دانلود رایگان جزوه پدافند غيرعامل فرهنگيان+نمونه سوالات به همراه کلید(مهندس حسن فراهانی)

منبع : مديريت آموزش و پرورش شهرستان بردسکن , وبلاگ شخصی قدرت اله محمودلو

دانلود رایگان جزوه پدافند غيرعامل فرهنگيان+نمونه سوالات به همراه کلید

fpkudfoja081x18vkkqw.jpg
امام خامنه ای (مد ظله العالی):
دفاع جزئى از هویت یک ملت زنده است،هر ملتى که نتواند از خود دفاع بکند زنده نیست، هر ملتى هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند، در واقع زنده نیست، هر ملتى هم که اهمیت دفاع را درک نکند به یک معنا زنده نیست.

توجه : در صورت آگاهی از حقوق معنویی جزوه اطلاع دهید...

برای دانلود جزوه مبانی، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل اینجا کلیک کنید...

http://bardaskan.razaviedu.ir/files/posts/1860.pdf

یا

http://s1.picofile.com/file/7841976234/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84.pdf.html

مجموعه نمونه سوالات پدافند غير عامل به همراه کلید آنها

بسمه تعالي

نمونه سوالات   پدافندغيرعامل كد93601814 با 18ساعت ضمن خدمت  قدرت اله محمودلو

 قسمت اول –سوالات مربوط به تشكيلات  ووظايف مقابله  بابحران در مدرسه – تعداد  5سوال

1--  اين سخن ازكيست ؟ هرملتي كه نتواند از خود دفاع بكند زنده نيست

الف-آيت ا.. خامنه اي           ب- امام خميني   ج- شهيد مطهري     د- شهيد بهشتي

2- كداميك ازمراحل مديريت بحران نمي باشد؟

الف-كاهش خطرات    ب- بازسازي    ج- پاسخ وبازيافت     د- آموزش

3- كداميك جزء بحرانهاي ناشي از تهديدات سايبري نمي باشد ؟

الف-اختلال درهوشمندسازي مدارس    ب- اختلال درسيستم رايانه اي    ج- بمب گذاري   د- اختلال درنرم افزارها

4- تهديد چيست ؟

الف-خطري بالقوه است      ب- خطري بالفعل است     ج- الف وب    د- اختلال درنرم افزارها

5- كداميك از تشكيلات مقابله بابحران  درمدرسه نمي باشد ؟

الف- نماينده معلمان     ب- نماينده انجمن اوليا    ج- نماينده بسيج    د-نماينده انتظامي

 قسمت دوم - سوالات مربوط به آشنايي با مديريت بحران تعداد_ 5سوال

6- بحران از نظر ماهيت به دسته هاي ....... تقسيم بندي مي شود.

الف-نظامي – غيرنظامي       ب- طبيعي – غيرطبيعي يا انسان ساخت    ج- داخلي - خارجي د- ناگهاني –تدريجي

7- چرخه مديريت بحران شامل :

الف-مرحله قبل از وقوع- هنگام وقوع – پس ازوقوع    ب-   آمادگي – حين وقوع – بازيابي     ج- پيشگيري - بازيابي

 د- آمادگي – پيش بيني – پاسخ گويي

8-يكي از مهم ترين اصول مديريت بحران..... درمقابل بحران  مي باشد .

الف-امداد رساني      ب-تخليه جمعيت     ج-  عمليات نجات   د- پيش بيني وآمادگي 

9- سازمان پدافند غيرعامل  درچه سالي درايران تشكيل شد ؟

الف-1382              ب-1357                 ج-  1375             د- 1369 

10- مراحل  پس از بحران ( پس از وقوع ) كدام است ؟

الف-امداد رساني- سازماندهي   ب-ساماندهي -بازسازي    ج-  عمليات نجات-آموزش    د- پيش بيني وآمادگي

قسمت سوم  - سوالات مربوط به مباني پدافند غيرعامل تعداد_ 10سوال

11- .........به مجموعه اي از ارزشها و هنجارها و دانش و هنر و آداب و رسوم انسانها گفته مي شود –

الف-بحران               ب- پدافند                          ج- فرهنگ                     د- پديده

12- كدام بحران سياسي تمام لايه هاي يك نظام راموردهجوم قرار مي دهد؟

الف-بحرانهاي سطح اول     ب-بحرانهاي سطح دوم           ج-  بحرانهاي سطح سوم           د-تمام موارد

13- كداميك صحيح نمي باشد؟

الف- بحران اجتماعي يعني جامعه توانايي خود را در حفظ نظم اجتماعي از دست ندهد      ب- - بحران سياسي يعني مديران سياسي يك كشور مقبوليت خودراازدست بدهند    ج-  گستردگي مرگ بارو ميزان تخريب بالا از ويژگيهاي بحران سياسي مي باشد     د- بحران هاي سطح اول از بالا به پايين عمل مي كند

14- كداميك ازآسيب هاي اجتماعي ناشي از حملات گرافيتي نمي باشد؟

الف-اختلال درپروازها     ب-ازكارافتادن پمپ بنزين ها      ج –تخريب شهر ها     د- اختلال در شبكه بانكي كشور

15- علل لشكركشي آمريكا به عراق و حمله نظامي چه بوده است؟

الف- حفظ برتري آمريكا   ب-تك قطبي شدن جهان   ج -دست يابي به منافع نفت عراق  د- تمام موارد

16--علت حمله نظامي اسرائيل به لبنان جه بوده است ؟ 

ا- خلع سلاح حزب الله لبنان   2-ايجادخاورميانه بزرگ    3-گسترش مرزهاي اسرائيل درخاورميانه    4- تمام موارد

17- سه چرخه مهم بازخوردي انگيزش چيست ؟

الف-خطر( نياز)-آگاهي – هوشياري  ب-خطر-عمليات-نياز  ج-فرهنگ سازي-ملت سازي-دولت سازي   د- هيچكدام

18-- اصلي ترين اثر جنگ ......... است ؟

الف-تخريب       ب-اخلال گري             ج - تورم               د- بحران

19- درجنگ اطلاعات كدام افراد بيشتر مورد توجه قرارمي گيرند؟

الف -كاربران تجهيزات اطلاعاتي    ب- فرماندهان     ج - رهبران ارشد نظامي وسياسي        د- تمام موارد

20- بمب هاي گرافيتي جز كدام يك از بمب ها محسوب مي شود؟

الف –بمب هاي هسته اي   ب- بمب هاي مخرب   ج – بمب هاي نرم      د- بمب هاي الكتر مغناطيسي 

پاسخنامه سوالات (طراح سوال : قدرت اله محمودلو از مدرسه شيخ الاسلام مرند-آذربايجان شرقي)

سوال

الف

ب

ج

د

1

*

 

 

 

2

 

 

 

*

3

 

 

*

 

4

 

 

*

 

5

 

 

 

*

6

 

*

 

 

7

*

 

 

 

8

 

 

 

*

9

*

 

 

 

10

 

*

 

 

11

 

 

*

 

12

 

*

 

 

13

*

 

 

 

14

 

 

*

 

15

 

 

 

*

16

 

 

 

*

17

*

 

 

 

18

 

*

 

 

19

 

 

 

*

20

 

 

*

 

 نمونه سوالات  ضمن خدمت مباني پدافند غيرعامل   -   18ساعت

طراح سوال  : قدرت اله محمودلو معاون پرورشي مدرسه شيخ الاسلام  مرند دراستان آذربایجان شرقی


1-بحران هاي سياسي شامل چه مواردي مي باشد ؟ 1- قحطي 2-مخاصمات وجنگ هابا دشمن خارجي

2-كدام بحران سياسي از بالا به پايين عمل مي كند – بحران هاي سطح اول

3-كدام بحران سياسي تمام لايه هاي يك نظام را مورد هجوم قرار مي دهد؟ بحران هاي سطح دوم

4- كدام بحران دروني ترين لايه هاي سمپاتيك يك نظام رادر بر مي گيرد - بحران هاي سطح اول

5- بحران اجتماعي يعني چه ؟ يعني جامعه توانايي خود را در حفظ نظم اجتماعي از دست بدهد

6- بحران سياسي يعني چه ؟ مديران سياسي يك كشور مقبوليت خود را از دست بدهند

7-گستردگي مرگ بار و ميزان تخريب بالا از ويژگيهاي كدام بحران مي باشد ؟ بحران سياسي

8- .........به مجموعه اي از ارزشها و هنجارها و دانش و هنر و آداب و رسوم انسانها گفته مي شود – فرهنگ

9- قلمروهاي مباحث فرهنگي عبارتست از : ملت سازي – فرهنگ سازي – دولت سازي

10- بحران فرهنگي يعني بحران ..........- درسه سطح ملت سازي – فرهنگ سازي – دولت سازي

11- ......... معمولا خود را به صورت ......   نشان مي دهد- بحران- نظامي

12-كدام بحران يعني در دست گرفتن قدرت به صورت سريع  و قطعي توسط يك قدرت سياسي يا نظامي از داخل يك نظام-  بحران نظامي

13-................ از جايگاه مردمي برخوردار نبوده و تغييري درنهادهاي سياسي و اجتماعي ايجاد نمي كند- كودتا

14- كودتا كنندگان پس از كودتا اقدام به چه كارهايي مي كنند ؟ -دست گيري يا كشتن رهبران عالي مقام –در دست گرفتن كنترل ساختمانهاي حساس دولتي و عام المنفعه-استفاده از رسانه هاي گروهي براي آرام كردن مردم

15- بحران ها به چنددسته تقسيم مي شوند – خرد- كلان

16-......... همان بحران فرا ملي است ؟ بحران كلان

17- در زبان چيني واژه بحران معادل چيست ؟ فرصت خطرناك

18-دست يابي به راه حلي معقول براي بر طرف كردن شرايط غير عادي از هدف اصلي كدام بحران مي باشد؟  بحران سياسي
19- يكي از بحران خيزترين كشور خاور ميانه  كدامست؟ عراق

20-جنگ اخير عراق در چه زماني رخ داد؟ ماه مي 2003

21- علت حمله به عراق چه بوده است ؟  دسترسي به نفت خاورميانه

22- علل لشكركشي آمريكا به عراق و حمله نظامي چه بوده است ؟- حفظ برتري آمريكا-تك قطبي شدن جهان- نظم نوين جهان- انقلاب فن آوري نظامي-دست يابي به منافع نفتابزاري براي مديريت نوسانات اقتصادي-تحولات ساختاري جامعه آمريكا

23- هدف آمريكا از جنگ با عراق چه بوده است ؟ بازسازي روابط بين المللي

24-جنگ اخير لبنان با اسرائيل درچه تاريخي و به مدت چند روز به طول انجاميد؟ 3 آذر  1385 و  33 روز

25-علت حمله نظامي اسرائيل به لبنان جه بوده است ؟ ا- خلع سلاح حزب الله لبنان2-ايجادخاور ميانه بزرگ3-مشغول نمودن مردم به لبنان واقدام به ويراني مسجدالاقصي 4-گسترش مرزهاي اسرائيل درخاورميانه5- پيش دستي آمريكا وبه جلوانداختن اسراييل درميدان جنگ

26-در كدام پدافند مي توان مانع اجراي عمليات اطلاعاتي دشمن شده و از شدت آسيب آن بكاهند-  پدافند غير عامل اطلاعاتي
27- اثرات عمليات  اطلاعاتي بر پدافندغيرعامل چيست ؟- تغيير اولويت هاي پدافند غيرعامل –در اختيار گذاشتن منابع علمي نادرست –جلوگيري ازگسترش روشهاي نوين پدافند غيرعامل  و.....
28- روند توسعه تسليحات به سوي هوشمند سازي از كدام دهه در جهان آغاز شد – 50 ميلادي

29- سه چرخه مهم بازخوردي انگيزش رانام ببريد ؟ خطر( نياز)-آگاهي – هوشياري –

30-ماهواره ها و سامانه هاي فرماندهي بر كدام دو عنصر  چرخه موثرند؟ نياز- آگاهي

31-جنگ اطلاعات در چند حوزه ي اصلي به عمليات مي پردازد؟ اطلاعاتي –رواني واطلاعاتي –فني
32- جنگ اطلاعات بر كدام قسمتهاي انسان بيشتر تاثير مي گذارد؟ آگاهي –تفكر-تصميم گيري -تعميم سازي- دقت
33-درجنگ اطلاعات كدام افراد بيشتر مورد توجه هستند؟كاربران تجهيزات اطلاعاتي- فرماندهان-رهبران ارشدنظامي وسياسي

34-حيطه هاي نبرد را  به ترتيب نام ببريد: 1-نبرد زميني 2-نبرد هوايي3-دريايي4- فضايي5- جنگ اطلاعاتي

35- 7ويژگي اصلي جنگ اطلاعات رانام ببريد :1- گستردگي 2- همه جانبه گرايي3-كيفي بودن4-اخلالگري5-عدم تقارن6-بعدزماني نامحدود7- سرعت محوري

36- اصلي ترين اثر جنگ ......... است . اخلال گري

37- يكي از ويژگيهاي اصلي جنگ .......... آن است كه كاربر رادر جايگاه آغازگر حملات قرار داده و او همواره يك قدم از دشمن جلوتر است - اطلاعات

38- درجنگ اطلاعاتي حداقل چند پديده اصلي قابل شناسايي مي باشد؟ پديده 1- مرگ وآگاهي 2-ناتوان سازي استراتژيك3-برتري اطلاعات

39- كاربر براساس آن تلاش مي كند به نقطه از سيستم جنگي دشمن آسيب برساند كه درصورت نابودي تمام ماشينهاي  جنگي دشمن زمين گير شود- ناتوان سازي استراتژيك( واپاشي سيستمي)

40-....... توانايي است كه پيروزي درصحنه ي جنگ اطلاعاتي راتضمين مي كند- پديده برتري اطلاعاتي

نمونه سوالات مباني اصول وشيوه هاي  پدافند غيرعامل دانش آموزان  خدمت  قدرت اله محمودلو

1-كشور ايران درسالهاي گذشته به عنوان يكي از .......... كشورحادثه خيزجهان شناخته شده؟

الف) 5                 ب) 10                                 ج) 15                                  د) 20

2- هدف پدافند غيرعامل چيست ؟

الف) جلوگيري ازايجاد بحران  ب) مديريت بهتربحران    ج)جلوگيري ازحمله نظامي     د) مديريت درحوادث وبلايا

3- كدام يك جزء اهداف پدافند غيرعامل است؟

الف)حفظ جان انسان ها  ب)تامين نيازهاي حياتي درزمان بحران   ج)حفظ توان دفاعي كشوردرزمان تهاجم          د) همه  موارد

4-تدابيري كه باعث .......و...... گردد بهترين راهكاروشيوه دست يابي به پدافند غيرعامل است؟

الف) كاهش آسيب پذيري وكاهش تاثيرات اقدامات دشمن          ب) افزايش بازدارندگي وارتقاء پايداري ملي ب) تداوم فعاليت هاي ضروري وارتقاي پايدار ي ملي                د) تداوم فعاليت هاي ضروري وافزايش بازدارندگي 5-انواع تهديد ها عبارت است از؟

الف) طبيعي، انسان ساز     ب) نظامي ،امنيتي             ج) اتفاقي،نظامي              د) طبيعي ،اتفاقي 6-براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مجموعه اقدامات غيرمصلحانه كه موجب ........ مي گردد پدافند غير عامل است؟

الف) افزايش بازدارندگي وكاهش آسيب پذيري                       ب) تداوم فعاليت هاي ضروري وارتقاء پايداري ملي ج) تسهيل مديريت بحران                                                     د) همه موارد

7- هدف كلي مديريت بحران چيست؟

الف) مديريت بحران     ب) به حداقل رساندن خسارات وتلفات         ج) بازگرداندن وضع موجود به شرايط قبل ازبحران د) پيامد هاي بحران را بتوانيم كنترل كنيم

8-آناتومي وفيزيولوژي بدن انسان ، خلقت برمبناي ........... است.

الف) پدافند عامل             ب) پدافند نظامي              ج) پدافند غيرعامل                    د) دفاع  عامل

9- اصول پدافند غير عامل شامل چه مواردي مي شود؟

الف) استتار واختفاء       ب) پوشش وفريب               ج) پراكندگي ومقاوم سازي             د) همه موارد

10- هم رنگ وهم شكل كردن تاسيسات وتجهيزات با محيط اطراف را ........ گويند .

الف) پوشش                ب) فريب                       ج) استتار                         د) اختفاء

11- استفاده صحيح ازعوارض طبيعي ومصنوعي زمين كه مانع قرارگرفتن تاسيسات وتجهيزات ازديد دشمن مي گردد را ........ مي گويند.

الف) استناد                   ب) پراكندگي                   ج) اختفاء                        د)پوشش

12- كداميك ازموارد ذيل درتوليد سازه هاي دومنظوره صحيح نمي باشد؟

الف) متروي شهري- پناهگاه عمومي                                          ب) رودخانه هاي مرزي-توليد موانع آبي ج) توسعه فضاي سبزوگياهي –كمك به استتار منطقه                          د) توليدسدآبي،آبگير-توليدموانع آبي

13- طبقه بندي تاسيسات ومراكز كشور طبق كدام اولويت است؟

الف) حياتي –حساس-مهم   ب) مهم –حياتي- حساس   ج) حساس–حياتي-مهم     د) حياتي-مهم – حساس

14- مراكزي كه داراي گسترده فعاليت ملي بوده ووجود واستمرار فعاليت آنها براي كشور حياتي است وآسيب ياتصرف آنها بوسيله دشمن باعث اختلال كلي در اداره امور كشور مي گردد جزء كدام طبقه بندي است؟

الف) حساس                       ب) مهم                       ج) حياتي                     د) خيلي مهم

15- مفهوم دفاع غيرعامل اين است كه درمقابل اقدامات شناسايي وتهاجمي دشمن ........

الف) ديده نشويم ب) اگر ديده شديم شناخته نشويم ج)اگر شناخته شديم مورد هدف قرار گيريم د) موارد الف وب

16-آیا با بحث پدافند غیرعامل آشنایی داشته اید؟

الف)   خیر        ب)   بلی        ج)تا حدودی

17- پدا فند يعني ............

الف) جنگ       ب)صلح        ج) دفاع  

18- تعریف پدافندغیرعامل کدام است؟

الف) دفاع نظامی است             ب)دفاع غیر نظامی است               ج) مدیریت بحران است

19- پدافندغیرعامل مربوط به چه دورانی میباشد؟ 

الف) گذشته       ب)  حال        ج) آینده      د)   هر سه مورد

20- در دفاع غير عامل كدام مهمتر است ؟

الف)پراكندگي         ب) پخش كردن نيرو ها و امكانات    ج)   هر دو مورد 

21- اين ضرب المثل در مورد كدام یک از موارد دفاع غير عامل است ؟  (( همه ی تخم مرغ ها یتان را در یک سبد نگذارید ))                        

الف)    مکانهای امن            ب) پراکندگی      ج)   فریب  

22- هر کاری که بتواند ذهن دشمن را از اهداف  مهم تر دور کند و به طرف هدف های کم اهمیت تر ببرد چه نام دارد؟

الف)پنهان شدن         ب)همرنگی       ج)   فریب  

 23- استتار یعنی چه ؟ 

الف)پوشش       ب)پنهان شدن     ج) همرنگی   

24- مهم ترین  هدف در پدافند غیر عامل چیست ؟

الف) از حملات دشمن به جبهه ها کاسته شود .    ب)  به دشمن ضربه  نهایی را بزنیم      ج)  حملات دشمن بی اثر و خسارت ها کم شود.

  25- این کلام از کیست ؟      «  جنگ یعنی فریب »

الف)حضرت امام علی (ع)       ب)حضرت رسول اکرم (ص)       ج)حضرت امام حسین (ع)

26-حتی الامکان پناهگاه خصوصی در..................... باشد.   

الف)سطح و نیمه مدفون     ب)  سطح و غیر مدفون     ج)  زیر زمین و غیر مدفون

27    - پدافند یعنی چه؟

الف )حمله    ب )دفاع       ج ) جنگ        د )صلح

28- کدام جمله در موردپدافند غیرعامل صحیح است؟ 

الف )درآن ازسلاح استفاده می کنیم   ب )   انجام کارهایی در جهت نابودی دشمن ج )فقط توسط افراد نظامی به کار می رود         د) انجام کارهایی که دشمن نتواندماراهدف بگیرد

29-کدام اختراع با مطالعه زندگی خفاش ساخته شده است؟

الف )هواپیما     ب ) موشک     ج )  رادار       د )تانک

30- به فرموده حضرت علی (ع)چون با دشمن روبه روشدیدقرارگاهتان را کجاقراردهید؟ 

الف )بالای تپه     ب ) دامنه کوهها         ج ) کنار رودخانه ها      د ) هرسه مورد

31- استتار یعنی چه؟  

الف )همرنگ شدن با محیط    ب ) ایجاد مانع طبیعی   ج )مخفی کردن تجهیزات    د)  پخش کردن نیروها

32- همرنگی بامحیط باعث می شود که  

الف )دشمن نتواند هدف ها را درست تشخیص بدهد    ب ) ذهن دشمن از اهداف مهم دور شود ج )دشمن نتواندهمه امکانات را نابود کند    د )جلوی پیشروی دشمن رابگیرد

33- لباس مناسب برای سرباز در مناطق جنگلی چه رنگی باید باشد ؟  

الف )سفید  ب ) سبز  ج) آبی   د)قهوه ای  

34-بهترین محل برای پنهان شدن کدام است؟  

الف)غارها      ب)کوهها    ج)زیرزمین    د)جنگل

35-درآیه شصت سوره انفال در مورد پدافند غیرعامل به چه نکته ای اشاره دارد؟   

الف )جنگ افروزی یکی از زشت ترین کارهاست  ب) همیشه آماده دفاع از سرزمینمان باشیم ج )ما نباید روحیه خود را از دست بدهیم           د) نجات جان حتی یک انسان ارزش زیادی دارد

36-به فرموده پیامبر اسلام (ص)جنگ یعنی   

الف )فریب      ب)جهاد         ج)نا امیدی    د)  کشتن  

37-عامل اصلی پیروزی مسلمانان در جنگ بدر چه بود؟    

الف)حفظ اطلاعات ب)حفظ روحیه وتوکل به خدا ج)شجاعت و زیاد بودن سپاه اسلام د) وجود جاسوس درسپاه دشمن

38-تهیه ی ماکت هایی ارزان قیمت از سلاح های پر ارزش کدام شیوه دفاع غیر عامل است؟    

الف)فریب              ب) استتار                   ج)پنهان سازی     د)پراکندگی

39- به جای یک کارخانه بزرگ چندین کارخانه کوچک درست کنیم کدام روش دفاع غیرعامل است؟        الف)فریب    ب)استتار   ج)پنهان سازی      د)پراکندگی

40-ما چه موقع باید مراقب باشیم اطلاعاتی به دشمن ندهیم؟   

الف)هنگام گفت وگو ازطریق تلفن   ب)در ارتباط از طریق اینترنت ج)هنگام گفت وگو با افراد غریبه   د)هر سه مورد

41 -به فرموده ی مقام معظم رهبری هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند  

الف)نابوداست     ب)عقب افتاده است        ج) زنده نیست    د)ضعیف است

42-بزرگ ترین دشمن هر ملتی ..... است.     

الف)نا امیدی      ب)تفرقه    ج) شایعه    د) جنگ

43-عامل پیروزی مسلمانان در جنگ خندق چه بود ؟      

الف)همرنگی ب)  ایجاد مانع    ج)پراکندگی    د)پنهان سازی 

44 - مفهوم فریب در دفاع غیر عامل چیست؟       

الف)پنهان کردن خود و تجهیزاتمان   ب) پخش کردن تجهیزات و امکانات   ج)توجه نکردن به شایعات دشمن    د)دور کردن ذهن دشمن از اهداف مهم تر

45-دفاع غیر عامل وظیفه     

الف)افراد نظامی و غیر نظامی است  ب) سران و مسئولان کشور است ج) افراد نظامی است  د) افراد غیر نظامی است

46- طراحی جلیقه ضد گلوله برچه اساسی می باشد؟       

الف)برگ های نیلوفر            ب) تارهای عنکبوت   ج)زندگی آفتاب پرست          د) زندگی خفاش

47  - هدف از پدافند غیر عامل  این است که حمله دشمن را ........ و خسارت ها را.........کند

الف :      بی اثر –کم                 ب:  کم – کم              ج :    کم – بی اثر        د: بی اثر – بی اثر  

 48- رادار با مطا لعه زندگی ........ ساخته شده است

الف : عنکبوت                 ب: خفاش                       ج : موش                            د: زرافه

49- یکی از ارزانترین راه های دفاع استفاده از .......

الف : سلاح             ب: خندق                  ج : طبیعت                           د: سلاح و خندق

50- پدافند غیر عامل شامل افراد ............. می شود

الف : نظامی               ب: غیر نظامی              ج : نظامی وغیر نظامی             د: جوان

51- استتار یعنی .........

الف : پناه بردن به غارها     ب: رفتن به جای امن       ج : پنهان شدن     د: همرنگ شدن با طبیبعت

52- استاد استتار کردن کدام حیوان است ؟

الف : ماهی              ب:آفتاب پرست               ج : اسب دریایی                      د: کرم درختی

53- بهترین محل برای پنهان شدن ؟

الف : زیر زمین                 ب: غارها                     ج : کوه ها                             د: جنگل ها

54- یکی از مهمترین کارها در دفاع غیر عامل ...........است

الف : دفاع کردن                ب: رفتن به پناهگاه      ج : ساختن پناهگاه             د: حمله به دشمن

55- مهمترین شیوه دفاع غیر عامل .چیست ؟

الف : ساختن مکان امن        ب: فریب                      ج : استتار                        د: حفظ اطلاعات

56- به دفاعی که با سلاح صورت می گیرد ............ می گویند

الف : دفاع عامل               ب: دفاع غیر عامل      ج : پدافند غیر عامل          د: پدافند

57- موانع به چند دسته تقسیم می شوند ؟

الف : 2دسته (طبیعی-مصنوعی)     ب: 1 دسته (طبیعی)        ج : 1 دسته (مصنوعی)     د: هیچ کدام

58- دشمن بیشتر از چه طریق به ما ضربه می زند ؟

الف : حملات هوایی          ب: انفجار               ج : سلاح های پیشرفته          د: دسترسی به اطلاعات

59- کدام موارد جزء  موانع مصنوعی است ؟

الف : کوه ها                  ب: خندق                    ج : رود خانه               د: غار    

60- از نظر پیامبر اسلام (.ص) جنگ یعنی ...........

الف : دفاع                ب: حمله      ج : فریب           د: دفاع و حمله

61. اين سخن از كيست ؟ (( كسي كه انساني را بي گناه بكشد گويا  همه ي انسان ها را كشته است و كسي كه انساني را از مرگ نجات دهد گويا همه  ي انسان ها را از مرگ نجات داده است . ))

 الف ) قر آن كريم          ب) پيا مبر اكرم (ص)           ج) حضرت علي (ع)     د) امام حسين (ع)

62- انسان ها در طول 5 هزار سال تا ريخ خود چند جنگ به راه اندا خته اند ؟

الف ) 16 هزار جنگ              ب) 14 هزار جنگ     ج) 24 هزار جنگ     د) 4 هزار جنگ

63-. پدافند غير عامل يعني ............

 الف ) دفاع با جنگ افزار         ب) دفاع بدون جنگ افزار         ج ) دفاع شخصي     د) دفاع غير  شخصي

  64-. موانع به چند دسته تقسيم مي شوند ؟

 الف )دو دسته                 ب ) سه دسته              ج) 4 دسته                        د ) 5 دسته

65-. يكي از ارزا ن ترين را ه هاي دفاع استفاده از چيست ؟

 الف ) استفاده از اسلحه     ب ) استفاده از طبيعت     ج) اسفاده از  مانع مصنوعي     د) استفاده از وسايل ارزا ن قيمت

65. اين سخن از كيست ؟ ( چون با دشمن روبه رو شديد قرار گاهتان را با لاي تپه ها يا دامنه ي كوه ها  يا كنار رو دخانه ها قرار دهيد تا پنا هگاهي براي دشمن باشد ) .

  الف ) پيا مبر اكرم (ص)       ب) حضرت علي (ع)        ج) امام حسن (ع)       د) قر آن كريم

66. خندق چيست ؟

الف ) گو دالي بزرگ          ب ) يكي از جنگهاي مسلمانان          ج ) مانع          د) الف و ب

67. استاد هم رنگي در طبيعت كدام است ؟

الف )قو ربا غه                   ب ) پروانه                       ج ) آفتاب پرست                   د) هيچكدام

68-. براي آنكهدشمن نتواند مرا كز مهم را شنا سايي كند بايد انها را...........

الف ) طوري بسازيم كه با محيط خود همرنگ و هما هنگ باشند .    ب ) نيازي به هماهنگي نيست.  ج) بايد آنها را مانند سا ختمانهاي داخل شهر بسازيم . د ) هيچكدام

69. در جنگ حتي حفظ ................... مهم است .

 الف )حفظ جان           ب ) حفظ وطن                   ج ) حفظ يك گلوله         د) قسمت الف  

70. يكي از مهمترين شيو هاي دفاع غير عامل چيست ؟

 الف ) استتار            ب ) پنهان سازي                 ج ) هم رنگي                 د ) فريب

71- پيا مبر اكرم ٌ (ص) فر مودند : جنگ يعني :

 الف ) فريب              ب ) مبارزه با ظلم              ج ) دفاع از وطن                د ) دفاع از جان

72. بهترين محل براي پنهان شدن كجاست ؟

 الف ) غار ها                    ب ) كوهها                           ج) جنگلها                     د ) زير زمين

73. در دفاع غير عامل كدام مهمتر است ؟

  الف ) پراكندگي       ب) پخش كردن نيرو ها و امكانات           ج ) قرار گرفتن در يك محل     د ) الف و ب

74-. اين آيه اشاره به كدام جنگ پيامبردارد ؟( چه بسا گروه كوچكي به  خواست خدا بر گروه بزرگي پيروز شد)         

الف ) احد              ب ) خندق               ج ) بدر       د) جمل         

  75. اين ضرب المثل در مورد كدام یک از موارد دفاع غير عامل است ؟ (( همه ی تخم مرغ ها یتان را در یک سبد نگذارید )) 

الف ) مکانهای امن        ب) پراکندگی          ج ) فریب            د) پنهان سازی

76-. یکی از کارهایی که ما در برابر دشمن می توانیم انجام دهیم چیست ؟

  الف ) تسلیم شدن         ب )به پنا هگاه رفتن                  ج ) فریب               د) پنهان سازی

77.پیا مبر اکرم ( ص) در جنگ بدر چند نفر نیرو داشتند ؟

 الف ) 13 نفر        ب ) 133 نفر       ج) 3 نفر        313 نفر

78. کو چکترین پناه گاهها کدامند ؟ 

الف ) خانگی                    ب ) شهری                     د) همه ی موارد


بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)


مطالب مشابه :


تحقيق - مقاله درمورد نرم افزار رسا (پارس آذرخش)

مقاله درمورد نرم افزار رسا (پارس ای سراسری تحت عنوان "پارس هما" بر و اندیشه
پایان نامه ها، پروژه، کارعملی، کارورزی، برنامه نویسی و مقالات رشته كامپيوتر و IT

36.مهندسی نرم افزار. ۸٫پایان نامه طراحی سایت هتل هما. ۱۰۱٫نامه طراحی یک وب سایت شخصی
دانلود رایگان جزوه پدافند غيرعامل فرهنگيان+نمونه سوالات به همراه کلید(مهندس حسن فراهانی)

موسسه اندیشه رسای طوري بسازيم كه با محيط خود همرنگ و هما هنگ باشند . نرم افزار سازه های
برچسب :