيد جهت درمان روماتيسم 10 - خواص طبى برگ درخت سيب
خورش سیب درختی و آلبالو

خواص خوراکیها ( 76) دلمه با تزیین وعكس ( 10) دسر با تزیین وعكس (28) برچسب‌ها: خورش, سيب درختي,
خواص خيار

خواص خيار نوشته است آب خيار به مزاق عده اى شايد بى مزه باشد و بايد آن را با آب سيب درختى و
سيب

سيب معمولى درختى است بومى اروپاى شرق، آسياى غربى و نواحى شمال غربى کوه‌هاى خواص داروئی. 1
فعالیت فصل 3 علوم زیستی سال اول

3- آيا در سيب درختي شیمی وزیست شناسی آب را ماده ای استثنایی می دانند در باره خواص آب
علمی

کشاورزی - علمی - گیاهپزشکی محصول . آفت . ميزان مصرف سم . در ختان ميوه . شته كرم سيب پسيل گلابي
برچسب :