نمونه فرم استخدام و چگونگی استخدام کارگران با معافیت حق بیمه

تعريف قرارداد كار

قرارداد كارعبارتست از قراردادي كتبي يا شفاهي كه بموجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتيكه مدتي در قرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود، شروط مذكور در قرارداد کار و يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون كار منظور ننمايد.

ويژگي‌هاي قرارداد كار

براي صحت قرارداد كار در زمان انعقادقرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:

مشروعيت مورد قرارداد   -   معين بودن موضوع قرارداد  -  عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در انجام كار مورد نظر

یک قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي موارد ذيل باشد :

1-نام و مشخصات کارفرما  - 2- نام و مشخصات کارگر -3- نوع كار يا وظيفه كارگر  - 4-حقوق يا مزد مبنا و الحاقات آن ( مزایای متعلقه)  -5-ساعات كار و تعطيلات و مرخصيها    -  6-محل انجام كار  -7-تاريخ انعقاد قرارداد كار  - 8- مدت قرارداد، براي مدت معين (مثل پیمانکاری) -9-شرایط و توضیحات

نمونه قرارداد استخدام

با استناد به قانون كار جمهوري اسلامي ايران اين قرارداد مابين طرفین با مشخصات ذیل منعقد ميگردد وطرفين به استناد ماده 10 قانون مدني اجراي مفاد آن را تعهد ومورد تاييد قرارميدهند

1-مشخصات كارفرما :

نام....................نام خانوادگي.................فرزند  ....................شماره شناسنامه ......... صادره از....................داراي مدرك تحصيلي ....................... ساکن ............................................... تلفن......................                   

2-مشخصات استخدام شونده :

نام ....................... نام خانوادگي .................... فرزند ............. شماره شناسنامه ...............  صادره از ................. داراي مدرك تحصيلي ................................از دانشگاه .......................ساكن...............................تلفن....................وضعيت نظاموظيفه : ............................ تعداد فرزند ................. وضعيت تاهل (مجردو یا متاهل ........................(.سابقه كار……..…....……. تعداد سالهای بيمه ……………….

3 -  موضوع قرارداد و نوع کار

....................................................................................................................................

4 - حقوق و مزایا :

حقوق پایه روزانه ........................ریال معادل ماهیانه ...........................ریال بانضمام مزایای قانونی شامل حق مسکن ................ریال و حق خواروبار ...........................ریال و حق اولاد حداکثر تا 2 فرزند ...................ریال و حق جذب و سایر مزایا ................................ریال و ایاب و ذهاب...............ریال که جمع قابل پرداخت در پایان هرماه مبلغ............................ریال میباشد

تبصره ) : الف = اضافه كاري بر اساس آحرین حقوق پایه و نیز پاداش و مرخصيها و سنوات براساس جمع کل آخرین حقوق پایه به اضافه مزایا  ميباشد - ب = بجز افزایش حقوق از سو ی کارفرما در طی سال بعلت لیاقت و پرکاری افراد ، افزايش حقوق سالیاته طبق  در صد اعلام شده از سوي وزارت كار انجام پذیر میباشد

5 - ساعات كار :

از ساعت   ...............صبح  لغایت .....................بعدازظهر 

تبصره ) : ساعت كار طبق قانون كار = 44 ساعت در هفته و  191 ساعت در ماه ميباشد

6 - محل انجام كار   :          

 نشاني كارگاه : ............................................................................................

7- وظیفه محوله  :

نوع کار و مسئولیت  .......................................................................................

8-مدت و انعقاد قرارداد  :

شروع قرارداد از تاريخ   ........................................بمدت  .....................

تبصره ) : درصورتيكه  مدت در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود

9  - شرايط و توضیحات :

الف ) :  در صورت فسخ قرارداد پرداخت حق سنوات و مرخصيهاي استفاده نشده مطابق ضوابط قانون كار انجام ميشود 

ب ) : ....................................................................

ج ) : .....................................................................

د ) : .....................................................................

این قرارداد در 9 ماده و در  2 نسخه تنظیم گردیده که هرکدام دارای حکم واحده میباشد

تاریخ .........................................شمسی

 
محل امضاءکارفرما                                            محل امضاءاستخدام شونده

 

...............................................................................................

جهت رعایت کلیه موارد بالا در یک قرارداد مواد 7 الی 33 قانون کار را با دقت مطالعه فرماییدضمنا طبق قانون موارد ذکر شده در قراردادبالا ضروریست اما شرکتها بدلخواه میتوانند مواردی همانند معرف و موارد دیگر را به قرارداد اضافه نمایند

.............................................................................................................................

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹

ماده 7 =قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میدهد.
تبصره1-حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2-در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی میشود.

ماده 8 =شروط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده 9 =برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است .
الفمشروعیت مورد قراردادبمعین بودن موضوع قرارداد.
جعدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است . مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
ماده 10 =قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد.
الفنوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. بحقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
جساعات کار، تعطیلات و مرخصیها. دمحل انجام کار. هتاریخ انعقاد قرارداد. و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. رموارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.
تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.
ماده 11 =طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را بنام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد
ماده 12 =هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال بهر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها،در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است،موثر نمیباشد و کارفرمای جدیدقائم مقام تعهدات وحقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده 13 =در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره -1 مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره-2 چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطع کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مبحث دوم – تعلیق قرارداد کار

ماده 14 =چنانچه بواسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا” متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در میآید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر میگردد.
تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت،احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب میشود.
ماده 15 =در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمامی یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیر ممکن گردد. قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل میشود به حال تعلیق در میآید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .
ماده 16 =قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصیهای بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در میآید.
تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است .
ماده 17 =قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمیشود و در مدت توقیف به حال تعلیق در میآید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میگردد.
ماده 18 =چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر میپردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد. برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل 50 درصد از حقوق ماهیانه او را بطور علی الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.
ماده 19 =در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت ، به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.
ماده 20 =در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵،۱۶،۱۷ و۱۹ چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید( در صورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
تبصره- چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

خاتمه قرارداد کار

ماده 21=قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد : 1- فوت کارگر -2- بازنشستگی کارگر-3- از کارافتادگی کلی کارگر -4- انقضاء مدت در قراردادهاي کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن -5- پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است -6-استعفاي کارگر

تبصره1 -کارگري که استعفا میکند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتیکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفاي وي منتقی تلقی میشود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده 22 =در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار ومربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و درصورت فوت او به وارث قانونی وي پرداخت خواهد شد.

تبصره1 -تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامین اچتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وي اقدام نماید.

ماده 23 =کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمري هاي ناشی از فوت، بیماري، بازنشستگی، بیکاري، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 24 =درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایاي پایان کار به وي پرداخت نماید.

ماده 25 =هرگاه قرارداد کار براي مدت موقتو یا براي انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.

ماده 26 =هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل ، قابل اجراست . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم اجرا است

ماده 27 =هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحد هائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند ، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.
تبصره1 -کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند ، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده ۱۵۸ این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است .تبصره2 -موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها بموجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 28 =نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار در مراحل انتخابات قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده۲۲ قانون شورای اسلامی کار ) و رای هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
تبصره1 -هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نمایندگان یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما فورا” و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره2 -در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص ( موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار ) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار ) و رای نهائی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

مبحث چهارم – جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده 29 =در صورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر ، شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

ماده 30 =چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه ( زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی ( جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمد های عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده ۴ این قانون اقدام و با توجه به بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده 31 =چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده 32 =اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانون کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق ، به وی پرداخت نماید.

ماده 33 =تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما یا در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

بقیه قوانین کاربردی را در مطلب حسابداری حقوق و دستمزد خواهید یافت

 ماده 80 (استخدام و معافیت بیمه ای کارگران)

 ماده 80 بند ( و ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
خلاصه شرایط استفاده از قانون

  1 - کارگاههایی که سالهای قبل از قانون ماده 103 جهت معافیت بیمه ای کارگران خود استفاده نموده اند بشرطی که همچنان کارگر در آن کارگاه شاغل باشد و ترک کار ویا اخراج ویا مستعفی نشده باشد میتواند تا سقف 5 سال از مزایای این قانون ( 20% تخفیف بیمه سهم کارفرما ) استفاده نمایند.

  2- علاوه بر آن تمامی کارفرمایان بهره مند از مزایای ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه کماکان میتوانند حداکثر تا سقف (5) سال از تخفیفات حق بیمه ماده 80مصوب دولت در سال 91 بشرح ذیل بهره مند گردند.

 میزان معافیت کارفرما از پرداخت سهم بیمه در ماده 80 : _ سال اول 18 درصد _ سال دوم 16 درصد. _ سال سوم 14 درصد _ سال چهارم 12 درصد _ سال پنجم برنامه 10 درصد  ـیعنی اینکه :

 الف)در سال اول برنامه كارفرما با پرداخت 2% سهم كارفرمايي از پرداخت 18% حق بيمه سهم كارفرما معاف خواهد بود.

 ب)در سال دوم برنامه كارفرما با پرداخت 4% سهم كارفرمايي از پرداخت 16% حق بيمه سهم كارفرما معاف خواهد بود.

 ج)در سال سوم برنامه كارفرما با پرداخت 6% سهم كارفرمايي از پرداخت 14% حق بيمه سهم كارفرما معاف خواهد بود.

 د) در سال چهارم برنامه كارفرما با پرداخت 8% سهم كارفرمايي از پرداخت 12% حق بيمه سهم كارفرما معاف خواهد بود.

 ه)در سال پنجم برنامه كارفرما با پرداخت 10% سهم كارفرمايي از پرداخت 10% حق بيمه سهم كارفرما معاف خواهد بود.

 3-کارگاههای جدید التاسیس که قبل از سال 1390 پروانه یا مجوز فعالیت خود را از مرجع صادرکننده مجوز اخذ نموده ولی فعالیت کارگاه از ابتدای سال 91 ببعد میباشد.بعد از بازرسی تامین اجتماعی وتعیین سقف نیرو میتوانند مازاد بر نیروی تعیین شده را از معافیت ماده 80 بهره مند گردند

 4- کارگاههایئ که از ابتدای سال 91 ببعد پروانه با مجوز فعالیت خود را از مراجع صادر کننده مجوز اخذ و شروع به فعالیت نموده باشند بعد از بازرسی تامین اجتماعی وتعیین سقف نیرو میتوانند مازاد بر نیروی تعیین شده را از معافیت ماده 80 بهره مند گردند

 5- کارگاهها فقط در صورت بکار گماری نیروی معرفی شده از سوی کاریابی میتوانند از معافیت قانون 80 بهره مند شوند.

  6-کارگاههائی که از ابتدای سال 91 نیروهای خود شاغل بکار خود را از طریق کاریابی تامین کرده اند دراسرع وقت برای تشکیل پرونده جهت برخوداری از معافیت ماده 80 به کاریابی مراجعه فرمایند کارفرمایان محترم میتوانند جهت اطلاع بشتر واستفاده از مزایای ماده 80 برای کار گران جدیدالاستخدام خود به این موسسه مراجعه نمایند. ویا بامدیریت کاریابی تماس حاصل نمایند .

  مدارک لازم :    الف : ارائه کپی لیست بیشتر تعداد بیمه شده سال 90 مربوط به کار گاههای دایر ودارای فهرست بیمه      ب : در کارگاههای جدیدالتاسیس مبنا بالاترین لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی مربوط طی سه ماه متوالی     ج : کپی کارت ملی وشناسنامه کارفرما د : کپی کارت ملی وشناسنامه کارگر      د : کپی جواز تاسیس کارکاه و : تکمیل فرم درخواست استفاده از قانون ماده 80   ه:تکمیل فرم قرارداد با کارجوی معرفی شده از سوی کاریابی

 وظايف و اختيارات معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال به شرح ذيل تعيين ميگردد.

 الف: تعيين مراحل انجام كار و نظارت بر فرايند امور مربوط به بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه .

 ب: تهيه و تدوين فرم ها , كاربرگ ها وو شيوه نامه هاي مورد نياز در جهت تسهيل در روند اجراي امور و ايجاد وحدت رويه.

 ج: بررسي موانع و مشكلات موجود در مراحل مختلف اجرايي آيين نامه و ارايه راهكارهاي مناسب.

 د: بررسي و تعيين تكليف موارد خاص از قبيل نحوه كارگزيني نيروي كار جديد به جاي نيروي كار اخراج شده , مستعفي و ... نحوه انتقال كارگاههاي بهره مند از مزاياي آيين نامه به ساير مناطق , چگونگي بهره مندي كارگاههاي داراي محل دفتر و كارگاه مجزا, نحوه استفاده كارگاههاي داراي نمايندگي و شعب در سطح كشورو...

 ه: تهيه گزارشات لازم در خصوص روند اجراي امور در جهت ارائه به دستگاهها و ارگانهاي ذيربط.

 تبصره : كليه شيوه نامه هاي اجرايي صادره در ارتباط با وظايف و اختيارات فوق الذكر مي بايست با تاكيد و هماهنگي وزارت تعاون , كار و رفاه اجتماعي (معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال) به واحدهاي اجرايي تابعه ابلاغ گردد.

 وظايف ادارات كل تعاون , كار و رفاه اجتماعي استان ها و ادارات تابعه به شرح ذيل تعيين مي گردد  :

 الف :  نظر به لزوم استفاده از توان بخشي خصوصي (كاريابي هاي غير دولتي) در اجراي امور , ضروري است مديران كل تعاون , كار و رفاه اجتماعي استان در خصوص معرفي نيروي كار به كارفرمايان متقاضي , تعامل و هماهنگي لازم را با انجمن صنفي كاريابي ها(در صورت وجود) ودر صورت عدم وجود انجمن با كاريابي هاي آن استان معمول نمايند.

 ب : ارسال فهرست اسامي كارفرمايان واجد شرايط به همراه مدارك مورد نياز به ادارات تابعه صندوق تامين اجتماعي جهت بهره مندي از تخفيفات بيمه اي .(ارائه قراردات كتبي بين نيروهاي كار جديد و كارفرماي متقاضي در زمان صدور معرفي نامه توسط ادارات تعاون كار و رفاه اجتماعي به ادارات تابعه صندوق تامين اجتماعي براي اعمال تخفيفات حق بيمه الزامي است).

 ج: رسيدگي به مسائل و مشكلات مبتلا به تابعه در زمينه اجراي ماده قانوني ياد شده.

 د: نظارت بر عملكرد مراكز كاريابي در مراحل مختلف اجراي آئين نامه .

 ه: ارسال آمار و اطلاعات نهايي مربوط به عملكرد بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه به ستاد.

 وظايف كاريابي ها در راستاي اجراي اين آئين نامه به شرح ذيل تعيين مي گردد :

 الف: ارسال فهرست اسامي كارفرمايان واجد شرايط به همراه مدارك و مستندات مورد نياز به ادارات تعاون كار و رفاه اجتماعي جهت ارائه به ادارات تابعه صندوق بمنظور بهره مندي از تخفيفات بيمه اي.

 ب: رعايت اولويت هاي ثبت نامي و مدت زمان ثبت نام براي جويندگان كار معرفي شده به كارفرمايان واجد شرايط استفاده از تخفيفات بيمه اي.

 ج: ارسال آمار عملكرد مربوط به آئين نامه اجرائي به ادارات تعاون , كارو رفاه اجتماعي به صورت ماهيانه

 تذكر : استان محل فعاليت كاريابي بع عنوان محدوده جغرافيايي و حوزه عملكرد كاريابي ها در معرفي جويندگان كار جهت اشتغال نزد كارفرمايان متقاضي بهره مندي از مزاياي آيين نامه تعيين مي گردد و كليه كاريابي ها موظف به رعايت آن مي باشند.

 در اين دستورالعمل كارگاههاي جديد التاسيس به كارگاههايي اطلاق مي شوند كه  :

 الف: قبل از سال 1390 پروانمه يا مجوز فعاليت خود را از مراجع صادر كننده مجوز اخذ نموده ولي فعاليت كاري كارگاه از ابتداي سال 1390 به بعد مي باشد.

 ب: از ابتداي سال 1390 به بعد پروانه يا مجوز فعاليت خود را از مراجع صادر كننده مجوز اخذ و شروع به فعاليت نموده باشند.

 مراحل اجراي آيين نامه اجرايي بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه مطابق نمودار گردش كار پيوست و فرم هاي طراحي شده (فرم پنجگانه پيوست) تعيين مي گردد و كليه ادارات تعاون , كار و رفاه اجتماعي , ادارات تابعه صندوق تامين اجتماعي و موسسات كاريابي غير دولتي موظف به رعايت و اجراي كامل و دقيق آن مي باشند.

 تذكر : فرم هاي 2و4و5 مربوط به اداره كار مي باشد و ارسال آنها توسط كارفرما الزامي نيست.

 افراد مشمول و مدارك مورد نياز

 توجه : همراه داشتن اصل و كپي كليه مدارك الزامي است. مرحله اول

 افرادي كه قبلا ازماده 49و 103 استفاده ميكردند ولي 5 سال كامل بهره مند نشده اند.(مراجعه حضوری به شعبه تامین اجتماعی مربوطه و مسئول پرونده )

      افراد جديد در كارگاه جديد التاسيس:   

 کپی شناسنامه و کارت ملی پشت و رو از کارفرما ( در موارد حقوقی مدارک مدیر عامل ) در کارگاههایی که کارفرما بیش از یک نفر است فرم شماره یک به تعداد نفرات و مدارک شناسایی همه افراد لازم است .

  کپی از مجوز فعالیت با تاریخ معتبر (برای کارفرمایان حقوقی می بایست آگهی ثبت شرکت ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ) ( برای کارفرمایان صنعتی مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری ) و برای سایر کارفرمایان کلیه مجوزها از جمله پروانه کسب و ..

 تکمیل فرم شماره یک ( صفحه اول و دوم )

 تکمیل تعهد نامه کارفرما

 بررسي ليست بيمه و گزارش بازرسی ( ولي اگر تا كنون ليست بيمه و گزارش بازرسي نداشته باشند ،بازرسی توسط تامين اجتماعي انجام میشود جهت اعلام حداقل پرسنل مورد نیاز )

 یک نسخه از اصل قرارداد کارنیرو های معرفی شده با حداقل 3 ماه اعتبار

 رسید مبلغ 1.400.000 پرداختی ( برای هر نفر جدید )

        كارگاه هاي داير :

 کپی شناسنامه و کارت ملی پشت و رو از کارفرما ( در موارد حقوقی مدارک مدیر عامل ) در کارگاههایی که کارفرما بیش از یک نفر است فرم شماره یک به تعداد نفرات و مدارک شناسایی همه افراد لازم است .

  کپی از مجوز فعالیت با تاریخ معتبر (برای کارفرمایان حقوقی می بایست آگهی ثبت شرکت ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ) ( برای کارفرمایان صنعتی مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری ) و برای سایر کارفرمایان کلیه مجوزها از جمله پروانه کسب و .. تکمیل فرم شماره یک ( صفحه اول و دوم )

  تکمیل تعهد نامه کارفرما

  تمامی لیست های بیمه و بازرسی یک سال قبل از درخواست کارفرما به کاریابی ( اصل و کپی) ( شامل جدول لیست ، پشت و رو برگه خلاصه وضعیت ، فیش پرداختی )

  اگر تا كنون ليست بيمه و گزارش بازرسي نداشته باشند ،  بازرسی توسط تامين اجتماعي انجام میشود جهت اعلام حداقل پرسنل مورد نیاز .

یک نسخه از اصل قرارداد کارنیرو های معرفی شده با حداقل 3 ماه اعتبار

رسید مبلغ 1.400.000 پرداختی ( برای هر نفر جدید )

 تذکر مهم : مازاد بر بیشترین تعداد لیست بیمه از یک سال قبل از درخواست نیرو به کاریابی مشمول ماده 80 خواهند شد .

 راهنمای تنظیم لیست بیمه بر اساس ماده 80 

  کارفرمایان محترم توجه داشته باشند با تعیین تعداد روز کارکرد و دستمزد روزانه نرم افزار بیمه بصورت خودکار خودش مبالغ را محاسبه نموده و فقط کارفرمایانی که کارگران مشمول ماده 80 دارند می بایست در پایان تنظیم لیست بیمه ماه به ازای هر کارگر مشمول سهم کارفرما را بجای 20% به میزان 4% محاسبه و درج نمایند . (16% معافیت )

 //


مطالب مشابه :


فرم استخدام

بازرگانی آرام پلیمر - فرم استخدام - مشاوره فروش و پخش لوله و اتصالات پلیمری.
فرم استخدام شرکت مدروکس در ایران

اعطای نمایندگی تجهیزات پزشکی در ایران - فرم استخدام شرکت مدروکس در ایران - شرکت مدروکس انگلستان / http://www.medoroux.ir/ - اعطای نمایندگی تجهیزات پزشکی در ایران.
نمونه فرم استخدام و چگونگی استخدام کارگران با معافیت حق بیمه

آموزش حسابداری - نمونه فرم استخدام و چگونگی استخدام کارگران با معافیت حق بیمه - ذهن های بزرگ درمورد ایده ها صحبت میکنند ذهن های متوسط درمورد رویدادها و ذهن های کوچک درمورد دیگران.
برچسب :