درس حسابداری مقدماتی 1392

 

درس حسابداری مقدماتی     1392

 

1- تقسیم واحد های اقتصادی به انتفاعی و غیر انتفاعی بر اساس کدام طبقه بندی است؟

الف: نوع فعالیت                 ب: مالکیت                  ج:تعداد مالکیت          د: هدف فعالیت

2- حقوق مالی مالک نسبت به داراغیی های یک واحد اقتصادی...........نامیده میشود.

 الف: بدهی                    ب: دارایی                    ج:سرمای                     د:در آمد

3- کدام یک از حساب های زیر موقت است؟

الف: سرمای           ب: حساب پرداختی           ج: موجود کالا               د: خلاصه ی سود و زیان

4- دریافت سفته بابت فروش زمین چه تاثیری بر معادله زمین دارد؟

الف:افزایش بدهی        ب:کاهش دارایی        ج: اقزایش دارایی         د:بی تاثیر است

5- مانده کدام حساب بستانکاراست؟

الف:هزینه ملزومات         ب: تخفیفات نقدی خرید        ج:تخفیفات نقدی فروش      د:خرید کالا

6- دارایی موسسه ای 5برابر سرمایه آن است چنانچه بدهی000/000/2ریال باشد مبلغ سرمایه کدام است؟

الف:ریال   500000            ب:ریال 400000        ج:ریال2500000        د:ریال1600000

7- معمولا دفتر روزنامه از روی .........................نوشته میشود.

الف:سند حسابداری         ب:اسناد مثبته          ج:دفتر معین          د:دفتر کل

8- بابت برگشت قسمتی از کالای فروخته شده به صورت نسیه کدام حساب بدهکار میگردد؟

الف:حساب پرداختنی          ب:برگشت از خرید         ج: برگشت از فروش      د:حساب دریافتنی

9- مانده ملزومات در اول و پایانه دوره به ترتیب320000 ریال و 340000 ریال است چنانجه طی دوره 590000 ریال ملزومات خریداری شده باشد مبلغ ملزومات مصرف شده طی دوره چقدر است؟

الف:480000             ب:20000           ج: 690000       د:950000

10- درعنوان کدام یک از صورت های مالی زیرتاریخ به صورت یک روز معین درج میشود؟

الف:سودوزیان            ب:ترازنامه           ج:سرمایه           د:تراز آزمایشی

11- دریافت بابت انجام خدمات درآینده کدام حساب را بستانکار میکند؟

الف: حسابدر یافتنی         ب: حساب پرداختنی       ج:پیش دریافت درآمد        د:پیش دریافت فروش

12- کدام تخفیف در دفاتر موسسه ثبت میگردد؟

الف: توافقی             ب: نایابی            ج: تجاری              د: همه موارد       

13- صدورچک بابت مصارف شخصی کدام حساب رابدهکار میکند؟

الف:برداشت          ب: موجودی نقدی            ج:سرمایه         د: حساب پرداختنی

14- سرمایه گذاری مجدد مالک طی دوره به صورت نقد کدام حساب را بستانکار میکند؟

 الف: بانک            ب: برداشت                ج: سرمایه           د: سرمایه گذاری مجدد

15- بستن از تهیه ترازآزمایشی کدام مرحله از چرخه حسابداری انجام میشود؟

 الف: بستن حساب های دایمی   ب: بستن حساب موقت    ج: تهیه صورت های مالی    د:اصلاحساب ها

16- مانده بدهکار حساب خلاصه سود و زیان نشان دهنده .....................است.

 الف: زیان             ب: سود          ج: سود و زیان           د: سود ناخالص

17- صدور سفته در قبال دریافت وام بانکی کدام حساب هارا به ترتیب بدهکار و بستانکارمیکند؟

الف:بانک - اسناد پرداختنی                                     ب:اسناد دریافتنی - وام پرداختنی

ج: بانک -  وام پرداختنی                                        د: وام دریافتنی – اسناد پرداختنی

18- مانده کدام حساب باخلاصه سودو زیان بسته نمیشود ؟

 الف: خرید کالا          ب: درآمد          ج: هزینه حمل کالایه فروش رفته         د: برداشت   

19- در اول دی ماه مبلغ 240000 ریال بابت حق بیمه یکساله اتومبیل به شرکت بیمه پرداخت شد . در پایان اسفند ماه چه مبلغی باید به حساب سودو زیان منظور گردد؟

 الف: 60000          ب:180000         ج:40000        د: 200000 

20- مانده حساب خلاصه سود و زیان شرکت مهتاب 260000ریال بدهکار و 430000 ریال بستانکار را نشان میدهد موجودی کالای اول دوره چقدر بوده است؟

الف:220000         ب: 430000        ج:90000        د: 260000

21- کدام مورد در تراز آزمایشی اختتامی دیده نمیشود؟

 الف : فروش         ب:حساب پرداختنی         ج:موجودی نقد         د: وام پرداختنی

22- درآمد موسسه مهر 3500000ریال و زیان موسسه 450000ریال است هزینه های طی دوره به چه میزان بوده است؟

الف: 3050000           ب: 450000          ج:3950000       د:صفر

23- درکدام یک از روش های ارزیابی موجودی کالا ارزش موجودی پایان دوره ازآخرین خرید هاست؟  الف:  فایفو                 ب: لایفو              ج: میانگین ساده         د: میانگین موزون

24- مانده کدام حساب هم در صورت سود و زیان وهم درصورت ترازنامه درج میگردد؟

الف: برداشت      ب: پیش پرداخت بیمه      ج:موجودی کالا اول دوره      د:موجودی کالا پایان دوره

25- فروش خالص 450000ریال فروش ناخالص 600000و بهای تمام شد کالای فروش رفته 250000          

ریال است سود یازیان ناخالص چقدر است؟

الف: 200000  – سود      ب:350000 – زیان      ج:350000- سود       د:200000 – زیان

26- خرید خالص2600000 تخفیفات نقدی خرید 120000 و هزینه حمل کالای خریداری شده250000 ریال است بهای تمام شده کالای خریداری شده چقدر است؟

الف:2730000             ب:2850000               ج:2480000               د: 2230000

27- 5000000 ریال کالا با2% تخفیف تجاری به طورنقدخریداری شدمبلغ خرید کالا چقدراست؟

الف:5000000            ب:100000                ج:4800000                 د: 4900000

28- موجودی کالای اول و پایان دوره به ترتیب560000و670000ریال و بهای تمام شده کالای خریداری شده 7400000است.

الف:6170000           ب: 7290000           ج: 7510000          د: 8360000

29:در کدام یک از روش های ثبت حساب موجودی کالادرطول دوئه مالی گردش ندارد؟

الف: دائمی                ب:ادواری                ج:سود ناویژه                 د:قیمت تمام شده

30- درزمان افزایش قیمت ها استفاده از کدام روش سودکمتری رانشان میدهد؟

 الف: لایفو                ب: فایفو                  ج: میانگین ساده              د: میانگین موزون

31- مانند بستانکار حساب کسر و اضافی صندوق در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل میشود؟

الف: هزینه متفرقه       ب: خلاصه سودو زیان      ج: سرمایه       د:سایر درامدها

 

32- کدام یک ازحساب هایزیر در محاسبه ی بهای تمام شده کالای آماده برای فروش منظور گردد؟

 الف:هزینه حمل کالای خریداری شده  ب:موجودب کالا اول دوره ج:موجودب کالاپایان دوره د:خریدکالا

33- درهنگام تنظیم صورت مغایرت بانکی  برای رسیدن به مانده واقعی کدام یک از اقلام زیر به مانده طبق صورت حساب ارسالی اضافه میشود؟

الف: واریز پایان وقت       ب: چکهای بین راهی     ج: وجوه واریزی مشتریان     د:کارمزد بانکی

34- سفته دریافت شده از مشتری جهت وصول به بانک واگذار گردید در این رویداد کدام حساب بدهکار میشود؟

الف: بانک        ب: ح دریافتنی       ج: اسناد دریافتنی در جریان وصول      د:اسناد دریافتنی

35- سفته ای 45روزه در تاریخ20/4صادر شد تاریخ سررسید سفته کدام است؟

الف:شهریور          ب: 25مرداد              ج:4 شهریور                 د: 3 شهریور

36- کدام حساب دائمی است؟

الف: برداشت        ب: خرید کالا         ج: خلاصه سود و زیان      د: موجودی کالا

37- کدام یک از موارد زیر جزء اصول حسابداری محسوب نمیشود؟

الف: بهای تمام شده         ب: افشاء        ج: تحقق درامد        د:احتیاط

38- از کدام تابع برای شمارش تعداد خانه های پر شامل اعداد استفاده میشود؟

                                              D:MAX           C:AVERAGE   B:COUNT        ROUND :A          

39- نوار ابزار اکسل  توسط کدام منوفعال میشود؟

                                                D:VIEW          C:FILE                 B:EDIT         ROW:A

40- اگر در سلول اکسل تاریخ تایپ شود سالدر چند رقم نمایش داده میشود؟

الف:4                ب: 3               ج: 2              د: 1

 

خانم طیبی


مطالب مشابه :


تغییر مدیرکل اقتصاد و دارایی استان

مهاجر غرب - تغییر مدیرکل اقتصاد و دارایی استان - سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی - مهاجر غرب
سایت های سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ها

پیامبران - سایت های سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ها -
نمونه سوالات استان اصفهان

دانش یک فرد دارایی او نیست بلکه بدهی اوست به جامعه خدایا هدایتم کن زیرا مید انم که گمراهی چه
آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی نیروی انسانی در بخش دولتی

مقاله تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآیی نیروی انسانی در اداره دارایی استان اصفهان را
مدیر کل تعاون استان اصفهان:

مدیر کل تعاون استان اصفهان بیان داشت: با وضعی که در حال حاضر اداره کل تعاون دارد، تحقق
گزارش كامل تصويري از همايش سراسري كانون ها و جوامع سردفتري در استان اصفهان (1)

بنچاق - گزارش كامل تصويري از همايش سراسري كانون ها و جوامع سردفتري در استان اصفهان (1) -
درس حسابداری مقدماتی 1392

پویشگران امین -اصفهان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان (معاونت فنی و حرفه ای)
مرگ تدریجی فوتبال شهرستان‌های اصفهان

زواره نيوز - مرگ تدریجی فوتبال شهرستان‌های اصفهان - زواره شهری تاریخی
برچسب :