امکان سنجی انرژي امواج دریا در استان بوشهر

انرژی امواج دریا>مقاله

امکان سنجی انرژي امواج دریا در استان بوشهر

دنیايامروزازنظرانرژيیکیازپرمعرفترینروزهايخودطیچندسالاخیرپشتسرمی­گذارد.اینوضعیتبهگونه ایستکهاگردنیابا اینمیزانمصرفانرژيپیشرودوذخائرنفتیهمدراینمقدارباقیبماند سببکاهشتولیدانرژيتاسال2020 خواهدشدکهاینخودموجبخللی بزرگدرزندگیبشرمیشود.

لذاراهکارهايجایگزینیبرايسوختهاي فسیلیمطرحگردیدکهاستفادهازانرژيهايتجدیدپذیراست. دراین مقالهاستفادهازانرژيامواجدریاکهیکیازانرژيهايتجدیدپذیراقیانوس میباشدموردبررسیقرارگرفتهوازنظرتاریخچه،روشهايبرداشتو امکانسنجیبکارگیرياینانرژيبراياستانبوشهربهمراهشاخصهاي مربوطهارائهمیکند.

15_2_92.jpg


تعداد صفحات: ۱۲
حجم فایل: ۱۱۳۵ کیلوبایت
مرجع: اولین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر وتولید پراکنده ایران
نویسندگان: رحمن دشتی، بهاره خواجه ئیان و بهاره خجسته‌پور

دانلود مقاله


مطالب مشابه :


انرزی امواج دریا

انرژي لايزال خورشيدي -Solar Energy - انرزی امواج دریا - تحقیق و توسعه وترویج لوازم برق خورشیدی
انرژی امواج دریا

همراه با فیزیک - انرژی امواج دریا - علمی امواج در اقيانوس باز بر اثر عمل باد روي سطح
انرژی امواج دریا و انرژی اقیانوسی

نوجوان - انرژی امواج دریا و انرژی اقیانوسی - استفاده از انرژی موج. باد باعث به وجود آمدن
امکان سنجی انرژي امواج دریا در استان بوشهر

انرژی بان - امکان سنجی انرژي امواج دریا در استان بوشهر -
انرژی امواج دریا و منشأ آن

انرژی امواج دریا> مقاله. انرژی امواج دریا و منشأ آن. دریاها با فرایند های مختلف فیزیکی
انرژی امواج دریا

انرژی امواج دریا و منشأ آن. دریاها با فرایند های مختلف فیزیکی ، انرژی دریا را دریافت و ذخیره
بررسی امکان تولید انرژی الکتریکی با استفاده از مهار بخشی از انرژِی امواج جزیره سیری

انتقال آب به کویر - بررسی امکان تولید انرژی الکتریکی با استفاده از مهار بخشی از انرژِی امواج
برچسب :