رشته برق صنعتي

  

رشته برق صنعتي                                                                                      

                                                                        

 1-كدام رابطه در اتصال ستاره مدارات سه فازه صحيح است؟

الف)                                                                                   ب)         

ج)                                                                                      د)

2- مفهوم علامت روبرو كدام است ؟

M

3 ~

الف ) موتور سه فاز القائي رتور قفسه اي              

ب) موتور تك فاز القائي رتور قفسه اي

ج) موتور سه فاز القايي دالاندر                           

د) موتور سه فاز القائي رتور سيم پيچي شده

3- كداميك از موارد زير از مزاياي كليد زبانه اي ميباشد؟

الف) عمر زياد                                                                                                                      ب)جريان دهي بالا

ج)  تعبيه فيوز در داخل آنها                                                                                     د) موارد الف و ب صحيح است

4- حروف مشخصه: كليد، رله هاي فرمان و حفاظت كننده ها در مدارهاي فرمان الكتريكي به ترتيب كدام است؟

الف) F-K-Qt                                          ب)  K-H-Kt                        ج)  K-Km-Q                                   د) F-K-H

5- تمپرچر سوئيچ همان ..............است .

الف) رله حرارتي                           ب)ترموستات                              ج)كليد تابع فشار                             د)كليد تابع دور

6- نقش كنتاكت هاي بسته در مدار فرمان چپگرد راستگرد با حفاظت كامل چيست ؟

الف) براي قطع سريع مدار مي باشد   

ب)براي حفاظت و جلوگيري از اتصال كوتاه سه فاز در مدار قدرت

ج)براي اينكه ابتدا حتما كنتاكتور راستگرد وارد مدار شود      

د)همه موارد صحيح است

7- دو نوع موتور دو سرعته به روش تغيير جفت قطب نام ببريد .

الف) دو سيم پيچ مجزا - دالاندر                                                                                ب) دالاندر - سه سيم پيچ مجزا           

ج)دو سيم پیچ مجزا  - سه سيم پيچ با هم                                                                  د) همه موارد صحيح است

8- براي طراحي يك كليد غلتكي چپگرد راستگرد چند عدد ترمينال نياز است ؟ 

الف) 6 عدد                      ب)3 عدد                                                 ج)10 عدد                                   د)16 عدد

9- يك موتور سه فازKW  10   با ولتاژ 400ولت در ضريب قدرت 8/0 پس فاز كار مي كند فيوز حفاظت كننده اين موتور اگر به صورت يك ضرب مثلث راه اندازي شود چند آمپر نياز است؟

الف)35                                                  ب) 100                                             ج) 85                                 د) 63

10) به روي پلاك موتوري   نوشته شده است . اين موتوردر شبكه ي سه فاز ايران چگونه راه اندازي        مي شود؟

الف) ستاره                                 ب) مثلث                                        ج)ستاره،  مثلث                         د)با ترانسفورماتور كاهنده

11) در اتصال يك ضرب رله حرارتي روي چند درصد جريان نامي تنظيم مي شود ؟

الف)  دو برابر جريان نامي              ب)برابر جريان نامي                      ج) جريان نامي                     د) جريان نامي

12) براي تغيير جهت حركت موتورهاي سه فاز :

الف) جاي دوفاز عوض مي شود.                                                                                  ب)  جاي سه فاز عوض مي شود.          

ج) فركانس و ولتاژ را تغيير مي دهيم.                                                                             د)  همه موارد صحيح است

13) تفاوت كنتاكتورهاي AC از DC چيست؟

الف) در كنتاكتور هاي AC از يك حلقه اتصال كوتاه براي جلوگيري از لرزش حاصل از فركانس برق استفاده مي گردد.

ب) در مقدارولتاژ تغذيه بوبين آنها است.

ج) كنتاكتهاي باز و بسته كنتاكتورهاي AC بيشتر است.

د) سرعت قطع و وصل كنتاكتور AC خيلي بيشتر است

14)كنتاكتوري با علامت AC4 مورد نظر است كاربرد آن كدام است؟

الف) كوپل مغناطيسي         

ب) تعداد دفعات قطع و وصل زياد در فواصل زماني كم               

ج)  تعداد دفعات قطع و وصل كم در فواصل زماني زياد

د)  موتورهاي آسنكرون رتور سيم پيچي شده

15) رله اي كه بعد از قطع شدن انرژي عمل كرده و كنتاكتي را باز يا بسته مي كند چه نام دارد؟

الف) تاخير در وصل                                                                                                       ب) تاخير در قطع          

ج)  تاخير در وصل و قطع                                                                                               د) تاخير در زمان گرفتن

16) نقشه ترمينال در مدارهاي فرمان الكتريكي جايگزين كدام نقشه مي شود؟

الف) تك خطي و مونتاژ                                                                                       ب)  مونتاژ و خارجي                      

ج)  مسير جريان و تك خطي                                                                                  د) مسير جريان و خارجي

17) مفهوم   Ith  و Ith1 و   Ith2   عبارت است از:

الف) جريان كار 8 ساعتي -  جريان كار هفتگي -   جريان كار دائم             

ب) جريان كار دائم - جريان كارهفتگي -  جريان كار 8 ساعتي     

ج) جريان كار هفتگي - جريان كار 8 ساعتي - جريان كار دائم                    

د) جريان كار 8 ساعتي - جريان كار نامي -  جريان عايقي

18) موارد استفاده فلوتر سوئيچ را نام ببريد .

الف) براي كنترل فشار هوا دركمپرسور                                                          ب)براي كنترل سطح آب مايعات در مخازن وتانكها     

ج)براي كنترل درجه حرارت محيط كار                                                           د)هيچكدام

19) مورد استفاده رله كنترل فاز را نام ببريد .

الف) توالي فاز R-S-T                                                                             ب)تغييرات ولتاژ در هر كدام از فازها                   

ج)قطع نول يا فاز                                                                                     د) همه موارد صحيح است

20) استپ    emerjency  براي .......................  بكار مي رود. 

الف) قطع مدار                                                                                                     ب)قطع و وصل مدار                      

ج)قطع مدار در مواقع اضطراري                                                            د)وصل مدار در مواقع اضطراري

21) مفهوم CT و PT  به ترتيب عبارت است از :

الف) ترانسفورماتور جريان- ترانسفورماتور ولتاژ                                               ج) ترانسفورماتور ولتاژ- ترانسفورماتور جريان

ب) ترانسفورماتوركاهنده- ترانسفور ماتور افزاينده                                   د) ترانسفورماتور افزاينده- ترانسفورماتور كاهنده

22)براي راه اندازي موتور دالاندر به كمك كنتاكتور به چند عدد كنتاكتور نياز داريم ؟

الف) دو عدد                                 ب)سه عدد                                            ج)چهار عدد                                    د)پنج عدد

23) موتور با كلاس حفاظتي IP55   يعني :

الف) در برابر كليه ابزارها و آب و گرد و غبار و آب تحت فشار محافظت شده است                 

ب)قطعه دربرابر گرد وغبار محافظت شده است

ج)فقط در برابر آب تحت فشار محافظت شده است                                             

د)در برابر ترشح آب با زاويه 55 درجه حفاظت شده است

24)يك موتور ستاره مثلث در حالت ستاره كار مي كند و در حالت مثلث مي ايستد علت چيست ؟

الف) جاي دو فاز از سه فاز برعكس وصل شده است                                                       ب) يكي از فازها قطع شده است     

ج)سه فاز ته كلاف هم نام وصل شده اند                                                                         د) همه موارد صحيح است

25) سطح مقطع مورد نياز براي راه اندازي يك موتور سه فازA  25  كه با ولتاژV  380 و ضريب قدرت 1 در فاصله 20متري از تابلو تغذيه قرار گرفته چقدر است؟

الف)                             ب)                                          ج)                      د)

26) كلاس عايق حرارتي موتورها رابا چه حروفي نشان مي دهند ؟

الف) A,B,C,D,E,F                     ب) E,Y,R ,B,F,H,C                   ج)Z,X,Y,B,R,E                                   د)U,V,W,Z,X,Y

27) تفاوت تايمر پنوماتيكي و تايمر موتوري چيست ؟

الف) فرمان تايمر موتوري به صورت مكانيكي ولي فرمان تايمر پنوماتيكي فشرده شدن هواست

ب)تايمر پنوماتيكي پس از قطع بوبين آن از ولتاژ شروع به كار مي كندولي تايمر موتوري پس از تنظيم و وصل بوبين آن به ولتاژ شروع بكار مي كند

ج) تايمر پنوماتيكي پس از تنظيم و وصل بوبين آن به ولتاژ شروع بكار مي كند ولي تايمر موتوري پس از قطع بوبين آن از ولتاژ شروع بكار مي كند

د) از لحاظ عملكرد زمانی فرقي با هم ندارند

28)بروي پلاك يك موتورعلامت     آمده است مفهوم آن چيست ؟

الف) اتصال به صورت ستاره يا مثلث و طريقه نصب موتور افقي                         

ب)اتصال به صورت ستاره و مثلث و طريقه نصب موتور افقي

ج) اتصال به صورت ستاره يا مثلث و طريقه نصب موتورعمودي                          

د) اتصال به صورت ستاره و مثلث و طريقه نصب موتور عمودي

29)سنكرونيزاسيون همان :

الف) سري كردن دو لامپ توان بالا با همديگر است                                             ب) موازي كردن آلترناتورها با همديگر است

ج) استفاده از دو موتور به طور همزمان مي باشد                                                  د) نوعي راه اندازي موتورهاي DC است

30)بدترين نوع ترمز در موتورهاي القائي كدام است ؟

الف) ترمز فوق سنكرون                       ب) ترمز با جريان مخالف                  ج)  ترمز با جريان DC                        د) ترمز مكانيكي 

31)روتور يك الكتروموتور آسنكرون 8 قطب در شبكه ايران چند دور در دقيقه است ؟

الف) 1000 دور در دقيقه                            ب) 750 دور در دقيقه          ج) 1500 دور در دقيقه                             د ) 3000 دور در دقيقه

32) مفهوم عدد C روي فيوز مينياتوري ((C16 )) يعني چه ؟

الف) براي مصارف روشنايي                                                                                  ب) براي مصارف موتوري

ج) تندكار ميباشد                                                                                          د)  همه موارد صحيح است

 

33) جهت چرخش موتورتكفازباراه اندازي مقاومتي چگونه عوض مي شود؟

الف) هر دو سر سيم پيچ كمكي و اصلي را با هم عوض مي كنند 

ب) فقط دو سر سيم پيچ كمكي را مي توان عوض نمود

ج) فقط دو سر سيم پيچ اصلي را مي توان عوض نمود

د) دو سر سيم پيچ اصلي يا كمكي را ميتوان عوض نمود

34) با اعمال ولتاژ معکوس به یک اتصال PN :

الف) عرض ناحیه تخلیه افزایش می یابد.                                                    ب) عرض ناحیه تخلیه کاهش می یابد. 

ج) عرض ناحیه تخلیه ثابت می ماند.                                                            د)  نیمه هادی می سوزد.

35)PIVدیود یعنی چه؟

الف) حداکثر جریان مجاز یک دیود است.                                                  ب) حداکثر مقاومت یک دیود است. 

ج) حداکثر ولتاژ معکوس قابل تحمل یک دیود است.                                     د) حداقل ولتاژ معکوس دیود است.

36)کدام یک از یکسو سازهای زیر، کمترین ولتاژ یکسو شده را دارد؟

الف) نیم موج                                ب) تمام موج                                   ج) پل                                                  د) هیچکدام

37)نیمه هادی دیود زنر معمولا از جنس .............. بوده و این دیود در گرایش .............. به کار می رود.

الف) سیلیسیم، مستقیم                                 ب)  سیلیسیم، معکوس                       ج) ژرمانیوم، مستقیم                               د) ژرمانیوم، معکوس

38)برای تثبیت ولتاژ از دیود ....... و به عنوان خازن از دیود ........ استفاده می شود.

الف) زنر، واراکتور                                    ب)  واراکتور، زنر                           ج) نوری،  شاتکی                                   د) زنر، زنر

39)در یکسوسازی نیم موجPIV  دیود چقدر است؟

الف)                                           ب)                                          ج) صفر                                                 د) 

40)کدام گزینه درباره مقایسه یکسوکننده تمام پل و یکسو کننده تمام موج با ترانس سر وسط غلط است؟

الف) يكسوساز پل از دیودهای بیشتری بهره می گیرد.                 

ب)  PIV  هر دیود در يكسوساز پل کمتر است.  

ج) يكسوساز پل ولتاژ خروجی صافتری می دهد.                       

د) ولتاژ ماکزیمم خروجی يكسوساز پل کمتر است.

41)وظیفه خازن صافی در یکسو کننده ها چیست؟

الف) کاهش نوسان خروجی                                                                             ب) تبدیل جریان مستقیم به متناوب           

ج) تبدیل جریان متناوب به مستقیم                                                                      د)کاهش جریان بار

42)بیشترین تلفات حرارتی ترانزیستور در کدام قسمت بوجود می آید؟

الف) امیتر                                               ب)  امیتر و کلکتور به یک اندازه                 ج) بیس                                        د)کلکتور

43)کاربرد تریستور کدام است؟

الف) شارژ باتری، کنترل نور و تثبیت ولتاژ                                                        ب) کنترل نور، شارژ باتری و کنترل دور

ج)کنترل دور، کنترل نور و سیستم اعلام حریق                                         د)کنترل دور، کنترل نور و دیمر

44)در آرایش بیس امیتر یک ترانزیستور، که پایه های بیس به عنوان  ÷ایه مشترک به کار میرود ، ترانزیستور کدام پارامتر را تقویت می کند؟

الف) ولتاژ                                          ب)  جریان                                     ج) توان                                                 د) ولتاژ و جریان

45)پایه گیت در تریستورها به کدام لایه وصل می شود؟

الف)N میانی                                ب) P میانی                                    ج) P   ابتدایی                                         د) N  انتهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با آرزوی موفقیت روزافزون شما.


مطالب مشابه :


مدار فرمان - با زدن استارت موتور M1 راستگرد و چپگرد

elect.ir - مدار فرمان - با زدن استارت موتور m1 راستگرد و چپگرد - برق,الکترونیک,روباتیک،نرم افزار
جزو مدار فرمان با راهنمای فارسی

من در فایلی که در زیر برای شما عزیزان قرار دادم مجموعه 15 مدار فرمان و چپگرد راستگرد
دانلود کلیه مدارات فرمان برق صنعتی با logoV5 بصورت PDF

دانلود کلیه مدارات فرمان برق صنعتی با logoV5 بصورت PDF ب-مدار چپگرد-راستگرد یکی پس از
مدار راه­اندازی موتور تک­فاز فاز شکسته چپ­گرد و راست­گرد با کلید زبانه­ای

راه اندازي موتور سه فازه روتور قفسي به صورت چپگرد راستگرد با حفاظت در مدار فرمان
مدار قدرت راه اندازي الكتروموتور تك فاز با راه اندازي خازني -چپگرد راستگرد-

راه اندازي خازني -چپگرد راستگرد- مدار قدرت راه اندازي تست مدارات فرمان وقدرت
نمونه سوالات برق صنعتي سري سوم

نمونه سوالات برق صنعتی سری سوم ۱- نقش كنتاكت های بسته در مدار فرمان چپگرد راستگرد با حفاظت
دانلود برنامه کلیه مدارات فرمان برق صنعتی با logo V5 بصورت PDF

دانلود برنامه کلیه مدارات فرمان برق ب-مدار چپگرد-راستگرد یکی پس از دیگری
رشته برق صنعتي

6- نقش كنتاكت هاي بسته در مدار فرمان چپگرد راستگرد راستگرد وارد مدار چپگرد راستگرد
واای خرم سلطان با موهای مشکی

چهره جدید بازیگر سریال حریم سلطان مریم اوزرلی با مو های مشکی همه را شگفت زده کرد
برچسب :