گیاهان دارای چه قسمتهایی هستند؟

گیاهان دارای چه قسمتهایی هستند؟ 

1- ریشه 2 - ساقه 3 - برگ

هرگیاه ریشه ، ساقه و برگ دارد. هنگامی که دانه رشد می کند ، یک قسمت رو به بالا رشد می کند که جوانه نام دارد و قسمت دیگر که رو به پایین رشد می کند ریشه نامیده می شود.

ریشه: ریشه گیاه را محکم در خاك نگه می دارد و کار اصلی ریشه جذب آب و مواد لازم براي غذاسازي گیاه دربرگ است.

مهم ترین انواع ریشه: 1 - ریشه ي راست 2 - ریشه ي افشان

ریشه ي راست

یک ریشه ي اصلی کلفت و چندین ریشه ي نازك وجود دارد. مانند ریشه ي هویج ، کاهو و ...

ریشه ي راست به عمق خاك فرو می رود و از منابع عمقی آب استفاده می کند. در بیابان ها و جاهاي کم آب که در عمق زمین آب دارند، ریشه ي راست مناسب تر است.این ریشه دوام بیش تري دارد. این ریشه عمر بیش تري دارد. ریشه ي راست براي جلوگیري از بین رفتن خاك مفید است. گیاهانی که برگ هاي پهن دارند داراي ریشه ي راست می باشند و هم چنین دانه ي این گیاهان دو قسمتی است.

ریشه ي افشان

همه ي ریشه ها هم قطر هستند. در ریشه هاي افشان تعداد زیادي ریشه ي کوچک از اطراف ریشه ي بزرگ رشد می کند و در خاك پخش می شوند. مانند ریشه ي گندم ،جو ، برنج، ...

آب را از سطح خاك جذب می کند. در جاهایی که باران کم می بارد ، ریشه ي افشان بعضی از گیاهان مانند: کاکتوس ، در زیر سطح خاك پخش شده و آب باران هاي کمیاب را ، سریع جذب می کند. ریشه هاي افشان عمل جذب را در قسمت سطحی خاك انجام می دهند. ریشه ي گیاهانی که برگ هاي دراز و باریک دراند افشان است.

وهم چنین دانه این گیاهان یک قسمتی است.

نکته:

در هویج و تربچه و چغندر ، ریشه ي اصلی در نتیجه ي ذخیره کردن مواد غذایی بزرگ و برجسته می شود که انسان براي غذا از این ریشه ها استفاده می کند.

ریشه هاي جدید مرتب از نقطه ي بالاي نوك ریشه ي اصلی می رویند.

در جاهاي کویري ریشه ي بعضی از گیاهان براي رسیدن به آب ، درون زمین حرکت می کنند.

 ساقه

ساقه ها اندام هوایی گیاهان هستند که برگ و گل و میوه و دانه را روي خود نگه می دارند. ساقه گیاه را راست نگه می دارد، ساقه آب و مواد معدنی را از ریشه گرفته و به برگ ها می رساند. غذا را از برگ ها گرفته و به نقاط مختلف گیاه می فرستد. ساقه هایی که بالاي زمین رشد می کنند، ساقه ي هوایی نام دارند که به 5 گروه تقسیم می شوند:

1 - ساقه هاي کوتاه، مانند: هویج و گل پامچال

2 - ساقه هاي بالا رونده، مانند : نیلوفر، مو یا انگور

3 - ساقه هاي خزنده ، مانند : توت فرنگی

4 - ساقه هاي راست ، مانند: درختان

5 - ساقه هاي تو خالی ، مانند : برنج و گندم

بعضی از ساقه ها مثل لوبیا سبز پیچیده اند. بعضی ساقه ها مانند نیلوفر هوایی هستند. نیلوفر آبی ساقه هاي بلند و قوي دارد. ساقه ي گیاهان از نظر شکل ، رنگ و اندازه با هم فرق می کنند.

برگ

برگ ها کارخانه ي غذاسازي گیاهان هستند و سبزي رنگ آن ها به علت وجود سبزینه است ، برگ ها به تنفس و رشد گیاهان کمک می کنند.

هر برگ از سه قسمت تشکیل شده است:

1 - پهنک : بخش نازك و گسترده ي برگ است.

2 - دم برگ : دنباله اي که محل وصل شدن برگ به ساقه است.

3 - رگ برگ ها: که در پهنک دیده می شوند.و ممکن است منشعب یا موازي باشند.

برگ ها را می توان از نظر شکل پهنک ، شکل حاشیه ي برگ ، شکل نوك برگ ، طرز قرار گرفتن برگ ها بر رويساقه و ... طبقه بندي کرد. مثلا برگ ها از نظر نوع پهنک به دو دسته تقسیم می شوند:

1 – ساده 2 - مرکب

برگ ها را می توانیم از روي شکل به برگ هاي پهن ، برگ هاي باریک ، سوزنی و برگ هاي کنگره دار طبقه بندي کنیم. برگ ها از نظر زبري ، نرمی ، کلفتی و نازکی نیز با هم تفاوت دارند.

روي برگ ها سوراخ هاي ریزي به نام روزنه وجود دارد که گیاه به وسیله ي آن تنفس می کند.

بیش تر بدانید:

بیش تر گیاهان برگ دارند ، اما بعضی از گیاهان برگ ندارند ، بعضی از گیاهان به جاي برگ ، تیغ دارند قارچ برگ ندارد.

دانه ي یک قسمتی دانه ي دو قسمتی

برگ ها دراز و باریک برگ ها پهن

ریشه افشان ریشه راست

ساقه نازك و توخالی ساقه کلفت و توپر

مانند: گندم ، برنج، جو ، ذرت و ... مانند: لوبیا ، نخود ، عدس ، بادام و شمعدانی و ...

گل

گل میوه را به وجود می آورد ، و میوه ، دانه ها را در خود نکه می دارد، برگ هاي رنگی گل را گل برگ می نامند.گل اندام تولید مثل در گیاهان است اما همه ي گیاهان گل ندارند. بیش تر درختان گل دارند. حتی سبزي هایی مانند سیب زمینی و هویج و کلم ، گل دارند. هر گیاهی که تخم یا دانه داشته باشد ، گل هم خواهد داشت. گل ها را از روي تعداد گل برگ ها ، شکل برگ ها ، رنگ گل برگ ها می توان طبقه بندي کرد. علف ها و غلات گل هاي سبز دارند.

تفاوت گلبرگ هاي گیاهان در تعداد گلبرگ ها ، رنگ گلبرگ ها ، پیوسته و جدا بودن گلبرگ هاست.

گل داراي چه قسمت هایی است؟

1 - کاسبرگ ها، وقتی که غنچه ي کوچکی است آن را محافظت می کند.

2 - گل برگ ها ، رنگ هاي درخشان و متفاوتی دارند. بعضی از گل برگ ها عطر و بوي خوبی دارند.

3 - پرچم ها ، که گرده ي زرد رنگی ایجاد می کنند.

4 - تخمدان

دانه

دانه ، گیاه جدید را به وجود می آورد و از سه قسمت تشکیل شده است.

1 - پوسته

2 - گیاهک

3 - ذخیره ي غذایی

دانه ها در اندازه ها و شکل هاي مختلف دیده می شوند. بعضی دانه ها یک قسمتی و بعضی دو قسمتی هستند.

گیاهان یک قسمتی

گیاهان با دانه ي یک قسمتی ریشه ي افشان دارند. رگ برگ ها موازي هستند. تعداد گل برگ هاي این گیاهان اغلب سه یا مضربی از سه می باشد. گندم ، برنج ، ذرت و خرما نمونه هایی از گیاهان یک قسمتی می باشند. ما بیش تر از دانه هاي یک قسمتی استفاده می کنیم. پوست دانه ها به راحتی جدا نمی شود.

گیاهان دو قسمتی

دانه هاي این گیاهان داراي دو قسمت می باشد اغلب آن ها ریشه ي راست دارند. رگ برگ هایشان غیر موازي و به شکل هاي گوناگون است. گل برگ هاي این گیاهان دو ، پنج یا مضربی از این اعداد است. گیاهان دو قسمتی مانند عدس ، لپه و نخود. پوست دانه هاي دو قسمتی به راحتی از هم جدا می شود.

دانشمندان گیاهان دانه دار را چگونه طبقه بندي می کنند؟

1 - گل دار

2 - مخروط دار

گیاهان گل دار به سه دسته طبقه بندي می شوند:

1 - سه برگی

2 - چهار برگی

3 - پنج برگی

آیا همه ي گیاهان گل دارند؟

بعضی از درختان گل ندارند و دانه هاي آن ها در قسمت هایی به نام مخروط جاي دارد که به این گیاهان ، دانه دار یا مخروط دار می گویند مثل گیاه کاج

مخروطیان درختانی همیشه سبز هستند. برگ هاي درختان مخروطی محکم و سوزنی شکل هستند. مخروط ها از پولک هاي چوبی ساخته شده اند که داراي دو یا چند دانه هستند. دانه هاي کاج رشد می کنند و بال در می آورند به طوري که وقتی پولک هاي مخروط رسیدند از یک دیگر جدا شده و باد دانه هاي سبک را به فاصله هاي دور پراکنده می کند. مخروط کاج به میوه ي گیاهان دیگر بیش تر شبیه است.

بیش تر بدانید:

آیا می دانید کدام گل پیک بهار است؟

گل بنفشه پیک بهار است چون وقتی بهار از راه می رسد بنفشه ها سر از خاك بیرون می آورند.

 


مطالب مشابه :


تغذیه

فروش کبوتر مشهد خرید قره ماش, دان پارس , کافشنه گرمسير از اين دانه به عنوان غذاي اصلي
مواد غذایی که از سویا به دست می آیند

دانه های روغنی Hydrvznh oil , Butter , قیمت روز , خریدسویا , خرید کلزا , خرید شرکت نفت بهران , شرکت
وضعیت روغن نباتی در ایران

دانه های روغنی Hydrvznh oil , Butter , قیمت روز , خریدسویا , خرید کلزا , خرید شرکت نفت بهران , شرکت
نگهداری و تغذیه جوجه سهره گوشتی

فصل خرید جوجه سهره دانه پارس پروتئین‌بالا هم نیز نافع می‌باشد.اول دانه پارس را خیس
روغن در ایران

دانه های روغنی Hydrvznh oil , Butter , قیمت روز , خریدسویا , خرید کلزا , خرید شرکت نفت بهران , شرکت
دانستنيهايي در مورد مرغ مينا

بهترین موقع برای خرید جوجه مرغ مینا ماه برای این پرنده در دسترس است با نام دانه پارس
خدمات ما

پارس نوین گستر دستگاه های دانه بندی شن وماسه - پارس مشاوره+مشاوره خرید+ مشاوره قطعات
گیاهان دارای چه قسمتهایی هستند؟

خرید اینترنتی  پارس اسکین. ايجاد دانه هاي کاج رشد می کنند و بال در می آورند به طوري
برچسب :