برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری)استانی وکشوری)پسران+دختران سال تحصیلی 90-91


   برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری)استانی وکشوری)پسران+دختران سال تحصیلی 90-91
            کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                    
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
1
امیر حسین انسان
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
روزنامه دیواری
اول استان
2
میلاد رجبیانی
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
روزنامه دیواری
اول استان
3
بهنام عاطفی
امام خمینی (ره)
راهنمایی
عکاسی
اول استان
4
مهران انصاری پور
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
معرق کاری
اول استان
5
فرهنگ ناظر
خواجه نصیر
راهنمایی
قلم فلزی
اول استان
6
زنده یاد سعید جهان شیری
نمونه حسینیان
راهنمایی
داستان نویسی
اول استان
7
دانیال سعیدی
شهید بهشتی
راهنمایی
طراحی با مداد
اول استان
8
امیر بلوچی
شیخ طوسی
راهنمایی
داستان نویسی
راه یافته کشوری
9
علی چهار روجی
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
مطالعه وتحقیق
راه یافته کشوری
10
وفا حسین آبادی
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
مطالعه وتحقیق
برگزیده کشوری
11
علی دانشوه
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
مطالعه وتحقیق
برگزیده کشوری
12
ابراهیم محرابی
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
نهم استان
13
رضا شمس
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
14
سعید طاهری شرق
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
15
حمیدرضا شگفته
شاه مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
16
آرش کامیار
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
17
ایمان صدقیان
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
18
محمد محتشمیان
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
19
سید هادی موسوی
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
شعر
دوم استان
20
پویا کوثر
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
کارگردان فیلم کوتاه
دوم استان
21
مصطفی بز افکن
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
روزنامه دیواری
اول استان
22
شهروز دل آویز
شاهدابوذر غفاری
راهنمایی
روزنامه دیواری-آبرنگ
سوم- اول استان
   برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری(استانی وکشوری)پسران
            کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                     سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
23
مسعود وفایی نسب
امیر کبیر
راهنمایی
قلم زنی
اول استان
24
امیر رضااسعدی
امام خمینی(ره)
راهنمایی
شعر
سوم استان
25
مهدی مهدیانیان
نمونه حسینیان
راهنمایی
کاریکاتور
سوم استان
26
محمد ایروانی
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
مشبک
سوم استان
27
وحید میر چراغ
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
28
ایمان لغمانی
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
29
سجاد طاغونی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
30
علی جعفری
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
31
سید سجاد طالبی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
32
امیر رضاصفایی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
33
سجاد جمشیدی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
34
رضا زهدی
نمونه رستگار
راهنمایی
نستعلیق
اول استان
35
سجاد شریف زاده
شاهد ال یاسین
راهنمایی
معرق کاری
اول استان
36
احسان فر سرایی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
37
یزدان مختاریه
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
38
مهدی طاغونی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
39
امین دولت آبادی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
40
محمد راه جمنی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
41
محمد میرزایی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
42
سید میلاد استرش
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
43
امیر رسولی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
44
محسن مصدق
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
 
   برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری(استانی وکشوری)پسران
            کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                     سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
23
مسعود وفایی نسب
امیر کبیر
راهنمایی
قلم زنی
اول استان
24
امیر رضااسعدی
امام خمینی(ره)
راهنمایی
شعر
سوم استان
25
مهدی مهدیانیان
نمونه حسینیان
راهنمایی
کاریکاتور
سوم استان
26
محمد ایروانی
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
مشبک
سوم استان
27
وحید میر چراغ
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
28
ایمان لغمانی
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
29
سجاد طاغونی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
30
علی جعفری
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
31
سید سجاد طالبی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
32
امیر رضاصفایی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
33
سجاد جمشیدی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
34
رضا زهدی
نمونه رستگار
راهنمایی
نستعلیق
اول استان
35
سجاد شریف زاده
شاهد ال یاسین
راهنمایی
معرق کاری
اول استان
36
احسان فر سرایی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
37
یزدان مختاریه
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
38
مهدی طاغونی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
39
امین دولت آبادی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
40
محمد راه جمنی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
41
محمد میرزایی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
42
سید میلاد استرش
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
43
امیر رسولی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
44
محسن مصدق
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
 
   برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری(استانی وکشوری)پسران
            کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                     سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
45
محمد عشوره
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
46
صبحان معین زاده
شاهد آل یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
47
سعید سعادتی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
48
محمد بکائیان
شهید بهشتی
راهنمایی
نمایش عروسکی
سوم استان
49
محمد رضا تقی ئی
شهید بهشتی
راهنمایی
نمایش عروسکی
سوم استان
50
سبحان دهنوی
شهید بهشتی
راهنمایی
نمایش عروسکی
سوم استان
51
سجاد خلیفی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
داستان نویسی
سوم استان
52
امیر رضا صافحیان
شاهد ال یاسین
راهنمایی
شعر
دوم استان
53
احسان سلیمانی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
مطالعه وتحقیق
دوم استان
54
امیر حسین خوشنودی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
مطالعه و تحقیق
دوم استان
55
علی حامد حیدری
شاهد ال یاسین
راهنمایی
مطالعه وتحقیق
دوم استان
56
محمد مهدی صباغیان
نمونه رستگار
راهنمایی
داستان نویسی
اول استان
57
امیر حسین درابی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
58
دانیال قاسم آبادی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
59
حسین حمیدی نیا
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
60
محمد رضا محدیانی
ابوریحان
راهنمایی
حفظ
سوم استان
61
محمد امین توحیدی خواه
ابوریحان 2
راهنمایی
کتابخوانی
سوم استان
62
علی گاراژیان
نمونه رستگار
راهنمایی
بازیگری 
سوم استان
63
سجاد حصاری
شهید بهشتی
دبیرستان
نمایش عروسکی
سوم استان
64
امیر حسین دروی
شهید بهشتی
دبیرستان
نمایش عروسکی
سوم استان
65
آرش محمدیان
شهید بهشتی
دبیرستان
نمایش عروسکی
سوم استان
66
سالار سیاوشی
شهید بهشتی
دبیرستان
نمایش عروسکی
سوم استان
  برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری(استانی وکشوری)پسران
             کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                     سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
67
دانیال محروقی
شهید بهشتی
دبیرستان
حفظ
سوم استان
68
مسعود پاشیان
نمونه دولتی رستاپگار
دبیرستان
انشاء نماز
اول استان
69
علیرضا کابلی
خیام
راهنمایی
احکام
دوم استان
70
حامد هماوند
نمونه دولتی رستگار
دبیرستان
هذان
اول مقدماتی استان
71
امیر رسولی
شاهد ال یاسین
دبیرستان
اذان
مقدماتی استان
72
محمد مهدی صباغیان
نمونه دولتی رستگار
راهنمایی
انشاء نماز
مقدماتی استان
73
مصطفی شورگشتی
نمونه دولتی رستگار
راهنمایی
مفاهیم قرآن
دوم استان
74
محمد رضامهدیانی
ابوریحان
دبیرستان
حفظ
سوم استان
75
محمد دماوندی
نمونه حسینیان
دبیرستان
اذان
سوم استان
76
جواد رشیدی ذولایی
شاهد ابوذر غفاری
دبیرستان
اذان
دوم استان
77
رضاصفایی
نمونه دولتی رستگار
دبیرستان
احکام
اول کشوری
78
مسعود موحدی راد
شاهد ابوذر غفاری
دبیرستان
قرائت
اول کشور
 
 
 
 
 
 
 
  برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری(استانی وکشوری)دختران
            کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                     سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
1
الهام صدیقی
شاهد غرویان
دبیرستان
قرائت
مقدماتی دوم استان
2
افسانه صدیقی
کوشا
هنرستان
قلم زنی
اول استان
3
پروین محمدیان
نمونه محبی
دبیرستان
آبرنگ
اول استان
4
فائزه سلیمی
شاهد ولیعصر
دبیرستان
سفالگری
اول استان
5
نجمه افسرده
فرزانگان
دبیرستان
مطالعه وتحقیق
راه یافته کشوری
6
مریم سادات صباغی
فرزانگان
دبیرستان
مطالعه وتحقیق
برگزیده کشوری
7
زهرا سادات احمدی
فرزانگان
دبیرستان
مطالعه وتحقیق
برگزیده کشوری
8
نفیسه کاظمی زاده
عترت
دبیرستان
شعر
برگزیده کشوری
9
عاطفه کوه میشی
دانشور
راهنمایی
نهج البلاغه
سوم استان
10
فاطمه سادات حسینی
وکیلی 8
دبیرستان
بازیگری فیلم کوتاه
اول استان
11
پگاه نقابی
وکیلی 8
دبیرستان
بازیگری فیلم کوتاه
اول استان
12
بهاره دهنوی
وکیلی 8
دبیرستان
بازیگری فیلم کوتاه
اول استان
13
مینو صالح آبادی
وکیلی 8
دبیرستان
کارگردانی فیلم کوتاه
اول استان
14
سمیه جعفری
شاهد ولیعصر
دبیرستان
داستان نویسی
اول استان
15
بهاره الادی
شاهد ولیعصر
دبیرستان
داستان نویسی
اول استان
16
محبوبه شورورزی
وکیلی 8
دبیرستان
عکاسی دیجیتال
اول استان
17
عاطفه غفاری مقدم
موسوی راد
راهنمایی
دوم حفظ
مقدماتی استان
18
ویدا دالوند
کوشا
دبیرستان
معرق کاری
دوم استان
19
شیما ملکی
پویش
دبیرستان
تصویرسازی
دوم استان
20
زهرا بیاتی
 شاهد غرویان
دبیرستان
تذهیب
دوم استان
21
زهره تیک مرام
عترت
دبیرستان
منبت کاری
دوم استان
 
برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری(استانی وکشوری)دختران
             کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                      سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
22
سمیه کرمی
شاهد ولیعصر
دبیرستان
طراحی با مداد
دوم استان
23
پریسا عشقی
وکیلی 8
دبیرستان
بازیگری فیلم کوتاه
اول استان
24
زهرا دستگیر
وکیلی 8
دبیرستان
بازیگری فیلم کوتاه
اول استان
25
نفیسه کریم کشته
دانشور
راهنمایی
نهج البلاغه
سوم استان
26
اکرم امینی
شاهد ولیعصر
دبیرستان
روزنامه دیواری
سوم استان
27
فائزه جعفری
شاهد ولیعصر
دبیرستان
روزنامه دیوار
سوم استان
28
سمیرا فتحی
شاهد ولیعصر
دبیرستان
روزنامه دیواری
سوم استان
29
سکینه فیوج زاده
طالقانی وکیلی 15
راهنمایی
روزنامه دیواری
دوم استان
30
زهرا سلامتی
طالقانی وکیلی 15
راهنمایی
روزنامه دیواری
دوم استان
31
فاطمه طاهری
طالقانی وکیلی 15
راهنمایی
روزنامه دیواری
دوم استان
32
زینب شفیعی
طالقانی وکیلی 15
راهنمایی
روزنامه دیواری
دوم استان
33
نرجس پور یحیی ایور ی
شاهد قدسان
راهنمایی
مشبک
سوم استان
34
مژگان ملک پور
مهر
راهنمایی
داستان نویسی
اول استان
35
پروانه عین آبادی
امام حسین
راهنمایی
مدادرنگی
اول استان
36
هانیه محمدی
امام حسین
راهنمایی
مداد رنگی
اول استان
37
یاسمین لگزیان
وکیلی10
راهنمایی
نستعلیق
اول استان
38
زهرا آتشگاهی
کوشا
هنرستان
مشبک
سوم استان
39
فریبا زرگرانی
فلسطین
دبیرستان
کاریکاتور
سوم استان
40
زهرا سر چاهی
شاهد ولیعصر
دبیرستان  
روزنامه دیواری
سوم استان
41
محبوبه قاسمی
مستوفی
راهنمایی
پته دوزی
سوم استان
42
سیما سرایانی
وکیلی 1/3
راهنمایی
رنگ روغن
سوم استان
 
   برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری
            کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                     سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
43
سارا سانی مقدم
رویش
راهنمایی
روزنامه دیواری
دوم استان
44
بهناز طاهری
رویش
راهنمایی
روزنامه دیواری
دوم استان
45
زهرا نزهتی
رویش
راهنمایی
روزنامه دیواری
دوم استان
46
هانیه زرندی
رویش
راهنمایی
روزنامه دیواری
دوم استان
47
فاطمه عبدللهی
وکیلی 10
راهنمایی
مطالعه وتحقیق
دوم استان
48
حمیده غرویان
وکیلی 10
راهنمایی
مطالعه وتحقیق
دوم استان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:AR-SA;}
   برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری)استانی وکشوری)پسران+دختران سال تحصیلی 90-91
            کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                    
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
1
امیر حسین انسان
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
روزنامه دیواری
اول استان
2
میلاد رجبیانی
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
روزنامه دیواری
اول استان
3
بهنام عاطفی
امام خمینی (ره)
راهنمایی
عکاسی
اول استان
4
مهران انصاری پور
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
معرق کاری
اول استان
5
فرهنگ ناظر
خواجه نصیر
راهنمایی
قلم فلزی
اول استان
6
زنده یاد سعید جهان شیری
نمونه حسینیان
راهنمایی
داستان نویسی
اول استان
7
دانیال سعیدی
شهید بهشتی
راهنمایی
طراحی با مداد
اول استان
8
امیر بلوچی
شیخ طوسی
راهنمایی
داستان نویسی
راه یافته کشوری
9
علی چهار روجی
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
مطالعه وتحقیق
راه یافته کشوری
10
وفا حسین آبادی
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
مطالعه وتحقیق
برگزیده کشوری
11
علی دانشوه
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
مطالعه وتحقیق
برگزیده کشوری
12
ابراهیم محرابی
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
نهم استان
13
رضا شمس
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
14
سعید طاهری شرق
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
15
حمیدرضا شگفته
شاه مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
16
آرش کامیار
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
17
ایمان صدقیان
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
18
محمد محتشمیان
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
19
سید هادی موسوی
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
شعر
دوم استان
20
پویا کوثر
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
کارگردان فیلم کوتاه
دوم استان
21
مصطفی بز افکن
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
روزنامه دیواری
اول استان
22
شهروز دل آویز
شاهدابوذر غفاری
راهنمایی
روزنامه دیواری-آبرنگ
سوم- اول استان
   برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری(استانی وکشوری)پسران
            کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                     سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
23
مسعود وفایی نسب
امیر کبیر
راهنمایی
قلم زنی
اول استان
24
امیر رضااسعدی
امام خمینی(ره)
راهنمایی
شعر
سوم استان
25
مهدی مهدیانیان
نمونه حسینیان
راهنمایی
کاریکاتور
سوم استان
26
محمد ایروانی
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
مشبک
سوم استان
27
وحید میر چراغ
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
28
ایمان لغمانی
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
29
سجاد طاغونی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
30
علی جعفری
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
31
سید سجاد طالبی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
32
امیر رضاصفایی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
33
سجاد جمشیدی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
34
رضا زهدی
نمونه رستگار
راهنمایی
نستعلیق
اول استان
35
سجاد شریف زاده
شاهد ال یاسین
راهنمایی
معرق کاری
اول استان
36
احسان فر سرایی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
37
یزدان مختاریه
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
38
مهدی طاغونی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
39
امین دولت آبادی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
40
محمد راه جمنی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
41
محمد میرزایی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
42
سید میلاد استرش
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
43
امیر رسولی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
44
محسن مصدق
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
 
   برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری(استانی وکشوری)پسران
            کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                     سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
23
مسعود وفایی نسب
امیر کبیر
راهنمایی
قلم زنی
اول استان
24
امیر رضااسعدی
امام خمینی(ره)
راهنمایی
شعر
سوم استان
25
مهدی مهدیانیان
نمونه حسینیان
راهنمایی
کاریکاتور
سوم استان
26
محمد ایروانی
شاهد ابوذر غفاری
راهنمایی
مشبک
سوم استان
27
وحید میر چراغ
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
28
ایمان لغمانی
شاهد مالک اشتر
راهنمایی
نمایش عروسکی
دوم استان
29
سجاد طاغونی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
30
علی جعفری
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
31
سید سجاد طالبی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
32
امیر رضاصفایی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
33
سجاد جمشیدی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
34
رضا زهدی
نمونه رستگار
راهنمایی
نستعلیق
اول استان
35
سجاد شریف زاده
شاهد ال یاسین
راهنمایی
معرق کاری
اول استان
36
احسان فر سرایی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
37
یزدان مختاریه
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
38
مهدی طاغونی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
39
امین دولت آبادی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
40
محمد راه جمنی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
41
محمد میرزایی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
42
سید میلاد استرش
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
43
امیر رسولی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
44
محسن مصدق
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
 
   برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری(استانی وکشوری)پسران
            کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                     سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
45
محمد عشوره
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
46
صبحان معین زاده
شاهد آل یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
47
سعید سعادتی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
48
محمد بکائیان
شهید بهشتی
راهنمایی
نمایش عروسکی
سوم استان
49
محمد رضا تقی ئی
شهید بهشتی
راهنمایی
نمایش عروسکی
سوم استان
50
سبحان دهنوی
شهید بهشتی
راهنمایی
نمایش عروسکی
سوم استان
51
سجاد خلیفی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
داستان نویسی
سوم استان
52
امیر رضا صافحیان
شاهد ال یاسین
راهنمایی
شعر
دوم استان
53
احسان سلیمانی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
مطالعه وتحقیق
دوم استان
54
امیر حسین خوشنودی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
مطالعه و تحقیق
دوم استان
55
علی حامد حیدری
شاهد ال یاسین
راهنمایی
مطالعه وتحقیق
دوم استان
56
محمد مهدی صباغیان
نمونه رستگار
راهنمایی
داستان نویسی
اول استان
57
امیر حسین درابی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
58
دانیال قاسم آبادی
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
59
حسین حمیدی نیا
شاهد ال یاسین
راهنمایی
سرود
اول استان
60
محمد رضا محدیانی
ابوریحان
راهنمایی
حفظ
سوم استان
61
محمد امین توحیدی خواه
ابوریحان 2
راهنمایی
کتابخوانی
سوم استان
62
علی گاراژیان
نمونه رستگار
راهنمایی
بازیگری 
سوم استان
63
سجاد حصاری
شهید بهشتی
دبیرستان
نمایش عروسکی
سوم استان
64
امیر حسین دروی
شهید بهشتی
دبیرستان
نمایش عروسکی
سوم استان
65
آرش محمدیان
شهید بهشتی
دبیرستان
نمایش عروسکی
سوم استان
66
سالار سیاوشی
شهید بهشتی
دبیرستان
نمایش عروسکی
سوم استان
  برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری(استانی وکشوری)پسران
             کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                     سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
67
دانیال محروقی
شهید بهشتی
دبیرستان
حفظ
سوم استان
68
مسعود پاشیان
نمونه دولتی رستاپگار
دبیرستان
انشاء نماز
اول استان
69
علیرضا کابلی
خیام
راهنمایی
احکام
دوم استان
70
حامد هماوند
نمونه دولتی رستگار
دبیرستان
هذان
اول مقدماتی استان
71
امیر رسولی
شاهد ال یاسین
دبیرستان
اذان
مقدماتی استان
72
محمد مهدی صباغیان
نمونه دولتی رستگار
راهنمایی
انشاء نماز
مقدماتی استان
73
مصطفی شورگشتی
نمونه دولتی رستگار
راهنمایی
مفاهیم قرآن
دوم استان
74
محمد رضامهدیانی
ابوریحان
دبیرستان
حفظ
سوم استان
75
محمد دماوندی
نمونه حسینیان
دبیرستان
اذان
سوم استان
76
جواد رشیدی ذولایی
شاهد ابوذر غفاری
دبیرستان
اذان
دوم استان
77
رضاصفایی
نمونه دولتی رستگار
دبیرستان
احکام
اول کشوری
78
مسعود موحدی راد
شاهد ابوذر غفاری
دبیرستان
قرائت
اول کشور
 
 
 
 
 
 
 
  برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری(استانی وکشوری)دختران
            کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                     سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
1
الهام صدیقی
شاهد غرویان
دبیرستان
قرائت
مقدماتی دوم استان
2
افسانه صدیقی
کوشا
هنرستان
قلم زنی
اول استان
3
پروین محمدیان
نمونه محبی
دبیرستان
آبرنگ
اول استان
4
فائزه سلیمی
شاهد ولیعصر
دبیرستان
سفالگری
اول استان
5
نجمه افسرده
فرزانگان
دبیرستان
مطالعه وتحقیق
راه یافته کشوری
6
مریم سادات صباغی
فرزانگان
دبیرستان
مطالعه وتحقیق
برگزیده کشوری
7
زهرا سادات احمدی
فرزانگان
دبیرستان
مطالعه وتحقیق
برگزیده کشوری
8
نفیسه کاظمی زاده
عترت
دبیرستان
شعر
برگزیده کشوری
9
عاطفه کوه میشی
دانشور
راهنمایی
نهج البلاغه
سوم استان
10
فاطمه سادات حسینی
وکیلی 8
دبیرستان
بازیگری فیلم کوتاه
اول استان
11
پگاه نقابی
وکیلی 8
دبیرستان
بازیگری فیلم کوتاه
اول استان
12
بهاره دهنوی
وکیلی 8
دبیرستان
بازیگری فیلم کوتاه
اول استان
13
مینو صالح آبادی
وکیلی 8
دبیرستان
کارگردانی فیلم کوتاه
اول استان
14
سمیه جعفری
شاهد ولیعصر
دبیرستان
داستان نویسی
اول استان
15
بهاره الادی
شاهد ولیعصر
دبیرستان
داستان نویسی
اول استان
16
محبوبه شورورزی
وکیلی 8
دبیرستان
عکاسی دیجیتال
اول استان
17
عاطفه غفاری مقدم
موسوی راد
راهنمایی
دوم حفظ
مقدماتی استان
18
ویدا دالوند
کوشا
دبیرستان
معرق کاری
دوم استان
19
شیما ملکی
پویش
دبیرستان
تصویرسازی
دوم استان
20
زهرا بیاتی
 شاهد غرویان
دبیرستان
تذهیب
دوم استان
21
زهره تیک مرام
عترت
دبیرستان
منبت کاری
دوم استان
 
برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری(استانی وکشوری)دختران
             کارشناسی فرهنگی وهنری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
                                      سال تحصیلی 90-91
ردیف
نام ونام خانوادگی
  نام آموزشگاه
مقطع
رشته
رتبه
22
سمیه کرمی
شاهد ولیعصر
دبیرستان
طراحی با مداد
دوم استان
23
پریسا عشقی
وکیلی 8
دبیرستان
بازیگری فیلم کوتاه
اول استان
24
زهرا دستگیر
وکیلی 8
دبیرستان
بازیگری فیلم کوتاه
اول استان
25
نفیسه کریم کشته
دانشور
راهنمایی
نهج البلاغه
سوم استان
26
اکرم امینی
شاهد ولیعصر
دبیرستان
روزنامه دیواری
سوم استان
27
فائزه جعفری
شاهد ولیعصر
دبیرستان
روزنامه دیوار
سوم استان
28
سمیرا فتحی
شاهد ولیعصر
دبیرستان
روزنامه دیواری
سوم استان
29
سکینه فیوج زاده
طالقانی وکیلی 15
راهنمایی
روزنامه دیواری
دوم استان
30
زهرا سلامتی
طالقانی وکیلی 15
راهنمایی
روزنامه دیواری
دوم استان
31
فاطمه طاهری
طالقانی وکیلی 15
راهنمایی
روزنامه دیواری
دوم استان
32
زینب شفیعی
طالقانی وکیلی 15
راهنمایی
روزنامه دیواری
دوم استان
33
نرجس پور یحیی ایور ی
شاهد قدسان
راهنمایی
مشبک
سوم استان
34
مژگان ملک پور
مهر
راهنمایی
داستان نویسی
اول استان
35
پروانه عین آبادی
امام حسین
راهنمایی
مدادرنگی
اول استان
36
هانیه محمدی
امام حسین
راهنمایی
مداد رنگی
اول استان


مطالب مشابه :


نتايج آزمون ورودي مدارس دبيرستان نمونه دولتي نيشابور

مردم نیشابور مبارزه با مظاهر علنی نتايج آزمون ورودي مدارس دبيرستان نمونه دولتي شهرستان
همایش روز بزرگ داشت حافظ

همایش روزملّی گرامی داشت حافظ شیرازی سالن دبیرستان نمونه محبّی پنج شنبه ۲۰مهرماه ۱۳۹۱ساعت
نتایج نهایی مسابقات فرهنگی و هنری استان سال91/92

مجری نیشابور دوم دبیرستان نمونه دبیرستان نمونه محبی
اعلام نتایج مسابقات هنرهای دستی وتجسمی دختران

مجری نیشابور نمونه محبی. دبیرستان. نمونه محبی //
جدول برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری 92/93

مجری نیشابور - دبیرستان نمونه دولتی محبی (مدیر: دبیرستان. نمونه. محبی.
برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری)استانی وکشوری)پسران+دختران سال تحصیلی 90-91

مجری نیشابور نمونه محبی دبیرستان نمونه محبی دبیرستان
نتایج مسابقه کتابخوانی

مجری نیشابور
برچسب :