نمونه سوال

نمونه سوال از خرداد 

1- چهار گروه از گروه هاي اصلي پروتئين ها را نام ببريد.

2- چهار راه انتقال مواد بين سلول و محيط خارج سلولي را بنويسيد.

3- الف) دو نوع سلول اسکلرانشيمي که در گياهان يافت مي شوند کدامند؟

ب) دو مورد از وظايف بافت چربي در بدن را بنويسيد.

4- مراحل اصلي تغذيه و گوارش را در جانوران نام ببريد.

5- آنزيم هاي شيره ي معده چه نام دارند و چه عملي انجام مي دهند؟ (دومورد)

6- محل هر يک را بنويسيد: کبد – دوازدهه – روده ي کور – پيلور

7- نوع تنفس را در جانوران ذکر شده بنويسيد: کرم خاکي -  ماهي – ملخ – غاز وحشي

8-  الف) در شخصي حجم تنفسي 6000 ميلي ليتر در دقيقه و سرعت تنفس 40 بار در دقيقه است، مقدار هواي جاري در اين شخص را محاسبه کنيد. ب) تنفس سلولي و فتوسنتز هر يک در کدام اندامک سلولي انجام مي پذيرد؟

9- تفاوت گردش خون باز با بسته را با ذکر مثالي براي هر يک بنويسيد.

10- ابتدا و انتهاي هر يک از دو گردش خون کوچک و بزرگ در آدمي چه حفره اي از قلب است؟

11- لايه هاي مختلف ديواره ي قلب را نام ببريد. مهم ترين ويژگي ماهيچه ي قلب چيست؟

12- چه عواملي در بازگشت خون از سياهرگ ها به قلب موثرند؟ ( چهار مورد)

13- انواع گرانولوسيت ها را نام برده و بنويسيد کدام يک در عفونت هاي انگلي افزايش مي يابد؟

14- از عوامل موثر در تعرق چهار مورد را نام ببريد.

15- با استفاده از کاغذ کلريد کبالت آزمايشي طراحي کنيد که نشان دهد تعداد روزنه ها در سطح زيرين برگ يک گياه  بيش تر از سطح بالايي آن است.

16- الف) کليه ها چگونه PH محيط داخلي را ثابت نگه مي دارند؟ ب) نقش بادکنک شنا در ماهي و نقش بالک در پرنده چيست؟

17- تفاوت مفصل گوي و کاسه اي با لولايي را همراه با ذکر مثالي براي هر يک بنويسيد.

18- چهار مورد از مزاياي ورزش را نام ببريد.

19- الف) تفاوت حرکت خودبخودي با القايي چيست ؟ ب) اگر مخروط باز شده ي کاج را داخل آب قرار دهيم چه مي شود؟ اين حرکت از چه نوعي است؟

20- قسمت هاي مشخص شده در شکل را نام گذاري کنيد.( شکل نفرون رسم شده بوده است.)

 

نمونه سوال ديگر

 

 

?- صحيح يا غلط بودن هر يك از جملات زير را مشخص نماييد. 75/1

الف-  ديواره سلولي باكتريها و قارچها به دليل تك سلولي بودن داراي منفذ است.

ب-  ريبوزوم در درون اندامكهايي مانند ميتوكندري نيز ديده مي شود.

ج-  سلولهاي ماهيچه قلبي خط دار و منشعب است.

د-  پپسين نوعي پروتئاز محسوب مي شود.

ه-  مونوسيتها سلولهايي هستند كه هرگز در خون ديده نشده و عمل بيگانه خواري دارند.

و-  همه مهره داران اسكلت دروني دارند.

ز-  تنجش نوعي جنبش گياهي بدون اثر محرك خارجي است.

2- مناسب ترين گزينه را انتخاب كنيد: 25/1

الف- از هيدروليز كداميك مونومرهاي يكساني بدست مي آيد؟

         1- لاكتوز                      2- مالتوز                      3- ساكارز                     4- گالاكتوز

ب- در تنفس آرام و طبيعي حركت كدام ماهيچه عامل اصلي افزايش حجم قفسه سينه ميباشد؟

        1- بالا برنده قفسه سينه      2- ديافراگم              3- پايين برنده قفسه سينه     4- شكمي

ج- موج p در الكتروكارديوگرام معرف فعاليت الكتريكي كدام قسمت است؟

        1- دهليز چپ و راست     2- قسمت راست قلب     3- قسمت چپ قلب        4- بطن چپ و راست

د- كداميك از ملكولهاي زير در نفرونها بصورت جذب فعال مجددا"  باز جذب ميشود؟

        1- اوره                        2- يون پتاسيم               3- گلوكز                         4- يون هيدروژن

ه- در كدام بخش ساركومر فقط رشته هاي قطور وجود دارد؟

        1- تيره                        2- روشن                      3- صفحه هنسن                4- نوار Z

3- جملات زير را با كلمات مناسب كامل نماييد:  75/1

الف-  اجزاي اصلي غشاهاي سلولي ملكولهاي …………..هستند.

ب-  پارانشيم فتوسنتز كننده ……………..نام دارد.

ج-  اريتروپويتين در شرايط …………..افزايش يافته و بر اندام………….اثر مي كند.

د-  سمي بودن اوريك اسيد بسيار …………از اوره و آمونياك است.

ه-  سيتوپلاسم معمولي سلول ماهيچه اي…………..نام دارد.

و- آخرين انشعابات سيستم تنفس نايي به ………… منتهي ميشود.

 

4-  براي هر يك از آنزيمهاي نامبرده يك كاربرد صنعتي بنويسيد.  5/0

الف- سلولاز                         ب- آميلاز

5- دو تفاوت تراكئيد با عناصر آوندي چيست؟ 5/0

6- الف- جذب مواد غذايي در چه قسمتي از لوله گوارش ملخ انجام مي گيرد؟ 75/0

ب- نقش روده ملخ چيست؟

7- نوع تنفس را در هر يك از جانداران زير بنويسيد: 1

الف- كرم خاكي              ب- زنبور            ج- غاز وحشي               د- كوسه ماهي

8- عوامل موثر در تبادل مواد در مويرگها را شرح دهيد. 1

9- الف- اجزاي بافت گرهي قلب را نام ببريد؟ 1

ب- كدام بخش از آن محل زايش تحريكات طبيعي قلب است؟

10- چگونگي روند انعقاد خون را شرح دهيد.  1

11- آزمايشي را طراحي نماييد كه نشان مي دهد در هواي سرد ادرار بيشتري توليد ميشود؟ 1

12- انقباض ايزومتريك و ايزوتونيك را با ذكر مثالي از هر كدام شرح دهيد. 1

13-  الف- دو كار مهم شبكه آندوپلاسمي زبر كدامند؟ 1

ب- دو فايده غشاهاي درون سلولي كدامند؟

14- طرز قرار گرفتن انواع بافت استخواني را در استخوانهاي دراز و پهن بنويسيد. 1

15-  براي هر يك از حركتهاي گياهي زير مثالي بنويسيد. 1

الف- حركت غير فعال          ب- حركت گرايشي         ج- حركت بساوش تنجي           د- حركت تاكتيكي

16- شكل مقابل يك نفرون را نشان ميدهد. بخشهاي خواسته شده را نام گذاري كنيد. 1

17- الف- تعريق و تعرق را در گياهان تعريف كرده و مشخص نماييد كه هر يك توسط كدام روزنه ها انجام ميشود؟ 5/1

ب- دو سازش گياهان اقليم خشك و سرد و يا گرم براي كاهش تعرق چيست؟

18- اصطلاحات زير را تعريف كنيد: 2

الف- كارديا           ب- ظرفيت حياتي               ج- سيستول               د- هماتوكريت 

 

نمونه سوال خرداد

1-      اصطلاحات زير را شرح دهيد(4)

کارديا – حجم هواي مرده – بافت گرهي – هيستامين – بازجذب – ترشح – بادکنک شنا – سارکوپلاسم

2-      دو مورد از فوايد الياف سلولزي موجود در غذا را بنويسيد. عمل آنزيم هاي سلولاز و کاتالاز در بدن جانداران چيست؟(1)

3-      وظيفه ي هر يک از اندامک هاي ريبوزوم ، پراکسي زوم و اسکلت سلولي را بنويسيد.(5/1)

4-      دو وظيفه ي برگچه هاي مريستم راس ساقه را بنويسيد. دو نوع سلول اسکلرانشيمي در گياهان کدامند؟(1)

5-      چهار قسمت معده ي نشخوارکنندگان را فقط نام ببريد.(1)

6-      دستگاه گوارش گاو نسبت به اسب کارايي بيش تري دارد يا کمتر؟  چرا؟(1)

7-      سورفاکتانت چيست؟ نقش آن را توضيح دهيد.(1)

8-      گردش خون باز را با يک مثال توضيح دهيد.(1)

9-      الکتروکارديوگرام چيست؟ چرا مي توان آن را از سطح پوست ثبت کرد؟(1)

10-   سه عامل موثر که در حرکت خون در سياه رگ ها نقش مثبت دارند را نام ببريد.(5/1)

11-   هر يک از توضيحات زير مربوط به کدام گروه از گلبول هاي سفيد است؟(1)

با عمل فاگوسيتوز ذرات خارجي را از بين مي برند. – در هنگام عفونت ها ي انگلي تعداد آن ها افزايش مي يابد.-

داراي حرکات آميبي بوده و عمل دياپدز انجام مي دهند.- مسئول ترشح پادتن در خون هستند.

12-   آرايش شعاعي رشته هاي سلولزي در ديواره ي سلولي سلول هاي نگهبان و نقش آن را توضيح دهيد.(1)

13-   عامل تنظيم کننده ي گلبول هاي قرمز چه نام دارد؟ از کجا ترشح مي شود؟ بر کجا اثر مي گذارد؟ نقش آن چيست؟(1)

14-   اجزا ي يک نفرون را فقط نام ببريد.(1)

15-   انقباض ايزومتريک را با مثال توضيح دهيد. حرکات بدن از چه نوع انقباضي است؟(1)

16-   تونوس ماهيچه اي را با مثال توضيح دهيد.(5/0)

17-   دو عامل نگهدارنده و متصل کننده ي استخوان ها در محل مفصل ها را نام ببريد.(5/0)

 

       

بنام خدا                    امتحان زيست‌‌شناسي و آزمايشگاه(1)               گروه بعدازظهر                  

نام و نام خانوادگي:                      كلاس:               مدت زمان پاسخگويي: 90 دقيقه

دبيرستان:                                  تاريخ:                                              صفحة1

1

الف) واحد سازنده گليكوژن………و واحد سازنده پروتئيين……………است.

ب)چرا چربي هاي سير نشده در دماي معمولي مايع هستند؟

 

1

2

الف)دو نقش شبكه آندوپلاسمي صاف رادر جگر بنويسيد.

 

ب) نقش كريستا در ميتوكندري چيست؟

 

ج)انجام اين  كارها بر عهده كدام بخش است؟ تنظيم آب سلول  (                  )  گوارش اندامكهاي پير (               )

5/1

 

3

الف)بافت پوششي سنگفرشي يك لايه اي در بدن براي چه  كاري مناسب است؟

 

ب) دو سلول تمايز يافته روپوست را نام ببريد.

 

1

 

 

4

الف) صفرا چگونه عمل ليپاز را در روده آسان مي‌كند؟

 

ب)پپسينوژن معده چگونه فعال مي‌شود؟

 

ج) جذب اين مواد در روده به چه روشي صورت مي‌گيرد؟ آب (                  )           اسيد آمينه  (                       )

5/1

 

 

5

الف)گاز مونواكسيدكربن موجود در هوا چگونه باعث مسموميت مي‌شود؟

ب)نقش پرده ديافراگم در عمل بازدم را بنويسيد.

 

1

 

6

الف)تنفس دراين موجودات به چه طريقي است؟  

كرم خاكي   (                     )           ماهي    (                         )

ب)هواي ذخيره دمي را تعريف كنيد.

 

1

 

7

دستگاه گردش خون براي جلوگيري از تجمع خون در قسمتهاي پايين بدن چه سازگاريهايي پيداكرده است؟

 

 

1

 

8

دريچه هاي سيني در كجا قرار دارند و نقش آنها را بنويسيد.

 

1

 

9

الف)سه مورد از عواملي كه باعث ايجاد خيز مي شود را نام ببريد.

 

ب)در دوره جنيني گلبول هاي قرمز در چه محلهايي ساخته مي شوند؟(3مورد)  

5/1

 

 

10

الف) درچه بيماري هايي تعداد ائوزينوفيل ها درخون زياد مي‌شود؟

ب)دو ماده اي كه از بازوفيل ترشح مي‌شود را نام ببريد.

1

 

11

يك الكترو كارديوگرام را رسم كرده وآنرا نام‌گذاري كنيد.

 

 

 

 

1

 

12

الف)چه عواملي باعث حباب‌دارشدگي در گياهان مي شود؟

 

ب)تعريق را تعريف كنيد.

 

1

 

13

الف)نوع ماده دفعي در اين جانداران را بنويسيد.  

كبوتر  (                 )              فيل      (                      )

ب) كدام بخش كليه منظره دانه دار دارد؟چرا؟

 

1

 

14

الف) سه پديده اي كه در تشكيل ادرارنقش دارند را نام ببريد.(سه مرحلة تشكيل ادرار)

 

ب)شبكه دوم مويرگي چگونه به وجود مي آيد؟

 

5/1

 

15

اين اصطلاحات را تعريف كنيد.    

الف) ساركولم                 

ب) تونوس ماهيجه اي

1

 

 

16

استخوان هاي جمجمه و  ران ازلحاظ نوع بافت( متراكم و اسفنجي) هر كدام به چه صورتي هستند؟

 

 

1

 

17

الف) اين بخشها در حركت ماهي چه نقشي دارند؟  

بادكنك شنا (                           )        باله دمي  (                             )

ب)سه نقش استخوان (اسكلت) در انسان را بنويسيد.

 

25/1

18

نام حركت هاي زير را بنويسيد.   

الف)حركت ريشه به سمت زمين   

ب)حركت سلول جنسي نر به سمت سلول جنسي ماده                            

ج)بسته شدن برگ گياه حساس                                                             

75/0

 

 

 

 

بنام خدا              امتحان زيست‌‌شناسي و آزمايشگاه(1)                                      گروه صبح           

نام و نام خانوادگي:                             كلاس:                          زمان پاسخگويي: 90 دقيقهدبيرستان:                                 تاريخ:                                                         صفحة1

1

الف) از هيدرو ليز ساكارز چه قندهايي حاصل مي شود؟

 

ب) دي‌پپتيد جيست؟

 

1

 

2

الف) دو نقش ليزوزوم در سلول را بنويسيد.

 

ب) دو تفاوت سلول پروكاريوت با يوكاريوت را بنويسيد.

 

ج)انجام اين كارها در سلول بر عهده كدام اندامك است؟        

تنفس سلولي(                     )        نشانه گذاري(                  )

5/1

 

3

الف)دو نقش سلولهاي پشتيبان در بافت عصبي را بنويسيد.

 

ب)دونوع سلول بافت اسكلرانشيم را بنويسيد.

 

1

 

 

4

الف)چرا جذب چربي ها از راه مويرگ هاي لنفي صورت ميگيرد؟

 

ب)نقش اين دو آنزيم در بزاق چيست؟    پتيالين(                               )               ليزوزيم(                                )

ج) هر يك از اين بخش ها در چه قسمتي از لوله گوارشي انسان واقع شده است؟ 

دوازدهه(                       )      كارديا(                           )

5/1

 

5

الف) نقش پرده ديافراگم در تنفس را شرح دهيد.

 

ب)دو روش انتقال اكسيژن در خون را بنويسيد.

 

1

 

 

6

الف)دو مورد از سازگاري بدن پرندگان براي پرواز طولاني در ارتفاعات را بنويسيد.

 

ب)چرا آبشش ها براي تنفس در خشكي مناسب نيستند؟

1

 

7

الف) چرا به گردش خون ماهي را ساده گويند؟

 

ب)دو جاندار نام ببريد كه گردش خون باز دارند.

1

 

8

محل دقيق دريچه هاي ميترال و دريچه هاي سيني را بنويسيد.

 

1

9

الف) گرانولوسيت ها به چند دسته تقسيم مي‌شوند نام ببريد.

 

ب) سه نقش خون در بدن را بنويسيد.

5/1

 

10

الف)دليل بيماريهاي خود ايمني را ذكر كنيد.

ب)ترومبين در انعقاد خون چه نقشي دارد؟

 

1

 

11

الف) دو مورد از عوامل تشكيل حباب هوا در آوند هاي جوبي را بنويسيد.

 

ب)چرا حركت تركيبات آلي در گياهان پيچيده تر از حركت آب است؟(3دليل)

 

ج)گياهان براي كاهش تعرق چه سازشهايي دارند؟(3مورد)

 

2

 

12

الف)نوع ماده دفعي در اين موجودات چيست؟    پلاناريا (                       )            مگس  (                          )

ب) اگر خون اسيدي شودكليه ها …………واگر خون قليايي شود………ترشح مي كنند.

1

 

13

الف) هومئوستازي را تعريف كنيد.

 

ب)شبكه دوم مويرگي چگونه به وجود مي آيد؟

 

5/1

 

 

14

اصطلاحات زير را تعريف كنيد. 

الف) ساركوپلاسم                               

ب) انقباض ايزومتريك

1

 

 

15

نقش هر يك از موارد زير در حركت ما هي را بنويسيد.

شكل دوكي بدن (                            )      بادكنك شنا (                           )    باله سينه اي (                            )

75/0

 

16

مفصل زانو از نوع …………ومفصل شانه از نوع…………مي باشد.

5/0

17

الف) دونمونه از حركتهاي غير فعال گياهي را نام ببريد.

 

ب) نام حركت هاي زير را بنويسيد:   1)حركت گياه به سوي روشنايي              2)حركت برگهاي گياه اقاقيا


مطالب مشابه :


نمونه سوال

زیست شناسی نمونه از زیست اول ; نمونه سوال فصل یک تا 6 سال اول ; آزمایشات لویی پاستور برای رد
نمونه سوال زیست سال دوم تجربی

نمونه سوال اول سایت شیمی برای بچه ها سایت زیست برای بچه
نمونه سوال درس زیست سال اول دبیرستان

نمونه سوال درس زیست چند نمونه سوال درس زیست سال اول نمونه سوال 4 برای دریافت
برچسب :