نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی شرکت گاز81DD172C5545075653634D.jpgسوالات عمومي کارداني

81DD172C5545075653634D.jpgسوالات عمومي کارشناسي


pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي ايمني وبازرسي فني:166365
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي برق الکترونيک:126350
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (سخت افزار):126682
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي صنايع :97709
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (نرم افزار):104083
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي مهندسي عمران عمران :324245
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي حسابداري:75990
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت بازرگاني:113982
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت دولتي:115762
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت صنعتي:126417
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي عمران عمران:324245
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي مکانيک گرايش حرارت سيالا و طراحي جامدات :1114120
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي شيمي گرايش گاز پالايش طراحي فرآيند ها پتروشيمي:312232
pdf_1.gifسوالات عمومي مقطع کارشناسي (کليه رشته ها):156160
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد شيمي گرايش محيط زيست:164674
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد عمران گرايش محيط زيست:163285
pdf_1.gifسوالات عمومي مقطع کارشناسي ارشد:135381
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارداني صنايع گرايش ايمني صنعتي:151379
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارداني کامپيوتر گرايش نرم افزار:539438
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارداني :662354
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارداني اداري - امور دولتي - مديريت دولتي:103390
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارداني بازرگاني:115252
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارداني حسابداري:93201
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارداني شيمي گرايش کاربردي پالايش پتروشيمي صنايع شيميائي:295039
pdf_1.gifسوالات عمومي مقطع کارداني:153457
pdf_1.gifسوالات تخصصي مقطع کارشناسي حقوق قضائي:
16172


نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و بالاتر مناطق عمليات انتقال گاز سال1385
pdf_1.gifسئوالات عمومي مقطع كارداني كليه رشته ها:1002978
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق الكترونيك:1132949
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق قدرت:2859736
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته بازرگاني:887594
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته هاي اداري و مديريت دولتي:956066
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته مكانيك:1248579
pdf_1.gifسئوالات عمومي مقطع كارشناسي و بالاتر كليه رشته ها:1112326
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق الكترونيك:1716820
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق قدرت:3762949
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر نرم افزار:1293646
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته ايمني و بازرسي فني:925748
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مكانيك:1515926
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته عمران:3510144
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته صنايع كليه گرايشها:1307038
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته شيمي كليه گرايشها:2656280
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته حسابداري:1184809
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته حقوق:1072923
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت بازرگاني:1146775
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت دولتي:1255800
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت صنعتي:3101343

-----------------------------------------------------------------------------------------

نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و بالاتر شركتهاي پالايشي سال1385

 

pdf_1.gifسئوالات عمومي مقطع كارداني كليه رشته ها:288702
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته عمران:372128
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته شيمي/صنايع شيميايي:517060
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته مكانيك:502434
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق الكترونيك:474605
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته كامپيوتر:397459
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته حسابداري:556155
pdf_1.gifسئوالات عمومي مقطع كارشناسي كليه رشته ها:332368
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مكانيك سيالات:660768
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق قدرت:745700
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق الكترونيك:746946
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته حسابداري:441656
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته صنايع:718294
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته شيمي:560671
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر گرايش نرم افزار:502414
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر گرايش سخت افزار:745235
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت دولتي:428383
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت صنعتي:506583
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت بازرگاني:392112
pdf_1.gifسئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مهندسي ايمني و بازرسي فني:395639مطالب مشابه :


نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت ملی گاز ایران

نمونه سوالات آزمون نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع
سوالات عمومی آزمون استخدامی شرکت گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

سوالات عمومی آزمون استخدامی شرکت گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی . این سوالات
نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت هاي گاز

نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و بالاتر
نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی شرکت گاز

نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و بالاتر
سوالات آزمونهای استخدامی با پاسخنامه (طرف قرارداد با شرکت پست ایران)

12- سوالات عمومی آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران می شود حتما نمونه سوالات
تاپیک جامع آزمونهای استخدامی

نمونه سوالات آزمون نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع
استخدام شرکت نفت

نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام شركت ملي نفت ايران به منظور تامين نيروي انساني مورد
جزييات استخدام نيروي انساني در شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران

بنابر سهميه شركت ملي نفت ايران 838 نفر در شركت نفت و گاز پارس، 457 نمونه سوالات
نمونه سوال فیزیک2

نمونه سوالات فيزيك2 ترم پاييز 86 تهران مركز كتابخانه‌ي مركزي شركت ملي گاز
برچسب :